LEI-kod

EU:s reviderade värdepappersreglering (MiFID II, MiFIR och EMIR) förutsätter framöver att sammanslutningar i rapporteringen om handel med finansiella instrument och i EMIR-rapporteringen om derivathandel identifieras med en internationell LEI-kod (Legal Entity Identifier). I handeln med finansiella instrument individualiseras privatkunder med den finländska personbeteckningen eller en motsvarande utländsk kod.

Typiska sådana finansiella instrument är t.ex. börsnoterade aktier och obligationer. Transaktionens storlek eller art är inte av betydelse, alla transaktioner som omfattas av rapporteringsskyldigheten rapporteras så att de sammanslutningar som är involverade i transaktionen individualiseras med LEI-koden.

Transaktionsrapporteringskravet gäller inte teckning eller inlösen av andelar i placeringsfonder, så i fråga om dem behöver sammanslutningen inte ha en LEI-kod. Däremot omfattas handel med noterade fondandelar (ETF) av transaktionsrapporteringen, vilket innebär att LEI-kod behövs.

Om en sammanslutning inte har skaffat LEI-kod, kan handel med finansiella instrument eller derivatkontrakt inte genomföras. Tillhandahållare av investeringstjänster och parter i handel med derivatkontrakt kan inte rapportera om sammanslutningarnas värdepappershandel utan LEI-kod. Sammanslutningar kan inte längre använda någon annan än LEI-koden.

I Finland kan Patent- och registerstyrelsen (PRH) bevilja LEI-kod till

  • aktör som upptagits i handelsregistret (t.ex. aktiebolag eller kommanditbolag)
  • stiftelse som antecknats i stiftelseregistret eller
  • annan aktör som fått FO-nummer (t.ex. placeringsfond eller offentligrättsligt samfund).

Närmare information om hur man ansöker om LEI-kod finns på Patent- och registerstyrelsens webbplats.

Närmare information

LEI-koderna kan kontrolleras här.

LEI-systemet upprätthålls och administreras av det internationella Global Legal Identifier Foundation (GLEIF).