Värderingar och strategi

Mission

Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Vision

Kvaliteten och effektiviteten i vår tillsyn ligger på europeisk spetsnivå.

Värderingar

 • FÖRNYELSEINRIKTAD
  Vi förutser förändringar i omvärlden och på tillsynsfältet och utvecklar löpande vår verksamhet. Vi följer med vår tid och deltar i den internationella utvecklingen.

 • ANSVARSFULL
  Vår verksamhet är konsekvent, konstruktiv och av hög kvalitet. Vi inser konsekvenserna av våra handlingar. Vi kommunicerar öppet, väl medvetna om vårt ansvar.

 • RESULTATINRIKTAD
  Vi fokuserar på det väsentliga. Vi känner ansvar för vårt eget och hela arbetsgemenskapens resultat. Vi är vaksamma och redo att ingripa.

 • TILLSAMMANS
  Vi bildar en sporrande arbetsgemenskap. Vi utvecklar oss själva och stöder varandras utveckling. Vi skapar en god gruppanda. Vi verkar i samförståelse med våra intressegrupper.

Finansinspektionens strategiska mål för 2017–2019

1. Tillsyn som speglar omvärldsförändringar

 • Vi avvärjer hot mot den finansiella stabiliteten och förtroendet för finansmarknaden genom rätt avvägd verksamhet.
 • Vi fastställer hur djupgående tillsyn tillsynsobjektets risker och den aktuella frågans betydelse kräver.
 • Vi fokuserar på inspektioner och tematiska bedömningar i vårt arbete.
 • Vi anpassar vår verksamhet till förändringarna på bank-, försäkrings- och finansmarknaden.
 • Vi fokuserar i det europeiska reglerings- och tillsynssamarbetet på frågor av kritisk betydelse för finansmarknaden i Finland.
 • Vi intensifierar samarbetet med de nordiska tillsynsmyndigheterna för att främja finansiell stabilitet och förtroende för finansmarknaden i Finland.
 • Vi bidrar till att skapa ett innovationsfrämjande klimat i finanssektorn.

2. God kvalitet och effektivitet

 • Vi främjar en harmoniserad riskbaserad tillsynspraxis inom EU.
 • Vi utnyttjar fullödigt EU-myndigheternas vägledning och ECB:s tillsynspraxis.
 • Vi drar full nytta av digitaliseringsmöjligheterna.
 • Vi har standardiserade och effektiva processer.
 • Vi har tidsenliga rapporterings- och analyssystem.

3. Expertis och gott anseende

 • Vår personal besitter gedigen kompetens som stöder våra mål.
 • Vi skapar förutsättningar för fortgående inlärning i arbetet.
 • Vårt chefsarbete är inspirerande och fokuserar på förändringsledarskap.
 • Vi är kunniga i digitalisering inom finanssektorn.
 • Vi är en väl ansedd arbetsgivare för finansiella experter.
 • Vi utövar en proaktiv kommunikation.

Finansinspektionens strategi 2017–2019 (pdf)