Kryptoaktörer

I EU:s förordning om kryptotillgångar (EU) 2023/1114, dvs. den så kallade MiCA-förordningen föreskrivs om

  • utgivning av kryptotillgångar
  • erbjudande av kryptotillgångar till allmänheten
  • ansökan om upptagande av kryptotillgångar till handel
  • tillhandahållande av kryptotillgångstjänster.

Kryptotillgångar är digitala värderepresentationer eller rättighetsrepresentationer som kan överföras eller lagras med hjälp av teknik för distribuerade liggare (DLT, distributed ledger technology). Blockkedjor är ett exempel på sådan teknik. Överföringen och lagringen av kryptotillgångar baserar sig på kryptografisk kryptering som genomförs med offentliga och privata krypteringsnycklar. I MiCA-förordningen indelas kryptotillgångarna i praktiken i två kategorier:

  1. kryptotillgångar som syftar till att stabilisera sitt värde genom att hänvisa till ett annat värde eller en annan rättighet, eller en kombination av dessa; samt
  2. andra kryptotillgångar.

Till den första kategorin hör tillgångsanknutna token, dvs. ART (asset-referenced token) och e-pengatoken, dvs. EMT (electronic money token). EMT är en kryptotillgång som syftar till att stabilisera sitt värde genom att hänvisa till exakt och endast en officiell valuta. ART syftar till att stabilisera sitt värde genom att hänvisa till vilken som helst annan tillgång. ART kan alltså hänvisa till exempel till en kombination av flera valutor, dvs. en valutakorg, men inte enbart till en officiell valuta.

Till den andra kategorin hör alla andra kryptotillgångar. Detta avser särskilt kryptotillgångar som inte syftar till att stabilisera sitt värde. Till kategorin hör också så kallade nyttotoken som möjliggör åtkomst till de produkter eller tjänster som den som utger token tillhandahåller.

Kryptotillgångar är inte finansiella instrument eller lagliga betalningsmedel. De används dock som investeringsobjekt och för betalning.

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Tillhandahållande av kryptotillgångstjänster

Kryptotillgångstjänster är tjänster i anslutning till kryptotillgångar. Tillhandahållande av kryptotillgångstjänster inom Europeiska unionen kräver auktorisation. Leverantörer av kryptotillgångstjänster som beviljats auktorisation i Finland införs i Finansinspektionens offentliga register. Leverantörer av kryptotillgångstjänster som beviljats auktorisation i en annan EU-medlemsstat kan tillhandahålla sina tjänster gränsöverskridande till Finland. Dessa tjänsteleverantörer som beviljats auktorisation i en annan medlemsstat och som har rätt att tillhandahålla sina tjänster i Finland införs också i Finansinspektionens offentliga register, i förteckningen över tjänsteleverantörer som lämnat in anmälan.

Finansinspektionen rekommenderar att alltid kontrollera att en intressant tjänsteleverantör finns i Finansinspektionens eller i en annan EU-medlemsstats tillsynsregister. MiCA-förordningen ger inte rättsskydd vid problem där tjänsteleverantören är etablerad utanför EU.

Mer detaljerad information om olika kryptotillgångstjänster finns under Tillstånd, registreringar och anmälningar > Kryptoaktörer.

Utgivning och erbjudande av kryptotillgångar till allmänheten eller ansökan om upptagande till handel

Utgivning av kryptotillgångar innebär i praktiken skapandet av en ny kryptotillgång. Utgivning av tillgångsanknutna token (ART) och e-pengatoken (EMT) kräver auktorisation. Utgivaren av ART och EMT fungerar vanligtvis också som erbjudare till allmänheten eller som en person som ansöker om upptagande till handel. Med erbjudande till allmänheten avses kommunikation där tillräckliga uppgifter om villkoren för erbjudandet och de kryptotillgångar som erbjuds ges så att eventuella innehavare kan fatta köpbeslut. Upptagande till handel innebär att kryptotillgången handlas minst på en handelsplattform.

Utgivning, erbjudande till allmänheten eller ansökan om upptagande till handel av andra kryptotillgångar än ART och EMT kräver inte auktorisation. MiCA-förordningen ställer dock vissa andra krav på erbjudare av dessa kryptotillgångar till allmänheten och på de som ansöker om upptagande till handel. Det mest centrala kravet är skyldigheten att utarbeta och offentliggöra en vitbok om kryptotillgångarna, dvs. white paper. Erbjudande av ART och EMT till allmänheten eller ansökan om upptagande till handel kräver inte heller auktorisation om den som erbjuder till allmänheten eller ansöker om upptagande till handel är en annan person än utgivaren. Erbjudande av ART eller EMT till allmänheten eller ansökan om upptagande till handel för utgivarens räkning förutsätter emellertid utgivarens skriftliga samtycke. Utgivaren av ART eller EMT är oberoende av ett sådant arrangemang ändå skyldig att utarbeta en vitbok om kryptotillgångarna.

Vitboken om kryptotillgångarna ska innehålla allmän information till exempel om utgivaren, erbjudaren eller personen som ansöker om upptagande till handel, ett projekt som eventuellt genomförs med kapital som samlas in i utbyte mot kryptotillgångar, rättigheter och skyldigheter i anslutning till kryptotillgångar, tekniken som kryptotillgångarna baserar sig på och de risker som förknippas med kryptotillgångar. Uppgifterna i vitboken om kryptotillgångarna samt i marknadskommunikationen, såsom reklambudskap och marknadsföringsmaterial, inklusive uppgifter som förmedlas via sociala medieplattformar och andra nya kanaler, ska vara rättvisande och tydliga och får inte vara vilseledande. Reklambudskap och marknadsföringsmaterial ska vara förenliga med uppgifterna som uppgetts i vitboken om kryptotillgångarna.

