Anmälan om korta positioner

Från och med den 27 september 2023 ska korta nettopositioner anmälas till Finansinspektionen via Finansinspektionens elektroniska tjänster.

Vem är skyldig att anmäla korta positioner?

Skyldigheten att anmäla korta nettopositioner gäller alla investerare och marknadsaktörer om nettopositionen uppnår, stiger över eller sjunker under ett visst tröskelvärde.

Närmare om tröskelvärdena

En kort nettoposition i aktiekapitalet för ett bolag vars aktier är upptagna för handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform (MTF) ska anmälas om positionen uppnår, stiger över eller sjunker under tröskelvärdet på 0,1 procent av det berörda bolagets emitterade aktiekapital. Efter det ska en ny anmälan göras för varje 0,1 procentenhet som tröskelvärdet överstigs.

Också korta nettopositioner i statspapper ska anmälas till Finansinspektionen om positionen uppnår, stiger över eller sjunker under tröskelvärdet. I fråga om statspapper som emitterats av finska staten uppstår anmälningsskyldighet då positionen uppnår, stiger över eller sjunker under tröskelvärdet på 0,5 procent och varje steg om 0,25 procent däröver.

När och hur ska anmälan göras?

Finansinspektionen ska underrättas om korta nettopositioner i aktier som noterats på Helsingforsbörsen och i statspapper som emitterats av finska staten följande handelsdag före kl. 15.30.

Så här gör du anmälan

Korta nettopositioner ska anmälas till Finansinspektionen digitalt via Finansinspektionens elektroniska tjänster. Du kan logga in till Finansinspektionens e-tjänster på denna adress: https://asiointi.finanssivalvonta.fi/. Allmänna och tjänstespecifika anvisningar gällande våra e-tjänster kan hittas här.

Anvisningar gällande utländska enheter och utlänningar kan hittas på engelska här.

Offentliggörande av korta nettopositioner

Finansinspektionen offentliggör anmälda korta nettopositioner som har uppnått eller stigit över tröskelvärdet på 0,5 procent av bolagets emitterade aktiekapital. 

Aktuella korta nettopositioner

Historiska korta nettopositioner

Annat som ansluter sig till ärendet

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Meddelanden
Närmare information

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

Regelverk i tjänsten EUR-Lex

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar 
  • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/27 av den 27 september 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 vad gäller anpassning av det relevanta tröskelvärdet för anmälan av betydande korta nettopositioner i aktier 
  • Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 826/2012 av den 29 juni 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 med tekniska tillsynsstandarder för krav på anmälan och offentliggörande av korta nettopositioner, för närmare uppgifter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om korta nettopositioner samt för metoden för omsättningsberäkning för att fastställa undantagna aktier
  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 827/2012 av den 29 juni 2012 om tekniska genomförandestandarder för metoderna för att offentliggöra nettopositioner i aktier, för formatet på uppgifter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om korta nettopositioner, för typer av avtal, överenskommelser eller åtgärder för att ge tillräckliga garantier för aktiers eller statspappers tillgänglighet för avveckling samt för datum och period för att bestämma huvudhandelsplatsen för en aktie enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar
  • Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 918/2012 av den 5 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar vad gäller definitioner, beräkning av korta nettopositioner, statskreditswappar med täckning, tröskelvärden för anmälan, likviditetströskelvärden för upphävande av restriktioner, avsevärt prisfall för finansiella instrument och ogynnsamma händelser
  • Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 919/2012 av den 5 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar i fråga om tekniska standarder för tillsyn som anger metoden för beräkning av prisfall för likvida aktier och andra finansiella instrument