Lagstiftning om tillhandahållare av investeringstjänster

Nationell lagstiftning

Lag om investeringstjänster (747/2012)

Finansministeriets förordning om utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag, till ansökan om verksamhetstillstånd för en filial till ett värdepappersföretag från tredjeland samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial till ett värdepappersföretag i tredjeland (1024/2012)

Statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och förvaltare av alternativa investeringsfonder  (208/2014)

Finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag  (150/2007)

Finansministeriets förordning om beräkning av kapitalkrav och om begränsning av exponeringar mot kunder för kreditinstitut och värdepappersföretag samt för finans- och försäkringskonglomerat  (1373/2010)

Finansministeriets förordning om undantag som tillämpas på begränsningarna av stora exponeringar mot kunder för kreditinstitut och värdepappersföretag samt finans- och försäkringskonglomerat (699/2014)

Finansministeriets förordning om kreditinstituts och värdepappersföretags ersättningssystem (1372/2010)

Värdepappersmarknadslag (746/2012) erityisesti luvut 1 ja 14 

Lag om handel med finansiella instrument  (748/2017), erityisesti luvut 4, 5 ja 7
Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), erityisesti luku 5
Lag om värdepapperskonton (750/2012)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om värdepappersmarknaden (HE 32/2012)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om investeringstjänster, lag om handel med finansiella instrument och vissa lagar i samband med dem (HE 151/2017)

EU-lagstiftning

Se avdelningen "Handel med finansiella instrument, investeringstjänster och investerarskydd – MiFID II och MiFIR"

ESMAs riktlinjer

Joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU

Finansinspektionens regelverk

Finansinspektionens tolkningar och ställningstaganden