Lagstiftning om tillhandahållare av investeringstjänster

Nationell lagstiftning

Lag om investeringstjänster (747/2012)

Finansministeriets förordningom utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag, till ansökan om verksamhetstillstånd för en filial till ett värdepappersföretag från tredjeland samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial till ett värdepappersföretag i tredjeland (234/2014)

Finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag (76/2018)

Finansministeriets förordning om kreditinstituts och värdepappersföretags ersättningssystem (1372/2010)

Värdepappersmarknadslag (746/2012) särskilt kapitel 1 och 14 

Lag om handel med finansiella instrument  (748/2017), särskilt kapitel 4, 5 och 7
Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), särskilt kapitel 5
Lag om värdepapperskonton (750/2012)

Lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017)

EU-lagstiftning

Direktiv om marknader för finansiella instrument 2014/65/EU (även Mifid II direktivet)

Kapitalkravsförordningen för värdepappersföretag (EU) 2019/2033

Förordning om marknader för finansiella instrument (EU) 600/2014 (även Mifir-förordningen)

Marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (även MAR-förordningen)

Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar 2019/2088/EU (även SFRD-förordningen)

Se avdelningen "Handel med finansiella instrument, investeringstjänster och investerarskydd – MiFID II och MiFIR"

ESMAs riktlinjer

Esmas riktlinjer för tillhandahållare av investeringstjänster hittar du här.

Centrala riktlinjer är exempelvis följande:

  • Riktlinjer för vissa aspekter av kraven för funktionen för efterlevnad enligt Mifid II
  • Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens
  • Riktlinjer om vissa aspekter av lämplighetskraven i Mifid II
  • Riktlinjer för produktstyrningskraven i Mifid II
  • Riktlinjer för vissa aspekter av Mifid II-kraven för ändamålsenlighet och tjänster som endast omfattar utförande

EBA:s riktlinjer

Riktlinjer för intern styrning enligt direktiv (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2021/14)

Riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (EBA/GL/2021/06) (EBA:s och Esmas gemensamma riktlinjer)

Finansinspektionens regelverk

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar

Finansinspektionens tolkningar och ställningstaganden