Administrativa påföljder

Ordningsavgift

Finansinspektionen ska påföra ordningsavgift för försummelse eller överträdelse av bestämmelserna och besluten i 38 § i lagen om Finansinspektionen. Finansinspektionen kan emellertid avstå från att påföra ordningsavgift under de förutsättningar som nämns i 42 §.

Juridiska personer kan påföras en ordningsavgift på 5 000−100 000 euro och fysiska personer en ordningsavgift på 500−10 000 euro. Ordningsavgiftens belopp baseras på en samlad bedömning, och beloppet ska bestämmas med beaktande av förfarandets art, omfattning och varaktighet.

Finansinspektionen har på sin webbplats publicerat principer för den samlade bedömningen av ordningsavgiftens dimensionering.

Ordningsavgiften ska betalas till staten.

Om en gärning eller försummelse är synnerligen klandervärd, kan en påföljdsavgift påföras i stället för en ordningsavgift.

Ordningsavgift kan påföras under förutsättning att ärendet som helhet bedömt inte föranleder strängare åtgärder.

Offentlig varning

Enligt 39 § i lagen om Finansinspektionen ska Finansinspektionen meddela tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer offentlig varning till följd av överträdelser som inte omfattas av ordningsavgift eller påföljdsavgift. Ett tillsynsobjekt ska också meddelas offentlig varning om tillsynsobjektet handlar i strid med villkoren i sitt verksamhetstillstånd eller i strid med de stadgar som gäller verksamheten. Finansinspektionen kan emellertid avstå från att meddela en offentlig varning under de förutsättningar som nämns i 42 §.

En offentlig varning kan meddelas under förutsättning att ärendet bedömt som en helhet inte föranleder strängare åtgärder.

Påföljdsavgift

En påföljdsavgift påförs av Finansinspektionen för försummelse eller överträdelse av bestämmelserna och besluten i 40 § i lagen om Finansinspektionen.

Enligt 42 § i lagen om Finansinspektionen kan Finansinspektionen meddela en offentlig varning i stället för att påföra påföljdsavgift, om det felaktiga förfarandet kan anses vara obetydligt eller det måste anses vara uppenbart oskäligt att påföra påföljdsavgift. Finansinspektionen kan också avstå från att påföra en juridisk person påföljdsavgift eller skjuta upp den, om Finansinspektionen i samma ärende överlämnar ärendet till polisen för utredning eller vidtar någon annan sådan tillsynsåtgärd som föreskrivs i lagen

Påföljdsavgift kan inte påföras en fysisk person för en gärning eller försummelse som enligt lag är straffbar. Finansinspektionen får dock påföra påföljdsavgift och avstå från att anmäla ärendet till polisen, om gärningen eller försummelsen med hänsyn till dess menlighet, gärningsmannens skuld sådan den framgår av gärningen, den vinning som erhållits och övriga omständigheter i anslutning till gärningen eller försummelsen anses vara ringa bedömd som en helhet.

Påföljdsavgift kan, utöver eller i stället för påföljdsavgift som påförs en juridisk person, påföras en sådan person i den juridiska personens ledning vars förpliktelser har åsidosatts genom en gärning eller försummelse, om personen i fråga på ett betydande sätt har bidragit till gärningen eller försummelsen.

Beloppet på påföljdsavgiften baseras enligt 41 § i lagen om Finansinspektionen på en samlad bedömning. När beloppet bestäms ska hänsyn tas till

  • gärningens art, omfattning och varaktighet
  • den avgiftsskyldiges ekonomiska ställning
  • den vinning som erhållits och den skada som orsakats genom förfarandet, om vinningen eller skadan kan bestämmas
  • gärningsmannens samarbete med Finansinspektionen för att utreda ärendet och åtgärder för att förebygga att förseelsen upprepas
  • gärningsmannens övriga och tidigare överträdelser och försummelser i fråga om bestämmelserna om finansmarknaden
  • förfarandets eventuella konsekvenser för det finansiella systemets stabilitet.

Finansinspektionen har på sin webbplats publicerat principer som beaktas vid den samlade bedömningen av påföljdsavgiftens dimensionering.

Bestämmelser om påföljdsavgiftens maximibelopp ingår i 41,  41 a och 41 b § i lagen. Maximibeloppet är bland annat beroende av om sanktionen riktas mot en juridisk eller en fysisk person och vilken bestämmelse som har överträtts.

Påföljdsavgiften ska betalas till staten.

Förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansinspektionen kan också förelägga en administrativ påföljd för överträdelse av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. De administrativa påföljderna är enligt 8 kap. i lagen ordningsavgift, offentlig varning och påföljdsavgift. Bestämmelserna motsvarar i stort sett bestämmelserna i lagen om Finansinspektionen.

Finansinspektionen förelägger en påföljdsavgift vid allvarliga, upprepade eller systematiska överträdelser av bestämmelserna i 8 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Bestämmelser om storleken av den påföljdsavgift som påförs ett kredit- eller finansinstitut finns i 8 kap. 4 § i lagen.

Finansinspektionen har på sin webbplats publicerat principer för den samlade bedömningen av påföljdsavgiftens och ordningsavgiftens dimensionering.

Vid misstanke om brott kan Finansinspektionen också överlämna ärendet till polisen för utredning.

Se också