EMIR

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012, om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (European Market Infrastructure Regulation, EMIR) strävar efter att öka transparensen och att minska riskerna på derivatmarknaden. EMIR innehåller bestämmelser om verksamhet som utövas av centrala motparter och transaktionsregister och ställer därtill en rad krav på alla företag som ingår derivatkontrakt. Kraven behandlas närmare här. 

Vem berörs av EMIR?

EMIR gäller alla företag (eng. undertaking) som ingår derivatkontrakt. Tillämpningen av de olika kraven enligt EMIR är emellertid beroende av om företaget enligt förordningen betraktas som

 • finansiell motpart (eng. financial counterparty, FC) eller
 • icke-finansiell motpart (eng. non-financial counterparty, NFC).

De företag som enligt förordningen betraktas som finansiella motparter definieras skilt i förordningen, medan alla andra företag är icke-finansiella motparter.

Finansiella motparter

Enligt definitionen i artikel 2.8 i EMIR är finansiella motparter:

 • värdepappersföretag
 • kreditinstitut
 • skade-, liv- och återförsäkringsföretag
 • fondföretag och deras förvaltningsbolag
 • tjänstepensionsinstitut
 • frivilliga investeringsfonder och deras förvaltare
 • värdepapperscentraler

Utöver denna indelning är tillämpningen av vissa skyldigheter enligt EMIR även beroende av om företaget regelbundet räknar sin position i OTC-derivatkontrakt i enlighet med förordningen eller inte, och om positionen beräknas, huruvida företagets position i någon tillgångsklass överskrider clearingtröskeln enligt förordningen (se nedan). Om företaget inte räknar sina positioner, eller om positionen räknas och clearingströskeln överskrids, ska företaget anmäla detta till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och Finansinspektionen (se anmälningar till Finansinspektionen nedan).

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Beräkning av positioner

En motpart som väljer att beräkna sin position, ska minst varje 12 månader räkna sin sammanräknade genomsnittliga position i slutet av månaden (nominella bruttovärde) per tillgångsklass för de föregående 12 månaderna. Beräkningen ska innehålla alla OTC-derivatkontrakt som motparten och sammanslutningarna inom gruppen har ingått. En icke-finansiell motpart kan emellertid lämna bort sådana kontrakt ur sin beräkning, vilka den och andra icke-finansiella motparter inom gruppen har ingått och som minskar motpartens risker eller de risker som hänför sig till den aktuella gruppens affärs- eller finansieringsverksamhet.

Värden för clearingströsklar

Enligt artikel 11 i kommissionens delegerade förordning (EU) 149/2013 som antagits med stöd av artikel 10.4 i EMIR är värdena för clearingströsklarna per tillgångsklass till nominellt bruttovärde:

 • kreditderivatkontrakt: EUR 1 miljard
 • aktiederivatkontrakt: EUR 1 miljard
 • räntederivatkontrakt: EUR 3 miljarder
 • valutaderivatkontrakt: EUR 3 miljarder
 • råvaru- och andra derivatkontrakt EUR 4 miljarder

Tillämpningen av skyldigheterna enligt EMIR är ytterligare beroende av huruvida derivatkontraktet är ett OTC-derivatkontrakt eller inte, och huruvida det clearas via en central motpart, för vilket redogörs närmare nedan.

Vilka är kraven enligt EMIR?

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Clearingkravet

Clearingkravet (eng. clearing obligation) enligt EMIR förutsätter att motparterna clearar sina ömsesidiga OTC-derivatkontrakt i enlighet med förordningen via en auktoriserad eller godtagbar central motpart. Clearingkravet gäller derivatavtal mellan sådana parter, som inte regelbundet räknar sin position enligt förordningen eller som beräknar sin position, men som överskrider värdet för clearingtröskeln i någon tillgångsklass.

Clearingkravet gäller emellertid inte motparternas alla derivat, utan de slag av derivat som omfattas av kravet fastställs särskilt i kommissionens delegerade förordningar. ESMA upprätthåller på sin webbplats ett aktuellt offentligt register om de slag av derivat som vid respektive tidpunkt omfattas av clearingkravet (för närvarande vissa slag av ränte- och kreditderivat). I fråga om sådana icke-finansiella motparter som beräknar sin position enligt förordningen gäller clearingkravet därtill endast sådana tillgångsklasser där deras positioner överskrider clearingströskeln.  

Transaktioner inom grupper kan under vissa förutsättningar bli befriade från clearingkravet (se Undantag nedan).

Rapportering till transaktionsregistret (EMIR-rapporteringen)

Rapporteringskravet (eng. reporting obligation) enligt EMIR ålägger bägge motparterna i ett derivatkontrakt att inrapportera uppgifterna om derivatkontraktet och om eventuell ändring eller avslutandet av kontraktet till ett transaktionsregister som är registrerat eller godtagbart enligt förordningen. Rapporteringsskyldigheten gäller alla derivatkontrakt, inklusive s.k. börsderivat. Finansiella motparter ansvarar emellertid för bägge motparters del att rapportera uppgifter om OTC-derivatkontrakt som de ingår med icke-finansiella motparter som inte omfattas av clearingkravet, såvida motparterna inte avtalar om annat. Uppgifterna on derivatkontrakt ska inrapporteras till transaktionsregistret senast den första arbetsdagen efter att kontraktet ingåtts, ändrats eller avslutats.

