Arbetslöshetskassor

Stadgeändringar

Innan vi fastställer stadgarna för en arbetslöshetskassa, undersöker vi att de föreslagna stadgeändringarna är förenliga med lagstiftningen och följer de föreskrifter som är bindande för kassor. Ur praktisk synvinkel är det motiverat att det preliminära förslaget till stadgeändringar skickas till oss för kommentarer innan det behandlas i arbetslöshetskassans behöriga organ. På så sätt kan vi ge respons på förslaget till stadgeändringar redan innan ärendet behandlas i arbetslöshetskassans behöriga organ.

En stadgeändring träder i kraft först efter att vi har fastställt ändringen.

Fusionstillstånd

En arbetslöshetskassa kan med Finansinspektionens samtycke ingå avtal om fusion med en annan arbetslöshetskassa. Fusionstillstånd ska sökas med en skriftlig ansökan som skickas till Finansinspektionens registratorskontor. Det lönar sig för kassorna att vara i kontakt med oss genast i början av ett sådant projekt.

Register över arbetslöshetskassor

Vi för ett register över arbetslöshetskassorna, i vilket det antecknas uppgifter om arbetslöshetskassans förvaltning. Anteckningarna i registret över arbetslöshetskassor har rättsverkan. Arbetslöshetskassan har exempelvis rättslig handlingsförmåga sedan det införts i registret över arbetslöshetskassor.

Statistik

Vi publicerar statistik över arbetslöshetskassornas verksamhet och ekonomiska ställning, utbetalda förmåner, antalet förmånsdagar, medlemsavgifter, handläggningstider och förmånsutgifter.

Statistiken publiceras endast på finska.

Beskrivning av arbetslöshetskassans verksamhet

Arbetslöshetskassans uppgift är att ordna lagstadgat förtjänstskydd åt sina medlemmar: arbetslöshetskassan betalar t.ex. inkomstrelaterad dagpenning, rörlighetsunderstöd och alterneringsersättning till sina medlemmar.

Arbetslöshetskassan får inte bedriva annan verksamhet, och den får inte heller stå i sådan förbindelse med en sammanslutning som bedriver annan slags verksamhet så, att kassans självständighet därigenom skulle begränsas.

I Finland finns det arbetslöshetskassor för både löntagare och företagare. Finansinspektionen för ett register över arbetslöshetskassorna. Finansinspektionens förteckning över företag under tillsyn innehåller uppgifter om alla arbetslöshetskassor, Finansinspektionens tillsynsobjekt.

Arbetslöshetskassorna sköter en offentlig uppgift. Kassornas verksamhet och förfaringssätt är reglerad i lag (bl.a. förvaltningslagen och lagen om arbetslöshetskassor) och utifrån det har medlemmarna i olika kassor samma rättigheter och skyldigheter. Det finns emellertid skillnader i arbetslöshetskassornas verksamhet och förvaltning som beror på kassornas stadgar. På grund av det kan kassornas organisationer, förutsättningarna för medlemskap och medlemsavgifterna avvika från varandra. Förmånsansökningarnas handläggningstider och det sätt på vilket kundservicen är ordnad kan t.ex. också vara olika i olika kassor.

 

De förmåner som arbetslöshetskassan beviljar fastställs i förmånslagstiftningen

Alla arbetslöshetskassor följer samma förmånslagstiftning i sin verksamhet. Bestämmelser om förutsättningarna för att få inkomstrelaterad dagpenning och om den inkomstrelaterade dagpenningens belopp finns i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Den inkomstrelaterade dagpenningen som utbetalas till olika medlemmar i samma situation ska därför till sitt belopp vara lika stort i olika arbetslöshetskassor.

På motsvarande sätt finns det bestämmelser om förutsättningarna för att få alterneringsersättning och om ersättningens storlek i lagen om alterneringsledighet. Ersättningens belopp är inte beroende av den arbetslöshetskassa som beviljar den. Beslut om vissa av villkoren för att få förmåner fattas av arbets- och näringsbyråerna med bindande verkan för kassorna (t.ex. anmälan som arbetssökande och alterneringsavtal).

Om villkoren för att få de förmåner som arbetslöshetskassan utbetalar inte uppfylls, kan personen ha rätt till FPA:s grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Arbetsmarknadsstöd betalas till en arbetssökande som inte har varit etablerad på arbetsmarknaden eller som har fått arbetslöshetsdagpenning för maximitiden.

Finansinspektionen utövar tillsyn över arbetslöshetskassornas verksamhet, men inte över Folkpensionsanstalten.

Medlemskap i en arbetslöshetskassa

För att ansluta sig som medlem i en arbetslöshetskassa krävs en skriftlig/elektronisk ansökan. En person kan endast vara medlem i en arbetslöshetskassa åt gången. Medlemskapet i kassan börjar tidigast den dag när ansökan anländer.

Rätten till förtjänstskydd börjar emellertid inte genast då man ansluter sig till en arbetslöshets­kassa, utan rätt till förmån förutsätter alltid att man varit medlem i kassan en viss tid och dessutom att man varit anställd eller företagare under en viss tid. Tidsfristerna regleras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Olika löntagarkassor fungerar inom olika branscher och för att bli medlem i en kassa krävs ofta en viss utbildning eller att man arbetar inom ett visst yrkesområde. Löntagare har emellertid möjlighet att välja mellan flera arbetslöshetskassor.

Endast företagare kan vara medlemmar i en företagarkassa och en företagare kan inte bli medlem i en löntagarkassa. Definitionen av företagare inom arbetslöshetsskyddet avviker från bestämmelserna om företagare inom t.ex. pensionslagstiftningen.

Finansiering av arbetslöshetskassans verksamhet

De förmåner som lönetagarkassorna betalar och deras förvaltningskostnader finansieras med en andel från staten och Arbetslöshetsförsäkringsfonden samt med medlemsavgifter. I löntagarkassorna utgör medlemsavgifternas andel av finansieringen av inkomstrelaterade dagpenningar 5,5 procent.

Sysselsättningsfonden tillgångar insamlas med de lagstadgade arbetslöshets­försäkringspremier som tas ut av löntagarna och arbetsgivarna.

Företagarkassornas förmåner och förvaltningskostnader finansieras med statsandel och medlemsavgifter.