Föreskrifter och anvisningar i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning

Föreskrifter och anvisningar 5/2019 (pdf)

Föreskrifter och anvisningar i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning

 • gäller från 1.9.2019 tills vidare
 • ändringsdatum 7.9.2022

Anmälan om överträdelse av gränsvärdena för stora exponeringar

Föreskrifter och anvisningar 5/2019 Föreskrifter och anvisningar i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning (versionen 3) pdf

Läs mer

Europeiska centralbankens riktlinjer om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten

Europeiska centralbankens riktlinjer om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten

Europeiska centralbanken (ECB) har som övervakare av betydande kreditinstitut gett ut en Förordning [1] gällande alternativen och handlingsutrymmet när det gäller betydande kreditinstitut. Förordningen är bindande för betydande kreditinstitut.

Enligt proportionalitetsprincipen har ECB identifierat vissa alternativ och visst handlingsutrymme som sådana att de även borde tillämpas på mindre betydande kreditinstitut. ECB:s Riktlinjer  [2] beskriver hur nationella tillsynsmyndigheter vid tillsynen över mindre betydande kreditinstitut ska tillämpa möjligheten att använda sådana alternativ som allmänt kan tillämpas och beträffande vilka det i fråga om alla tillsynsobjekt som omfattas av den gemensamma tillsynsmekanismen är motiverat att följa enhetliga principer. Riktlinjerna är rättsligt bindande för nationella behöriga myndigheter.

Finansinspektionen är en sådan nationell behörig myndighet som nämns i ECB:s riktlinjer, och den har följt ECB:s riktlinjer från den 1 januari 2018.

Eftersom möjligheten enligt artikel 493 i EU:s kapitalkravsförordning att genom nationell lag helt eller delvis utesluta vissa ansvar från de volymmässiga begränsningarna gällande stora exponeringar har genomförts i Finland, gäller artikel 9 i ECB:s förordning eller artikel 6 i ECB:s riktlinjer inte direkt finska kreditinstitut. Om undantag i volymmässiga begränsningar i stora exponeringar föreskrivs i finansministeriets förordning om undantag som tillämpas på begränsningarna av stora exponeringar mot kunder för kreditinstitut och värdepappersföretag samt finans- och försäkringskonglomerat.

ECB har gett ut en Handbok [3] som tillämpas på betydande kreditinstitut om de alternativ och det handlingsutrymme som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten och som kräver ett separat tillstånd av den behöriga myndigheten.

För att kreditinstituten ska ha enhetliga verksamhetsförutsättningar och behandlas enhetligt vad gäller tillsynen har ECB meddelat de nationella behöriga myndigheterna en Rekommendation [4] om hur handlingsutrymme ska användas gällande mindre betydande kreditinstitut. Rekommendationen är inte rättsligt bindande. Syftet med den är att enhetliga användningen av alternativ och handlingsutrymme i fall som inte kan tillämpas allmänt och som därför måste avgöras från fall till fall. I rekommendationen ingår även anvisningar för de nationella tillsynsmyndigheterna med tanke på bedömningen från fall till fall.


Finansinspektionen tillämpar de ovannämnda rekommendationerna av ECB när den bedömer ansökningar som har lämnats av enskilda mindre betydande kreditinstitut.


[1] EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2016/445 av den 14 mars 2016 om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten och Europeiska centralbankens förordning (EU) [2022/504] av den 25 mars 2022 om ändring av förordning (EU) 2016/445 om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten

[2] EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2017/697 av den 4 april 2017 om de alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut och EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2022/508  av den 25 mars 2022 om ändring av Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2017/697 om de alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut

[3] ECB:s handbok om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten, Mars 2022
[4] EUROPEISKA CENTRALBANKENS REKOMMENDATION (ECB/2017/10) av den 4 april 2017 om gemensamma specifikationer för vissa alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut och EUROPEISKA CENTRALBANKENS REKOMMENDATION (ECB/2022/13) av den 25 mars 2022 om ändring av rekommendation ECB/2017/10 om gemensamma specifikationer för vissa alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institute.

Finansinspektionen tillämpar de ovannämnda rekommendationerna av ECB när den bedömer ansökningar som har lämnats av enskilda mindre betydande kreditinstitut.

