Värdepapperscentralen

Med värdepapperscentral avses ett finländskt aktiebolag med tillstånd att driva ett värdeandelssystem och erbjuda emission, förvaring och avveckling av värdepapper i ett värdeandelssystem. Det finns för närvarande en värdepapperscentral i Finland, Euroclear Finland Oy.

Aktier, obligationer och andra kontantinstrument som är upptagna till handel på börsen måste överföras till värdeandelssystemet innan handeln börjar. Dessutom måste transaktioner och andra överföringar av en finländsk ägares aktier i finländska aktiebolag registreras på ägarens konto i värdeandelssystemet. Transaktioner med dessa och andra kontantinstrument betalas och avvecklas i värdepapperscentralen eller i en annan tjänsteleverantörs interna system.

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Värdepapperscentralens kärntjänster och tillhörande tjänster

Värdepapperscentralens kärntjänster är:

  • första registrering av värdepapper i ett värdeandelssystem ('notariattjänster'), dvs. emission i ett värdeandelssystem,
  • tillhandahållande och underhåll av värdepapperskonton på högsta nivå ("centraliserad kontoförvaltningstjänst") och
  • underhåll av ett avvecklingssystem (”värdepappersavvecklingstjänst”).

Förutom kärntjänster kan en värdepapperscentral tillhandahålla kompletterande tjänster relaterade till kärntjänster, såsom säkerhetshanteringstjänster, underhåll av aktieregister eller tjänster relaterade till företagstransaktioner. För kompletterande tjänster såsom banktjänster relaterade till kärntjänster krävs ett särskilt tillstånd. Det finns för närvarande inga värdepapperscentraler i Finland som har tillstånd att tillhandahålla sådana banktjänster. 

Internaliserad avveckling

En bank eller annan tjänsteleverantör kan också avveckla värdepapper i sitt eget system. Sådan internaliserad avveckling är endast möjlig om både överlåtarens och mottagarens värdepapper har registrerats på samma konto hos värdepapperscentralen eller ett annat förvaringsinstitut.

Rapportering av internaliserad avveckling.

Avvecklingsdisciplin

Värdepapperstransaktioner bör ha ett lagstadgat eller avtalsmässigt avvecklingsdatum då betalning av transaktionen och avveckling av värdepapperen måste ske. För transaktioner med överlåtbara värdepapper som utförs på handelsplatser är detta i allmänhet två dagar från handelsdagen. För att säkerställa avveckling i tid tillämpas en särskild avvecklingsdisciplin, som innebär att den sena parten måste betala en särskild sanktion för dröjsmålet.