Betaltjänstleverantörer

Betaltjänster får tillhandahållas endast av tjänsteleverantörer som uppfyller de kriterier som fastställs i lagen om betalningsinstitut. Betaltjänsterna omfattar t.ex. kontoöverföringar (gireringar), betalning med kontantkort och direktdebitering, m.a.o. använder t.ex. alla bankkunder betaltjänster. Det är vanligen fråga om tillhandahållandet av betaltjänster när en tjänsteleverantör som fungerar som förmedlare mellan en betalare och en betalningsmottagare överför medel mellan parterna utifrån ett uppdrag från parterna.

Om informationsskyldigheten och avtalsvillkoren samt utförandet av betaltjänster stadgas i betaltjänstlagen. I lagen fastställs bl.a. tjänsteleverantörens skyldighet att informera betaltjänstanvändaren om ramavtal och genomförda betalningstransaktioner. Likaså regleras genomförandet av betalningstransaktioner, avtalsvillkoren och parternas ansvar.

Tillhandahållandet av betaltjänster kräver tillstånd

I Finland får betaltjänster tillhandahållas endast av aktörer som har fått tillstånd för betalningsinstitut eller som har fått Finansinspektionens beslut om att verksamheten uppfyller villkoren för tillhandahållande av betaltjänster utan auktorisation. Kreditinstitut kan också tillhandahålla betaltjänster inom ramen för sitt verksamhetstillstånd. Ett utländskt betalningsinstitut som beviljats auktorisation inom EES kan tillhandahålla betaltjänster i Finland efter att på tillbörligt sätt ha underrättat Finansinspektionen om tillhandahållandet av tjänster i Finland.

Finansinspektionen ska underrättas om tillhandahållandet av betaltjänster utan auktorisation

Det finns ett undantag i bestämmelserna om tillståndsplikt för betaltjänster, och under vissa förutsättningar är det möjligt att tillhandahålla betaltjänster utan auktorisation. Dessa förutsättningar anknyter till bl.a. det sammanlagda beloppet av betalningstransaktionerna som inte får överskrida i genomsnitt 50 000 euro per 12 månader för fysiska personer respektive 3 miljoner euro per månad för juridiska personer. En aktör som tillhandahåller betaltjänster utan auktorisation ska likväl lämna en anmälan till Finansinspektionen innan verksamheten inleds. Efter att ha mottagit anmälan utreder Finansinspektionen om tjänsteleverantören uppfyller de lagstadgade kriterierna.

En fysisk person kan inte beviljas auktorisation för betalningsinstitut. En juridisk person ska ansöka om auktorisation för betalningsinstitut om det sammanlagda beloppet av dess betaltjänster överskrider de ovannämnda gränserna. Auktorisation ska också ansökas om tjänsteleverantören vill tillhandahålla betaltjänster i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Betaltjänstleverantörer övervakas av Finansinspektionen och konsumentombudsmannen

Finansinspektionen för ett register över betalningsinstitut i vilket man tecknar såväl betalningsinstituten som personer som tillhandahåller betaltjänster utan auktorisation och de utländska aktörer som kan tillhandahålla betaltjänster i Finland. Finansinspektionen övervakar både efterlevnaden av villkoren för auktorisationen och uppfyllelsen av kriterierna för verksamheten utan auktorisation.

Med avseende på betalningsinstitut, kreditinstitut och deras ombud övervakar Finansinspektionen avtalsvillkoren, informationsskyldigheten och betaltjänsterna. Konsumentombudsmannen övervakar dessa moment även hos betaltjänstleverantörer utan auktorisation när betaltjänsterna används av konsumenter.

En länk till registret över betalningsinstitut (Finansinspektionens förteckning över tillsynsobjekt) finns under Se också till höger på denna sida.

Se också

Nyttiga länkar