Tillsynsmeddelande 13.1.2022 – 2/2022

Föreskrifter och anvisningar 15/2021 för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare

Finansinspektionen har den 20 december 2021 meddelat föreskrifter och anvisningar för lämplighetsbedöm­ningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare.

Innehåll

Genom Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar sätts Europeiska bankmyndighetens (EBA) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) riktlinjer för lämplighetsbedömningar av
ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare nationellt i kraft. Riktlinjerna har utfärdats med stöd av artiklarna 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 och förordning (EU) nr 1095/2010.

Anvisningarna gäller kreditinstitut och värdepappersföretag, centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker, holdingföretag för kreditinstitut och värdepappersföretag, kreditinstitut och värde­pappers­­företag som har fått auktorisation i en stat utanför EES och som har en filial i Finland samt i tillämpliga delar finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag. I och med de nya föreskrifterna och anvisningarna upphävs Finansinspektionens standard 1.4 och rapporteringsstandard 1.4 i sin helhet.

På Finansinspektionens webbplats ges anvisningar om på vilket sätt tillsynsobjekten kan anmäla ändringar som avser ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare enligt bl.a. kreditinstitutslagen och lagen om investeringstjänster samt enligt anvisningarna.

Ikraftträdande

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 15 januari 2022.

Närmare upplysningar lämnas av

Anvisningar för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare:

  • kreditinstitut, Anne Hakkila, jurist, tfn 09 183 5512 eller anne.hakkila(at)fiva.fi
  • värdepappersföretag, Raija Railas, jurist, tfn 09 183 5235 eller raija.railas(at)fiva.fi

Bilagor