Undantag från rapporteringsskyldigheten kan emellertid beviljas under vissa förutsättningar för derivatkontrakt inom grupper (se Undantag nedan).

Alla finansiella motparter och sådana icke-finansiella motparter som inte räknar sin position enligt förordningen eller som räknar sin position, men som överskrider värdet för clearingströskeln, ska därtill även rapportera värderingarna och säkerheterna för sina derivatkontrakt till transaktionsregistret.

Riskreduceringstekniker

EMIR förpliktar även företagen att tillämpa vissa riskreduceringstekniker på sådana OTC-derivatkontrakt som inte clearas via en central motpart. Riskreduceringsteknikerna gäller

 • godkännande av villkoren i tid
 • portföljförlikning (eng. portfolio reconciliation)
 • lösning av tvister
 • portföljkompression (eng. portfolio compression)
 • daglig uppdatering av värdet
 • obligatorisk utväxling av säkerheter

Obligatorisk utväxling av säkerheter och kravet på daglig uppdatering av värdet gäller finansiella motparter och sådana icke-finansiella motparter som inte beräknar sina positioner enligt förordningen eller som beräknar sina positioner, men överskrider något av clearingströsklarna. Befrielse från utväxling av säkerhet kan under vissa förutsättningar ges för transaktioner inom grupper (se Undantag nedan).

De övriga riskreduceringsteknikerna gäller alla företag och det finns inga undantag från dem, men kravens noggrannare innehåll i fråga om vissa detaljer beror på om företaget är en finansiell motpart, och ifall den inte är det, huruvida det beräknar sin position enligt förordningen och ytterligare om positionen beräknas, huruvida någon av clearingtrösklarna överskrids eller inte.

Underrättelser till Finansinspektionen

Underrättelser i anslutning till beräkningen av positioner

Enligt punkt 1 i artikel 4 a och artikel 10.1 i EMIR ska ett företag som beslutar att inte beräkna sin position i OTC derivatkontrakt i enlighet med förordningen, regelbundet underrätta detta till Esma och Finansinspektionen.

Ett företag som beslutar beräkna sin position enligt förordningen och vars position enligt beräkningen överskrider clearingtröskeln i någon tillgångsklass, är även skyldig att underrätta om överskridandet till Esma och Finansinspektionen. Om positionerna enligt beräkningen inte överskrider tröskelvärdet i någon enda tillgångsklass, behöver beräkningen inte underrättas till Finansinspektionen.

Om ett företag som tidigare gjort en anmälan om att clearingströskeln överskridits emellertid senare enligt beräkningen underskrider clearingtröskeln och därför önskar bli befriad från clearingskyldigheten, ska företaget även underrätta om att clearingströskeln underskridits till Esma och Finansinspektionen.

Det finns anvisningar och en blankett (se Notification) för sådana anmälningar på Esmas webbplats. Esmas blankett kan också användas för anmälan till Finansinspektionen. Anmälan till Finansinspektionen ska skickas till e-postadressen kirjaamo@finanssivalvonta.fi.

Anmälan om obekräftade derivattransaktioner

Enligt artikel 12.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 149/2013 ska finansiella motparter ha nödvändiga rutiner för att månadsvis rapportera till Finansinspektionen om hur många obekräftade OTC-derivattransaktioner som har varit utestående i mer än fem affärsdagar. Dessa rapporter behöver emellertid inte skickas, såvida Finansinspektionen inte särskilt ber om dem.

Anmälan om tvister

Enligt artikel 15.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 149/2013 ska finansiella motparter rapportera till Finansinspektionen om sådana tvister mellan motparter som avser ett OTC-derivatkontrakt, dess värdering eller utväxlingen av säkerheter till ett belopp eller värde som överstiger 15 miljoner euro och som har varit olöst under minst femton affärsdagar. Om det blir aktuellt att lämna in en sådan rapport, ska motparten kontakta Finansinspektionen (se Kontaktuppgifter)

Anmälningar om problem med EMIR-rapporteringen

Enligt artikel 9.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1860 ska den enhet som ansvarar för EMIR-rapporteringen från och med den 29 april 2024 anmäla följande rapporteringsproblem till Finansinspektionen:

 • felaktig rapportering på grund av brister i rapporteringssystemen som påverkar ett betydande antal rapporter
 • rapporteringshinder som förhindrar den rapportinlämnande enheten från att skicka rapporter till ett transaktionsregister inom tidsfristen
 • Betydande problem som leder till rapporteringsfel men som inte leder till att transaktionsregistret avvisar rapporter.

