Kreditinstitut

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA)

Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) (JC 2018 35) 

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom
 • värdepappersföretag
 • fondbolag
 • betalningsinstitut
 • förvaltare av alternativa investeringsfonder som bedriver verksamhet enligt 3 kap. 2 § 2 mom. och 3 § i lagen om alternativa fondförvaltare (162/2014)
 • filialer i Finland till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag som har fått auktorisation utanför EES-området
 • utländska värdepappersföretag som har fått auktorisation utanför EES-området och som tillhandahåller investeringstjänster utan att etablera en filial

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Sanna Atrila, ledande jurist 
telefon: 09 183 55 52, e-post: sanna.atrila@fiva.fi

EBA:s riktlinjer om stressjusterat Value-At-Risk (stressjusterat VaR) (EBA/GL/2012/02)

EBA:s riktlinjer om stressjusterat Value-At-Risk (stressjusterat VaR) (EBA/GL/2012/02)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • värdepappersföretag
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut
 • värdepappersföretags holdingföretag
 • Dessa riktlinjer tillämpas på kreditinstitutens holdingföretag endast utifrån deras konsoliderade finansiella ställning.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Tomi Halme, ledande inspektör
telefon: 09 183 52 33, e-post: tomi.halme(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om kapitalbaskrav för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisk (IRC)(EBA/GL/2012/03)

EBA:s riktlinjer om kapitalbaskrav för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisk (IRC)(EBA/GL/2012/03)

Tillämpningsområde:

 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut
 • Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på kreditinstitutens holdingföretag endast utifrån deras konsoliderade finansiella ställning

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Tomi Halme, ledande inspektör
telefon: 09 183 52 33, e-post: tomi.halme(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om betydande kreditrisköverföring enligt artiklarna 243 och 244 i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2014/05)

Riktlinjer om betydande kreditrisköverföring enligt artiklarna 243 och 244 i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2014/05)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • värdepappersföretag
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut
 • värdepappersföretags holdingföretag
 • Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på kreditinstitutens holdingföretag endast utifrån deras konsoliderade finansiella ställning.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Anna Myllymäki, ledande specialist
telefon 09 183 50 20, e-post anna.myllymaki(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner (EBA/GL/2014/06)

EBA:s riktlinjer om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner (EBA/GL/2014/06)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut, holdingföretag som hör till ett kreditinstituts finansiella företagsgrupp samt finansiella institut i enlighet med 8a kap. 1 § och 8 § i kreditinstitutslagen (610/2014)
 • värdepappersföretag som bedriver handel med finansiella instrument för egen räkning eller garantiverksamhet för finansiella instrument i enlighet med lagen om investeringstjänster (747/2012) samt holdingföretag och finansiella institut som hör till ett värdepappersföretags finansiella företagsgrupp
 • en sammanslutning av inlåningsbanker i enlighet med 3 kap. 20 a § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010)

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Virva Walo, byråchef
telefon: 09 183 52 53, e-post: virva.walo(at)finanssivalvonta.fi

EBA:s riktlinjer om väsentlighet, företagshemligheter, konfidentiell information och upplysningsfrekvens enligt artiklarna 432.1, 432.2 och 433 i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2014/14)

Riktlinjer om väsentlighet, företagshemligheter, konfidentiell information och upplysningsfrekvens enligt artiklarna 432.1, 432.2 och 433 i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2014/14)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut
 • Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på kreditinstitutens holdingföretag endast utifrån deras konsoliderade finansiella ställning.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Jaana Ladvelin, ledande specialist
telefon: 09 183 53 13, e-post: jaana.ladvelin(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om faktorer som ska utlösa åtgärder för tidigt ingripande enligt artikel 27.4 i direktiv 2014/59/EU (EBA/GL/2015/03)

Riktlinjer om faktorer som ska utlösa åtgärder för tidigt ingripande enligt artikel 27.4 i direktiv 2014/59/EU (EBA/GL/2015/03)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut, holdingföretag som hör till ett kreditinstituts finansiella företagsgrupp samt finansiella institut i enlighet med 8a kap. 1 § och 8 § i kreditinstitutslagen (610/2014)
 • värdepappersföretag som bedriver handel med finansiella instrument för egen räkning eller garantiverksamhet för finansiella instrument i enlighet med lagen om investeringstjänster (747/2012) samt holdingföretag och finansiella institut som hör till ett värdepappersföretags finansiella företagsgrupp
 • en sammanslutning av inlåningsbanker i enlighet med 3 kap. 20 a § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010)

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Virva Walo, byråchef
telefon: 09 183 52 53, e-post: virva.walo@finanssivalvonta.fi

Riktlinjer om tolkningen av de omständigheter under vilka ett institut ska anses fallera eller sannolikt komma att fallera enligt artikel 32.6 i direktiv 2014/59/EU(EBA/GL/2015/07)

Riktlinjer om tolkningen av de omständigheter under vilka ett institut ska anses fallera eller sannolikt komma att fallera enligt artikel 32.6 i direktiv 2014/59/EU (EBA/GL/2015/07)

Tillämpningsområde:

 • Riktlinjer vänder sig till tillsynsmyndigheten och resolutionsmyndigheten

Finansinspektionens detaljerade anvisningar:

Anvisningarna gäller också sammanslutningar som hör till anvisningarnas tillämpningsområde och deras grupper, som själva bedömer att de fallerar eller sannolikt kommer att fallera i enlighet med artikel 81.1 i direktiv 2014/59/EU. Finansinspektionen rekommenderar att de sammanslutningar som hör till anvisningarnas tillämpningsområde och de grupper som dessa bildar iakttar de ovannämnda delarna av EBAs riktlinjer och beaktar det som framförs i dem i situationer som avses ovan. På instituten tillämpas dock inte de delar av riktlinjerna som hänvisar till villkoren för resolution som anges i artikel 32.1 b och c i direktiv 2014/59/EU

 • kreditinstitut, holdingföretag som hör till ett kreditinstituts finansiella företagsgrupp samt finansiella institut i enlighet med 8a kap. 1 § och 8 § i kreditinstitutslagen (610/2014)
 • värdepappersföretag som bedriver handel med finansiella instrument för egen räkning eller garantiverksamhet för finansiella instrument i enlighet med lagen om investeringstjänster (747/2012) samt holdingföretag och finansiella institut som hör till ett värdepappersföretags finansiella företagsgrupp
 • en sammanslutning av inlåningsbanker i enlighet med 3 kap. 20 a § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010).

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Virva Walo, byråchef
telefon 09 183 5253, e-post: virva.walo(at)finanssivalvonta.fi

EBA:s riktlinjer om försenad betalning och utmätning (EBA/GL/2015/12)

EBA:s riktlinjer om försenad betalning och utmätning (EBA/GL/2015/12)

Tillämpningsområde:

 • Dessa anvisningar tillämpas på tillsynsobjekt som avses i 4 och 5 § i lagen om Finansinspektionen, utländska tillsynsobjekt och andra aktörer på finansmarknaden, som tillhandahåller bostadskrediter eller andra konsumentkrediter med en bostad som säkerhet i Finland.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Sanna Atrila, ledande jurist
telefon: 09 183 5552, e-post: sanna.atrila(at)fiva.fi

Torsten Groschup, ledande specialist
telefon: 09 183 5333, e-post: torsten.groschup(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU (EBA/GL/2015/17)

Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU (EBA/GL/2015/17)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut, holdingföretag som hör till ett kreditinstituts finansiella företagsgrupp samt finansiella institut i enlighet med 8a kap. 1 § och 8 § i kreditinstitutslagen (610/2014)
 • värdepappersföretag som bedriver handel med finansiella instrument för egen räkning eller garantiverksamhet för finansiella instrument i enlighet med lagen om investeringstjänster (747/2012) samt holdingföretag och finansiella institut som hör till ett värdepappersföretags finansiella företagsgrupp
 • en sammanslutning av inlåningsbanker i enlighet med 3 kap. 20 a § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010).

