Övriga riktlinjer

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Esmas riktlinjer för utkontraktering till molnleverantörer 

Esmas riktlinjer för utkontraktering till molnleverantörer 

Tillämpningsområde:

 • värdepappersföretag
 •  kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster
 • börsen
 • tillståndspliktiga AIF-förvaltare
 • AIF-förvaltares förvaringsinstitut
 • fondbolag
 • fondbolags förvaringsinstitut
 • centrala motparter
 • tillhandahållare av rapporteringstjänster
 • värdepapperscentraler
 • administratörer av kritiska referensvärden.

Kontaktuppgifter:

Jukka Katajamäki, senior övervakare
telefon: 09 183 50 26, e-post: jukka.katajamaki(at).fiva.fi

Esmas riktlinjer om rapportering enligt artiklar 4 och 12 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering

Esmas riktlinjer om rapportering enligt artiklar 4 och 12 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering

Tillämpningsområde:

 • motparter i transaktioner för värdepappersfinansiering som fastställs i artikel 3.2 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering
 • transaktionsregister som fastställs i artikel 3.1 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jyrki Manninen, ledande jurist
telefon: 09 183 52 05, e-post: jyrki.manninen(at)fiva.fi

Jukka Katajamäki, senior övervakare
telefon: 09 183 50 26, e-post: jukka.katajamaki(at).fiva.fi

Esmas riktlinjer för rapportering om internaliserad avveckling enligt artikel 9 i CSD-förordningen

Esmas riktlinjer för rapportering om internaliserad avveckling enligt artikel 9 i CSD-förordningen

Tillämpningsområde:

 • företag som internaliserar avveckling i den mening som avses i artikel 2.1 11 i CSD-förordningen

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jenni Koskinen, senior övervakare
telefon: 09 183 53 64, e-post: jenni.koskinen(at)fiva.fi

Riktlinjer om tolkningen av de omständigheter under vilka ett institut ska anses fallera eller sannolikt komma att fallera enligt artikel 32.6 i direktiv 2014/59/EU(EBA/GL/2015/07)

Riktlinjer om tolkningen av de omständigheter under vilka ett institut ska anses fallera eller sannolikt komma att fallera enligt artikel 32.6 i direktiv 2014/59/EU (EBA/GL/2015/07)

Tillämpningsområde:

 • Riktlinjer vänder sig till tillsynsmyndigheten och resolutionsmyndigheten

Finansinspektionens detaljerade anvisningar:

Anvisningarna gäller också sammanslutningar som hör till anvisningarnas tillämpningsområde och deras grupper, som själva bedömer att de fallerar eller sannolikt kommer att fallera i enlighet med artikel 81.1 i direktiv 2014/59/EU. Finansinspektionen rekommenderar att de sammanslutningar som hör till anvisningarnas tillämpningsområde och de grupper som dessa bildar iakttar de ovannämnda delarna av EBAs riktlinjer och beaktar det som framförs i dem i situationer som avses ovan. På instituten tillämpas dock inte de delar av riktlinjerna som hänvisar till villkoren för resolution som anges i artikel 32.1 b och c i direktiv 2014/59/EU

 • kreditinstitut, holdingföretag som hör till ett kreditinstituts finansiella företagsgrupp samt finansiella institut i enlighet med 8a kap. 1 § och 8 § i kreditinstitutslagen (610/2014)
 • värdepappersföretag som bedriver handel med finansiella instrument för egen räkning eller garantiverksamhet för finansiella instrument i enlighet med lagen om investeringstjänster (747/2012) samt holdingföretag och finansiella institut som hör till ett värdepappersföretags finansiella företagsgrupp
 • en sammanslutning av inlåningsbanker i enlighet med 3 kap. 20 a § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010).

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Virva Walo, byråchef
telefon 09 183 5253, e-post: virva.walo(at)finanssivalvonta.fi

EBA:s reviderade riktlinjer om ytterligare specificering av globalt systemviktiga indikatorer och offentliggörande av dessa(EBA/GL/2016/01)

Reviderade riktlinjer om ytterligare specificering av globalt systemviktiga indikatorer och offentliggörande av dessa(EBA/GL/2016/01)

Tillämpningsområde:

 • grupper som leds av ett moderinstitut i EU, ett finansiellt moderholdingföretag i EU eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag i EU
 • institut som inte är dotterbolag till något moderinstitut i EU, något finansiellt moderholdingföretag i EU eller något blandat finansiellt moderholdingföretag i EU som beräknar ett exponeringsmått för bruttosoliditet på över 200 miljarder euro på gruppnivå respektive individuell nivå (och inklusive försäkringsdotterbolag) med hjälp av en lämplig växelkurs med beaktande av referensväxelkursen som publiceras av Europeiska centralbanken och som gäller vid slutet av budgetåret och internationella standarder (”relevanta enheter”).

