Tillsynsmeddelande 14.11.2022 – 51/2022

EBA har publicerat ett regleringspaket om ränterisken i den finansiella balansen

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat ett regleringspaket som gäller hantering av ränte- och kreditmarginalrisken i den finansiella balansen och som innehåller följande:

  • riktlinjer om ränte- (IRRBB) och kreditmarginalrisken (CSRBB) som följer av verksamhet utanför handelslagret (nedan ”riktlinjerna om IRRBB och CSRBB) 
  • utkast till teknisk tillsynsstandard om IRRBB schablonmetoden och en förenklad schablonmetod
  • utkast till teknisk tillsynsstandard om extremvärdestest. 

Riktlinjerna och de tekniska tillsynsstandarderna finns på EBA:s webbplats.

Riktlinjerna om IRRBB och CSRBB tillämpas från och med den 30 juni 2023 med undantag av det avsnitt som gäller kreditmarginalrisken, som börjar tillämpas den 31 december 2023. Riktlinjerna ersätter de nuvarande ”Riktlinjerna om hantering av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret (EBA/GL/2018/02)” från 2018.

Finansinspektionen kommer att fästa särskild uppmärksamhet vid genomförandet av riktlinjerna och standarderna. Företagen under tillsyn har i fortsättningen möjlighet att tillämpa antingen bankens egna metoder eller schablonmetoder för att identifiera och bedöma riskerna i värdet av eget kapital i den finansiella balansen och riskerna i räntenettot. Finansinspektionen kommer att bedöma om bankernas egna metoder är tillräckliga utifrån kriterierna i riktlinjerna, och vid behov kan Finansinspektionen med stöd av 9 kap. 15 § i kreditinstitutslagen ålägga ett kreditinstitut att tillämpa schablonmetoden eller en förenklad schablonmetod. Finansinspektionen kommer att genomföra enkäter i anslutning till genomförandet av riktlinjerna.

Närmare upplysningar lämnas av

Marjo Risku, ledande riskexpert, tfn 09 183 5275 eller marjo.risku(at)fiva.fi

Bilaga

EBA:s pressmeddelande