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Virva Walo, byråchef
telefon: 09 183 52 53, e-post: virva.walo(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om gränser för exponering mot skuggbankenheter som bedriver oreglerad bankverksamhet enligt artikel 395.2 i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2015/20)

Riktlinjer om gränser för exponering mot skuggbankenheter som bedriver oreglerad bankverksamhet enligt artikel 395.2 i förordning (EU) nr 575/2013  (EBA/GL/2015/20)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut
 • moderbolag till finans- och försäkringskonglomerat
 • Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på kreditinstitutens holdingföretag endast utifrån deras konsoliderade finansiella ställning.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Torsten Groschup, ledande specialist
telefon: 09 183 53 33, e-post: torsten.groschup(at)fiva.fi

EBA:s reviderade riktlinjer om ytterligare specificering av globalt systemviktiga indikatorer och offentliggörande av dessa(EBA/GL/2016/01)

Reviderade riktlinjer om ytterligare specificering av globalt systemviktiga indikatorer och offentliggörande av dessa(EBA/GL/2016/01)

Tillämpningsområde:

 • grupper som leds av ett moderinstitut i EU, ett finansiellt moderholdingföretag i EU eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag i EU
 • institut som inte är dotterbolag till något moderinstitut i EU, något finansiellt moderholdingföretag i EU eller något blandat finansiellt moderholdingföretag i EU som beräknar ett exponeringsmått för bruttosoliditet på över 200 miljarder euro på gruppnivå respektive individuell nivå (och inklusive försäkringsdotterbolag) med hjälp av en lämplig växelkurs med beaktande av referensväxelkursen som publiceras av Europeiska centralbanken och som gäller vid slutet av budgetåret och internationella standarder (”relevanta enheter”).

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Peik Granlund, ledande specialist
telefon: 09 183 52 36, e-post: peik.granlund(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om tillhandahållande av information i sammandrag eller sammanställning i den mening som avses i artikel 84.3 i direktiv 2014/59/EU(EBA/GL/2016/03)

Riktlinjer om tillhandahållande av information i sammandrag eller sammanställning i den mening som avses i artikel 84.3 i direktiv 2014/59/EU(EBA/GL/2016/03)

Tillämpningsområde:

 • Dessa riktlinjer riktar sig till behöriga myndigheter enligt definitionen i led i och till resolutionsmyndigheter enligt definitionen i led iv i artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1093/2010, samt till finansinstitut såsom de definieras i artikel 4.1 i nämnda förordning.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Virva Walo, byråchef
telefon: 09 183 52 53, e-post: virva.walo@fiva.fi

EBA:s riktlinjer om ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av bankprodukter och banktjänster till konsumenter (EBA/GL/2016/06)

Riktlinjer om ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av bankprodukter och banktjänster till konsumenter (EBA/GL/2016/06)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom
 • betalningsinstitut

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Sanna Atrila, ledande jurist
telefon: 09 183 55 52, e-post: sanna.atrila(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om processer för produktgodkännande i fråga om bankprodukter för konsumenter(EBA/GL/2015/18)

Riktlinjer om processer för produktgodkännande i fråga om bankprodukter för konsumenter (EBA/GL/2015/18)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • betalningsinstitut

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Sanna Atrila, ledande jurist
telefon: 09 183 55 52, e-post: sanna.atrila(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för tillämpningen av definitionen av fallissemang i artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2016/07)

Riktlinjer för tillämpningen av definitionen av fallissemang i artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2016/07)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut
 • Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på kreditinstitutens holdingföretag endast utifrån deras konsoliderade finansiella ställning.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Heli Hyykky, senior inspektör
telefon: 09 183 52 40, e-post: heli.hyykky(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om implicit stöd till värdepapperiseringstransaktioner (EBA/GL/2016/08)

Riktlinjer om implicit stöd till värdepapperiseringstransaktioner (EBA/GL/2016/08)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • värdepappersföretag
 • fondbolag
 • AIF-förvaltare
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut
 • värdepappersföretags holdingföretag
 • Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på kreditinstitutens holdingföretag endast utifrån deras konsoliderade finansiella ställning.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Anna Myllymäki, ledande specialist
telefon: 09 183 50 20, e-post: anna.myllymaki(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för korrigeringar av den modifierade durationen för skuldinstrument enligt artikel 340.3 andra stycket i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2016/09)

Riktlinjer för korrigeringar av den modifierade durationen för skuldinstrument enligt artikel 340.3 andra stycket i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2016/09)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut
 • Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på kreditinstitutens holdingföretag endast utifrån deras konsoliderade finansiella ställning.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Tomi Halme, ledande inspektör
telefon: 091835233, e-post: tomi.halme(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för information om IKU och ILU som samlas in inom ramen för ÖUP (EBA/GL/2016/10)

Riktlinjer för information om IKU och ILU som samlas in inom ramen för ÖUP (EBA/GL/2016/10)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • en sammanslutnings centralinstitut enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker
 • kreditinstituts och värdepappersföretags holdingföretag
 • ett konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

Anvisningen tillämpas endast i fråga om ICAAP på följande tillsynsobjekt som avses i lagen om Finansinspektionen (878/2008):

 • värdepappersföretag

Finansinspektionens detaljerade anvisningar:

 • Finansinspektionen kommer att meddela hur ofta informationen ska lämnas in och den sista inlämningsdagen för respektive tillsynsobjekt.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

ICAAP:

Sami Ilvonsalo, ledande bankövervakare
telefon: 09 183 50 28, e-post: sami.ilvonsalo(at)fiva.fi

ILAAP:

Marjo Risku, ledande specialist
telefon: 09 183 52 75, e-post: marjo.risku(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för kreditinstituts riskhanteringsmetoder och redovisning av förväntade kreditförluster (EBA/GL/2017/06)

Riktlinjer för kreditinstituts riskhanteringsmetoder och redovisning av förväntade kreditförluster (EBA/GL/2017/06)

Tillämpningsområde:

 • Kreditinstitut
 • Filialer i Finland till utländska kreditinstitut som har beviljats verksamhetstillstånd i någon annan stat än en EES-stat (filialer till kreditinstitut från tredjeland) Centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • Holdingföretag för kreditinstitut och ovannämnda värdepappersföretag som tillhandahåller investeringstjänster
 • Konglomerats holdingsammanslutningar som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Torsten Groschup, ledande specialist
telefon 09 183 53 33, e-post: torsten.groschup(at)fiva.fi

Anna Myllymäki, ledande specialist
telefon  09 183 50 20, e-post: anna.myllymaki(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om kunder med inbördes anknytning enligt artikel 4.1.39 i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2017/15)

Riktlinjer om kunder med inbördes anknytning enligt artikel 4.1.39 i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2017/15)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • värdepappersföretag
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut
 • värdepappersföretags holdingföretag
 • moderbolag till finans- och försäkringskonglomerat.
 • Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på kreditinstitutens holdingföretag endast utifrån deras konsoliderade finansiella ställning.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Torsten Groschup, ledande specialist
telefon: 09 183 53 33, e-post: torsten.groschup(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för PD-skattning, LGD-skattning och hantering av fallerade exponeringar (EBA/GL/2017/16)

