Tillhandahållare av investeringstjänster

Värdepappersföretag

Tillhandahållandet av investeringstjänster i Finland regleras i lagen om investeringstjänster (747/2012). I lagstiftningen avses med investeringstjänster bl.a. investeringsrådgivning, kapitalförvaltning och mottagande, förmedling och utförande av order som avser finansiella instrument. Ett värdepappersföretag kan i enlighet med sitt verksamhetstillstånd även tillhandahålla kunderna sidotjänster, såsom bl.a. förvarings- och förvaltningstjänster för finansiella instrument, bevilja krediter och annan finansiering som anknyter till investeringstjänster samt producera investeringsanalyser och allmänna rekommendationer om handeln med finansiella instrument.

Tillhandahållandet av investeringstjänster kräver verksamhetstillstånd

Investeringstjänster får endast tillhandahållas av banker som har beviljats verksamhetstillstånd för kreditinstitut, av värdepappersföretag som har beviljats verksamhetstillstånd för värdepappersföretag och av fondbolag eller förvaltare av alternativa investeringsfonder som har beviljats verksamhetstillstånd för kapitalförvaltning och investeringsrådgivning. Förvaltare av alternativa investeringsfonder kan dessutom beviljas tillstånd att tillhandahålla förmedling av order. Investeringstjänster kan även tillhandahållas exempelvis av motsvarande utländska tjänsteleverantörer inom EES-området som har en filial i Finland eller som har underrättat Finansinspektionen om att de ska tillhandahålla tjänster i Finland. Se här för mer information om filialer och tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster från Finland till utlandet.

Verksamhetstillstånd beviljas om sökanden uppfyller de kriterier som ställs på ett värdepappersföretags verksamhet och finansiella ställning. Ett värdepappersföretags verksamhet ska organiseras på ett tillförlitligt sätt med beaktande av dess art och omfattning. Värdepappersföretaget ska säkerställa sin riskhantering och internkontroll och verksamhetens kontinuitet i alla situationer. Företaget ska ha riktlinjer för identifieringen och förebyggandet av intressekonflikter. Kundmedlen ska förvaras så att det inte föreligger någon risk för att de kan sammanblandas med företagets egna medel eller någon annan kunds medel.

Finansinspektionen övervakar värdepappersföretagens verksamhet

Finansinspektionen följer lönsamhets- och kapitalutvecklingen i värdepappersföretagen utgående från inrapporterade uppgifter. I lagstiftningen fastställs ett kapitalkrav som begränsar företagens risktagande. Tillsynsobjekten får inte ta så stora risker att deras kapitaltäckning äventyras.

Finansinspektionen övervakar värdepappersföretagens uppförande gentemot kunderna och andra värdepappersföretag. Marknadsuppförandet ska följa lagar, internationella krav och god sed.

För att skydda investerarnas penningmedel och finansiella instrument ska värdepappersföretagen höra till Ersättningsfonden för investerare.

Se här regelverken gällande tillhandahållare av investeringstjänster. Under Rapportering hittar du mer information om rapporteringsskyldigheten för tillhandahållare av investeringstjänster.

Registret över anknutna ombud

Ett värdepappersföretag får tillhandahålla tjänster enligt lagen om investeringstjänster genom ett anknutet ombud. Ombudet handlar på företagets vägnar och under dess ansvar.

Ett anknutet ombud kan:

  1. ta emot och förmedla kunders instruktioner och order som gäller investerings- och sidotjänster eller finansiella instrument
  2. förmedla finansiella instrument till kunder
  3. ge kunder rådgivning om värdepappersföretagets investerings- och sidotjänster eller finansiella instrument
  4. marknadsföra värdepappersföretagets investerings- och sidotjänster till kunder.


Ett anknutet ombud kan handla endast för ett värdepappersföretags räkning. Ombudet ska på ett tydligt sätt för kunden uppge sin ställning och namnet på det värdepappersföretag som ombudet representerar.

Med tanke på övervakningen av lagligheten i de anknutna ombudens verksamhet ska Finansinspektionen föra ett offentligt register över anknutna ombud (registret över anknutna ombud) till vilket värdepappersföretaget anmäler de anknutna ombud som det har utsett. Anknutna ombud ska registreras i ett offentligt register i den medlemsstat där de är etablerade. Av Finansinspektionens register framgår alla anknutna ombud som är etablerade i Finland.

Rapportera uppgifterna i anmälan om användning av anknutet ombud via Finansinspektionens e-tjänsten genom att logga in i systemet, fylla i nödvändiga uppgifter och skicka anmälan till Finansinspektionen. Använd e-tjänstens meddelandefunktion för kontakttaganden som gäller anmälan.
 
Nya anknutna ombud införs utifrån anmälan i registret över anknutna ombud, och på motsvarande sätt avförs anknutna ombud som avslutar sin verksamhet ur registret över anknutna ombud. Via e-tjänsten kan också redan befintliga uppgifter om anknutna ombud uppdateras med en ändringsanmälan.

Register