Behörighet och befogenheter

FI:s tillsynsbefogenheter är fastställda i lagen om Finansinspektionen. Tillsynsbefogenheter är bl.a. rätt att utföra inspektioner hos företagen under tillsyn eller andra finansmarknadsaktörer, rätt att få de handlingar och annan dokumentation som behövs för tillsynen, rätt att sammankalla auktoriserade tillsynsobjekts besluts- och förvaltningsorgan och rätt att närvara vid mötena.

I tillsynen av tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer får vi anlita utomstående sakkunniga. Vi kan tillsätta ombud för att övervaka auktoriserade tillsynsobjekts verksamhet, om det vid skötseln av dess ärenden har förekommit oskicklighet, oförsiktighet eller missbruk eller om någon annan särskild orsak förutsätter det, eller för att övervaka realiseringen av ett auktoriserat tillsynsobjekts egendom om tillsynsobjektet har försatts i likvidation eller konkurs. Vi har också rätt att tilldela administrativa påföljder. Sådana påföljder är t.ex. ordningsavgift och offentlig varning.

FI kan för viss tid men högst för fem år på vissa villkor förbjuda en person att vara styrelsemedlem, styrelsesuppleant, verkställande direktör, ställföreträdande verkställande direktör eller annan ledande befattningshavare för ett auktoriserat tillsynsobjekt. Vi kan också på vissa villkor återkalla ett tillsynsobjekts verksamhetstillstånd, begränsa den tillståndsenliga verksamheten eller framställa att den myndighet som beviljat tillståndet återkallar det.