Riktlinjer för PD-skattning, LGD-skattning och hantering av fallerade exponeringar  (EBA/GL/2017/16)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut
 • Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på kreditinstitutens holdingföretag endast utifrån deras konsoliderade finansiella ställning.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Heli Hyykky, senior inspektör
telefon: 09 183 52 40, e-post: heli.hyykky(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för institutens stresstestning (EPV/GL/2018/04)

Riktlinjer för institutens stresstestning (EPV/GL/2018/04)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • en sammanslutnings centralinstitut enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker4) kreditinstituts och värdepappersföretags holdingföretag
 • Konglomerats holdingsammanslutningar som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Deni Seitz, senior specialist
telefon: 09 183 54 15, e-post: deni.seitz(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden(EPV/GL/2018/05)

Riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden(EPV/GL/2018/05)

Tillämpningsområde:

 • tillsynsobjekt som tillhandahåller betaltjänster
 • personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster
 • inhemska kreditinstitut som tillhandahåller betaltjänster
 • filialer till utländska kreditinstitut som tillhandahåller betaltjänster i Finland.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter

Pasi Korhonen, ledande riskexpert
telefon: 09 183 55 14, e-post: pasi.korhonen(at)fiva.fi

Riktlinjer för hantering av nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd (EBA/GL/2018/06)

Riktlinjer för hantering av nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd (EBA/GL/2018/06)

Tillämpningsområde:

 • Kreditinstitut
 • Filialer i Finland till utländska kreditinstitut som har beviljats verksamhetstillstånd i någon annan stat än en EES-stat (filialer till kreditinstitut från tredjeland)
 • Centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • Holdingföretag för kreditinstitut och ovannämnda värdepappersföretag som tillhandahåller investeringstjänster
 • Konglomerats holdingsammanslutningar som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

Dessa riktlinjer har samband med:

Hantering av kreditrisker och kreditprövning i företag under tillsyn inom finanssektorn 4/2018

Guidelines on management of non-performing and forborne exposures | European Banking Authority (europa.eu)

Kontaktuppgifter:

Torsten Groschup, Ledande specialist
telefon 09 183 5333, e-post: torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi

EBA:s riktlinjer för villkoren för att utnyttja undantaget från beredskapsmekanismen enligt artikel 33.6 i förordning EU) 2018/389 (tekniska tillsynsstandarder för sträng kundautentisering och gemensamma och säkra öppna kommunikationsstandarder) (EBA/GL/2018/07
EBA:s riktlinjer om STS-kriterier för ABCP-värdepapperisering (EBA/GL/2018/08)

Riktlinjer om STS-kriterier för ABCP-värdepapperisering (EBA/GL/2018/08)

Tillämpningsområde:

Dessa anvisningar tillämpas på följande auktoriserade tillsynsobjekt enligt lagen om Finansinspektionen (878/2008) och på utländska tillsynsobjekt som definieras som parter som deltar i värdepapperisering i kap. 1 artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012:

 • institutionella investerare
 • originatorer
 • medverkande institut
 • ursprungliga långivare
 • specialföretag för värdepapperisering.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Deni Seitz, senior specialist
telefon: 09 183 54 15, e-post: deni.seitz(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om offentliggörande av nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd (EBA/GL/2018/10)

Riktlinjer om offentliggörande av nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd (EBA/GL/2018/10)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut
 • Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på kreditinstitutens holdingföretag endast utifrån deras konsoliderade finansiella ställning.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Torsten Groschup, ledande specialist
telefon: 09 183 53 33, e-post: torsten.groschup(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2018/10 om offentliggörande av nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd(EBA/GL/2022/13)

Riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2018/10 om offentliggörande av nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd (EBA/GL/2022/13)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut
 • värdepappersföretags holdingföretag
 • Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på kreditinstitutens holdingföretag endast utifrån deras konsoliderade finansiella ställning.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Torsten Groschup, ledande specialist
telefon: 09 183 53 33,  e-post: torsten.groschup(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om specificering av de typer av exponeringar som ska förknippas med hög risk (EPV/GL/2019/01)

Riktlinjer om specificering av de typer av exponeringar som ska förknippas med hög risk (EPV/GL/2019/01)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut
 • Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på kreditinstitutens holdingföretag endast utifrån deras konsoliderade finansiella ställning.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Torsten Groschup, ledande specialist
telefon: 09 183 53 33, e-post: torsten.groschup(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för utkontraktering (EBA/GL/2019/02)

Riktlinjer för utkontraktering (EBA/GL/2019/02)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • fondbolag
 • börsen
 • filialer i Finland till utländska kreditinstitut som har fått koncession i en stat utanför EESområdet (filialer till kreditinstitut i tredjeland)
 • betalningsinstitut

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Pasi Korhonen, ledande specialist
telefon: 09 183 55 14, e-post: pasi.korhonen(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för skattning av LGD som är rimlig vid en ekonomisk nedgång (EBA/GL/2019/03)

Riktlinjer för skattning av LGD som är rimlig vid en ekonomisk nedgång  (EBA/GL/2019/03)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut
 • Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på kreditinstitutens holdingföretag endast utifrån deras konsoliderade finansiella ställning.

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Heli Hyykky, senior inspektör
telefon: 09 183 52 40, e-post: heli.hyykky(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om harmoniserade definitioner och mallar för kreditinstitutens finansieringsplaner enligt Europeiska systemrisknämndens rekommendation av den 20 december 2012 (ESRB/2012/2) (EPV/GL/2019/05)

Riktlinjer om harmoniserade definitioner och mallar för kreditinstitutens finansieringsplaner enligt Europeiska systemrisknämndens rekommendation av den 20 december 2012 (ESRB/2012/2) (EPV/GL/2019/05)

Tillämpningsområde:

 • Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på kreditinstitut som i enlighet med kriterierna i förordningen om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM-förordningen) och SSM-ramförordningen har definierats som betydande, och som således står under direkt tillsyn av Europeiska centralbanken (ECB).

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Marjo Risku, ledande specialist
telefon: 09 183 5275, e-post: marjo.risku(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om lagstadgade och icke lagstadgade moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19-krisen (EBA/GL/2020/02)
EBA:s riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2020/02 om lagstadgade och icke lagstadgade moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19-krisen (EBA/GL/2020/08)
EBA:s riktlinjer för fastställande av den vägda genomsnittliga löptiden för tranchen i enlighet med artikel 257.1 a i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2020/04)

Riktlinjer för fastställande av den vägda genomsnittliga löptiden för tranchen i enlighet med artikel 257.1 a i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2020/04)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut
 • Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på kreditinstitutens holdingföretag endast utifrån deras konsoliderade finansiella ställning.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Anna Myllymäki, ledande specialist
telefon: 09 183 50 20, e-post: anna.myllymaki(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om kreditriskreducering för institut som använder internmetoden för skattning av förlust vid fallissemang (EBA/GL/2020/05)

Riktlinjer om kreditriskreducering för institut som använder internmetoden för skattning av förlust vid fallissemang (EBA/GL/2020/05)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut
 • Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på kreditinstitutens holdingföretag endast utifrån deras konsoliderade finansiella ställning.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Heli Hyykky, senior inspektör
telefon: 09 183 52 40, e-post: heli.hyykky(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om kreditgivning och övervakning EBAn luotonantoa ja -valvontaa koskevat ohjeet (EBA/GL/2020/06)

