Tillsynsmeddelande 31.12.2021 – 62/2021

Föreskrifter och anvisningar 16/2021 Finansinspektionens rekommendation om iakttagande av EBA:s riktlinjer för en ersättningspolicy (EBA/GL/2021/04)

Finansinspektionen meddelade den 14 december 2021 föreskrifter och anvisningar 16/2021, som sätter i kraft Europeiska bankmyndighetens (EBA) uppdaterade riktlinjer för en sund ersättningspolicy enligt direktiv 2013/36/EU av den 2 juli 2021 (Guidelines on sound remuneration policies under Directive 2013/36/EU). Finska och svenska versioner av riktlinjerna publicerades den 29 oktober 2021 (EBA/GL/2021/04). Finansinspektionens nya föreskrifter och anvisningar träder i kraft den 31 december 2021.

EBA:s reviderade riktlinjer behandlar bl.a. följande:

  1. Ändringar i målgruppen (adressater) – riktlinjerna riktar sig utöver till kreditinstitut också till värdepappersföretag med en balansomslutning på minst 15 miljarder euro och som dessutom uppfyller de mer exakta villkoren i kapitalkravsförordningen1 för värdepappersföretag.

  2. Könsneutrala ersättningar, likabehandling av personalen och förbud mot diskriminering.

  3. Utbetalning av rörliga ersättningar så att
    1. små aktörer (som inte är ”stora institut” enligt artikel 4.1.146 i CRR och vars sammanlagda tillgångar underskrider den tröskel som anges i nationell lagstiftning) undantas helt från kravet att skjuta upp rörliga ersättningar och använda andra medel än kontanta medel,
    2. alla ersättningar som utgör högst 50 000 euro och 1/3 av ersättningstagarens sammanlagda ersättning undantas helt från kravet att skjuta upp ersättningen och att använda andra medel än kontanta medel, oavsett storleken av den ersättningsbetalande aktören.
  1. Undantag gäller för noterade bolags användning av instrument så att dessa bolag får betala ut ersättningar med andra instrument än sina egna aktier. Med andra ord godkänns aktierelaterade instrument framöver också för noterade bolag.

  2. Beträffande grupptillämpning av ersättningsreglerna beaktar riktlinjerna att företag som hör till en grupp (koncern) och som inte omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2013/36/EU får tillämpa andra sektorspecifika ersättningsregler enligt EU-lagstiftningen.

  3. I riktlinjerna preciseras möjligheterna till användning av kvarhållandebonus inklusive villkoren för användning och slutlig utbetalning av bonus.

I sina anvisningar rekommenderar Finansinspektionen att de företag under tillsyn som omfattas av tillämpningsområdet för föreskrifterna och anvisningarna ska följa EBA:s riktlinjer. Tillämpningsområdet för föreskrifterna och anvisningarna är bredare än målgruppen för EBA:s riktlinjer.

Språkdräkten för riktlinjerna har setts över jämfört med innehållet i EBA:s riktlinjer EBA/GL/2015/22. Dessa riktlinjer upphävs genom de nya riktlinjerna från och med den 31 december 2021.

Finansinspektionen meddelade EBA den 14 december 2021 att den kommer att följa riktlinjerna i sin tillsyn.

Genom Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 16/2021 upphävs Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 7/2016 ”Anvisningar för en sund ersättningspolicy och upplysningskrav”.

Finansinspektionen upphäver den tolkning som lämnades i tillsynsmeddelandena 63/2014 och 64/2015 om att kreditinstitut och andra företag under tillsyn som omfattas av kreditinstitutslagen (610/2014) i vissa fall kan låta bli att tillämpa 8 kap. 9 §, 11 § och 12 § i kreditinstitutslagen. Finansinspektionen kommer dock i sin tillsyn fortsätta att tillämpa proportionalitetsprincipen när det gäller den detaljnivå på vilken företagen under tillsyn ska bedöma och dokumentera kraven om rörliga ersättningar i fråga om ersättningar av mindre värde.

Närmare upplysningar lämnas av

Erika Penttilä, ledande riskexpert, tfn 09 183 52 70 eller erika.penttila(at)fiva.fi

Länkar:

 

1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014.