Tillsyns- och åtgärdsavgifter

Tillsynsavgifter

Tillsynsavgiften är en skatteliknande avgift som tas ut av företagen under tillsyn per kalenderår och som ska täcka en del av kostnaderna för Finansinspektionens verksamhet. Tillsynsavgifterna har svarat för ca 90 % av finansieringen och åtgärdsavgifterna för ca 5 %. Dessutom bidrar Finlands Bank till finansieringen av Finansinspektionens verksamhet med en andel på 5 %.

Lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (1209/2023, nedan lagen om tillsynsavgift) innehåller detaljerade bestämmelser om vilka som är avgiftsskyldiga och hur tillsynsavgiften för varje avgiftsskyldig bestäms. I tillsynsavgift uppbärs antingen en grundavgift eller en kombinerad grundavgift och proportionell avgift. Grundavgifterna är fasta avgifter och de proportionella avgifterna beräknas med hjälp av en i lagen föreskriven koefficient och en proportionell faktor, t.ex. balansräkningen eller omsättningen. Som proportionell faktor används de fastställda bokslutssiffrorna för föregående år.

Tillsynsavgifterna för det aktuella året bestäms så att endast ett belopp som motsvarar årets budgeterade utgifter uppbärs i tillsynsavgifter, med beaktande av Finansinspektionens övriga intäkter och eventuella finansiella över- eller underskott.

Exempel: Finansinspektionens budget är 30,0 miljoner euro, de budgeterade åtgärdsavgifterna 1,5 miljoner euro, Finlands Banks finansieringsandel 1,5 miljoner euro och det överförda överskottet från föregående år 1,0 miljoner euro. Återstår 26,0 miljoner euro, som ska täckas med tillsynsavgifter. Enligt avgiftsgrunderna i lagen om tillsynsavgift kunde högst 30,0 miljoner euro tas ut i tillsynsavgifter av företagen under tillsyn i exempelfallet. Då uttagsbehovet är 26,0 miljoner euro, reduceras alla de avgiftsskyldigas andelar lika mycket i proportion (13,3 %) så att tillsynsavgifter uppbärs för sammanlagt 26,0 miljoner euro.

Tillsynsavgiften förfaller till betalning vid en av Finansinspektionen föreskriven tidpunkt, dock tidigast den sista juni under kalenderåret. Tillsynsavgiften betalas i en post.

Återbetalning av tillsynsavgift

Om avgiftsskyldigheten upphör under kalenderåret, återbetalas till den avgiftsskyldiga så många tolftedelar av den erlagda proportionella tillsynsavgiften som det ingår fulla kalendermånader i tiden mellan det att avgiftsskyldigheten upphör och kalenderårets slut. Av försäkrings- och pensionsanstalter uppbärs dock en proportionell tillsynsavgift till utgången av den kalendermånad då anstaltens hela försäkringsbestånd eller pensionsansvar har överlåtits till en annan försäkringsanstalt eller pensionsanstalt eller då de åtaganden som sammanhänger med anstaltens försäkringsverksamhet annars bevisligen har retts ut. Grundavgiften återbetalas inte om avgiftsskyldigheten upphör under kalenderåret. (12 § 2 och 4 mom. i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgifter).

För ansökan om återbetalning av tillsynsavgiften behövs en fritt formulerad ansökan med följande uppgifter:

 • identifikationsuppgifter för den avgiftsskyldige och fakturan
 • skälen till återbetalning och avgiftsskyldighetens upphörande
 • tidpunkt när avgiftsskyldigheten upphör
 • inbetalt belopp
 • belopp som ska betalas tillbaka
 • sökande och kontaktperson
 • bankförbindelse
 • en kort beskrivning av den eventuella omstrukturering som medför att avgiftsskyldigheten upphör (t.ex. fusion, verksamhetsöverlåtelse e.d.).

Ansökan om återbetalning riktas till Finansinspektionen och skickas till adressen:

Finansinspektionen, PB 103, 00101 HELSINGFORS

eller per e-post till adressen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi.

Åtgärdsavgifter

En del av FI:s beslut och andra åtgärder är avgiftsbelagda. De avgiftsbelagda åtgärderna anges i åtgärdstariffen.

Åtgärdsavgifterna fastställs enligt lagen om grunderna för avgifter till staten. Åtgärdsavgifterna faktureras i efterhand.