Riktlinjer om kreditgivning och övervakning  (EBA/GL/2020/06)

Tillämpningsområde:

 • Kreditinstitut
 • Filialer i Finland till utländska kreditinstitut som har beviljats verksamhetstillstånd i någon annan stat än en EES-stat (filialer till kreditinstitut från tredjeland)
 • Centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • Holdingföretag för kreditinstitut och ovannämnda värdepappersföretag som tillhandahåller investeringstjänster
 • Konglomerats holdingsammanslutningar som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomera

Finansinspektionens detaljerade anvisningar:

 • Finansinspektionen rekommenderar att också alla tillsynsobjekt enligt 4 § i lagen om Finansinspektionen, övriga finansmarknadsaktörer enligt 5 § och utländska tillsynsobjekt enligt 6 § följer avsnitt 5 om kreditgivning i EBA:s riktlinjer som nämns i stycke 1, med undantag för punkt 93, när de tillhandahåller konsumentkrediter som omfattas av tillämpningsområdet för 7 kap. i konsumentskyddslagen eller sådana konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom som omfattas av 7 a kap. i konsumentskyddslagen.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Torsten Groschup, ledande specialist
telefon: 09 183 53 33, e-post: torsten.groschup(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om behandlingen av strukturella valutapositioner enligt artikel 352.2 i förordning (EU) nr 575/2013 (kapitalkravsförordningen) (EBA/GL/2020/09)

Riktlinjer om behandlingen av strukturella valutapositioner enligt artikel 352.2 i förordning (EU) nr 575/2013 (kapitalkravsförordningen) (EBA/GL/2020/09)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut
 • Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på kreditinstitutens holdingföretag endast utifrån deras konsoliderade finansiella ställning.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Tomi Halme, ledande inspektör
telefon: 09 183 52 33, e-post: tomi.halme(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om krav på tillsynsrapportering och upplysningskrav enligt paketet med snabbändringar för kapitalkravsförordningen mot bakgrund av covid–19-pandemin (EBA/GL/2020/11)
Riktlinjer om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer(EBA/GL/2020/14)

Riktlinjer om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer(EBA/GL/2020/14)

Tillämpningsområde

 • grupper som leds av ett moderinstitut i EU, ett finansiellt moderholdingföretag i EU eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag i EU
 • institut som inte är dotterbolag till något moderinstitut i EU, något finansiellt moderholdingföretag i EU eller något blandat finansiellt moderholdingföretag i EU som beräknar ett exponeringsmått för bruttosoliditet på över 200 miljarder euro på gruppnivå respektive individuell nivå (och inklusive försäkringsdotterbolag) med hjälp av en lämplig växelkurs med beaktande av referensväxelkursen som publiceras av Europeiska centralbanken och som gäller vid slutet av budgetåret och internationella standarder (”relevanta enheter”).

Dessa riktlinjer har samband med

Guidelines on the specification and disclosure of systemic importance indicators | European Banking Authority (europa.eu)

Amending guidelines EBA/GL/2022/12

Kontaktuppgifter

Peik Granlund, ledande specialist
telefon 09 183 5236, e-post peik.granlund(at)finanssivalvonta.fi

EBA:s riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2020/14 om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer(EBA/GL/2022/12)

Riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2020/14 om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer (EBA/GL/2022/12)

Tillämpningsområde:

 • grupper som leds av ett moderinstitut i EU, ett finansiellt moderholdingföretag i EU eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag i EU
 • institut som inte är dotterbolag till något moderinstitut i EU, något finansiellt moderholdingföretag i EU eller något blandat finansiellt moderholdingföretag i EU som beräknar ett exponeringsmått för bruttosoliditet på över 200 miljarder euro på gruppnivå respektive individuell nivå (och inklusive försäkringsdotterbolag) med hjälp av en lämplig växelkurs med beaktande av referensväxelkursen som publiceras av Europeiska centralbanken och som gäller vid slutet av budgetåret och internationella standarder (”relevanta enheter”).

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Peik Granlund, ledande specialist
telefon: 09 183 52 36, e-post: peik.granlund(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2020/14 om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer (EBA/GL/2023/10)

Riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2020/14 om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer (EBA/GL/2023/10)

 • gäller från den 20 maj 2024

Tillämpningsområde:

 • Dessa riktlinjer riktar sig till behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 4.2i i förordning (EU) nr 1093/2010 och till de finansinstitut som omfattas av riktlinjerna EBA/GL/2020/14.
 • Riktlinjerna tillämpas på kreditinstitut med ett exponeringsmått för bruttosoliditet på över 200 miljarder euro.

Dessa riktlinjer har samband med:

Guidelines on the specification and disclosure of systemic importance indicators | European Banking Authority (europa.eu)

Meddelanden:

Ändring av Europeiska bankmyndigheten EBA:s riktlinjer om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer – gäller från den 20 maj 2024.

Kontaktuppgifter:

senior specialist Laura Savio
telefon: 09 183 55 05, e-post: laura.savio(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2020/02 om lagstadgade och icke lagstadgade moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19-krisen(EBA/GL/2020/15)
EBA:s riktlinjer om villkor för tillämpning av alternativ behandling av instituts exponeringar med avseende på ”trepartsåterköpsavtal” vid stora exponeringar (EBA/GL/2021/01)

Riktlinjer för villkoren för tillämpning av den alternativa metoden på instituts exponeringar med avseende på ”trepartsåterköpsavtal” enligt artikel 403.3 i förordning (EU) nr 575/2013 vid stora exponeringar (EBA/GL/2021/01)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut
 • moderbolag till finans- och försäkringskonglomerat.
 • Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på kreditinstitutens holdingföretag endast utifrån deras konsoliderade finansiella ställning.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Torsten Groschup, ledande specialist
telefon: 09 183 53 33, e-post: torsten.groschup(at)fiva.fi

Reviderade riktlinjer för rapportering vid allvarliga incidenter enligt andra betaltjänstdirektivet(EPV/GL/2021/03)

Reviderade riktlinjer för rapportering vid allvarliga incidenter enligt andra betaltjänstdirektivet(EPV/GL/2021/03)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • filialer i Finland till kreditinstitut i tredjeländer
 • kreditinstituts och värdepappersföretags holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • betalningsinstitut
 • filialer i Finland till kreditinstitut från tredjeland

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Pasi Korhonen, ledande specialist
telefon: 09 18 55 14, e-post: pasi.korhonen(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för en sund ersättningspolicy enligt direktiv 2013/36/EU(EBA/GL/2021/04)

Riktlinjer för en sund ersättningspolicy enligt direktiv 2013/36/EU (EBA/GL/2021/04)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • en sammanslutnings centralinstitut enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker
 • ett konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn av finans- och försäkringskonglomerat
 • utländska kreditinstitut auktoriserade i ett land utanför EES och med filial i Finland
 • utländska värdepappersföretag auktoriserade i ett land utanför EES och med filial i Finland – om värdepappersföretaget kan jämställas med ett företag som hör till tillämpningsområdet för avdelning VII i direktiv 2013/36/EU vid tillämpning av artikel 1.2 och 1.5 i förordning (EU) 2019/2033/EU.

