Betalningsleverantörer

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
EBA:s riktlinjer om processer för produktgodkännande i fråga om bankprodukter för konsumenter(EBA/GL/2015/18)

Riktlinjer om processer för produktgodkännande i fråga om bankprodukter för konsumenter (EBA/GL/2015/18)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • betalningsinstitut

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Sanna Atrila, ledande jurist
telefon: 09 183 55 52, e-post: sanna.atrila(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av bankprodukter och banktjänster till konsumenter (EBA/GL/2016/06)

Riktlinjer om ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av bankprodukter och banktjänster till konsumenter (EBA/GL/2016/06)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom
 • betalningsinstitut

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Sanna Atrila, ledande jurist
telefon: 09 183 55 52, e-post: sanna.atrila(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för kriterierna för att fastställa ett minimibelopp för den ansvarsförsäkring eller annan jämförbar garanti som avses i artikel 5.4 i direktiv (EU) 2015/2366(EBA/GL/2017/08)

Riktlinjer för kriterierna för att fastställa ett minimibelopp för den ansvarsförsäkring eller annan jämförbar garanti som avses i artikel 5.4 i direktiv (EU) 2015/2366(EBA/GL/2017/08)

Tillämpningsområde:

 • betalningsinstitut
 • fysiska och juridiska personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster
 • Av ovan nämnda aktörer tillämpas EBA:s anvisningar endast på dem som tillhandahåller betalningsinitieringstjänster enligt 1 § 2 mom. 6 mom. i lagen om betalningsinstitut och kontoinformationstjänster enligt 7 mom.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Juha Eerikäinen, senior övervakare
telefon: 09 183 53 22, e-post: juha.eerikainen(at)fiva.fi

Senni Haajanen, övervakare
telefon:  09 183 55 38, e-post senni.haajanen(at)fiva.fi

Mirja Kaspianranta, senior övervakare
telefon: 09 183 55 69, e-post: mirja.kaspianranta(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för de uppgifter som ska lämnas vid ansökan om auktorisation av betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar samt registrering av leverantörer av kontoinformationstjänster enligt artikel 5.5 i direktiv (EU) 2015/2366 (EBA/GL/2017/09)

Riktlinjer för de uppgifter som ska lämnas vid ansökan om auktorisation av betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar samt registrering av leverantörer av kontoinformationstjänster enligt artikel 5.5 i direktiv (EU) 2015/2366(EBA/GL/2017/09)

Tillämpningsområde:

 • betalningsinstitut
 • fysiska och juridiska personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster
 • Av ovan nämnda aktörer tillämpas EBA:s anvisningar endast på dem som tillhandahåller betalningsinitieringstjänster enligt 1 § 2 mom. 6 mom. i lagen om betalningsinstitut och kontoinformationstjänster enligt 7 mom.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Juha Eerikäinen, senior övervakare
telefon: 09 183 53 22, e-post: juha.eerikainen(at)fiva.fi

Senni Haajanen, övervakare
telefon: 09 183 55 38, e-post senni.haajanen(at)fiva.fi

Mirja Kaspianranta, senior övervakare
telefon: 09 183 5569, e-post: mirja.kaspianranta(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden(EPV/GL/2018/05)

Riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden(EPV/GL/2018/05)

Tillämpningsområde:

 • tillsynsobjekt som tillhandahåller betaltjänster
 • personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster
 • inhemska kreditinstitut som tillhandahåller betaltjänster
 • filialer till utländska kreditinstitut som tillhandahåller betaltjänster i Finland.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter

Pasi Korhonen, ledande riskexpert
telefon: 09 183 55 14, e-post: pasi.korhonen(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för villkoren för att utnyttja undantaget från beredskapsmekanismen enligt artikel 33.6 i förordning EU) 2018/389 (tekniska tillsynsstandarder för sträng kundautentisering och gemensamma och säkra öppna kommunikationsstandarder) (EBA/GL/2018/07
EBA:s riktlinjer för utkontraktering (EBA/GL/2019/02)

