Fondbolag

Fondbolaget samlar in medel från privatpersoner och sammanslutningar och investerar dem i finansiella instrument som bildar en placeringsfond. Fondbolaget förvaltar tillgångarna i en eller flera placeringsfonder. Fondbolaget äger inte placeringsfondens tillgångar, utan de tillhör dem som investerat i fonden.

Ett fondbolag ska hålla placeringsfondens tillgångar åtskilda från sin egendom och låta ett förvaringsinstitut förvara dem.

Ett fondbolag får bedriva fondverksamhet och till fondverksamheten väsentligen hörande verksamhet, om denna inte är ägnad att skada fondandelsägarnas intressen. Fondbolagen kan dessutom beviljas auktorisation att tillhandahålla kapitalförvaltning, investeringsrådgivning och förvaring och handhavande av andelar i investeringsfonder och fondföretag.

Fondbolagsverksamhet kräver verksamhetstillstånd

Tillstånd att verka som fondbolag beviljas av Finansinspektionen. En väsentlig fråga vid beviljande av verksamhetstillstånd är att bolaget ordnat en tillförlitlig förvaltning. Under tillståndsprocessen granskas hur bolagets kärnprocesser har ordnats samt fondbolagets interna instruktioner och kontroll. Ordnandet av en tillförlitlig förvaltning i fondbolaget förutsätter intern kontroll av bolagets centrala funktioner såsom värdeberäkning, andelsregister och portföljförvaltning.

Fondbolaget ska ha tillräckliga finansiella verksamhetsförutsättningar, och bolaget får inte ha sådana betydande bindningar till ett annat bolag eller en person som kan förhindra en effektiv tillsyn av fondbolaget.

Finansinspektionen övervakar fondbolagets verksamhet

Finansinspektionen övervakar fondbolagets verksamhet kontinuerligt. Fondbolagen och placeringsfonderna ska tillställa Finansinspektionen sina bokslut enligt lagen om placeringsfonder. Placeringsfonderna ska regelbundet lämna in finansiell information också under räkenskapsåret.

Fondbolagen är skyldiga att skicka bl.a. sina årsredovisningar, halvårsrapporter och fondprospekt, ändringarna i dem och uppgifterna om personförändringar i bolagets ledning och värdeberäkningsfel till Finansinspektionen för kännedom.

Finansinspektionen fastställer placeringsfondernas stadgar och godkänner ändringar i fondernas bolagsstyrning.

Finansinspektionen publicerar varje månad uppgifter om fonderna i sin webbtjänst.

Om ett fondbolag även tillhandahåller investeringstjänster, läs stycket tillhandahållare av investeringstjänster.

Informationsmöten som Finansinspektionen har ordnat (på finska)