Tillsynsmyndighetens upplysningsskyldighet

Vi bygger om vår webbplats och denna sida är under uppdatering. Vi beklagar eventuella störningar.

 

 

 

Ett mål med kapitaltäckningsreglerna och tillsynen är att öka regleringens och tillsynens öppenhet. Vidgande av tillsynsmyndighetens upplysningsskyldighet ger även företagen under tillsyn och övriga intresserade tillgång till centraliserad information om hur regleringen och tillsynen genomförs. Enhetlig upplysningsskyldighet på EU-nivå förbättrar också jämförbarheten mellan olika EU-länder. Detta främjar även tillsynsmetodernas enhetlighet inom EU samt integrationen av EU:s inre marknad.

Tillsynsmyndigheternas skyldighet att offentliggöra upplysningar grundar sig på artikel 143.1 i kreditinstitutsdirektivet (2013/36/EU).

I kommissionens genomförandeförordning (2019/912) fastställs format, struktur, innehållsförteckningar och årligt datum för offentliggörande av de upplysningar som omfattas av tillsynsmyndighetens upplysningsskyldighet.

Finansinspektionens upplysningar finns samlade i följande avsnitt (dragspelsmeny; se ECB:s sidor nedan).

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Lagar och andra författningar samt föreskrifter och allmän vägledning

Detta avsnitt innehåller upplysningar om nationell lagstiftning och nationella föreskrifter och anvisningar.

Rules and guidance (excel)

I avsnittet finns följande tabeller:

Part 1  Transposition of Directive 2013/36/EU

Part 2   Model approval

Part 3  Specialised lending exposures

Part 4  Credit risk mitigation

Part 5  Specific disclosure requirements applied to institutions

Part 6  Waivers for the application of prudential requirements

Part 7  Qualifying holdings in a credit institution

Part 8  Regulatory and financial reporting

Valmöjligheter och handlingsutrymme

Detta avsnitt innehåller upplysningar om hur de alternativ och det handlingsutrymme som EU-regelverk tillåter tillämpas i Finland. 

Options and discretions (excel)

I avsnittet finns följande tabeller:

Part 1  Options and discretions set out in Directive 2013/36/EU, Regulation (EU) N° 575/2013 and LCR Delegated Regulation (EU) 2015/61

Part 2  Transitional options and discretions set out in Directive 2013/36/EU and Regulation (EU) N° 575/2013

Part 3   Variable elements of remuneration (Article 94 of Directive 2013/36/EU)

Samlad kapitalbedömning

Detta avsnitt innehåller upplysningar om hur det internationella regelverket om den samlade kapitalbedömningsprocessen (SREP) av kreditinstitut tillämpas i Finland. Syftet med SREP är att säkerställa att instituten har det kapital som behövs för att täcka väsentliga risker och att de har intern styrning, internkontroll och riskhanteringssystem för att säkerställa en sund verksamhet. Den samlade kapitalbedömningen baserar sig på både kvantitativa och kvalitativa mått på riskhanteringen i företaget under tillsyn.

Supervisory review and evaluation process (SREP) (excel)

Statistik

I detta avsnitt presenteras nationell statistik om mindre betydande institut (LSI-banker). Uppgifterna hänför sig till kapitaltäckningsreglerna och presenteras på aggregatnivå. Statistik om betydandeinstitut i Finland som står under ECB:s tillsyn publiceras av ECB.  

Statistik (excel)

I avsnittet finns följande tabeller:

Part 1 Consolidated data per Competent Authority
Part 2 Data on credit risk
Part 3 Data on market risk
Part 4 Data on operational risk
Part 5 Data on supervisory measures and administrative penalties
Part 6 Data on waivers

Motsvarande upplysningar från övriga EU-länders tillsynsmyndigheter finns på Europeiska bankmyndighetens (EBA) webbplats.