Tillsynsmeddelande 30.12.2022 – 63/2022

Föreskrifter och anvisningar 9/2022: Finansinspektionens rekommendation om iakttagande av EBA:s riktlinjer för riktmärkningsuppgifter enligt direktiv 2013/36/EU (EBA/GL/2022/06)

Finansinspektionen meddelade den 19 december 2022 föreskrifter och anvisningar 9/2022, som sätter i kraft Europeiska bankmyndighetens (EBA) uppdaterade riktlinjer för riktmärkning av ersättningspraxis, lönegap mellan könen och godkända högre kvoter enligt direktiv 2013/36/EU (Guidelines on the benchmarking exercises on remuneration practices, the gender pay gap and approved higher ratios under Directive 2013/36/EU, EBA/GL/2022/06) av den 30 juni 2022. Finska och svenska versioner av riktlinjerna publicerades den 26 oktober 2022. Finansinspektionen nya föreskrifter och anvisningar träder i kraft den 31 december 2022.

I sina anvisningar rekommenderar Finansinspektionen att de företag under tillsyn som omfattas av tillämpningsområdet för föreskrifterna och anvisningarna ska följa riktlinjerna. Tillämpningsområdet för föreskrifterna och anvisningarna är bredare än målgruppen för EBA:s riktlinjer.

EBA:s uppdaterade riktlinjer behandlar bl.a. följande frågor:

  1. Målgruppen för riktlinjerna utvidgades till att utöver behöriga myndigheter också gälla företag under tillsyn.
  2. I riktlinjerna anges de uppgifter om ersättning ("REM BM"-rapportering) och om lönegapet mellan könen ("REM GAP"-rapportering) som utvalda institut ska lämna in till Finansinspektionen för uppföljning av ersättningspolicyn enligt direktiv 2013/36/EU. Uppgifter om ersättning ska rapporteras årligen från och med uppgifterna för räkenskapsåret 2022 och uppgifter om lönegapet mellan könen ska rapporteras vart tredje år från och med uppgifterna för räkenskapsåret 2023.
  3. I riktlinjerna anges dessutom det gemensamma rapporteringsformat som ska användas för rapportering av godkända högre kvoter mellan de fasta och rörliga delarna av ersättningen (uppgifter om godkända högre kvoter, ”REM HR”-rapportering). Uppgifter samlas in om högre kvoter än 100 % godkända av aktieägarna i enlighet med artikel 94.1g ii i direktiv 2013/36/EU. Uppgifterna ska rapporteras vart annat år från och med uppgifterna för räkenskapsåret 2022.
  4. Uppgifter för utgångna räkenskapsåret ska rapporteras under följande kalenderår. Företagen under tillsyn ska förbereda sig för att följa EBA:s riktlinjer och tillämpa valideringsreglerna enligt riktlinjerna när de rapporterar uppgifterna till Finansinspektionen.

Utgående från EBA:s riktlinjer fastställer Finansinspektionen de institut som omfattas av skyldigheten att rapportera uppgifter om ersättningspraxis och om lönegap mellan könen. Finansinspektionen meddelar dessa institut om deras rapporteringsskyldighet senast den 31 mars det kalenderår under vilket instituten ska rapportera uppgifterna. I slutet av meddelandet finns ytterligare information om innehållet i dessa rapporter och om definitionen av de rapporteringsskyldiga.

De rapporteringsskyldiga instituten ska senast den 31 augusti 2023 lämna in uppgifterna om ersättningspraxis och godkända högre kvoter för det räkenskapsår som går ut den 31 december 2022 till Finansinspektionen. Därefter ska uppgifterna rapporteras till Finansinspektionen senast den 15 juni det kalenderår under vilket uppgifterna samlas in.

Genom de nya riktlinjerna upphävs EBA:s riktlinjer för jämförelse av ersättningar (EBA/GL/2014/08) från och med den 31 december 2022.

Finansinspektionen meddelade EBA den 21 december 2022 att den kommer att följa riktlinjerna i sin tillsyn. 

Uppgifter om ersättning

Enligt EBA:s riktlinjer ska Finansinspektionen samla och till EBA lämna in uppgifter om ersättning från de största instituten uttryckt i volym av tillgångar i Finland och se till att de täcker minst 60 % av banksystemets volym av tillgångar i Finland.

Uppgifter om lönegapet mellan könen

Enligt EBA:s riktlinjer ska Finansinspektionen på individuell nivå samla och lämna in uppgifter om lönegapet mellan könen till EBA för de institut från vilka den samlar in uppgifter om ersättning. Finansinspektionen bör också samla in uppgifter om lönegapet mellan könen från institut som är tillräckligt representativa för de många olika typerna av institut i Finland. Uppgifter om lönegapet mellan könen bör dock bara samlas in på individuell nivå från institut med minst 50 anställda, med undantag för ledamöterna av ledningsorganet i dess tillsynsfunktion.

Finansinspektionen bör eftersträva att samla in uppgifter om lönegapet mellan könen från minst 5 institut (på individuell nivå) inom var och en av följande storlekskategorier:

  • totala tillgångar på upp till 5 miljarder euro
  • totala tillgångar på mellan 5 och 15 miljarder euro
  • totala tillgångar på minst 15 miljarder euro. 

I EBA:s riktlinjer ges anvisningar för framställning av uppgifter om lönegapet mellan könen. Alla rapporteringsskyldiga institut ska lämna in uppgifter om lönegapet mellan könen för alla anställda tillsammans och separat för deras identifierade personal. Vidare ska institut med minst 250 anställda rapportera uppgifterna i fyra lika stora delmängder (kvartiler) varav den första delmängden ska innehålla den lägst avlönade fjärdedelen och den fjärde den högst avlönade fjärdedelen. Om institutet har minst 250 personer som är identifierad personal, ska institutet dessutom rapportera uppgifter för kvartiler av identifierad personal.

Närmare upplysningar

Erika Penttilä, ledande riskexpert, tfn 09 183 5270 eller erika.penttila(at)fiva.fi

Bilagor