Tillstånd, registreringar och anmälningar på finansmarknaden

Det finns ofta regler och krävs tillstånd för att verka eller tillhandahålla tjänster på finansmarknaden.

Verksamhetstillstånd beviljas av ECB, Finansinspektionen, finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och statsrådet.

Beroende på affärsverksamhetsmodellen kan verksamheten förutsätta tillstånd, registrering eller ett anmälningsförfarande.

Kräver verksamheten tillstånd?

I tabellen nedan finns information om och exempel på vilket slags tillstånd som krävs för vilken verksamhet. Närmare information om Finansinspektionens behörighet att bevilja tillstånd finns på de sektorspecifika sidorna.

 
Affärsverksamhet Tillstånds-
myndighet
Tillstånd
/registrering
Exempel på verksamhet

Kreditinstituts-
verksamhet

 • inlåningsbank
  eller
 • kreditföretag
ECB på ansökan till
Finansinspektionen
Koncession

Bankverksamhet förutsätter koncession för kreditinstitut.

Långivaren ska ha koncession för kreditinstitut om utlåningen finansieras genom inlåning från kunder eller andra återbetalningspliktiga medel från allmänheten. Enbart långivning kräver således inte koncession för kreditinstitut.

Snabblåne- och finansbolagsverksamhet är typiska exempel på verksamhet som finansieras på annat sätt än med upplåning från allmänheten.

Liv-, skade- och
återförsäkrings-
bolags
verksamhet
Finansinspektionen Koncession

För bedrivande av försäkringsverksamhet ska en ansökan om koncession göras hos Finansinspektionen.

Koncession beviljas för bestämda försäkringsklasser och klassgrupper enligt lagen om försäkringsklasser. Koncessionen kan på sökandens begäran begränsas till att gälla en del av en försäkringsklass enligt den lagen.

Återförsäkringsbolag beviljas koncession i enlighet med sökandens begäran för antingen återförsäkring av skadeförsäkring, återförsäkring av livförsäkring eller för alla former av återförsäkringsverksamhet.

Tillhandahållande av
investeringstjänster
(värdepappersföretag)
Finansinspektionen Verksamhets-
tillstånd

Det är fråga om tillhandahållande av investeringstjänster när investeringsobjekten är finansiella instrument. Det är fråga om bland annat aktier, obligationer, fondandelar och flertalet derivat. Investeringstjänster är bland annat fondkommissionsrörelse, kapitalförvaltning, investeringsrådgivning och placering av eller garantiverksamhet för finansiella instrument samt drivande av en MTF- eller OTF-handelsplattform.

Fondbolags-
verksamhet
Finansinspektionen Verksamhets-
tillstånd
Fondverksamhet, dvs. anskaffning av medel från allmänheten för kollektiva investeringar och investering av medlen huvudsakligen i finansiella instrument i enlighet med bestämda spridningsprinciper.
Verksamhet som
AIF-förvaltare
Finansinspektionen Auktorisation
eller registrering

Förvaltning och marknadsföring av en AIF-fond. Med en AIF-fond avses ett företag eller kollektiva investeringar i annan form där kapital tas emot från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy.

Förvaringsinstituts-
verksamhet

Finansinspektionen Verksamhets-
tillstånd
Verksamhet som förvaringsinstitut för ett fondbolag eller en AIF-förvaltare
Verksamhet som
betalningsinstitut
och institut för
elektroniska pengar
Finansinspektionen Auktorisation
eller registrering

Det krävs i princip auktorisation för att tillhandahålla betaltjänster. Betaltjänster är till exempel genomförande av betalningstransaktioner, utfärdande av betalningsinstrument, utgivning av elektroniska pengar (t.ex. prepaid-kort), penningförmedling, betalningsinitieringstjänster (PIS) samt kontoinformationstjänster (AIS)

Bostadskredit-
förmedlare
Finansinspektionen Registrering  
Tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster Finansinspektionen Auktorisation Tillhandahållande av investeringsbaserad eller lånebaserad gräsrotsfinansiering (drivande av en gräsrotsfinansieringsplattform)
Ombud för
obligations-
innehavare
 Finansinspektionen Registrering

Ett ombud för obligationsinnehavare är ett företag som företräder investerare gentemot emittenterna, dvs. de företag som söker finansiering.