Riktlinjer för utkontraktering (EBA/GL/2019/02)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • fondbolag
 • börsen
 • filialer i Finland till utländska kreditinstitut som har fått koncession i en stat utanför EESområdet (filialer till kreditinstitut i tredjeland)
 • betalningsinstitut

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Pasi Korhonen, ledande specialist
telefon: 09 183 55 14, e-post: pasi.korhonen(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för hantering av IKT-risker och säkerhetsrisker (EBA/GL/2019/04)

EBA:s riktlinjer för hantering av IKT-risker och säkerhetsrisker (EBA/GL/2019/04)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • betalningsinstitut
 • värdepappersföretag
 • fondbolag
 • AIF-förvaltare
 • filialer i Finland till utländska kreditinstitut
 • filialer i Finland till utländska betalningsinstitut
 • filialer i Finland till utländska värdepappersföretag
 • värdepapperscentraler

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Pasi Korhonen, ledande specialist
telefon: 09 183 55 14, e-post: pasi.korhonen(at)fiva.fi

Reviderade riktlinjer för rapportering vid allvarliga incidenter enligt andra betaltjänstdirektivet(EPV/GL/2021/03)

Reviderade riktlinjer för rapportering vid allvarliga incidenter enligt andra betaltjänstdirektivet(EPV/GL/2021/03)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • filialer i Finland till kreditinstitut i tredjeländer
 • kreditinstituts och värdepappersföretags holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • betalningsinstitut
 • filialer i Finland till kreditinstitut från tredjeland

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Pasi Korhonen, ledande specialist
telefon: 09 18 55 14, e-post: pasi.korhonen(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer avseende undantag för begränsade nätverk enligt andra betaltjänstdirektivet (EBA/GL/2022/02)

Riktlinjer avseende undantag för begränsade nätverk enligt andra betaltjänstdirektivet (EBA/GL/2022/02)

Tillämpningsområde:

Sådana tjänster som grundar sig på särskilda betalningsinstrument och som kan användas i begränsad omfattning enligt

 • 2 § 3 punkten i betaltjänstlagen (290/2010); eller
 • som enligt 2 § 4 mom. i lagen om betalningsinstitut (297/2010) ska lämnas utanför tillämpningsområdet

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Tytti Tanninen, övervakare
telefon: 09 183 55 10, e-post: tytti.tanninen(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om kontroller och riktlinjer för en effektiv hantering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism vid tillhandahållande av finansiella tjänster (EBA/GL/2023/04)

EBA:s riktlinjer om kontroller och riktlinjer för en effektiv hantering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism vid tillhandahållande av finansiella tjänster (EBA/GL/2023/04)

 • gäller från 3.11.2023

Tillämpningsområde:

Dessa riktlinjer tillämpas på följande rapporteringsskyldiga som avses i 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) (nedan penningtvättslagen):

1) kreditinstitut och filialer till kreditinstitut från tredjeländer enligt kreditinstitutslagen (610/2014)

2) finansiella institut som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen

3) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) fondbolag enligt lagen om placeringsfonder (213/2019) och förvaringsinstitut som fått verksamhetstillstånd enligt den lagen

6) värdepappersföretag och filialer till tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012)

7) filialer till utländska EES-värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster

8) värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), inklusive registreringsfonder och clearingfonder som de grundat

9) sådana kontoförvaltare och sådana som kontoförvaltare auktoriserade sammanslutningars verksamhetsställen i Finland som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

10) betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut (297/2010)

11) fysiska och juridiska personer enligt 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut

12) utländska betalningsinstitut enligt lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010), när de tillhandahåller betaltjänster i Finland via filial eller ombud

13) sådana AIF-förvaltare som har auktoriserats enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och sådana förvaringsinstitut som har beviljats auktorisation enligt den lagen

14) utländska AIF-fonders filialer i Finland enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt registreringsskyldiga AIF-förvaltare och utländska förvaringsinstituts filialer i Finland enligt den lagen

15) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om försäkringar som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

16) finländska kreditförmedlare och utländska kreditförmedlares filialer i Finland enligt lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016)

Finansinspektionens detaljerade anvisningar:

 • Vid tillämpningen av punkt 19 i dessa riktlinjer bör man beakta att enligt 3 kap. 3 § 3 mom. i penningtvättslagen ska också, utöver uppgifterna enligt 3 kap. 3 § 2 mom. i penningtvättslagen, uppgifter om kundens resedokument bevaras, om kunden är utländsk och saknar finsk personbeteckning. 

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jonna Ekström, ledande jurist
telefon: 09 183 55 31, e-post: jonna.ekstrom(at)fiva.fi och aml-authorities(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för användning av lösningar för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans i enlighet med artikel 13.1 i direktiv (EU) 2015/849(EBA/GL/2022/15)

Riktlinjer för användning av lösningar för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans i enlighet med artikel 13.1 i direktiv (EU) 2015/849 (EBA/GL/2022/15)

 • gäller från 2.10.2023 

Tillämpningsområde:

Dessa riktlinjer tillämpas på följande rapporteringsskyldiga som avses i 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017):

1) kreditinstitut och filialer till tredjeländers kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen (610/2014)

2) finansiella institut som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen

3) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) fondbolag enligt lagen om placeringsfonder (213/2019) och förvaringsinstitut som fått verksamhetstillstånd enligt den lagen

6) värdepappersföretag och filialer till tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012)

7) filialer till utländska EES-värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster

8) värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), inklusive registreringsfonder och clearingfonder som de grundat

9) sådana kontoförvaltare och sådana som kontoförvaltare auktoriserade sammanslutningars verksamhetsställen i Finland som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

10) betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut (297/2010)

11) fysiska och juridiska personer enligt 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut

12) utländska betalningsinstitut enligt lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010), när de tillhandahåller betaltjänster i Finland via filial eller ombud

13) sådana AIF-förvaltare som har auktoriserats enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och sådana förvaringsinstitut som har beviljats auktorisation enligt den lagen

14) utländska AIF-fonders filialer i Finland enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt registreringsskyldiga AIF-förvaltare och utländska förvaringsinstituts filialer i Finland enligt den lagen

15) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om försäkringar som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

16) finländska kreditförmedlare och utländska kreditförmedlares filialer i Finland enligt lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016)

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jonna Ekström, ledande jurist
telefon: 09 183 55 31, e-post: jonna.ekstrom(at)fiva.fi och aml-authorities(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för roll, uppgifter och ansvar för efterlevnadsansvariga för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (EBA/GL/2022/05)

Riktlinjer i enlighet med artikel 8 och kapitel VI i direktiv (EU) 2015/849 om riktlinjer och förfaranden för efterlevnadskontroll och rollen och ansvarsområdena för den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (EBA/GL/2022/05)

Tillämpningsområde:

Dessa riktlinjer tillämpas på följande rapporteringsskyldiga som avses i 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017):

1) kreditinstitut och filialer till tredjeländers kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen (610/2014)

2) finansiella institut som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen

3) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) fondbolag enligt lagen om placeringsfonder (213/2019) och förvaringsinstitut som fått verksamhetstillstånd enligt den lagen

6) värdepappersföretag och filialer till tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012)

7) filialer till utländska EES-värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster

8) värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), inklusive registreringsfonder och clearingfonder som de grundat

9) sådana kontoförvaltare och sådana som kontoförvaltare auktoriserade sammanslutningars verksamhetsställen i Finland som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

10) betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut (297/2010)

11) fysiska och juridiska personer enligt 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut

12) utländska betalningsinstitut enligt lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010), när de tillhandahåller betaltjänster i Finland via filial eller ombud

13) sådana AIF-förvaltare som har auktoriserats enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och sådana förvaringsinstitut som har beviljats auktorisation enligt den lagen

