Rapportering

Om rapportering har det beskrivits mera i avsnittet Rapportering

Vad ska rapporteras och anmälas?

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Ekonomisk ställning och risker

Auktoriserade betalningsinstitut

Föreskrifter och anvisningar

Rapporterade uppgifter

Rapporteringsfrekvens och rapportperioder

Inlämningsdagar

8/2016 avsnitt 8.4.1
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

MA Rapportering av boksluts- och bokföringsuppgifter för tillsynen

Årsvis

 

senast den 28 februari eller inom två månader efter räkenskapsperiodens utgång

8/2016 avsnitt 8.4.2
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

MU Stora exponeringar

Halvårsvis
30.6., 31.12.

28.2., 31.8.

8/2016 avsnitt 8.4.3
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

MJ krediter och oreglerade fordringar


Halvårsvis
30.6., 31.12.

 

28.2., 31.8.
(Obs! Tillämpas endast vid verksamhet enligt 9 § 2 mom. och 10 § i lagen om betalningsinstitut)

8/2016 avsnitt 8.4.4
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

MV Kapitalbas och kapitaltäckning Årsvis 31.12. 28.2.
Föreskrifter och anvisningar 2/2023 och 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

 

Betaltjänsteleverantörer utan auktorisation som är registrerade

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
Föreskrifter och anvisningar 2/2023 och 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Finländska filialer av utländska betaltjänsteleverantörer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

8/2016 avsnitt 8.4.1
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

MA Rapportering av boksluts- och bokföringsuppgifter för tillsynen

Årsvis

 

senast den 28 februari eller inom två månader efter räkenskapsperiodens utgång

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 och 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

 

Anmälningar

Auktoriserade betalningsinstitut

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder
8/2016 avsnitt 8.3.1

 

Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning

Anmälningsblankett M (pdf)

Anmälan ska lämnas när man ansöker om auktorisation samt när en anmälan lämnas om tillhandahållande av betaltjänst utan auktorisation eller anlitande av ombud. När en ny person utses till den ovannämnda uppgiften, ska anmälan lämnas omedelbart efter utnämningsbeslutet eller ändrade uppgifter, senast inom två veckor från beslutet.
8/2014 avsnitt 9.1

Anmälan om störningar och fel i verksamheten

Rapport om störningar (excel)

Omedelbart när de yppat sig via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation (närmare upplysningar). Inloggningssida för Finansinspektionens e-tjänster.
8/2014 avsnitt 9.1

Rapportering av allvarliga betaltjänstincidenter

Anmälningsblankett (excel)

I enlighet med tidsfristerna i Europeiska bankmyndighetens riktlinjer (EBA/GL/2021/03) via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation (närmare upplysningar). Inloggningssida för Finansinspektionens e-tjänster.
8/2014 avsnitt 9.2

Årsanmälan om förluster på grund av operativa risker

Skadeanmälan (word)

Via skyddad e-post till e-postadress opriskivahinko(at)finanssivalvonta.fi

Rapportering i valfri form

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder
8/2016 avsnitt 7.1 Filialetablering i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Anmälan på förhand till Finansinspektionen
8/2016 avsnitt 7.2 Filialetablering i stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Tillstånd ska i förväg sökas hos Finansinspektionen
8/2016 avsnitt 7.3 Tillhandahållande av tjänster i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Tillhandahållna tjänster ska i förväg anmälas till Finansinspektionen
8/2016 avsnitt 8.3.2 och de huvudprinciper som anges i standard RA1.2 med undantag av kapitel 5

Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Anmälningsanvisningar: standard RA1.2 

Rapporteringsskyldiga företag ska i förväg anmäla förvärv av bestämmande inflytande till Finansinspektionen 
8/2016 avsnitt 8.3.3

Anmälan om utläggande av viktiga funktioner

Anmälningsanvisningar: 1/2012 Utläggning i företag under tillsyn inom finanssektorn

Betalningsinstitut ska i förväg anmäla utläggande av viktiga funktioner till Finansinspektionen
8/2016 avsnitt 8.3.4

Anmälan om tillhandahållande av betaltjänster genom ombud

Anmälningsanvisningar: 1/2012 Utläggning i företag under tillsyn inom finanssektorn

Betalningsinstitut ska rapportera uppgifterna till Finansinspektionen i förväg före tillhandahållande av betaltjänster genom ombud
8/2016 avsnitt 8.3.6

Anmälan om ägarförändringar

Ändring i ägarandelen / Anmälningsformulär för fysisk person (word)

Ändring i ägarandelen / Anmälningsformulär för juridisk person (word)

Ändring i ägarandelen / Anmälningsformulär för målföretaget (word)

Anmälan på förhand till Finansinspektionen
8/2014 avsnitt 9.3

Årlig bedömning av de operativa riskerna och säkerhetsriskerna som gäller betaltjänster (fritt formulerad riskbedömning)

Årligen senast 28.2.

Via skyddad e-post till e-postadress operatiivinenriski(at)finanssivalvonta.fi

Betaltjänsteleverantörer utan auktorisation som är registrerade

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder
8/2016 avsnitt 8.3.1

Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning

Anmälningsblankett M (pdf)

Anmälan ska lämnas när man ansöker om auktorisation samt när en anmälan lämnas om tillhandahållande av betaltjänst utan auktorisation eller anlitande av ombud. När en ny person utses till den ovannämnda uppgiften, ska anmälan lämnas omedelbart efter utnämningsbeslutet eller ändrade uppgifter, senast inom två veckor från beslutet.

8/2014 avsnitt 9.1

Anmälan om störningar och fel i verksamheten

Rapport om störningar (excel)

Omedelbart när de yppat sig via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation (närmare upplysningar). Inloggningssida för Finansinspektionens e-tjänster.
8/2014 avsnitt 9.1

Rapportering av allvarliga betaltjänstincidenter

Anmälningsblankett (excel)

I enlighet med tidsfristerna i Europeiska bankmyndighetens riktlinjer (EBA/GL/2021/03) via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation (närmare upplysningar). Inloggningssida för Finansinspektionens e-tjänster.

Rapportering i valfri form

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder
Lag om betalningsinstitut 8 § 1 momentti

Upphörande av tjänsteleverantörens verksamhet, betydande förändringar i verksamhetens omfattning samt förändringar i omständigheter som avses i 7 § 2–4 mom. och 7 a § 1 mom. i lagen om betalningsinstitut.

viipymättä
8/2014 avsnitt 9.3

Årlig bedömning av de operativa riskerna och säkerhetsriskerna som gäller betaltjänster (fritt formulerad riskbedömning)

Årligen senast 28.2.

Via skyddad e-post till e-postadress operatiivinenriski(at)finanssivalvonta.fi

Finländska filialer av utländska betaltjänsteleverantörer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder
8/2016 avsnitt 8.4.5 Rapportering av sammanlagt belopp av betalningstransaktioner till Finland Bank Ytterligare information finns i Finlands Banks webbtjänst