För att verka som ombud i obligationslån förutsätts registrering, om det över lånet har offentliggjorts eller ska offentliggöras ett av Finansinspektionen godkänt prospekt, eller det har gjorts eller görs en ansökan om att lånet ska tas upp till handel på en reglerad marknad i Finland eller på en MTF.

Försäkrings-
ombud
Finansinspektionen Registrering Försäljning av försäkringar för ett försäkringsbolags räkning.
Försäkrings-
mäklare
Finansinspektionen Registrering En försäkringsförmedlare som är oberoende av försäkringsbolag och som agerar för kundens räkning.

Tillhandahållare av virtuella valutor

 • utgivning av en virtuell valuta
 • växelplattform
 • plånbok för virtuella valutor
Finansinspektionen Registrering En ny virtuell valuta kan ges ut i samband med en s.k. ICO (initial coin offering). I en växelplattform växlas virtuella valutor t.ex. till ett lagligt betalningsmedel eller till en annan virtuell valuta. Innehav av en virtuell valuta för någon annans räkning eller erbjudande av dess förvaring eller överföring förutsätter registrering som plånbok för virtuella valutor.
Fond- och
derivatbörs-
verksamhet
Finansministeriet Verksamhets-
tillstånd
Drivande av en reglerad marknad.
Verksamhet som
värdepappers-
central
Finansministeriet Verksamhets-
tillstånd
 
Operatör av DLT-marknadsinfrastruktur Finansinspektionen Specifikt tillstånd  
Verksamhet som
arbetspensions-
försäkringsbolag
Statsrådet Koncession  
Verksamhet som
arbetslöshetskassa
Social- och
hälsovårds-
ministeriet
Koncession  
Beviljare av konsumentkrediter och förmedlare av person-till-person-lån Finansinspektionen Registrering T.ex. så kallade snabblån. Från 1 juli 2023 är också företag som beviljar krediter till bostadsammaslutningar skyldiga att registrera sig i Finansinspektionens register
över kreditgivare och förmedlare av person-till person-lån.
Penninginsamling Polisinrättningarna
och Polisstyrelsen
Tillstånd till
penninginsamling
www.poliisi.fi

 

Villkor för tillstånd eller registrering

För att få verksamhetstillstånd eller bli införd i ett register som hör till Finansinspektionens uppgifter krävs att sökanden uppfyller de fastställda kraven. Den viktigaste förutsättningen för verksamhetstillstånd är att det företag som söker verksamhetstillstånd leds professionellt och enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Företaget ska ha tillförlitlig förvaltning (intern styrning) och tillräckliga finansiella verksamhetsförutsättningar. Verksamheten ska vara planerad, styrd, organiserad och övervakad på ett sådant sätt att företaget kan garantera en yrkesmässig och etiskt högtstående verksamhet. Företaget ska ha sitt huvudkontor i Finland.

Villkoren för verksamhetstillstånd och registrering behandlas i den speciallagstiftning som gäller för respektive grupp av företag under tillsyn samt i finansministeriets förordningar om tillståndsansökningar.

Mer om villkoren för verksamhetstillstånd finns också i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar.

 

Tillståndsavgifter

För behandlingen av verksamhetstillstånd, registrering och anmälningar tas en åtgärdsavgift ut enligt tariffen.

Den som får verksamhetstillstånd eller förs in i ett register blir ett företag under Finansinspektionens tillsyn och betalar tillsynsavgift. Mer information om tillsynsavgift hittar du här.

 

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Vilka verksamhetstillstånd beviljar Finansinspektionen?

I tabellen nedan finns information om och exempel på vilket slags tillstånd som krävs för vilken verksamhet. Närmare information om Finansinspektionens behörighet att bevilja tillstånd finns på de sektorspecifika sidorna.

 
Affärs-
verksamhet
Tillstånds-
myndighet
Tillstånd/
registrering
Exempel på verksamhet

Kreditinstituts-
verksamhet

 • inlåningsbank
  eller
 • kreditföretag
ECB på ansökan
till Finans-inspektionen
Koncession

Bankverksamhet förutsätter koncession för kreditinstitut.