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Peik Granlund, ledande specialist
telefon: 09 183 52 36, e-post: peik.granlund(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om tillhandahållande av information i sammandrag eller sammanställning i den mening som avses i artikel 84.3 i direktiv 2014/59/EU(EBA/GL/2016/03)

Riktlinjer om tillhandahållande av information i sammandrag eller sammanställning i den mening som avses i artikel 84.3 i direktiv 2014/59/EU(EBA/GL/2016/03)

Tillämpningsområde:

 • Dessa riktlinjer riktar sig till behöriga myndigheter enligt definitionen i led i och till resolutionsmyndigheter enligt definitionen i led iv i artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1093/2010, samt till finansinstitut såsom de definieras i artikel 4.1 i nämnda förordning.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Virva Walo, byråchef
telefon: 09 183 52 53, e-post: virva.walo@fiva.fi

Riktlinjer om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer(EBA/GL/2020/14)

Riktlinjer om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer(EBA/GL/2020/14)

Tillämpningsområde

 • grupper som leds av ett moderinstitut i EU, ett finansiellt moderholdingföretag i EU eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag i EU
 • institut som inte är dotterbolag till något moderinstitut i EU, något finansiellt moderholdingföretag i EU eller något blandat finansiellt moderholdingföretag i EU som beräknar ett exponeringsmått för bruttosoliditet på över 200 miljarder euro på gruppnivå respektive individuell nivå (och inklusive försäkringsdotterbolag) med hjälp av en lämplig växelkurs med beaktande av referensväxelkursen som publiceras av Europeiska centralbanken och som gäller vid slutet av budgetåret och internationella standarder (”relevanta enheter”).

Dessa riktlinjer har samband med

Guidelines on the specification and disclosure of systemic importance indicators | European Banking Authority (europa.eu)

Amending guidelines EBA/GL/2022/12

Kontaktuppgifter

Peik Granlund, ledande specialist
telefon 09 183 5236, e-post peik.granlund(at)finanssivalvonta.fi

EBA:s riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2020/14 om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer(EBA/GL/2022/12)

Riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2020/14 om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer (EBA/GL/2022/12)

Tillämpningsområde:

 • grupper som leds av ett moderinstitut i EU, ett finansiellt moderholdingföretag i EU eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag i EU
 • institut som inte är dotterbolag till något moderinstitut i EU, något finansiellt moderholdingföretag i EU eller något blandat finansiellt moderholdingföretag i EU som beräknar ett exponeringsmått för bruttosoliditet på över 200 miljarder euro på gruppnivå respektive individuell nivå (och inklusive försäkringsdotterbolag) med hjälp av en lämplig växelkurs med beaktande av referensväxelkursen som publiceras av Europeiska centralbanken och som gäller vid slutet av budgetåret och internationella standarder (”relevanta enheter”).

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Peik Granlund, ledande specialist
telefon: 09 183 52 36, e-post: peik.granlund(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2020/14 om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer (EBA/GL/2023/10)

Riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2020/14 om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer (EBA/GL/2023/10)

 • gäller från den 20 maj 2024

Tillämpningsområde:

 • Dessa riktlinjer riktar sig till behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 4.2i i förordning (EU) nr 1093/2010 och till de finansinstitut som omfattas av riktlinjerna EBA/GL/2020/14.
 • Riktlinjerna tillämpas på kreditinstitut med ett exponeringsmått för bruttosoliditet på över 200 miljarder euro.

Dessa riktlinjer har samband med:

Guidelines on the specification and disclosure of systemic importance indicators | European Banking Authority (europa.eu)

Meddelanden:

Ändring av Europeiska bankmyndigheten EBA:s riktlinjer om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer – gäller från den 20 maj 2024.

Kontaktuppgifter:

senior specialist Laura Savio
telefon: 09 183 55 05, e-post: laura.savio(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer avseende undantag för begränsade nätverk enligt andra betaltjänstdirektivet (EBA/GL/2022/02)

Riktlinjer avseende undantag för begränsade nätverk enligt andra betaltjänstdirektivet (EBA/GL/2022/02)

Tillämpningsområde:

Sådana tjänster som grundar sig på särskilda betalningsinstrument och som kan användas i begränsad omfattning enligt

 • 2 § 3 punkten i betaltjänstlagen (290/2010); eller
 • som enligt 2 § 4 mom. i lagen om betalningsinstitut (297/2010) ska lämnas utanför tillämpningsområdet

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Tytti Tanninen, övervakare
telefon: 09 183 55 10, e-post: tytti.tanninen(at)fiva.fi

Esmas riktlinjer för rapportering enligt Emir (esma 74-362-2281)

Esmas riktlinjer för rapportering enligt Emir (esma 74-362-2281)

gäller från 29.4.2024 

Tillämpningsområde:

 • Finansiella motparter som definieras i artikel 2.8 i Emir
 • Icke-finansiella motparter som definieras i artikel 2.9 i Emir
 • Transaktionsregister som definieras i artikel 2.2 i Emir
 • Behöriga myndigheter.

 

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jyrki Manninen, ledande jurist
telefon: 09 183 5205, e-post: jyrki.manninen(at)fiva.fi

Juho Westerlund, senior övervakare
telefon: 09 183 5315 e-post: juho.westerlund(at)fiva.fi

Esmas riktlinjer om överföring av uppgifter mellan transaktionsregister enligt Emir och förordningen om transparens i transakti-oner för värdepappersfinansiering ESMA74-362-2351

Esmas riktlinjer om överföring av uppgifter mellan transaktionsregister enligt Emir och förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering ESMA74-362-2351

gäller från 29.4.2024 

Tillämpningsområde:

 • Transaktionsregister
 • Rapporterande motparter eller enheter som rapporterar för deras räkning
 • Behöriga myndigheter

Meddelanden:


Kontaktuppgifter:

Jyrki Manninen, ledande jurist, telefon: 09 183 5205 eller jyrki.manninen(at)fiva.fi

Juho Westerlund, senior övervakare, telefon: 09 183 5310 eller juho.westerlund(at)fiva.fi