14) utländska AIF-fonders filialer i Finland enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt registreringsskyldiga AIF-förvaltare och utländska förvaringsinstituts filialer i Finland enligt den lagen

15) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om försäkringar som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

16) finländska kreditförmedlare och utländska kreditförmedlares filialer i Finland enligt lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016)

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jonna Ekström, ledande jurist
telefon: 09 183 55 31, e-post: jonna.ekstrom(at)fiva.fi och aml-authorities(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism (EBA/GL/2021/02)

Riktlinjer enligt artiklarna 17 och 18.4 i direktiv (EU) 2015/849 för kundkännedom och de faktorer som kreditinstitut och finansiella institut bör beakta vid bedömning av den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som förknippas med enskilda affärsförbindelser och enstaka transaktioner (riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism) som upphäver och ersätter riktlinjerna JC/2017/37 (EBA/GL/2021/02)

Tillämpningsområde:

Dessa riktlinjer tillämpas på följande rapporteringsskyldiga som avses i 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) (nedan
penningtvättslagen):

1) kreditinstitut och filialer till kreditinstitut från tredjeländer enligt kreditinstitutslagen (610/2014)

2) finansiella institut som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen

3) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) fondbolag enligt lagen om placeringsfonder (213/2019) och förvaringsinstitut som fått verksamhetstillstånd enligt den lagen

6) värdepappersföretag och filialer till tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012)

7) filialer till utländska EES-värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster

8) värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), inklusive registreringsfonder och clearingfonder som de grundat

9) sådana kontoförvaltare och sådana som kontoförvaltare auktoriserade sammanslutningars verksamhetsställen i Finland som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

10) betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut (297/2010)

11) fysiska och juridiska personer enligt 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut

12) utländska betalningsinstitut enligt lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010), när de tillhandahåller betaltjänster i Finland via filial eller ombud

13) sådana AIF-förvaltare som har auktoriserats enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och sådana förvaringsinstitut som har beviljats auktorisation enligt den lagen

14) utländska AIF-fonders filialer i Finland enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt registreringsskyldiga AIF-förvaltare och utländska förvaringsinstituts filialer i Finland enligt den lagen

15) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om försäkringar som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008) 

16) finländska kreditförmedlare och utländska kreditförmedlares filialer i Finland enligt lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016)

Finansinspektionens detaljerade anvisningar:

Finansinspektionen rekommenderar att även följande rapporteringssyldiga enligt 1 kap. 2 § i penningtvättslagen ska följa EBA:s riktlinjer i tillämpliga delar: 

1) filialer till utländska sammanslutningar som motsvarar företag under tillsyn enligt stycke 1 punkt 1, 3, 4, 5, 6, 8,10 och 13 och utländska sammanslutningar som motsvarar sådana företag under tillsyn, om sammanslutningen tillhandahåller tjänster i Finland via en representant utan att etablera filial

2) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver annan verksamhet än sådan som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

3) arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver annan verksamhet än sådan som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) finländska centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om
clearingverksamhet

6) sammanslutningar enligt artikel 27.2 i Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättandet av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepappersisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 som har beviljats verksamhetstillstånd enligt artikel 28 i den förordningen

7) holdingföretag som har beviljats tillstånd för holdingföretagsverksamhet på det sätt som föreskrivs i 2 a kap. i kreditinstitutslagen

8) godkända publiceringsarrangemang enligt artikel 2.1.34 och godkända
rapporteringsmekanismer enligt artikel 2.1.36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 som har auktoriserats av Finansinspektionen och som Finansinspektionen med stöd av artikel 27b.1 andra stycket i den förordningen svarar för tillsynen över

9) filialer till utländska sammanslutningar som motsvarar företag under tillsyn enligt punkt 2–8

10) utländska sammanslutningar som motsvarar företag under tillsyn enligt punkt 2–8, om sammanslutningen tillhandahåller tjänster i Finland via en representant utan att etablera filial

