Behörighet och befogenheter

I tillsynen av finansmarknaden kan Finansinspektionen utöva de tillsynsbefogenheter som föreskrivs i 3 kap. i lagen om Finansinspektionen eller på något annat ställe i lag. Nedan ges exempel på Finansinspektionens tillsynsbefogenheter.

Företag under tillsyn och andra finansmarknadsaktörer och till exempel deras revisorer ska till Finansinspektionen lämna sådana för tillsynen relevanta uppgifter som inspektionen ber om. Finansinspektionen kan genomföra inspektioner hos företag under tillsyn och andra finansmarknadsaktörer och få tillgång till handlingar och andra dokument som är nödvändiga för tillsynen. Finansinspektionen kan också kalla in och höra en företrädare för eller en anställd i ett företag under tillsyn eller annan finansmarknadsaktör.

Finansinspektionen kan inom ramen för sina tillsynsbefogenheter fatta beslut bland annat om att begränsa företagets tillståndsenliga verksamhet och ledningens verksamhet på viss tid och att tillsätta ett ombud för att övervaka företagets verksamhet om det vid skötseln av dess ärenden har förekommit oskicklighet, oförsiktighet eller missbruk. Finansinspektionen kan också anlita en utomstående expert, t.ex. revisor, för att utreda en fråga som kräver särskild expertis och behövs för tillsynen av ett företag under tillsyn eller annan finansmarknadsaktör. Finansinspektionen har också rätt att sammankalla företagets besluts- och förvaltningsorgan och rätt att närvara dessa möten.

Om ett företag under tillsyn eller annan finansmarknadsaktör i sin verksamhet försummar att följa finansmarknadsbestämmelser eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem, kan Finansinspektionen förena förpliktelsen med vite.

Om ett företag under tillsyn eller en annan finansmarknadsaktör har brutit mot reglerna, kan Finansinspektionen påföra en administrativ påföljd eller sanktion enligt 4 kap. i lagen om Finansinspektionen. Administrativa sanktioner är ordningsbot, offentlig varning och påföljdsavgift. Vid misstanke om brott kan Finansinspektionen överlämna ärendet till polisen för utredning.