Långivaren ska ha koncession för kreditinstitut om utlåningen finansieras genom inlåning från kunder eller andra återbetalningspliktiga medel från allmänheten. Enbart långivning kräver således inte koncession för kreditinstitut.

Snabblåne- och finansbolagsverksamhet är typiska exempel på verksamhet som finansieras på annat sätt än med upplåning från allmänheten.

Liv-, skade- och återförsäkrings-
bolags
verksamhet
Finans-inspektionen Koncession

För bedrivande av försäkringsverksamhet ska en ansökan om koncession göras hos Finansinspektionen.

Koncession beviljas för bestämda försäkringsklasser och klassgrupper enligt lagen om försäkringsklasser. Koncessionen kan på sökandens begäran begränsas till att gälla en del av en försäkringsklass enligt den lagen.

Återförsäkringsbolag beviljas koncession i enlighet med sökandens begäran för antingen återförsäkring av skadeförsäkring, återförsäkring av livförsäkring eller för alla former av återförsäkringsverksamhet.

Tillhandahållande
av investerings-
tjänster (värde-
pappersföretag)
Finans-inspektionen Verksamhets-
tillstånd

Det är fråga om tillhandahållande av investeringstjänster när investeringsobjekten är finansiella instrument. Det är fråga om bland annat aktier, obligationer, fondandelar och flertalet derivat. Investeringstjänster är bland annat fondkommissionsrörelse, kapitalförvaltning, investeringsrådgivning och placering av eller garantiverksamhet för finansiella instrument samt drivande av en MTF- eller OTF-handelsplattform.

Fondbolags-
verksamhet
Finans-inspektionen Verksamhets-
tillstånd
Fondverksamhet, dvs. anskaffning av medel från allmänheten för kollektiva investeringar och investering av medlen huvudsakligen i finansiella instrument i enlighet med bestämda spridningsprinciper.
Verksamhet som
AIF-förvaltare
Finans-inspektionen Auktorisation
eller
registrering

Förvaltning och marknadsföring av en AIF-fond. Med en AIF-fond avses ett företag eller kollektiva investeringar i annan form där kapital tas emot från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy.

Förvaringsinstituts-
verksamhet

Finans-inspektionen Verksamhets-
tillstånd
Verksamhet som förvaringsinstitut för ett fondbolag eller en AIF-förvaltare
Verksamhet som betalningsinstitut
och institut för
elektroniska pengar
Finans-inspektionen Auktorisation
eller
registrering

Det krävs i princip auktorisation för att tillhandahålla betaltjänster. Betaltjänster är till exempel genomförande av betalningstransaktioner, utfärdande av betalningsinstrument, utgivning av elektroniska pengar (t.ex. prepaid-kort), penningförmedling, betalningsinitieringstjänster (PIS) samt kontoinformationstjänster (AIS)

Betaltjänster, betalkonton, utgivning av elektroniska pengar.

Bostadskredit-
förmedlare
Finans-inspektionen Registrering  
Förmedlare av
gräsrots-
finansiering
Finans-inspektionen Registrering

Förmedling av lånebaserad gräsrotsfinansiering(drivande av en gräsrotsfinansieringsplattform).

Obs! Förmedling av sådan gräsrotsfinansiering där investeringsobjektet är ett värdepapper som avses i värdepappersmarknadslagen, förutsätter verksamhetstillstånd för tillhandahållande av investeringstjänster.

Ombud för
obligations-
innehavare
 Finans-inspektionen Registrering

Ett ombud för obligationsinnehavare är ett företag som företräder investerare gentemot emittenterna, dvs. de företag som söker finansiering.

För att verka som ombud i obligationslån förutsätts registrering, om det över lånet har offentliggjorts eller ska offentliggöras ett av Finansinspektionen godkänt prospekt, eller det har gjorts eller görs en ansökan om att lånet ska tas upp till handel på en reglerad marknad i Finland eller på en MTF.

