Kontaktinformation

Växel

09 183 51

Besöksadress och öppettider

Finansinspektionens kontor ligger i Helsingfors, Snellmansgatan 6.

Ämbetstid: vardagar kl. 9–16.15
(undantag: skärtorsdagen och nyårsafton kl. 9–13.30)

Finansinspektionens kundservicetelefon

Servicenumret 09 183 53 60 betjänar bank-, försäkrings- och investeringskunder vardagar kl. 9-11. Kundservicetelefonen ger också rådgivning i andra ärenden som gäller Finansinspektionen. Servicen riktar sig till kunder som anlitar tjänster tillhandahållna av företag under Finansinspektionens tillsyn.

För medierna

Finansinspektionen har en informationssida för medierna här.

Behöver du hjälp med en tjänsteleverantör?

Försäkrings- och finansrådgivningen FINE

Försäkrings- och finansrådgivningen ger kunder råd och handledning i försäkrings-, bank- och värdepappersärenden och utreder vid behov tvister med banker, försäkringsbolag eller värdepappersföretaget på kundens vägnar.

Telefon (09) 6850 120, öppen från måndag till torsdag kl. 10–16. FINEs tjänster är avgiftsfria.

Övriga kontaktinformation

Registraturen

Öppen vardagar 9–16 (utom på skärtorsdagen och nyårsafton 9–13.30)
postadress: Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors
telefon 09 183 53 39
fax 09 183 53 28
kirjaamo(at)fiva.fi

Inkommande post

Vi tar emot post vardagar under tjänstetid kl. 8.00–16.15.  Avlämningsstället för inkommande post finns på innergården vid Fredsgatan 19 med ingång via porten i gränden mellan Fredsgatan 19 och Fredsgatan 17 (Riksarkivet). I gränden finns en port som öppnas från Finlands Banks bevakningscentral. Ring på porttelefonen för att kontakta bevakningscentralen. I slutet av gränden finns en glaskur med hiss. Hissen kan anropas på porttelefonen vid hissen.

Samråd mellan myndigheter i samband med förvärv av kvalificerade innehav i kreditinstitut

Kontaktpunkten för det samråd mellan relevanta behöriga myndigheter i samband med tilltänkta förvärv av kvalificerade innehav i kreditinstitut som avses i artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/461 är kirjaamo(at)fiva.fi (mottagande av handlingar).

Begäran om utredning och upplysningar

Begäran om upplysningar om ett dokument ska skickas per e-post till adressen kirjaamo(at)fiva.fi.

Angående företag som är under Finansinspektionens tillsyn kan till Finansinspektion anmälas sådana förfaringssätt som kunden anser sig vara i strid med bestämmelser eller för övrigt klandervärdiga.

Offentlighet och konfidentialitet i samband med kontakter till Finansinspektionen

Vi önskar påpeka att meddelanden som skickas till en myndighet är offentliga om de inte innehåller sekretessbelagda uppgifter enligt lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet eller någon annan lag. Var och en har rätt att ta del av en offentlig myndighetshandling.

Till exempel uppgifterna om en persons hälsa, kundrelation till arbetsförvaltningen eller årsinkomster är alltid sekretessbelagda.

E-fakturering

Finansinspektionens och Finlands Banks gemensamma faktureringsanvisning finns på Finlands Banks webbplats (på finska).

E-post

Finansinspektionens e-postadresser följer modellen fornamn.efternamn(at)fiva.fi utan skandinaviska bokstäver (t.ex. ä = a, ö = o).

Du kan också skicka skyddad e-post till Finansinspektionen (Finlands Banks och Finansinspektionens skyddade e-post: anvisning för utomstående användare). Finansinspektionen rekommenderar att man använder e-postlösningen med SecureMail-skyddad förbindelse när e-postmeddelandet innehåller sekretessbelagd information.

Anmälan om missbruk

Om du misstänker missbruk, kan du göra en anmälan här.

Ingen tilläggsavgift tas ut för samtal till Finansinspektionen

Ingen tilläggsavgift tas ut för samtal till Finansinspektionen. Priset för mobilsamtal är beroende av abonnemangstyp, medan samtal från fast telefon debiteras enligt avgiften för lokal-, fjärr- eller utlandssamtal.

