Hållbarhetsrapporteringens reglering

Noterade bolags hållbarhetsrapportering baserar sig på två EU-regelverk, hållbarhetsrapporteringsdirektivet (EU) 2022/2464 och hållbarhetsrapporteringsstandarderna som antagits som delegerade akter med stöd av direktivet samt på delegerade akter som antagits med stöd av artikel 8 i taxonomiförordningen (EU) 2020/852 om kriterier och rapportering av hållbar verksamhet med tanke på miljön.

I det nationella verkställandet av hållbarhetsrapporteringsdirektivet ändrades bokföringslagen, revisionslagen och vissa lagar som har samband med dem (RP 20/2023 rd, på finska). Regleringen av hållbarhetsrapporteringen som antagits som delegerade akter är direkt bindande för medlemsstaterna.

Den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering (EFRAG) fungerar som Europeiska kommissionens tekniska rådgivare i beredningen av hållbarhetsrapporteringsstandarder och ändringar i dem. Standarderna utarbetas genom att öppet iaktta EFRAGs förvaltningsförfarande och genom att höra olika instanser. Förutom offentliga höranden ger Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA), Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) uttalanden om Efrags tekniska råd.  Kommissionen utvärderar/granskar hållbarhetsstandardernas reglering på nytt minst vart tredje år efter begynnelsedatumet för tillämpningen av den delegerade akten.

Det rådgivande forumet för hållbar finansiering (Platform on Sustainable Finance) fungerar med stöd av artikel 8 i taxonomiförordningen som Europeiska kommissionens tekniska rådgivare i beredningen av delegerade akter och ändringar i dem. Forumets förvaltning är på samma sätt som EFRAGs öppen och den hör olika intressentgrupper. Forumet har grundat en kanal för hörande som betjänar intressentgrupper (stakeholder request mechanism). 

Se också

ESRS-standarder

Taxonomi artikel 8 reglering