Försäkrings-
distributör
Finans-inspektionen Registrering Försäljning av försäkringar för ett försäkringsbolags räkning.
Fond- och
derivatbörs-
verksamhet
Finans-
ministeriet
Verksamhets-tillstånd Drivande av en reglerad marknad.
Verksamhet som värdepappers-
central
Finans-
ministeriet
Verksamhets-
tillstånd
 
Verksamhet som arbetspensions-
försäkringsbolag
Statsrådet Koncession  
Verksamhet som arbetslöshetskassa Social- och
hälsovårds-
ministeriet
Koncession  
Förmedlare av
person-till-person-lån
Region-
förvaltnings-verket i Södra  Finland (RFV)
Registrering www.avi.fi
Penninginsamling Polis-inrättningarna och Polisstyrelsen Tillstånd till penningin-
samling
www.poliisi.fi

 

När behövs verksamhetstillstånd för långivning?

Långivaren ska ha koncession för kreditinstitut om utlåningen finansieras genom inlåning från kunder eller andra återbetalningspliktiga medel från allmänheten. Enbart långivning kräver således inte koncession för kreditinstitut.

Snabblåne- och finansbolagsverksamhet är typiska exempel på verksamhet som finansieras på annat sätt än med upplåning från allmänheten.

 

Vad krävs för verksamhetstillstånd?

För att få verksamhetstillstånd eller bli införd i ett register som hör till Finansinspektionens uppgifter krävs att sökanden uppfyller de fastställda kraven. Den viktigaste förutsättningen för verksamhetstillstånd är att det företag som söker verksamhetstillstånd leds professionellt och enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Företaget ska ha tillförlitlig förvaltning (intern styrning) och tillräckliga finansiella verksamhetsförutsättningar. Verksamheten ska vara planerad, styrd, organiserad och övervakad på ett sådant sätt att företaget kan garantera en yrkesmässig och etiskt högtstående verksamhet. Företaget ska ha sitt huvudkontor i Finland.

Villkoren för verksamhetstillstånd och registrering behandlas i den speciallagstiftning som gäller för respektive grupp av företag under tillsyn samt i finansministeriets förordningar om tillståndsansökningar.

Mer om villkoren för verksamhetstillstånd finns också i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar.

Vad ska sökanden göra innan en formell ansökan lämnas in?
 1. Studera bestämmelserna och villkoren för verksamhetstillstånd (föreskrifter och anvisningar 3/2014, 6/2015, 3/2016 och 8/2016).  
 2. Gå igenom den planerade verksamheten och jämför den med kraven.
 3. Kontakta tillståndsansvariga på Finansinspektionen.
Hurdan ska ansökan vara?

Ansökan om verksamhetstillstånd ska vara detaljerad, uttömmande, klart formulerad och fullständig med alla upplysningar (se föreskrifter och anvisningar 3/2014: Verksamhetstillstånd, registreringar och anmälningar). En välskriven och noggrann ansökan bidrar till att stärka intrycket om att företaget kommer att ledas professionellt.

 

Finns ansökningsmallar att få?

Finansinspektionen har tagit fram ansökningsblanketter och instruktioner för ansökan om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag och fondbolag. Det är frivilligt att använda blanketterna. Noteras bör dock att det detaljerade innehållet i ansökan och bilagor varierar från fall till fall.

Värdepappersbolag

 • Tillståndsansökan, värdepappersföretag
 • Instruktion till blankett för ansökan om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag

Fondbolag

 • Tillståndsansökan, fondbolag
 • Instruktion till blankett för ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag

Förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM)

Förmedlare av gräsrotsfinansiering

För kreditinstitut, betalningsinstitut och försäkringsbolag har Finansinspektionen inte tagit fram några ansökningsmallar.

På vilket språk kan ansökan om verksamhetstillstånd lämnas in?

Ansökan om verksamhetstillstånd ska lämnas in på finska eller svenska.

Också bilagorna till ansökan skall i regel vara på finska eller svenska. Bilagor på andra språk (t.ex. engelska) kan vid behov godtas om så överenskommits på förhand med den handläggande experten på Finansinspektionen.

 

Kan bilagorna till ansökan om verksamhetstillstånd sändas in elektroniskt?

Bilagorna till ansökan kan också sändas in i elektronisk form. Det bör understrykas att sökanden gör det på eget ansvar och att Finansinspektionen inte svarar för datasäkerheten.

 

 

Kan ansökan kompletteras?

Sökanden kan på eget initiativ komplettera ansökan under ansökningsprocessen. Finansinspektionen ber också ofta sökanden komplettera ansökan under handläggningen.