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Erika Penttilä, ledande specialist
telefon: 09 183 52 70, e-post: erika.penttila(at)fiva.fi

Utkast till riktlinjer för intern styrning(EBA/GL/2021/05)

Utkast till riktlinjer för intern styrning (EBA/GL/2021/05)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • en sammanslutnings centralinstitut enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut
 • i tillämpliga delar ett konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn av finans- och försäkringskonglomerat
 • utländska kreditinstitut auktoriserade i ett land utanför EES och med filial i Finland

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Erika Penttilä, ledande specialist
telefon: 09 18 52 70, e-post: erika.penttila(at)fiva.fi

Operativ risk: Jukka Korhonen, senior övervakare
telefon: 09 183 50 89; jukka korhonen(at)fiva.fi

Esmas och EBA:s riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (EBA/GL/2021/06, ESMA35-36-2319)

Esmas och EBA:s riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (EBA/GL/2021/06, ESMA35-36-2319)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • värdepappersföretag
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut och värdepappersföretag
 • finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag, till den del de lagstadgade kraven på ledningsorganens lämplighet och tillförlitlighet som gäller dem motsvarar de lagstadgade kraven för kreditinstitut
 • utländska kreditinstitut som har fått auktorisation i en stat utanför EES och som har en filial i Finland
 • utländska värdepappersföretag som har fått auktorisation i en stat utanför EES och som har en filial i Finland

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Kreditinstitut:

Anne Hakkila, senior jurist
telefon: 09 183 55 12, e-post: anne.hakkila(at)fiva.fi

Värdepappersföretag:

Raija Railas, senior övervakare
telefon: 09 183 52 35, e-post: raija.railas(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer avseende kriterier för användningen av indata i riskmätningsmodellen som avses i artikel 325bc i förordning (EU) nr 575/2013(EBA/GL/2021/07)

Riktlinjer avseende kriterier för användningen av indata i riskmätningsmodellen som avses i artikel 325bc i förordning (EU) nr 575/2013  (EBA/GL/2021/07)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • värdepappersföretag
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut
 • värdepappersföretags holdingföretag
 • moderbolag till finans- och försäkringskonglomerat.
 • Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på kreditinstitutens holdingföretag endast utifrån deras konsoliderade finansiella ställning.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Tomi Halme, ledande inspektör
telefon: 09 183 52 33, e-post: tomi.halme(at)finanssivalvonta.fi

EBA:s riktlinjer för övervakningen av tröskelvärdet och andra förfarandemässiga aspekter av etableringen av ett intermediärt moderföretag inom EU enligt artikel 21b i direktiv 2013/36/EU(EBA/GL/2021/08)

Riktlinjer för övervakningen av tröskelvärdet och andra förfarandemässiga aspekter av etableringen av ett intermediärt moderföretag inom EU enligt artikel 21b i direktiv 2013/36/EU (EBA/GL/2021/08)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • värdepappersföretag
 • utländska kreditinstitut som har fått auktorisation i en stat utanför EES och som har en filial i Finland
 • utländska värdepappersföretag som har fått auktorisation i en stat utanför EES och som har en filial i Finland

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter

Anne Hakkila, senior jurist
telefon: 09 183 55 12, e-post: anne.hakkila(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer med kriterier om exceptionella överskridande av gränsvärdena för stora exponeringar samt tiden och åtgärderna för att återställä efterlevnaden (EBA/GL/2021/09)

EBA:s riktlinjer med kriterier om exceptionella överskridande av gränsvärdena för stora exponeringar samt tiden och åtgärderna för att återställä efterlevnaden (EBA/GL/2021/09)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut
 • moderbolag till finans- och försäkringskonglomerat.
 • Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på kreditinstitutens holdingföretag endast utifrån deras konsoliderade finansiella ställning.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Torsten Groschup, ledande specialist
telefon: 09 183 53 33, e-post: torsten.groschup(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för indikatorer för återhämtningsplaner(EBA/GL/2021/11)

Riktlinjer för indikatorer för återhämtningsplaner (EBA/GL/2021/11)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut, holdingföretag som hör till ett kreditinstituts finansiella företagsgrupp samt finansiella institut i enlighet med 8a kap. 1 § och 8 § i kreditinstitutslagen (610/2014)
 • värdepappersföretag som bedriver handel med finansiella instrument för egen räkning eller garantiverksamhet för finansiella instrument i enlighet med lagen om investeringstjänster (747/2012) samt holdingföretag och finansiella institut som hör till ett värdepappersföretags finansiella företagsgrupp
 • en sammanslutning av inlåningsbanker i enlighet med 3 kap. 20 a § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010).

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Virva Walo, byråchef
telefon: 09 183 52 53, e-post: virva.walo(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för riktmärkning av ersättningspraxis, lönegap mellan könen och godkända högre kvoter enligt direktiv 2013/36/EU(EBA/GL/2022/06)

Riktlinjer för riktmärkning av ersättningspraxis, lönegap mellan könen och godkända högre kvoter enligt direktiv 2013/36/EU (EBA/GL/2022/06)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • en sammanslutnings centralinstitut enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker
 • holdingföretag till kreditinstitut

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Erika Penttilä, ledande riskexpert
telefon: 09 183 52 70, e-post: erika.penttila(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv (EU) 2019/2034(EBA/GL/2022/08)

Riktlinjer för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/08)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • en sammanslutnings centralinstitut enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker
 • kreditinstituts holdingföretag
 • värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren för ”små och icke-sammanlänkade  värdepappersföretag” enligt artikel 12.1 i förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag samt deras moderföretag och holdingföretag enligt 1 kap. 20 § i lagen om investeringstjänster (2012/747)
 • ett konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat,
 • utländska kreditinstitut auktoriserade i ett land utanför EES och med filial i Finland
 • utländska värdepappersföretag auktoriserade i ett land utanför EES och med filial i Finland

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Erika Penttilä, ledande specialist
telefon: 09 183 52 70, e-post: erika.penttila(at)fiva.fi

Antti Alakiuttu, senior specialist
telefon: 09 183 54 56, e-post: antti.alakiuttu(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjerna om ränterisker (IRRBB) och kreditspreadrisk som följer av verksamhet utanför handelslagret (CSRBB) (EBA/GL/2022/14)

Riktlinjer utfärdade på grundval av artikel 84.6 i direktiv 2013/36/EU  som specificerar kriterier för identifiering, utvärdering, hantering och reducering av de risker som uppstår till följd av eventuella ändringar i räntor och av bedömningen och övervakningen av kreditspreadrisk i instituts verksamhet utanför handelslagret (EBA/GL/2022/14)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker
 • holdingföretag till kreditinstitut och ovan nämnda värdepappersföretag
 • konglomerats holdingsammanslutningar enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Marjo Risku, ledande specialist
telefon: 09 183 52 75, e-post: marjo.risku(at)fiva.fi

EBA:s rekommendation om utarbetande av återhämtningsplaner (EBA/REC/2013/02)

Rekommendation om utarbetande av återhämtningsplaner (EBA/REC/2013/02)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut, holdingföretag som hör till ett kreditinstituts finansiella företagsgrupp samt finansiella institut i enlighet med 8a kap. 1 § och 8 § i kreditinstitutslagen (610/2014)
 • värdepappersföretag som bedriver handel med finansiella instrument för egen räkning eller garantiverksamhet för finansiella instrument i enlighet med lagen om investeringstjänster (747/2012) samt holdingföretag och finansiella institut som hör till ett värdepappersföretags finansiella företagsgrupp
 • en sammanslutning av inlåningsbanker i enlighet med 3 kap. 20 a § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010).

