Finansinspektionens beslut

Här offentliggör Finansinspektionen meddelade sanktioner och vidtagna tillsynsåtgärder.

Datum Beslut Beslutets laga kraft
17.9.2018 Offentlig varning från Finansinspektionen till Reka Eläkekassa för försummelse av kraven beträffande riskhantering av investeringsverksamheten och organisation av den interna styrningen. Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​17.9.2018 Finansinspektionen påför Plc Uutechnic Group Oyj en påföljdsavgift på 50 000 euro på grund av bolagets försummelse av informationsskyldigheten för emittenter hösten 2015. Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​22.8.2018 Finansinspektionen har tilldelat Aalto Bankirfirma Ab en offentlig varning och påfört bolaget en påföljdsavgift.
Aalto Bankirfirma Ab har överklagat beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol och beslutet har således ännu inte vunnit laga kraft. Helsingfors förvaltningsdomstol har ännu inte träffat ett avgörande om besvären.
​11.7.2018 Offentlig varning från Finansinspektionen till Byggbranschens arbetslöshetskassa för försummelse av intern kontroll och riskhantering. Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​10.7.2018 Finansinspektionen dömde den 9 juli 2018 ut ett löpande vite för Danko Koncar, vilket ställdes den 21 februari 2018, till grundbeloppet 40 miljoner euro samt till ett tilläggsbelopp på 10 miljoner euro som uppkommit fram till den tidpunkt då vitet dömdes ut. Enligt Helsingfors förvaltningsdomstol har beslutet överklagats den 12 november 2018 och i samband med besvären har verkställighetsförbud av beslutet ansökts. Helsingfors förvaltningsdomstol har genom ett interimistiskt beslut av den 3 december 2018 förbjudit verkställandet av vite på så sätt att Koncars tillgångar får utmätas, men inte säljas.
​17.5.2018 Finansinspektionen har tillsatt ett ombud för Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget för att övervaka bolagets löpande verksamhet. Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​11.4.2018 Finansinspektionen har påfört Nordea Bank AB (publ) filial i Finland en påföljdsavgift på 400 000 euro för försummelse av transaktionsrapporteringen. Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​22.2.2018 Finansinspektionen har förpliktat Danko Koncar att lämna ett offentligt uppköpserbjudande på aktierna i Afarak Group Oyj i enlighet med värdepappersmarknadslagen och förenat förpliktelserna med löpande viten.

Enligt Helsingfors förvaltningsdomstol har beslutet överklagats och har därför ännu inte vunnit laga kraft. Förvaltningsdomstolen har ännu inte träffat ett avgörande om Koncars besvär.

I samband med besvären har Koncar ansökt om verkställighetsförbud av beslutet. Helsingfors förvaltningsdomstol har genom sitt interimistiska beslut av den 21 juni 2018 förkastat yrkandet om verkställighetsförbud av beslutet. Högsta förvaltningsdomstolen har genom sitt beslut av den 3 september 2018 avslagit Koncars ansökan om besvärstillstånd i det ärendet som gällde förvaltningsdomstolens beslut om verkställighetsförbud. 