11) försäkringsföreningar enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987)

12) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om andra försäkringar än sådana som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008) samt sidoverksamma försäkringsförmedlare och i Finland etablerade filialer till utländska försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare

13) sådana tillhandahållare av virtuella valutor som avses i lagen om tillhandahållare av virtuella valutor (572/2019)

14) näringsidkare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (186/2023)

Finansinspektionens detaljerade anvisningar:

 • Vid tillämpningen av punkt 2.5 i dessa riktlinjer bör beaktas att det enligt den nationella lagstiftningen inte är möjligt att behandla personuppgifter som rör fällande domar i brottsmål och lagöverträdelser och säkerhetsåtgärder i samband med dem som uppgifter för kundkännedom.

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jonna Ekström, ledande jurist
telefon: 09 183 55 31, e-post: jonna.ekstrom(at)fiva.fi och aml-authorities(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2021/02 för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism (EBA/GL/2023/03)

EBA:s riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/2021/02 om åtgärder för kundkännedom och de faktorer som kreditinstitut och finansiella institut bör beakta vid bedömning av den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som förknippas med enskilda affärsförbindelser och enstaka transaktioner (riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism) enligt artiklarna 17 och 18.4 i direktiv (EU) 2015/849 (EBA/GL/2023/03)

 • gäller från 3.11.2023

Tillämpningsområde:

1. Dessa riktlinjer tillämpas på följande rapporteringsskyldiga som avses i 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) (nedan penningtvättslagen):

1) kreditinstitut och filialer till kreditinstitut från tredjeländer enligt kreditinstitutslagen (610/2014)

2) finansiella institut som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen

3) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) fondbolag enligt lagen om placeringsfonder (213/2019) och förvaringsinstitut som fått verksamhetstillstånd enligt den lagen

6) värdepappersföretag och filialer till tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012)

7) filialer till utländska EES-värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster

8) värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), inklusive registreringsfonder och clearingfonder som de grundat

9) sådana kontoförvaltare och sådana som kontoförvaltare auktoriserade sammanslutningars verksamhetsställen i Finland som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

10) betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut (297/2010)

11) fysiska och juridiska personer enligt 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut

12) utländska betalningsinstitut enligt lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010), när de tillhandahåller betaltjänster i Finland via filial eller ombud

13) sådana AIF-förvaltare som har auktoriserats enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och sådana förvaringsinstitut som har beviljats auktorisation enligt den lagen

14) utländska AIF-fonders filialer i Finland enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt registreringsskyldiga AIF-förvaltare och utländska förvaringsinstituts filialer i Finland enligt den lagen

15) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om försäkringar som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

16) finländska kreditförmedlare och utländska kreditförmedlares filialer i Finland enligt lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016)

Finansinspektionens detaljerade anvisningar:

2. Finansinspektionen rekommenderar att även följande rapporteringssyldiga enligt 1 kap. 2 § i penningtvättslagen ska följa EBA:s riktlinjer i tillämpliga delar: 

1) filialer till utländska sammanslutningar som motsvarar företag under tillsyn enligt stycke 1 punkt 1, 3, 4, 5, 6, 8,10 och 13 och utländska sammanslutningar som motsvarar sådana företag under tillsyn, om sammanslutningen tillhandahåller tjänster i Finland via en representant utan att etablera filial

2) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver annan verksamhet än sådan som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

3) arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver annan verksamhet än sådan som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) finländska centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

6) sammanslutningar enligt artikel 27.2 i Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättandet av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepappersisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 som har beviljats verksamhetstillstånd enligt artikel 28 i den förordningen

7) holdingföretag som har beviljats tillstånd för holdingföretagsverksamhet på det sätt som föreskrivs i 2 a kap. i kreditinstitutslagen

8) godkända publiceringsarrangemang enligt artikel 2.1.34 och godkända rapporteringsmekanismer enligt artikel 2.1.36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 som har auktoriserats av Finansinspektionen och som Finansinspektionen med stöd av artikel 27b.1 andra stycket i den förordningen svarar för tillsynen över