Finansinspektionens detaljerade anvisningar:

 • Finansinspektionen rekommenderar att de sammanslutningar som hör till rekommendationens tillämpningsområde och de grupper som dessa bildar iakttar EBA:s rekommendation vid utarbetandet av återhämtningsplanernas struktur och att de dessutom beaktar kraven i finansministeriets förordning (1286/2014) på uppgifter som ska framgå av återhämtningsplaner.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Virva Walo, byråchef
telefon: 09 183 52 53, e-post: virva.walo(at)fiva.fi

EBA:s rekommendation avseende täckningen av enheter i koncernåterhämtningsplanen(EBA/REC/2017/02)

Rekommendation avseende täckningen av enheter i koncernåterhämtningsplanen (EBA/REC/2017/02)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut, holdingföretag som hör till ett kreditinstituts finansiella företagsgrupp samt finansiella institut i enlighet med 8a kap. 1 § och 8 § i kreditinstitutslagen (610/2014)
 • värdepappersföretag som bedriver handel med finansiella instrument för egen räkning eller garantiverksamhet för finansiella instrument i enlighet med lagen om investeringstjänster (747/2012) samt holdingföretag och finansiella institut som hör till ett värdepappersföretags finansiella företagsgrupp
 • en sammanslutning av inlåningsbanker i enlighet med 3 kap. 20 a § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010).

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Virva Walo, byråchef
telefon: 09 183 52 53, e-post: virva.walo(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för hantering av IKT-risker och säkerhetsrisker (EBA/GL/2019/04)

EBA:s riktlinjer för hantering av IKT-risker och säkerhetsrisker (EBA/GL/2019/04)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • betalningsinstitut
 • värdepappersföretag
 • fondbolag
 • AIF-förvaltare
 • filialer i Finland till utländska kreditinstitut
 • filialer i Finland till utländska betalningsinstitut
 • filialer i Finland till utländska värdepappersföretag
 • värdepapperscentraler

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Pasi Korhonen, ledande specialist
telefon: 09 183 55 14, e-post: pasi.korhonen(at)fiva.fi

EBA:s rekommendation om användning av identifieringskoden för juridiska personer (Legal Entity Identifier – LEI)(EBA/REC/2014/01)

EBA:s rekommendation om användning av identifieringskoden för juridiska personer (Legal Entity Identifier – LEI) (EBA/REC/2014/01)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • värdepappersföretag
 • fondbolag
 • AIF-förvaltare
 • finländska moderföretag till kreditinstituts eller värdepappersföretags konsolideringsgrupper
 • centralinstitut för sammanslutningen av inlåningsbanker
 • finansiellt inriktade finans- och försäkringskonglomerats finländska holdingföretag eller moderkreditinstitut
 • moderföretag till underkonsolideringsgrupper med dotterföretag som har tillstånd att verka som kreditinstitut eller värdepappersföretag i Finland.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Juho Westerlund, senior övervakare
telefon: 09 183 53 10, e-post: juho.westerlund(at)fiva.fi

Kirsti Svinhufvud, senior specialist
telefon: 09 183 52 51, e-post: kirsti.svinhufvud(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om kontroller och riktlinjer för en effektiv hantering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism vid tillhandahållande av finansiella tjänster (EBA/GL/2023/04)

EBA:s riktlinjer om kontroller och riktlinjer för en effektiv hantering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism vid tillhandahållande av finansiella tjänster (EBA/GL/2023/04)

 • gäller från 3.11.2023

Tillämpningsområde:

Dessa riktlinjer tillämpas på följande rapporteringsskyldiga som avses i 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) (nedan penningtvättslagen):

1) kreditinstitut och filialer till kreditinstitut från tredjeländer enligt kreditinstitutslagen (610/2014)

2) finansiella institut som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen

3) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) fondbolag enligt lagen om placeringsfonder (213/2019) och förvaringsinstitut som fått verksamhetstillstånd enligt den lagen

6) värdepappersföretag och filialer till tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012)

7) filialer till utländska EES-värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster

8) värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), inklusive registreringsfonder och clearingfonder som de grundat

9) sådana kontoförvaltare och sådana som kontoförvaltare auktoriserade sammanslutningars verksamhetsställen i Finland som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

10) betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut (297/2010)

11) fysiska och juridiska personer enligt 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut

12) utländska betalningsinstitut enligt lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010), när de tillhandahåller betaltjänster i Finland via filial eller ombud

13) sådana AIF-förvaltare som har auktoriserats enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och sådana förvaringsinstitut som har beviljats auktorisation enligt den lagen

14) utländska AIF-fonders filialer i Finland enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt registreringsskyldiga AIF-förvaltare och utländska förvaringsinstituts filialer i Finland enligt den lagen

15) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om försäkringar som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

16) finländska kreditförmedlare och utländska kreditförmedlares filialer i Finland enligt lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016)

Finansinspektionens detaljerade anvisningar:

 • Vid tillämpningen av punkt 19 i dessa riktlinjer bör man beakta att enligt 3 kap. 3 § 3 mom. i penningtvättslagen ska också, utöver uppgifterna enligt 3 kap. 3 § 2 mom. i penningtvättslagen, uppgifter om kundens resedokument bevaras, om kunden är utländsk och saknar finsk personbeteckning. 

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jonna Ekström, ledande jurist
telefon: 09 183 55 31, e-post: jonna.ekstrom(at)fiva.fi och aml-authorities(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för användning av lösningar för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans i enlighet med artikel 13.1 i direktiv (EU) 2015/849(EBA/GL/2022/15)

Riktlinjer för användning av lösningar för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans i enlighet med artikel 13.1 i direktiv (EU) 2015/849 (EBA/GL/2022/15)

 • gäller från 2.10.2023 

Tillämpningsområde:

Dessa riktlinjer tillämpas på följande rapporteringsskyldiga som avses i 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017):

1) kreditinstitut och filialer till tredjeländers kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen (610/2014)

2) finansiella institut som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen

3) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) fondbolag enligt lagen om placeringsfonder (213/2019) och förvaringsinstitut som fått verksamhetstillstånd enligt den lagen

6) värdepappersföretag och filialer till tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012)

7) filialer till utländska EES-värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster

8) värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), inklusive registreringsfonder och clearingfonder som de grundat

9) sådana kontoförvaltare och sådana som kontoförvaltare auktoriserade sammanslutningars verksamhetsställen i Finland som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

10) betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut (297/2010)

11) fysiska och juridiska personer enligt 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut

12) utländska betalningsinstitut enligt lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010), när de tillhandahåller betaltjänster i Finland via filial eller ombud

13) sådana AIF-förvaltare som har auktoriserats enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och sådana förvaringsinstitut som har beviljats auktorisation enligt den lagen

14) utländska AIF-fonders filialer i Finland enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt registreringsskyldiga AIF-förvaltare och utländska förvaringsinstituts filialer i Finland enligt den lagen

15) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om försäkringar som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

16) finländska kreditförmedlare och utländska kreditförmedlares filialer i Finland enligt lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016)

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jonna Ekström, ledande jurist
telefon: 09 183 55 31, e-post: jonna.ekstrom(at)fiva.fi och aml-authorities(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för roll, uppgifter och ansvar för efterlevnadsansvariga för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (EBA/GL/2022/05)

Riktlinjer i enlighet med artikel 8 och kapitel VI i direktiv (EU) 2015/849 om riktlinjer och förfaranden för efterlevnadskontroll och rollen och ansvarsområdena för den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (EBA/GL/2022/05)

Tillämpningsområde:

Dessa riktlinjer tillämpas på följande rapporteringsskyldiga som avses i 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017):

