Rapportering

Om rapportering har det beskrivits mera i avsnittet Rapportering

Vad ska rapporteras och anmälas?

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Ekonomisk ställning och risker

Försäkringssektorns rapporteringskarta (pdf)

Skadeförsäkring

Skadeförsäkringsbolag inkl. filialer utomland

Föreskrifter och anvisningar / Förordning Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

Solvens II -direktivet

Kommissionens tekniska genomförandeförordning (EU) 2015 /2450 och ändringarna i den: (EU) 2016/1868, (EU) 2017/2189

Rapporterings-anvisningar i anslutning till ECB:s tilläggsupplysningar finns på Finlands Banks webbplats

S2 QES Kvartalsrapporter, Solo

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell

se ovan

S2 AES Årsrapporter, Solo

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

Riktlinjer om rapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet (EIOPA-BoS-15/107) S2 QFS Kvartalsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, Solo

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell

se ovan S2 AFS Årsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, Solo 

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

1/2011
Försäkringsmarknads-sammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen

VA Resultat- och balansräkningar

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VB Tabeller för noter till bokslutet

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VC Nyckeltalstabeller

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VE Ansvarsskuld

Årsvis
31.12.

31.3.
se ovan VG Försäkringsanstalternas placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
30.4., 31.7., 31.10., 31.1.
se ovan VJ Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring
Årsvis
31.12.
31.3.
se ovan

VM Försäkringsbolags statistikuppgifter

Årsvis
31.12.

31.3.
se ovan VN Utredning av trafikförsäkringspremier Årsvis
31.12.
31.3.
se ovan VT Statistisk undersökning om patientsförsäkring Årsvis
31.12.
30.4.
Lagen om förhindrande av penningtvätt (444/2017) RA Riskbedömningsenkät Årsvis
31.12.
28.2.

Solvens II -grupprapportering

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

Solvens II -direktivet

Kommissionens tekniska genomförandeförordning (EU) 2015 /2450 och ändringarna i den: (EU) 2016/1868, (EU) 2017/2189

Rapporteringsanvisningar i anslutning till ECB:s tilläggsupplysningar finns på Finlands Banks webbplats

S2 QRG Kvartalsrapporter, grupp

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell
se ovan S2 ARG Årsrapporter, grupp

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

Riktlinjer om rapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet (EIOPA-BoS-15/107) S2 QFG Kvartalsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, grupp

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell

se ovan S2 AFG Årsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, grupp

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

Mera information om Solvens II -rapportering

Filial till utländskt EES-försäkringsbolag

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
1/2011
Försäkringsmarknads-sammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen
VJ Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring
Årsvis
31.12.
30.4.
se ovan VN Utredning av trafikförsäkringspremier Årsvis
31.12.
30.4.
se ovan VM Försäkringsbolags statistikuppgifter
Årsvis
31.12.
30.4.
se ovan VT Statistisk undersökning om patientsförsäkring Årsvis
31.12.
30.4.

Fritt utbud av tjänster i utländskt EES-försäkringsbolag

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
1/2011
Försäkringsmarknads-sammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen
VJ Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring
Årsvis
31.12.
30.4.
se ovan VN Utredning av trafikförsäkringspremier Årsvis
31.12.
30.4.
se ovan VT Statistisk undersökning om patientförsäkring Årsvis
31.12.
30.4.

Livförsäkring

Föreskrifter och anvisningar / Asetus Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

Solvens II -direktivet

Kommissionens tekniska genomförandeförordning (EU) 2015 /2450 och ändringarna i den: (EU) 2016/1868, (EU) 2017/2189

Rapporterings-anvisningar i anslutning till ECB:s tilläggsupplysningar finns på Finlands Banks webbplats

S2 QES Kvartalsrapporter, Solo

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell
se ovan S2 AES Årsrapporter, Solo

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

Riktlinjer om rapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet (EIOPA-BoS-15/107) S2 QFS Kvartalsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, Solo

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell

se ovan S2 AFS Årsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, Solo 

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

1/2011
Försäkringsmarknads-sammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen

VA Resultat- och balansräkningar

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VB Tabeller för noter till bokslutet

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VC Nyckeltalstabeller

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VE Ansvarsskuld

Årsvis
31.12.

31.3.
se ovan VG Försäkringsanstalternas placeringar  Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
30.4., 31.7., 31.10., 31.1.
se ovan VK Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet  Årsvis
31.12.
31.3.
Lagen om förhindrande av penningtvätt (444/2017)

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Solvens II -grupprapportering

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

Solvens II -direktivet

Kommissionens tekniska genomförandeförordning (EU) 2015 /2450 och ändringarna i den: (EU) 2016/1868, (EU) 2017/2189

Rapporteringsanvisningar i anslutning till ECB:s tilläggsupplysningar finns på Finlands Banks webbplats

S2 QRG Kvartalsrapporter, grupp

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell
se ovan S2 ARG Årsrapporter, grupp

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

Riktlinjer om rapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet (EIOPA-BoS-15/107) S2 QFG Kvartalsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, grupp

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell

se ovan S2 AFG Årsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, grupp

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

Mera information om Solvens II -rapportering

 

 

Anmälningar

Skade- och livförsäkringsbolag 

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter
Statsrådets förordning 208/2014

Ändring i ägarandelen / Anmälningsformulär för fysisk person (word)

Ändring i ägarandelen / Anmälningsformulär för juridisk person (word)

Ändring i ägarandelen / Anmälningsformulär för målföretaget (word)

9/2017

Bedömning av förvärv och ökning av kvalificerade innehav

6/2015 avsnitt 10

Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom försäkringssektorn

6/2015 avsnitt 10.1.3

Anmälan om störningar och fel i verksamheten (störningsanmälan)

Blankett (excel)

hairio(at)finanssivalvonta.fi

 

6/2015 avsnitt 10.1.4

Årsanmälan om förlust som orsakas av operativ risk (skadeanmälan)

Blankett (word)

Via skyddad e-post till e-postaddress opriskivahinko(at)finanssivalvonta.fi

6/2015 avsnitt 9

Lämplighetsprövning (Fit & Proper) för försäkringsbolags / försäkringsholdingsammanslutningars ledning 
Blankett (word)

Från och med den 1 januari 2023 via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation (närmare upplysningar). Inloggningssida för Finansinspektionens e-tjänster.

4/2015 avsnitt 4

Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen

4/2015 avsnitt 4

Uppgifter om Run-off-bolags bokslut

Blankett (excel)

Rapportering i valfri form

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter
6/2015 avsnitt 4 Upptagande av verksamhet, koncessionsansökan
6/2015 avsnitt 5 Anknytande verksamhet
6/2015 avsnitt 8 Bedrivande av direktförsäkringsrörelse i en annan EES-stat
6/2015 avsnitt 11 Anmälan om utläggning
6/2015 avsnitt 12 Upptagande av krediter och ställande av säkerhet, anmälan om upptagande av krediter
6/2015 avsnitt 13

Solvenskravet uppfylls inte

  • Plan för återställande av en sund finansiell ställning
  • Kortfristig finansieringsplan
4/2015 avsnitt 4 Revision, inlämnande av tillsynshandlingar till Finansinspektionen

 

Försäkringsföreningar

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter
4/2015 avsnitt 4

Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen

Rapportering i valfri form

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter
6/2015 avsnitt 4 Upptagande av verksamhet, koncessionsansökan
4/2015 avsnitt 4 Revision, inlämnande av tillsynshandlingar till Finansinspektionen