​1.11.2017 Offentlig varning från Finansinspektionen till Finska Skadeförsäkring Ab för försummelse att följa riskhanteringskraven.​ Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​13.7.2017 Finansinspektionen har beslutat påföra Hufvudstadsbladets Pensionsstiftelse en ordningsavgift på femtusen (5 000) euro för försummad rapportering. ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​15.3.2017 Finansinspektionen har beslutat påföra Ålandsbanken Abp en ordningsavgift på femtusen (5 000) euro för försummad rapportering. ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​8.3.2017 Finansinspektionen har tilldelat fyra bolag en offentlig varning och påfört fyra bolag en påföljdsavgift. ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​28.2.2017 Finansinspektionen har beslutat påföra Finska Skadeförsäkring Ab en ordningsavgift på femtusen (5 000) euro för försummad rapportering. ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​12.12.2016 Finansinspektionen har påfört Ixonos Abp och Takoma Oyj 5 000 euro i påföljdsavgifter. ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​25.11.2016 Finansinspektionen har påfört Investors House Oyj en påföljdsavgift på 35 000 euro. ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​1.9.2016 Finansinspektionen har beslutat påföra Försäkringsaktiebolaget Bothnia International en ordningsavgift för försenad rapportering. ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​14.6.2016 Offentlig varning från Finansinspektionen till Helsingforsnejdens Andelsbank för vilseledande marknadsföring. ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​13.6.2016 Offentlig varning från Finansinspektionen till FIT Biotech Oy. ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​6.6.2016 Finansinspektionen har påfört Capstone Volatility Master (Cayman) Limited en ordningsavgift på 20 000 euro. Bolaget försummade sin skyldighet att offentliggöra blankning. ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​17.2.2016 Finansinspektionen har med stöd av värdepappersmarknadslagen påfört Jurase Park Oy ett förbud att fortsätta marknadsföringen av aktieemissionen och en skyldighet att rätta det lagstridiga förfarandet. ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​19.1.2016 Finansinspektionen har påfört sju ordningsavgifter för försummelser av rapportering. ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​14.12.2015 Finansinspektionen har påfört Carlson Capital UK LLP en ordningsavgift på grund av försenad blankningsanmälan för offentliggörande. ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​10.9.2015 Finansinspektionen har påfört två bolag som hör till SEB-koncernen ordningsavgift för försenade flaggningsanmälningar. ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
5.6.2015 Finansinspektionen har tilldelat BlackRock, Inc. och BlackRock Investment Management (UK) Limited offentliga anmärkningar. ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
1.6.2015 ​Finansinspektionen har beslutat påföra Cevian Capital II Master Fund L.P. ordningsavgift för försenad flaggningsanmälan. ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​29.5.2015 Finansinspektionen har beslutat påföra Noster Credit Opportunities Master Fund Limited en ordningsavgift på grund av försenade blankningsanmälningar. Beslutet äger laga kraft. Företaget överklagade beslutet till Marknadsdomstol, som förkastade besväret i sin helhet genom ett beslut av den 26 april 2016 som äger laga kraft.
29.5.2015 Finansinspektionen har beslutat påföra Finnvera Abp ordningsavgift för försenad flaggningsanmälan. Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​13.3.2015 Finansinspektionen har beslutat påföra tre ordningsavgifter för försummelser av rapportering. Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
4.3.2015 Finansinspektionen har beslutat påföra tre ordningsavgifter för försenade flaggningsanmälningar. Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
11.11.2014 Finansinspektionen har påfört Navi Group Ab 100 000 euro i påföljdsavgift. Marknadsdomstolen fattade sitt beslut i ärendet den 23 september 2015. Finansinspektionen överklagade beslutet till högsta förvaltningsdomstolen, som förkastade besvären genom sitt beslut av den 14 december 2016. Marknadsdomstolens beslut förblev således i kraft.
10.7.2014 Finansinspektionen har tilldelat Aurejärvi Förmögenhetsförvaltning Ab en offentlig varning för att bolaget underlåtit att iaktta bestämmelserna beträffande skyldigheten att organisera sin verksamhet på ett tillförlitligt sätt. Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
13.3.2014 Finansinspektionen har ålagt två personer att betala ordningsavgift för försummelser av insideranmälningar.              Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
7.3.2014 Finansinspektionen har tilldelat Nordea Bank Finland Abp en offentlig varning. Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
22.1.2014 Finansinspektionen upphäver beslutet genom vilket den tillsatte ett ombud att övervaka Navi Group Oy:s verksamhet. Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
5.11.2013 Finansinspektionen har påfört en ordningsavgift för försummelser i rapporteringen. Beslutet om ordningsavgift har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
16.9.2013 Finansinspektionen har påfört tre ordningsavgifter för försummelser av rapporteringen. Besluten har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
31.7.2013 Offentlig varning från Finansinspektionen till Eufex Bank Abp. Beslutet om offentlig varning har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
31.5.2013 Finansinspektionen ändrar verkställighetsförbudet av den 9 april 2013 för Navi Group Oy och begränsar ytterligare Navi Group Oy:s verksamhet enligt verksamhetstillståndet. Beslutet äger laga kraft. Företaget överklagade beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol, som förkastade besväret i sin helhet genom ett beslut av den 11 februari 2014 som äger laga kraft.
28.5.2013 Finansinspektionen har påfört Aval Asset Management Ab ordningsavgift för försummelser av rapporteringen. Beslutet om ordningsavgift har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
29.4.2013 Finansinspektionen har ålagt Dalerfabrikens Fondbolag Ab att betala en ordningsavgift för brott mot placeringsbegränsningarna i lagen om placeringsfonder. Beslutet om ordningsavgift har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
11.4.2013 Finansinspektionen begränsar Navi Group Oy:s verksamhet enligt verksamhetstillstånd och tillsätter ombud för bolaget. Besluten äger laga kraft. Företaget överklagade besluten till Helsingfors förvaltningsdomstol, som förkastade besvären i sin helhet genom ett beslut av den 11 februari 2014 som äger laga kraft.
7.2.2013 Offentlig varning från FI till Ålandsbanken Abp.              Beslutet om offentlig varning har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.