1) kreditinstitut och filialer till tredjeländers kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen (610/2014)

2) finansiella institut som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen

3) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) fondbolag enligt lagen om placeringsfonder (213/2019) och förvaringsinstitut som fått verksamhetstillstånd enligt den lagen

6) värdepappersföretag och filialer till tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012)

7) filialer till utländska EES-värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster

8) värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), inklusive registreringsfonder och clearingfonder som de grundat

9) sådana kontoförvaltare och sådana som kontoförvaltare auktoriserade sammanslutningars verksamhetsställen i Finland som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

10) betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut (297/2010)

11) fysiska och juridiska personer enligt 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut

12) utländska betalningsinstitut enligt lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010), när de tillhandahåller betaltjänster i Finland via filial eller ombud

13) sådana AIF-förvaltare som har auktoriserats enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och sådana förvaringsinstitut som har beviljats auktorisation enligt den lagen

14) utländska AIF-fonders filialer i Finland enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt registreringsskyldiga AIF-förvaltare och utländska förvaringsinstituts filialer i Finland enligt den lagen

15) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om försäkringar som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

16) finländska kreditförmedlare och utländska kreditförmedlares filialer i Finland enligt lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016)

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jonna Ekström, ledande jurist
telefon: 09 183 55 31, e-post: jonna.ekstrom(at)fiva.fi och aml-authorities(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism (EBA/GL/2021/02)

Riktlinjer enligt artiklarna 17 och 18.4 i direktiv (EU) 2015/849 för kundkännedom och de faktorer som kreditinstitut och finansiella institut bör beakta vid bedömning av den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som förknippas med enskilda affärsförbindelser och enstaka transaktioner (riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism) som upphäver och ersätter riktlinjerna JC/2017/37 (EBA/GL/2021/02)

Tillämpningsområde:

Dessa riktlinjer tillämpas på följande rapporteringsskyldiga som avses i 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) (nedan
penningtvättslagen):

1) kreditinstitut och filialer till kreditinstitut från tredjeländer enligt kreditinstitutslagen (610/2014)

2) finansiella institut som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen

3) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) fondbolag enligt lagen om placeringsfonder (213/2019) och förvaringsinstitut som fått verksamhetstillstånd enligt den lagen

6) värdepappersföretag och filialer till tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012)

7) filialer till utländska EES-värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster

8) värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), inklusive registreringsfonder och clearingfonder som de grundat

9) sådana kontoförvaltare och sådana som kontoförvaltare auktoriserade sammanslutningars verksamhetsställen i Finland som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

10) betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut (297/2010)

11) fysiska och juridiska personer enligt 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut

12) utländska betalningsinstitut enligt lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010), när de tillhandahåller betaltjänster i Finland via filial eller ombud

13) sådana AIF-förvaltare som har auktoriserats enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och sådana förvaringsinstitut som har beviljats auktorisation enligt den lagen

14) utländska AIF-fonders filialer i Finland enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt registreringsskyldiga AIF-förvaltare och utländska förvaringsinstituts filialer i Finland enligt den lagen

15) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om försäkringar som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008) 

16) finländska kreditförmedlare och utländska kreditförmedlares filialer i Finland enligt lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016)

Finansinspektionens detaljerade anvisningar:

Finansinspektionen rekommenderar att även följande rapporteringssyldiga enligt 1 kap. 2 § i penningtvättslagen ska följa EBA:s riktlinjer i tillämpliga delar: 

1) filialer till utländska sammanslutningar som motsvarar företag under tillsyn enligt stycke 1 punkt 1, 3, 4, 5, 6, 8,10 och 13 och utländska sammanslutningar som motsvarar sådana företag under tillsyn, om sammanslutningen tillhandahåller tjänster i Finland via en representant utan att etablera filial

2) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver annan verksamhet än sådan som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

3) arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver annan verksamhet än sådan som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) finländska centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om
clearingverksamhet

6) sammanslutningar enligt artikel 27.2 i Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättandet av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepappersisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 som har beviljats verksamhetstillstånd enligt artikel 28 i den förordningen

7) holdingföretag som har beviljats tillstånd för holdingföretagsverksamhet på det sätt som föreskrivs i 2 a kap. i kreditinstitutslagen

8) godkända publiceringsarrangemang enligt artikel 2.1.34 och godkända
rapporteringsmekanismer enligt artikel 2.1.36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 som har auktoriserats av Finansinspektionen och som Finansinspektionen med stöd av artikel 27b.1 andra stycket i den förordningen svarar för tillsynen över

9) filialer till utländska sammanslutningar som motsvarar företag under tillsyn enligt punkt 2–8

10) utländska sammanslutningar som motsvarar företag under tillsyn enligt punkt 2–8, om sammanslutningen tillhandahåller tjänster i Finland via en representant utan att etablera filial

11) försäkringsföreningar enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987)

12) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om andra försäkringar än sådana som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008) samt sidoverksamma försäkringsförmedlare och i Finland etablerade filialer till utländska försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare

13) sådana tillhandahållare av virtuella valutor som avses i lagen om tillhandahållare av virtuella valutor (572/2019)

14) näringsidkare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (186/2023)

Finansinspektionens detaljerade anvisningar:

 • Vid tillämpningen av punkt 2.5 i dessa riktlinjer bör beaktas att det enligt den nationella lagstiftningen inte är möjligt att behandla personuppgifter som rör fällande domar i brottsmål och lagöverträdelser och säkerhetsåtgärder i samband med dem som uppgifter för kundkännedom.

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jonna Ekström, ledande jurist
telefon: 09 183 55 31, e-post: jonna.ekstrom(at)fiva.fi och aml-authorities(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2021/02 för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism (EBA/GL/2023/03)

EBA:s riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/2021/02 om åtgärder för kundkännedom och de faktorer som kreditinstitut och finansiella institut bör beakta vid bedömning av den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som förknippas med enskilda affärsförbindelser och enstaka transaktioner (riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism) enligt artiklarna 17 och 18.4 i direktiv (EU) 2015/849 (EBA/GL/2023/03)

 • gäller från 3.11.2023

Tillämpningsområde:

1. Dessa riktlinjer tillämpas på följande rapporteringsskyldiga som avses i 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) (nedan penningtvättslagen):

1) kreditinstitut och filialer till kreditinstitut från tredjeländer enligt kreditinstitutslagen (610/2014)

2) finansiella institut som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen

3) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) fondbolag enligt lagen om placeringsfonder (213/2019) och förvaringsinstitut som fått verksamhetstillstånd enligt den lagen

6) värdepappersföretag och filialer till tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012)

7) filialer till utländska EES-värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster

8) värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), inklusive registreringsfonder och clearingfonder som de grundat

9) sådana kontoförvaltare och sådana som kontoförvaltare auktoriserade sammanslutningars verksamhetsställen i Finland som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

10) betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut (297/2010)

11) fysiska och juridiska personer enligt 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut

12) utländska betalningsinstitut enligt lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010), när de tillhandahåller betaltjänster i Finland via filial eller ombud

13) sådana AIF-förvaltare som har auktoriserats enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och sådana förvaringsinstitut som har beviljats auktorisation enligt den lagen

14) utländska AIF-fonders filialer i Finland enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt registreringsskyldiga AIF-förvaltare och utländska förvaringsinstituts filialer i Finland enligt den lagen

15) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om försäkringar som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