I princip ska ansökan dock lämnas in till Finansinspektionen så fullständig som möjligt. Om sökanden redan då ansökan lämnas in vet att den behöver kompletteras med vissa upplysningar eller om upplysningar saknas, är det bra att i ansökan ange vilka upplysningar som lämnas in senare.

Kan Finansinspektionen avslå en bristfällig ansökan om verksamhetstillstånd?

Om ansökan om verksamhetstillstånd är ofullständig uppmanas sökanden komplettera ansökan inom utsatt tid vid äventyr att ansökan annars avslås. Den sökande får besked om på vilka punkter handlingen ska kompletteras.

En bristfällig ansökan drar ut på handläggningstiden, vilket knappast är i vare sig sökandens eller Finansinspektionens intresse.

 

Är ansökan offentlig?

Ansökan och bilagorna till den är i princip offentliga. Om ansökan och bilagorna innehåller information som betraktas som sökandens företagshemlighet, ska ansökan till dessa delar sekretessbeläggas (24 § 1 mom. 20 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)). Ansökan kan också sekretessbeläggas under handläggningen, om sökanden kräver det genom att hänvisa till företagshemligheten. Beslutet om verksamhetstillstånd är offentligt.

Hur lång är handläggningstiden för ansökan om verksamhetstillstånd?

Kreditinstitut

Finansinspektionen ska lämna sitt förslag till beslut om koncession för kreditinstitut till ECB inom fyra (4) månader efter att ha mottagit den formella ansökan eller, om ansökan har varit bristfällig, efter att sökanden har lämnat in de handlingar och upplysningar som behövs för att avgöra ärendet. Under alla förhållanden ska beslut fattas inom 12 månader från det att ansökan mottagits.

Värdepappersföretag, fondbolag och förvaringsinstitut

Finansinspektionen ska meddela sitt beslut om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag, fondbolag och förvaringsinstitut inom sex månader efter att ha mottagit den formella ansökan eller, om ansökan har varit bristfällig, efter att sökanden har lämnat in de handlingar och upplysningar som behövs för att avgöra ärendet. Under alla förhållanden ska beslut fattas inom 12 månader från det att ansökan mottagits.

Noggranna och uttömmande ansökningshandlingar effektiviserar och underlättar ansökningsprocessen för både Finansinspektionen och sökanden. När en projektgrupp för handläggning av ansökan om verksamhetstillstånd har tillsatts på Finansinspektionen, kan den projektansvarige experten i mån av möjlighet ge en preliminär uppskattning av handläggningstiden.

Förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare)

Beslut om auktorisation ska meddelas AIF-förvaltare inom tre månader från det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för avgörandet. Finansinspektionen kan besluta att förlänga den här tidsfristen med högst tre månader.

Försäkringsbolag

Finansinspektionen ska fatta beslut om koncession för försäkringsbolag inom sex (6) månader efter att ansökan anhängiggjorts och de handlingar och redogörelser som behövs för avgörandet av ärendet har lämnats in.

Betalningsinstitut

Finansinspektionen ska fatta beslut om auktorisation för betalningsinstitut inom sex (6) månader efter att ansökan anhängiggjorts och de handlingar och redogörelser som behövs för avgörandet av ärendet har lämnats in.

Utländska aktörer

Någon föreskriven tidsfrist finns inte för handläggning av ansökan som gäller verksamhetstillstånd för filialer till utländska kreditinstitut, värdepappersföretag eller fondbolag, men i regel tillämpas samma tidsfrister som ovan.

 

Hur kan jag påverka handläggningstiden för ansökan?

Noggranna och uttömmande ansökningshandlingar effektiviserar och påskyndar ansökningsprocessen.

 

Kostar beslut om verksamhetstillstånd och Finansinspektionens tillsyn?

För handläggningen av ansökan om verksamhetstillstånd tar Finansinspektionen alltid ut en åtgärdsavgift, som debiteras i samband med beslutet.

Alla företag under Finansinspektionens tillsyn är dessutom skyldiga att betala en tillsynsavgift. Tillsynsavgiften tas ut kalenderårsvis.

Åtgärdstariffen och grunderna för tillsynsavgifterna finns på Finansinspektionens webbplats under Om FI.