Rapportering

Om rapportering har det beskrivits mera i avsnittet Rapportering

Vad ska rapporteras och anmälas?

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Ekonomisk ställning och risker

Finanssektorns rapporteringskarta (pdf)

Finländska fondbolag

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

 

FINREP
F-tabeller
FA och FT -tabellbilagor

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 avsnitt 3
Sameuropeisk rapportering (COREP)

COREP OF Kapitalbas

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

 

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Ytterligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbtjänst.

Utländska fondbolags filialer i Finland

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

FINREP

F-tabeller
FA och FT -tabellbilagor

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Ytterligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbtjänst.

Anmälningar

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar / Standard Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar 

Lag om placeringsfonder 3 kap. 2 §

Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning

Via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation (Se närmare). Inloggningssida för den elektroniska kommunikationstjänsten

 

Omedelbart efter utnämningsbeslutet eller en förändring i uppgifterna, senast inom två veckor från beslutet eller den tidpunkt då personen tar emot uppdraget.

Via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation

8/2014

 

Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn

   
  • avsnitt 9.1

Anmälan om störningar och fel i verksamheten

Rapport om störningar (excel)

  Omedelbart när de yppat sig
  • avsnitt 9.2

Årsanmälan om förluster på grund av operativa risker

Skadeanmälan (word)

 

Senast 28.2.

Statsrådets förordning 208/2014

Lag om placeringsfonder 4 Kap. 7 §

Förvärv och överlåtelse av ägarandelar i
fondbolag

Obs! Kom ihåg att fylla i också anmälningsformulär för målföretaget

 

i förväg

Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Rapportering i valfri form

Föreskrifter och anvisningar / Standard Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar 
3/2014

Verksamhetstillstånd, registreringar och anmälningar

 

Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

1/2012 avsnitt 8

Anmälan om utläggning av verksamhet

 

I förväg

Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

2/2016
Bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse inom finanssektorn

Inlämning av bokslutshandlingar

  • En kopia av bokslutet, koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen
  • En kopia av revisionsberättelsen
  • En kopia av protokollet från den bolagsstämma eller motsvarande organ som behandlat bokslutet
  • Fondbolag ska också lämna in bokslutshandlingar för de placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget

Årsvis

inom två veckor efter fastställt bokslut

rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

se ovan

Delårsrapport

 

Inom två månader efter utgången av delårsperioden
rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

se ovan

Revision

 

Inom två veckor efter att ha fått del av rapporten
rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Lag om placeringsfonder 2 Kap. 9 §

Anmälan om tidpunkten när fondbolaget inleder verksamhet

 

rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Lag om placeringsfonder 20 Kap. 5 § Anmälan om tidpunkten när förvaringsinstitutet inleder verksamhet   rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 20 Kap. 11 § Förändringar som sker efter att verksamhetstillstånd beviljats i de uppgifter om bindningar som uppgetts i tillståndsansökan ska omedelbart anmälas till Finansinspektionen Omedelbart kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om placeringsfonder 4 Kap. 7 § 5 moment

Statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och förvaltare av alternativa investeringsfonder

Anmälan minst en gång om året om ägare till andelar och om innehavens storlek i ett fondbolag och dess holdingföretag enligt 16 § 5 mom. i lagen om placeringsfonder

En gång om året rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Lag om placeringsfonder 24 Kap. 1 §

Anmälan om etablering av en filial till ett utländskt EES-fondbolag 

  Ucits.Notifications(at)finanssivalvonta.fi

Lag om placeringsfonder 8 Kap 7 § 2 moment
 

Anmälan om tidpunkten när fondbolaget inleder fondverksamhet

  Rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Lag om placeringsfonder 6 Kap. 1 § 5 moment

1/2012

Anmälan om utläggning av verksamheter

I förväg Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om placeringsfonder8 Kap. 8 § 2 moment

Underrättelse om att placeringsfondens minimikapital eller det minimiantalet fondandelsägare som avses i 1 mom. uppnår, överskrider eller sjunker under den i 1 mom. angivna gränserna

Omedelbart Rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Lag om placeringsfonder 2 Kap. 10 § 1 moment

En kopia av det förslag om flyttning och den redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i europabolagsförordningen, om fondbolaget har för avsikt att flytta sin hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen

Utan dröjsmål Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om placeringsfonder 5 Kap. 3 § 2 moment