Mer information om skyldigheterna när det gäller utgivning, erbjudande till allmänheten och ansökan om upptagande till handel finns under Tillstånd, registreringar och anmälningar > Vitbok om kryptotillgångar (White Paper) och marknadsföring av kryptotillgångar samt under Tillstånd, registreringar och anmälningar > Tillstånd och anmälningar som gäller e-pengatoken (EMT) och Tillstånd och anmälningar som gäller tillgångsanknutna token (ART).

EBA:s och Esmas rekommendationer inför inledandet av tillämpningen av regleringen samt överföringstider

Tillämpningen av MiCA-förordningens avdelningar III och IV, dvs. bestämmelser som gäller utgivning av ART och EMT, inleds 30.6.2024. Europeiska bankmyndigheten EBA har publicerat ett uttalande om rekommenderade åtgärder inför inledandet av tillämpningen av regleringen i MiCA-förordningen som gäller utgivning av ART och EMT (på engelska).

Största delen av övriga bestämmelser i MiCA träder i kraft 30.12.2024. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma har publicerat ett meddelande om rekommenderade åtgärder inför inledandet av tillämpningen av bestämmelserna i MiCA-förordningen som gäller kryptotillgångstjänster (på engelska).

En eventuell tilläggsövergångsperiod förordnas nationellt för de leverantörer av kryptotillgångstjänster som Finansinspektionen har registrerat som tillhandahållare av virtuella valutor och som har tillhandahållit kryptotillgångstjänster före 30.12.2024.

Reglering

Nationell reglering och Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar

Finansministeriets lagstiftningsprojekt VM103:00/2023: Genomförande av förordningen om marknader för kryptotillgångar (2023/1114, MiCA) och förordningen om uppgifter som skall åtfölja överföringar av medel och vissa kryptotillgångar (2023/1113, TFR).

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 2/2023: Förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 4/2023: Kundkännedom i anslutning till iakttagandet av sanktionsbestämmelser och nationella frysningsbeslut.

Tillämpningsområdet för föreskrifterna och anvisningarna 2/2023 och 4/2023 kommer att preciseras under hösten 2024 i fråga om kryptoaktörerna.

EU-regelverk och internationella rekommendationer

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1114 om marknader för kryptotillgångar eller den så kallade MiCA-förordningen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1113 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och vissa kryptotillgångar eller den så kallade betalningsuppgiftsförordningen (TFR, transfer of funds regulation).

Europeiska bankmyndighetens standarder och riktlinjer om ART- och EMT-utgivning. (på engelska)

Europeiska bankmyndighetens standarder och riktlinjer om förhindrande av penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism. (på engelska)

Europeiska bankmyndighetens riktlinjer om sanktioner.  (på engeska)

Europeiska bankmyndighetens tjänst för frågor och svar (Q&A). (på engelska)

Financial Action Task Force (FATF): Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers. (på engelska)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens standarder och riktlinjer om kryptotillgångstjänster:

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens tjänst för frågor och svar (Q&A). (på engelska)

Europeiska kommissionens delegerade förordningar som gäller MiCA-förordningen. (på engelska)

Varningar till investerare och konsumenter

Tyvärr förekommer särskilt bedrägeribrott i stor omfattning på kryptotillgångsmarknaden. Finansinspektionen och polisen har gett tips för hur bedrägerier kan undvikas.

Innan ett investeringsbeslut fattas är det bäst att alltid omsorgsfullt kontrollera tjänsteleverantörens uppgifter. Om tjänsteleverantören meddelar att den står under en viss myndighets tillsyn är det bra att kontrollera påståendets sanningsenlighet i den nämnda myndighetens register. Om tjänsteleverantören inte uppger några uppgifter alls om tillsynsmyndigheten rekommenderas det att inte använda tjänsteleverantören och välja en annan leverantör. Uppgifterna om de företag som står under Finansinspektionens tillsyn finns i ett offentligt register. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma kommer senare att offentliggöra ett register med uppgifter om kryptoaktörer inom Europeiska unionen och ekonomiska samarbetsområdet.

Förutom registren över företag under tillsyn upprätthåller många myndigheter som utövar tillsyn över kryptotillgångstjänster en varningslista över tjänsteleverantörer som är tvivelaktiga eller som utövar verksamhet utan tillstånd. Finansinspektionen upprätthåller en offentlig varningslista. Organisationen IOSCO, som utger internationella standarder för värdepappersmarknaden, sammanställer varningar från flera olika länder på sin webbplats.

Efter att en tillförlitlig tjänsteleverantör hittats bör den som intresserar sig för att investera vara medveten om andra eventuella risker i samband med kryptotillgångar, såsom bristfällig informations- och cybersäkerhet, kraftiga värdefluktuationer, svag likviditet och sårbarhet för prismanipulation. De europeiska tillsynsmyndigheterna har senast 2022 offentliggjort en varning om riskerna med kryptotillgångar. : 

Kryptotillgångar erbjuder också investeraren möjligheten att själv förvara kryptotillgångarna utan en tjänsteleverantör som om tillgångarna var kontanter. I sådant fall bör investeraren vara mycket väl insatt i informationssäker hantering av kryptotillgångar, eftersom investeraren då själv ansvarar för förvaringen.