Tillsynsmeddelande 9.12.2021 – 54/2021

Föreskrifter och anvisningar 14/2021 Finansinspektionens rekommendation om iakttagande av EBA:s riktlinjer om intern styrning (EBA/GL/2021/05)

Europeiska bankmyndigheten (EBA) gav den 2 juli 2021 ut uppdaterade engelska riktlinjer om intern styrning (Guidelines on internal governance). Finska och svenska versioner av riktlinjerna publicerades den 5 oktober 2021 (EBA/GL/2021/05).

Finansinspektionen meddelade den 23 november 2021 föreskrifter och anvisningar 14/2021, som sätter i kraft EBA:s uppdaterade riktlinjer. Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar träder i kraft den 31 december 2021.

EBA:s uppdaterade riktlinjer behandlar bl.a. följande:

1. Ändringar i målgruppen (adressaterna) – riktlinjerna riktar sig utöver till kreditinstitut även till värdepappersföretag vars balansomslutning uppgår till minst 15 miljarder euro och som dessutom uppfyller de mer exakta villkoren i kapitalkravsförordningen1 för värdepappersföretag.

2. Organisationen av den interna styrningen ska ta hänsyn till bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

3. Likabehandling av personalen/förbud mot diskriminering och lika möjligheter till karriärutveckling samt könsneutrala ersättningar.

4. För att hantera intressekonflikter har riktlinjerna kompletterats med regler om utlåning till/andra transaktioner med/ närstående parter och dokumentering av utlåningen. Bestämmelserna om närstående parter är delvis nya och mer detaljerade för situationer där lånebeloppet överstiger 200 000 euro.

I sina anvisningar rekommenderar Finansinspektionen att de företag under tillsyn som omfattas av tillämpningsområdet för föreskrifterna och anvisningarna följer EBA:s riktlinjer.

Språkdräkten för riktlinjerna har setts över jämfört med innehållet i EBA:s riktlinjer EBA/GL/2017/11. Genom de nya riktlinjerna upphävs de tidigare riktlinjerna från och med den 31 december 2021.

Finansinspektionen meddelade EBA den 2 december 2021 att den kommer att följa riktlinjerna i sin tillsyn.

Närmare upplysningar lämnas av

Erika Penttilä, ledande riskexpert, tfn 09 183 52 70 eller erika.penttila(at)fiva.fi

Bilagor

1EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014.