Den enhet som ansvarar för rapporteringen ska anmäla dessa problem till Finansinspektionen utan onödigt dröjsmål efter att ha fått kännedom om dem. ESMA har gett mer detaljerad vägledning om anmälningsskyldigheten i de olika situationer där problem uppstår (se Länkar till regleringen). Anmälan ska göras till Finansinspektionen genom att använda det formulär för vilket ESMA har tagit fram denna mall, och genom att skicka formuläret per e-post till TR-reporting(at)finanssivalvonta.fi. Anmälan kan också göras via skyddad e-post (instruktioner).

Undantag

Undantag från rapporteringsskyldigheten för derivatkontrakt inom gruppen

Enligt artikel 9.1 i EMIR gäller rapporteringsskyldigheten inte derivatkontrakt inom en grupp, där minst en av motparterna är en icke-finansiell motpart under följande förutsättningar:

 • båda motparterna omfattas helt och hållet av samma konsolidering
 • på båda motparterna tillämpas lämpliga centraliserade förfaranden för bedömning, mätning och kontroll av risker; och
 • moderföretaget inte är en finansiell motpart

En förutsättning är därtill att motparten underrättar Finansinspektionen om sin avsikt att tillämpa detta undantag. Anmälan till Finansinspektionen ska göras enligt den här mallen (på finska) och den ska innehålla den här bilagan (excel, på finska). Den ifyllda anmälan med bilagor ska skickas till e-postadressen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Undantag från clearingkravet för transaktioner inom grupper

Enligt artikel 3 i EMIR är det möjligt att få befrielse från clearingkravet för transaktioner inom grupper enligt följande:

 • genom att underrätta Finansinspektionen om att en motpart som hör till gruppen har investerat i Finland eller i någon annan EU-medlemsstat
 • med Finansinspektionens tillstånd, då en motpart som hör till gruppen har investerat i ett tredjeland. 

Finansinspektionen ska kontaktas innan en anmälan eller ansökan görs (se Kontaktuppgifter).

Befrielse från utväxling av säkerheter för transaktioner inom grupper

Enligt artikel 3 i EMIR är det möjligt att under vissa förutsättningar få befrielse även för utväxling av säkerheter för transaktioner inom grupper.

Enligt artikel 11.5 i EMIR tillämpas obligatorisk utväxling av säkerhet inte på transaktioner inom grupper under de förutsättningar som föreskrivs närmare i punkten, om bägge motparter inom gruppen har investerat i Finland. Detta förutsätter inte Finansinspektionens tillstånd eller rapportering till Finansinspektionen. Motparten ska själv försäkra sig om att förutsättningarna i punkten uppfylls.

I annat fall förutsätter befrielse från utväxling av säkerheter för transaktioner inom gruppen enligt artiklarna 11.6–11.10 i EMIR rapportering till Finansinspektionen och eventuellt även till den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten i vilket en motpart som hör till gruppen har investerat, eller tillstånd som beviljats av dem på ansökan. Finansinspektionen ska kontaktas innan en sådan anmälan eller ansökan görs (se Kontaktuppgifter).

 

 

EMIR och alla akter på lägre nivå som antagits med stöd av den är som sådana direkt tillämplig lagstiftning i EU:s medlemsländer.

EMIR trädde i kraft den 16 augusti 2012, men tillämpningen av dess olika skyldigheter har inletts stegvis vid de tidpunkter som anges i de författningar på lägre nivå som specificerar skyldigheterna. För närvarande är alla skyldigheter i kraft.

En revidering av EMIR (EMIR 3.0) pågår för närvarande, vilket inkluderar några betydande förändringar i förordningen. Lagändringarna har dock ännu inte publicerats i EU:s officiella tidning och kommer också att kräva ytterligare detaljerad lagstiftning på lägre nivå. Därför är det exakta datumet för tillämpningen av EMIR 3.0-ändringarna fortfarande öppet för tillfället.

 

 

EMIR (EUR-Lex, länk)

EU-kommissionens webbplats om ändringar i EMIR och i akterna på lägre nivå länk

Finansinspektionens EMIR-meddelanden

 • 26.3.2024 Ändringarna i rapporteringen enligt Emir börjar tillämpas den 29 april 2024 (Tillsynsmeddelande 16/2024)
 • 24.11.2023 Finanssivalvonta muistuttaa: EMIR-raportoinnin muutosten soveltaminen alkaa 29.4.2024 (Artikkeli Markkinat-tiedotteessa 3/2023, på finska och engelska)
 • 20.6.2019 EMIR Refit (pdf) (Artikel i nyhetsbrevet Markkinat 2/2019)
 • 22.5.2019 EMIR Refit - Alla som använder OTC-derivat ska räkna antalet positioner i derivatkontrakt efter att ändringarna träder i kraft (Tillsynsmeddelande 19/2019)

EU-kommissionen

 • Webbplats om EMIR länk


Esma

 • Webbsida om post-trading länk
 • EMIR-rapportering (länk)