Finansinspektionen erbjuder specialiserad rådgivning i vissa teman

Alternativa investeringsfonder (AIFM)
Tema E-post
Tekniska frågor och tolkningsfrågor om AIFMD-rapporteringen samt om ändringar i AIFMD-rapporteringsskyldigheten AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
​AIFM-relaterade tolkningsfrågor till Finansinspektionen AIFMquestions(at)fiva.fi

Anmälan om större ägarandelar enligt 18 kap. 1 § i lagen om alternativa investeringsfonder

Ändrings- och avslutningsanmälningar enligt lagen om alternativa investeringsfonder

Se närmare anvisningar:
Anmälningar i anslutning till 12 kap. 1 §
Anmälningar i anslutning till 19 kap. 3, 4 och 1 §
Anmälningar i anslutning till 20 kap. 3 och 2 §

AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi
Utländska underrättelser som tillåter marknadsföring över gränsen till Finland enligt 19 kap. 2 och 5 § i lagen om alternativa investeringsfonder AIFM.notifications(at)fiva.fi
IDD (EU-direktivet om försäkringsdistribution)

Frågor som gäller IDD till Finansinspektionen.

Se närmare anvisningar.

 • vakuutusedustajat(at)fiva.fi
Innovation HelpDesk

Auktoriserings-, registrerings- och andra tillståndsfrågor som gäller innovativa finansprodukter och -tjänster

 • Innovaatio-HelpDesk(at)fiva.fi

Läs mer Innovation HelpDesk

I andra frågor än sådana som berör innovativa produkter och tjänster ber vi er kontakta de andra adresserna under kontaktuppgifter.

Transaktionsrapportering (AKVA)

Föreskrifter och anvisningar om transaktionsrapportering. Kraven på transaktionsrapportering. Rapporteringens tekniska genomförande

 • kaupparaportointi(at)fiva.fi

Tekniskt stöd för transaktionsrapportering

 • trs-support(at)fiva.fi
Korta positioner

Frågor om blankning:

 • shortselling(at)fiva.fi
Frågor om marknadsmissbruk

​Frågor och tolkningar i anslutning till förordningen om marknadsmissbruk (MAR), vilka inte kräver ett omedelbart svar

 • markkinat(at)fiva.fi
MiFID II och MiFIR

Ställ så välgrundade frågor om MiFID II/MiFIR som möjligt inklusive hänvisningar till föreskrifter och anvisningar

 • MiFIDquestions(at)fiva.fi
PRIIPS

​Frågor om de faktablad som ska ges om paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (PRIIPS)

Se närmare anvisningar

 • PRIIPSquestions(at)fiva.fi
Rapportering
Tema E-post

Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML)

Se Rapportering till Finansinspektionen

​Tekniska frågor och tolkningsfrågor om de uppgifter som ska rapporteras till Finansinspektionen (.csv)

VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi
Tekniska frågor och tolkningsfrågor om AIFMD-rapporteringen samt om ändringar i AIFMD-rapporteringsskyldigheten AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi

Tekniska och tolkningsfrågor relaterade till STT och CSDR7-rapportering

STTHelpdesk(at)fiva.fi
Icke-elektronisk Solvens II rapportering S2raportointi(at)finanssivalvonta.fi

Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II-rapporteringen

Se Rapportering till Finansinspektionen
Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Pension Fund -rapporteringen Se Rapportering till Finansinspektionen
Rapporteringen av ECB:s avgiftsfaktorer (COF) och relaterad kommunikation EKP_valvontamaksut(at)fiva.fi
Frågor om revideringen av rapporteringssystemet NewReportingSystem(at)fiva.fi
Förteckning över rapporterna (pdf)  
STOR-anmälningar som lämnas av tillhandahållare av investeringstjänster och handelsplatser

STOR-anmälningar enligt artikel 16 i MAR på en särskild blankett via skyddad e-post

 • STOR(at)fiva.fi
Elektroniska kommunikation

Frågor om Finansinspektionens e-tjänster kan skickas till: fiva-asiointi(at)finanssivalvonta.fi

UCITS-fonder

Marknadsföring av nya utländska fonder

 • Ucits.Notifications(at)finanssivalvonta.fi

Anmälan om ändring

 • funds(at)finanssivalvonta.fi
Försäkringsmarknadens rapportering

Regelbundna rapporter inom försäkringsbranschen

 • tilastot(at)fiva.fi
Jämförelsewebbplatsen

​Inlämnande av uppgifter till jämförelsewebbplatsen på Finansinspektionens standardformulär

 • vertailusivusto(at)fiva.fi

​Frågor om formuläret och inlämnande av uppgifter

 • vertailusivusto.tiedustelut(at)fiva.fi
Kommunikation

​Frågor om webbtjänsten, respons och utvecklingsförslag antingen till den här adressen eller via responsblanketten

 • finanssivalvonta(at)fiva.fi