9) filialer till utländska sammanslutningar som motsvarar företag under tillsyn enligt punkt 2–8

10) utländska sammanslutningar som motsvarar företag under tillsyn enligt punkt 2–8, om sammanslutningen tillhandahåller tjänster i Finland via en representant utan att etablera filial

11) försäkringsföreningar enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987)

12) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om andra försäkringar än sådana som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008) samt sidoverksamma försäkringsförmedlare och i Finland etablerade filialer till utländska försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare

13) sådana tillhandahållare av virtuella valutor som avses i lagen om tillhandahållare av virtuella valutor (572/2019)

14) näringsidkare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (186/2023)

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jonna Ekström, ledande jurist
telefon: 09 183 55 31, e-post: jonna.ekstrom(at)fiva.fi och aml-authorities(at)fiva.fi

Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA)

Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) (JC 2018 35) 

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom
 • värdepappersföretag
 • fondbolag
 • betalningsinstitut
 • förvaltare av alternativa investeringsfonder som bedriver verksamhet enligt 3 kap. 2 § 2 mom. och 3 § i lagen om alternativa fondförvaltare (162/2014)
 • filialer i Finland till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag som har fått auktorisation utanför EES-området
 • utländska värdepappersföretag som har fått auktorisation utanför EES-området och som tillhandahåller investeringstjänster utan att etablera en filial

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Sanna Atrila, ledande jurist 
telefon: 09 183 55 52, e-post: sanna.atrila@fiva.fi

De finansiella tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer om förhindrande av överföring av medel för penningtvätt och finansiering av terrorism(JC/GL/2017/16)

Gemensamma riktlinjer enligt artikel25 i förordning (EU) 2015/847 om vilka åtgärder betaltjänstleverantörer bör vidta för att upptäcka saknade eller ofullständiga uppgifter om betalaren eller betalningsmottagaren och vilka förfaranden de bör införa för att hantera en överföring av medel där de nödvändiga uppgifterna saknas (JC/GL/2017/16)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut som tillhandahåller betaltjänster
 • holdingföretag till kreditinstitut som tillhandahåller betaltjänster samt konglomerats holdingsammanslutningar enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
 • betalningsinstitut
 • fysiska personer och juridiska personer som tillhandahåller betaltjänster utan auktorisation
 • filialer i Finland till utländska kreditinstitut som tillhandahåller betaltjänster
 • betalningsinstituts filialer i Finland

Finansinspektionens detaljerade anvisningar:

 • Finansinspektionen rekommenderar att de sammanslutningar och personer som omfattas av dessa anvisningars tillämpningsområde uppfyller skyldigheterna enligt artikel 8.2 och 12.2 i förordning (EU) 2015/847 att underrätta om underlåtenhet att meddela uppgifter om betalaren och betalningsmottagaren och de åtgärder som vidtagits till Finansinspektionen genom att använda det blankettunderlag som finns i Finansinspektionens webbtjänst (länk). I enlighet med europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer ska en underrättelse inlämnas till Finansinspektionen utan onödigt dröjsmål och inte senare än tre månader efter identifiering av att betaltjänstleverantören upprepade gånger har underlåtit att lämna uppgifter. Uppgifterna ska inlämnas till maksuntiedot@fiva.fi.
 • Finansinspektionen rekommenderar att de sammanslutningar och personer som omfattas av anvisningarnas tillämpningsområde utgående från europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer gör en riskbedömning och upprättar interna anvisningar, där det tas ställning till t.ex. hur övervakning av betalningsuppgifterna i realtid och övervakning i efterhand genomförs och fastställs bedömningsgrunder för att bedöma allvaret av att betaltjänstleverantören underlåter att meddela uppgifter.

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Petri Aalto, ledande specialist
telefon: 09 183 55 48, e-post: petri.aalto(at)fiva.fi