16) finländska kreditförmedlare och utländska kreditförmedlares filialer i Finland enligt lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016)

Finansinspektionens detaljerade anvisningar:

2. Finansinspektionen rekommenderar att även följande rapporteringssyldiga enligt 1 kap. 2 § i penningtvättslagen ska följa EBA:s riktlinjer i tillämpliga delar: 

1) filialer till utländska sammanslutningar som motsvarar företag under tillsyn enligt stycke 1 punkt 1, 3, 4, 5, 6, 8,10 och 13 och utländska sammanslutningar som motsvarar sådana företag under tillsyn, om sammanslutningen tillhandahåller tjänster i Finland via en representant utan att etablera filial

2) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver annan verksamhet än sådan som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

3) arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver annan verksamhet än sådan som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) finländska centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

6) sammanslutningar enligt artikel 27.2 i Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättandet av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepappersisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 som har beviljats verksamhetstillstånd enligt artikel 28 i den förordningen

7) holdingföretag som har beviljats tillstånd för holdingföretagsverksamhet på det sätt som föreskrivs i 2 a kap. i kreditinstitutslagen

8) godkända publiceringsarrangemang enligt artikel 2.1.34 och godkända rapporteringsmekanismer enligt artikel 2.1.36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 som har auktoriserats av Finansinspektionen och som Finansinspektionen med stöd av artikel 27b.1 andra stycket i den förordningen svarar för tillsynen över

9) filialer till utländska sammanslutningar som motsvarar företag under tillsyn enligt punkt 2–8

10) utländska sammanslutningar som motsvarar företag under tillsyn enligt punkt 2–8, om sammanslutningen tillhandahåller tjänster i Finland via en representant utan att etablera filial

11) försäkringsföreningar enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987)

12) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om andra försäkringar än sådana som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008) samt sidoverksamma försäkringsförmedlare och i Finland etablerade filialer till utländska försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare

13) sådana tillhandahållare av virtuella valutor som avses i lagen om tillhandahållare av virtuella valutor (572/2019)

14) näringsidkare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (186/2023)

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jonna Ekström, ledande jurist
telefon: 09 183 55 31, e-post: jonna.ekstrom(at)fiva.fi och aml-authorities(at)fiva.fi

EBA riktlinjer för den totala återhämtningskapaciteten vid återhämtningsplanering (EBA/GL/2023/06)

EBA riktlinjer för den totala återhämtningskapaciteten vid återhämtningsplanering (EBA/GL/2023/06)

 • gäller från 11.01.2024

Tillämpningsområde

 • kreditinstitut, holdingföretag som hör till ett kreditinstituts finansiella företagsgrupp samt finansiella institut i enlighet med 8a kap. 1 § och 8 § i kreditinstitutslagen (610/2014)
 • värdepappersföretag som bedriver handel med finansiella instrument för egen räkning eller garantiverksamhet för finansiella instrument i enlighet med lagen om investeringstjänster (747/2012) samt holdingföretag och finansiella institut som hör till ett värdepappersföretags finansiella företagsgrupp
 • en sammanslutning av inlåningsbanker i enlighet med 3 kap. 20 a § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010)

Dessa riktlinjer har samband med

Guidelines on the overall recovery capacity in recovery planning | European Banking Authority (europa.eu)

Meddelanden

Europeiska bankmyndigheten EBA:s (EBA/GL/2023/06) riktlinjer för den totala återhämtningskapaciteten vid återhämtningsplanering ‒ tillämpningen inleds 11.1.2024

Kontaktuppgifter

Antti Hietala, senior jurist
telefon 09 183 5468, e-post: antti.hietala(at)finanssivalvonta.fi

Eiopas riktlinjer för tillsynsrapportering om PEPP-produkten

Eiopas riktlinjer för tillsynsrapportering om PEPP-produkten (EIOPA-BoS-21/260)

 • gäller från 22.3.2022

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • livförsäkringsbolag
 • värdepappersföretag som Finansinspektionen beviljat tillstånd för kapitalförvaltning
 • fondbolag
 • tillståndspliktiga förvaltare av alternativa investeringsfonder

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Banktillsyn/Bankernas riskområden
Kapitalmarknadstillsyn/Investeringstjänster och -produkter
Försäkringstillsyn/Skade- och livförsäkring och tillsyn av placeringsverksamhet
telefon: 09 183 51

De finansiella tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer för bedömning av förvärv och ökningar av kvalificerade innehav i den finansiella sektorn

De finansiella tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer för bedömning av förvärv och ökningar av kvalificerade innehav i den finansiella sektorn (JC/GL/2016/01)

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • centrala motparter
 • kreditinstitut
 • värdepappersföretag

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Kreditinstitut: Anne Hakkila, senior jurist
telefon: 09 183 55 12, e-post: anne.hakkila(at)fiva.fi

Centrala motparter: Jukka Laitinen, ledande jurist
telefon: 09 183 51, e-post: jukka.laitinen(at)fiva.fi

Värdepappersföretag: Raija Railas, senior övervakare
telefon: 09 183 52 35, e-post: raija.railas(at)fiva.fi

Försäkringsbolag: Tiina Granlund, ledande övervakare
telefon: 09 183 55 21, e-post: tiina.granlund(at)fiva.fi

De finansiella tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer om förhindrande av överföring av medel för penningtvätt och finansiering av terrorism(JC/GL/2017/16)

Gemensamma riktlinjer enligt artikel25 i förordning (EU) 2015/847 om vilka åtgärder betaltjänstleverantörer bör vidta för att upptäcka saknade eller ofullständiga uppgifter om betalaren eller betalningsmottagaren och vilka förfaranden de bör införa för att hantera en överföring av medel där de nödvändiga uppgifterna saknas (JC/GL/2017/16)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut som tillhandahåller betaltjänster
 • holdingföretag till kreditinstitut som tillhandahåller betaltjänster samt konglomerats holdingsammanslutningar enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
 • betalningsinstitut
 • fysiska personer och juridiska personer som tillhandahåller betaltjänster utan auktorisation
 • filialer i Finland till utländska kreditinstitut som tillhandahåller betaltjänster
 • betalningsinstituts filialer i Finland

Finansinspektionens detaljerade anvisningar:

 • Finansinspektionen rekommenderar att de sammanslutningar och personer som omfattas av dessa anvisningars tillämpningsområde uppfyller skyldigheterna enligt artikel 8.2 och 12.2 i förordning (EU) 2015/847 att underrätta om underlåtenhet att meddela uppgifter om betalaren och betalningsmottagaren och de åtgärder som vidtagits till Finansinspektionen genom att använda det blankettunderlag som finns i Finansinspektionens webbtjänst (länk). I enlighet med europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer ska en underrättelse inlämnas till Finansinspektionen utan onödigt dröjsmål och inte senare än tre månader efter identifiering av att betaltjänstleverantören upprepade gånger har underlåtit att lämna uppgifter. Uppgifterna ska inlämnas till maksuntiedot@fiva.fi.
 • Finansinspektionen rekommenderar att de sammanslutningar och personer som omfattas av anvisningarnas tillämpningsområde utgående från europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer gör en riskbedömning och upprättar interna anvisningar, där det tas ställning till t.ex. hur övervakning av betalningsuppgifterna i realtid och övervakning i efterhand genomförs och fastställs bedömningsgrunder för att bedöma allvaret av att betaltjänstleverantören underlåter att meddela uppgifter.

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Petri Aalto, ledande specialist
telefon: 09 183 55 48, e-post: petri.aalto(at)fiva.fi