EBAs riktlinjer jämte språkversioner

EBAs riktlinjer jämte språkversioner

Schablonmetoden för kreditrisk (kapitel 6)
 • Riktlinjer för tillämpningen av definitionen av fallissemang i artikel 178 i förordning (EU) nr 575/20132013 (EBA/GL/2016/07)
 • Riktlinjer om specificering av de typer av exponeringar som ska förknippas med hög risk (EBA/GL/2019/01)
Metoden för interna kreditklassificeringar (kapitel 7):
 • Riktlinjer för tillämpningen av definitionen av fallissemang i artikel 178 i förordning (EU) nr 575/20132013 (EBA/GL/2016/07)
 • Riktlinjer för PD-skattning, LGD-skattning och hantering av fallerade exponeringar (EBA/GL/2017/16)
 • Riktlinjer för skattning av LGD som är rimlig vid en ekonomisk nedgång (EBA/GL/2019/03)
 • Riktlinjer om kreditriskreducering för institut som använder internmetoden för skattning av förlust vid fallissemang (EBA/GL/2020/5)
Marknadsrisken (kapitel 9) :
 • Riktlinjer om stressad Value at Risk-modell (Stressed VaR) (EBA/GL/2012/2)
 • Riktlinjer om kapitalbaskrav för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisk (Incremental Risk Charge, IRC) (EBA/GL/2012/3).
 • Riktlinjer för korrigeringar av den modifierade durationen för skuldinstrument enligt artikel 340.3 andra stycket i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2016/09).
 • Riktlinjer om behandlingen av strukturella valutapositioner enligt artikel 352.2 i förordning (EU) nr 575/2013 (kapitalkravsförordningen) (EBA/GL/2020/09)
 • Riktlinjer avseende kriterier för användningen av indata i riskmätningsmodellen som avses i artikel 325bc i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2021/07)
Värdepapperisering (kapitel 10)
 • Riktlinjer om överföring av betydande kreditrisk enligt artiklarna 243 och 244 i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2014/05)
 • Riktlinjer om implicit stöd till värdepapperiseringstransaktioner i enlighet med artikel 248 i förordning (EU) nr 575/20132 (EBA/GL/2016/08)
 • Riktlinjer för fastställande av den vägda genomsnittliga löptiden för tranchen i enlighet med artikel 257.1 a i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2020/04)
Stora exponeringar (kapitel 12) :
 • Riktlinjer enligt artikel 395.2 i förordning (EU) nr 575/2013 för gränser för exponeringar mot skuggbankenheter som bedriver oreglerad bankverksamhet (EBA/GL/2015/20)
 • Riktlinjer om grupper av kunder med inbördes anknytning som avses i artikel 4.1.39 i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2017/15))
 • Riktlinjer för villkoren för tillämpning av den alternativa metoden på instituts exponeringar med avseende på ”trepartsåterköpsavtal” enligt artikel 403.3 i förordning (EU) nr 575/2013 vid stora exponeringar (EBA/GL/2021/01)
 • Riktlinjer med kriterier för att bedöma de undantagsfall då institut överstiger gränsvärdena för stora exponeringar i artikel 395.1 i förordning (EU) nr 575/2013 samt tiden och åtgärderna för att säkerställa att institutet åter efterlever kraven enligt artikel 396.3 i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2021/09)
Offentliggörande av upplysningar om kapitaltäckning och likviditetsrisker (kapitel 14):
 • Riktlinjer om väsentlighet, företagshemligheter, konfidentiell information och upplysningsfrekvens enligt artiklarna 432.1, 432.2 och 433 i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2014/14)
 • Riktlinjer om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar (encumbered and unencumbered assets) (EBA/GL/2014/03)
 • Riktlinjer för upplysningskrav i del åtta i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2016/11)
 • Riktlinjer för redovisning av likviditetstäckningskvot som komplement till redovisningen av likviditetsriskhantering i enlighet med artikel 435 i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2017/01)
 • Riktlinjer för enhetliga upplysningar enligt artikel 473a i förordning (EU) nr 575/2013 om övergångsbestämmelser för att minska effekten av införandet av IFRS 9 på kapitalbasen (EBA/GL/2018/01)
 • Riktlinjer om offentliggörande av nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd (EBA/GL/2018/10)
 • Riktlinjer för rapportering och offentliggörande av exponeringar som är föremål för åtgärder som vidtas i respons på covid-19-krisen (EBA/GL/2020/07)
 • Riktlinjer om krav på tillsynsrapportering och upplysningskrav enligt paketet med snabbändringar för kapitalkravsförordningen mot bakgrund av covid-19-pandemin (EBA/GL/2020/11)
 • Riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2018/01 för enhetliga upplysningar enligt artikel 473a i förordning (EU) nr 575/2013 (kapitalkravsförordningen) om övergångsbestämmelser för att minska effekten av införandet av IFRS 9 på kapitalbasen i syfte att säkra efterlevnad av ”quick fix”-paketet för kapitalkravsförordningen mot bakgrund av covid-19-pandemin (EBA/GL/2020/12)

 

Europeiska centralbankens anvisning
Europeiska unionens förordning
 • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012
 • RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut

 • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG

 • KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1646 av den 13 september 2016 om fastställande av tekniska standarder med avseende på centrala index och erkända börser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

 • KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 241/2014 av den 7 januari 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för kapitalbaskrav på institut

 • KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/171 av den 19 oktober 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för väsentlighetströskeln för förfallna kreditförpliktelser

 • KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1187/2014 av den 2 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för bestämning av den sammanlagda exponeringen mot en kund eller en grupp av kunder med inbördes anknytning med avseende på exponeringar genom transaktioner med underliggande tillgångar

 • KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/959 av den 14 mars 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specificeringen av de metoder som de behöriga myndigheterna använder för att bedöma om institut ska tillåtas att använda internmätningsmetoder för operativ risk

 • KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut

 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/439 av den 20 oktober 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för specificering av den bedömningsmetod som behöriga myndigheter ska följa när de bedömer huruvida kreditinstitut och investeringsföretag uppfyller kraven när det gäller att använda internmetoden
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/930 av den 1 mars 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar typen, allvarligheten och varaktigheten av en ekonomisk nedgång som avses i artikel 181.1 b och artikel 182.1 b i den förordningen

Alla Europeiska kommissionens föreskrifter och anvisningar som verkställer de tekniska standarder som Europeiska bankmyndigheten berett, finns på kommissionens webbplats på adressen ec.europa.eu (Banking Prudential Requirements Regulation (europa.eu)

Föreskriftssamling