Fakturering och inkasso

Fakturering och inkasso av tillsyns- och åtgärdsavgifter hanteras av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet). Finansinspektionens tillsynsavgifter och största delen av åtgärdsavgifterna är offentligrättsliga prestationer. Dessa avgifter jämte räntor får indrivas i utsökningsväg utan separat dom eller utslag. Finansinspektionen kan bevilja betalningsfrist för betalning av tillsyns- och åtgärdsavgifter vid tillfälliga betalningssvårigheter. En skriftlig ansökan om betalningsarrangemang ska före förfallodagen skickas till adressen palkeet(at)bof.fi.

Finansinspektionens bankförbindelse

  IBAN BIC / SWIFT
Danske Bank A/S, Finland filial
Televisionsgatan 1
PB 1243
00075 DANSKE BANK
FI10 8129 9710 0182 43 DABAFIHH

Gällande åtgärdstariff

Åtgärdstariff 1.1.2024 (pdf)

Tidigare åtgärdstariffer

Åtgärdstariff 1.1.2022 (pdf)

Åtgärdstariff 1.1.2021 (pdf)

Allmänna principer för fastställande av åtgärdsavgifter

På de åtgärdsavgifter som Finansinspektionen tar ut tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och Finansinspektionens tariff över avgiftsbelagda prestationer. I tariffen används i huvudsak fasta priser. För sådana prestationer där arbetsmängden kan variera exceptionellt mycket används utöver det fasta priset även ett timpris. När ett timpris tillämpas, meddelas sökanden/beställaren om detta innan avgiften fastställs.

En åtgärdsavgift tas ut

 • Om en annan myndighets åtgärd kräver åtgärder av Finansinspektionen (t.ex. beredande arbete/beslutsförslag), tas det ut en avgift enligt tariffen samt eventuella separata kostnader. Ifall inget annat har bestämts, tas avgiften ut enligt den verkliga arbetstiden.
 • Om handläggningen av en enskild prestation i praktiken gör det möjligt att åstadkomma flera parallella prestationer, tas avgiften ut enligt den verkliga arbetstiden.
 • En åtgärdsavgift enligt tariffen tas ut för såväl positiva som negativa beslut. Om handläggningen av ett ärende avbryts för att den sökande drar tillbaka sin ansökan, tas avgiften ut enligt de kostnader som dittills uppstått av handläggningen av ärendet. Detta gäller även i sådana situationer där den sökande i samband med ansökan om förgranskning beslutar att inte lämna in någon officiell ansökan. De kostnader som uppstått av handläggningen av ärendet fastställs enligt den arbetstid som använts och de separata kostnader som eventuellt ansluter sig till handläggningen av ärendet (totalkostnad). Om det är fråga om ett sedvanligt ansökningsärende av rutinnatur, kan kostnaden även fastställas enligt ärendets beredningsstadium, som visas av processbeskrivningen.
 • Om en åtgärd har initierats medan den föregående tariffen var i kraft, används de priser som var i kraft då ansökan lämnades in eller de gällande priserna, om detta är förmånligare för sökanden.
 • Grunden för fastställandet av åtgärdsavgiften är självkostnadsvärdet (totalkostnaderna) enligt bestämmelserna i lagen om grunderna för avgifter till staten.
 • Om inget pris för prestationen kan hittas i tariffen, används ett timpris på 131 euro för varje timme som använts för handläggandet av ärendet.

Ingen åtgärdsavgift tas ut

 • Åtgärdsavgifter tas inte ut för prestationer som uppstår som en del av det kontinuerliga tillsynsarbetet och som riktas eller kan riktas till flera tillsynsobjekt eller därmed jämförbar
  part. Kostnaderna för det kontinuerliga tillsynsarbete tas ut i form av tillsynsavgifter, som bestäms enligt lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (1209/2023). 

Finansinspektionens avgiftsbelagda prestationer är i huvudsak offentligrättsliga prestationer.

Det finns separata bestämmelser om indrivningen av offentligrättsliga prestationer genom utsökning utan separat beslut.

Maximiavgifter

Maximiavgifter för prestationer för vilka det i tariffen fastställts ett pris för tilläggstimmar till den del som överskrider den genomsnittliga arbetsmängden fastställs enligt följande:

 • Ett tillsynsobjekt eller annan betalningsskyldig vars balansräkning eller tillgångar under förvaltning överskrider 10 miljarder euro: avgiften kan vara högst tio gånger basavgiften.
 • Ett tillsynsobjekt eller annan betalningsskyldig vars balansräkning eller tillgångar under förvaltning är 1–10 miljarder euro: avgiften kan vara högst fem gånger basavgiften.
 • Övriga tillsynsobjekt eller betalningsskyldiga: avgiften kan vara högst tre gånger basavgiften.

Maximiavgifterna gäller inte för de avgifter som fastställs i de separata bilagorna till tariffen.