Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar för kreditinstitut

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Organisation av verksamheten i företag under tillsyn

Utläggning i företag under tillsyn inom finanssektorn

Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Fondbolag Betaltjänstleverantörer Tillhandahållare av investeringstjänster

Tillståndsförfaranden och riskhantering vid hypoteksbanksverksamhet

Kreditinstitut

Rapportering av hypoteksbanksverksamhet

Kreditinstitut

Ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av produkter och tjänster

Kreditinstitut Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare

Uppgifter om betalaren och betalningsmottagaren vid överföring av medel

Kreditinstitut Betaltjänstleverantörer

Organisering av och förfaranden vid tillhandahållande av investeringstjänster

Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Intern styrning

Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Anvisningar om en sund ersättningspolicy enligt direktiv 2013/36/EU

Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare

Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Anvisningar för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv (EU) 2019/2034

Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Föreskrifter och anvisningar 9/2022 Anvisningar för riktmärkning av ersättningspraxis, lönegap mellan könen och godkända högre kvoter enligt direktiv 2013/36/EU

Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Tillhandahållare av virtuella valutor

Riskhantering

Kreditinstitutens riskrapportering

Kreditinstitut

Rapportering av finansieringsplaner

Kreditinstitut

Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn

Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Fondbolag Betaltjänstleverantörer Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Hantering av ränterisk och kreditspreadrisk som följer av verksamhet utanför handelslagret

Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Hantering av kreditrisker och kreditprövning i företag under tillsyn inom finanssektorn

Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Processer för att beräkna indikatorerna för att fastställa de mest relevanta valutorna och värdepapperscentraler av väsentlig betydelse

Kreditinstitut Fondbolag

Riktlinjer för institutens stresstestning

Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Anvisningar om lagstadgade och icke-lagstadgade moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19-krisen

Kreditinstitut

Hantering av marknadsrisker

Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Hantering av likviditetsrisk

Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Bokföring och årsredovisning

Rapportering av finansiell information

Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse inom finanssektorn

Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Kapitaltäckning

Sameuropeisk rapportering (COREP)

Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Information om ICAAP och ILAAP som samlas in inom ramen för SREP

Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Föreskrifter och anvisningar i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning

Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Uppföranderegler

Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida återbetalning av ett bolån

Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt sparande och i försäkringar

Kreditinstitut Fondbolag Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Tillhandahållare av investeringstjänster

Handläggning av kundklagomål

Kreditinstitut Fondbolag Betaltjänstleverantörer Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter

Kreditinstitut Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster

Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare

Beräkning av belåningsgraden

Kreditinstitut

Processer för produktgodkännande

Kreditinstitut Betaltjänstleverantörer Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare

Försenad betalning och utmätning

Kreditinstitut Betaltjänstleverantörer

Verksamhet på värdepappersmarknaden

Anvisning om undantag för marketmakerfunktioner och primärmarknadsoperationer

Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Offentligt insiderregister för marknadsaktörer, arbetspensionsförsäkringsbolag och fondbolag

Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Arbetspensionsförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster

Personer som mottar marknadssonderingar

Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare

Anvisningar avseende definitionen av insiderinformation om råvaruderivat

Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare

För rapportering om internaliserad

Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Diverse föreskrifter och anvisningar

Införande av LEI-nummer

Kreditinstitut Fondbolag Skade- och livförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Utarbetande av återhämtningsplaner samt tidigt ingripande

Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Beräkning och rapportering av kapitaltäckningen i finans- och försäkringskonglomerat

Kreditinstitut Skade- och livförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster

Anvisningar för bedömning av förvärv och ökning av kvalificerade innehav

Kreditinstitut Skade- och livförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster

Kriterier beträffande enkelhet, standardisering och transparens för värdepapperiseringar

Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare

Rapportering av interna transaktioner

Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Tillsyn av finans- och försäkringskonglomerat

Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Anvisningar för tillsynsrapportering om PEPP-produkten

Kreditinstitut Fondbolag Skade- och livförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Riktlinjer avseende undantag för begränsade nätverk enligt andra betaltjänstdirektivet

Kreditinstitut Betaltjänstleverantörer

Rapportering av kreditinstitutens och deras finansiella företagsgruppers fastighetsinnehav

Kreditinstitut