Anmälan om att fondbolagets kapitalbas sjunkit under det minimibelopp som anges i 6 §

Utan dröjsmål Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om placeringsfonder 21 Kap. 10 §

Förvaringsinstitutets underrättelse vid beslut att inte beakta ett uppdrag som ges av fondbolaget eller om det finner att det annars finns skäl till anmärkningar mot fondbolagets verksamhet enligt 31.1 §, och om bolaget inte återtar sitt beslut eller ändrar sitt förfarande

   

Lag om placeringsfonder 21 Kap. 11 §

Förvaringsinstitutsavtal samt ändringar i avtalet

Omedelbart Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om placeringsfonder 7 Kap. 5 §

2/2016

Fondbolagets årsberättelse, halvårsrapport och kvartalsrapport (endast specialplaceringsfonder, 95 §) samt kopior av:

  • Fondbolagets och placeringsfondens bokslutshandlingar
  • Fondbolagets och placeringsfondens revisionsberättelser samt av de handlingar som hänför sig till förvaltningen av fondbolaget och placeringsfonden
  • Protokollen från bolagsstämmor och fondandelsägarstämmor
  • Revisionsberättelse som intygar att fondandelsvärdet beräknats rätt
Utan obefogat dröjsmål Rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 10 Kap. 8 § 1 moment

 

Underrättelse om det beslut, med vilket fondbolaget har slutat lösa in fondandelar

Utan dröjsmål rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 13 Kap. 17 § 3 moment

Underrättelse om vilka typer av derivatinstrument som har använts i de av fondbolaget förvaltade placeringsfondernas investeringsverksamhet, vilka risker som är förknippade med derivatinstrumenten, vilka riskanalysmetoder som har använts och vilka kvantitativa begränsningar som gäller

Varje år rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 15 Kap. 3 § 5 moment

Fondprospektet samt alla ändringar i prospektet 

Omedelbart rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 15 Kap. 9 § 3 moment

Meddelande om fel som skett vid offentliggörandet av fondandelsvärdet

Omedelbart rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 15 Kap. 12 § 1 moment

Faktabladet och ändringarna i det

Omedelbart rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 18 Kap. 3 § 2 moment

Meddelande om att överlåtelse av placeringsfondens förvaltning verkställts

Inom två månader från att tillstånd beviljades rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 16 Kap. 13 § 1 moment

Meddelande om att fusion av placeringsfonder verkställts

Inom två månader från att tillstånd beviljades rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 17 Kap. 4 § 1 moment

Meddelande om att delning av placeringsfond verkställts 

Inom två månader från att tillstånd beviljades rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 14 Kap. 13 §

Underrättelse om matarfond och om ett fondföretag som är matarfond och vars tillgångar placeras i fondandelar i en mottagarfond som fondbolaget förvaltar

Omedelbart rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 19 Kap. 5 § 1 moment

Underrättelse om beslut att upplösa placeringsfonden

Utan dröjsmål kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 19 Kap. 5 § 3 moment

Slutredovisning jämte eventuella bilagor över upplösningen av placeringsfonden 

  rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 19 Kap. 5 § 5 moment

Underrättelse om att placeringsfondens tillgångar delats ut och fondens upplösts 

Utan dröjsmål rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 22 Kap. 1 § 1 moment

Anmälan om att etablera en filial i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

I god tid på förhand kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 22 Kap. 1 § 5 moment

Underrättelse om ändringar i uppgifterna i 126.1 §

Senast en månad innan de träder i kraft kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 22 Kap. 4 § 1 moment

Underrättelse om att börja bedriva verksamhet som avses i 5 § i en annan stat utan att etablera filial 

I god tid på förhand kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 22 Kap. 4 § 3 moment

Underrättelse om ändringar i uppgifterna i 126d.1 §

På förhand kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 22 Kap. 5 § 1 moment

Underrättelse om bedrivande av verksamhet som avses i 5 § 2 mom. annanstans än i en EES-stat utan att etablera filial och ändringar i uppgifterna

I god tid på förhand kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 22 Kap. 7 §

Fondbolag och utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland och som har för avsikt att marknadsföra fondens fondandelar i dess EES-värdmedlemsstat ska anmäla detta till Finansinspektionen 

  Finländska fondföretag:
kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Utländska fondföretag:
Ucits.notifications(at)finanssivalvonta.fi