Villkor för att tillhandahålla investeringstjänster

ALLMÄNT

Verksamhet som består av att tillhandahålla investeringstjänster omfattas av lagen om investeringstjänster. Enligt lagen krävs tillstånd för att tillhandahålla investeringstjänster och verksamhetstillstånd beviljas för definierade investeringstjänster (t.ex. kapitalförvaltning) och sidotjänster (t.ex. förvaring). Finansinspektionen beviljar på ansökan tillstånd till värdepappersföretag i Finland om det framgår av den inlämnade utredningen att sökanden uppfyller tillståndsvillkoren. Det finns en uppsjö av villkor för organisering av verksamheten, förfaranden i kundförhållanden och den finansiella ställningen.

De ledande befattningshavarna i värdepappersföretag ska uppfylla kraven på relevant kunskap och erfarenhet och vara insatta i tillämpliga regelverk, som finns här.

ANSÖKNINGSPROCESS

Före ansökan om verksamhetstillstånd

Innan ni lämnar in en tillståndsansökan ber vi er skicka en affärsplan över den planerade verksamheten med uppgift om investeringsverksamheten och de investeringstjänster och sidotjänster som ni kommer att tillhandahålla samt organisationsschema och en beskrivning av nyckelpersonernas tidigare branscherfarenhet. Planen ska skickas in till Finansinspektionens registratur.  

Utifrån dessa uppgifter gör Finansinspektionen en preliminär bedömning av den planerade verksamheten och ger ytterligare anvisningar för tillståndsansökningsprocessen.

Sökanden ska vara väl insatt i regelverket om tillhandahållande av investeringstjänster och anlita en specialist inom finansiell juridik för att hjälpa med upprättandet av verksamhetsplanen och tillståndsansökan.

Handläggningsprocess och tidtabell för tillståndsansökan

Formulär för tillståndsansökan finns på Finansinspektionens webbplats. Finansministeriets förordning (234/2014) och kommissionens delegerade förordning (EU 2017/1943) innehåller krav på utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd.

Handläggningen av tillståndsansökan börjar när ansökan jämte bilagor har lämnats in till Finansinspektionens registratur. Om ansökan är bristfällig, ber Finansinspektionen sökanden komplettera ansökan med nödvändiga handlingar och utredningar. Om Finansinspektionen måste be om kompletteringar, blir handläggningstiden längre. I vanliga fall tar handläggningen av ansökan ca 6-8 månader. Beslut om verksamhetstillståndet ska dock fattas inom 12 månader från det att ansökan mottagits.

VIKTIGA TILLSTÅNDSVILLKOR

Tillståndets innehåll och omfattning

Verksamhetstillstånd ska sökas för tillhandahållande av investeringstjänster eller utövande av investeringsverksamhet enligt 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster och för sidotjänster enligt 2 kap. 3 § i lagen om investeringstjänster. Kraven för verksamhetstillstånd och utredningar kan delvis variera beroende på vilka investeringstjänster och sidotjänster tillståndsansökan gäller.    

Driftsställe och personresurser

Värdepappersföretag ska ha minst ett fast driftställe i Finland. Värdepappersföretagets verksamhet ska i praktiken ledas av minst två personer som uppfyller de lagstadgade kraven. I praktiken ska företaget ha fler personresurser än så för att kunna uppfylla alla de lagstadgade skyldigheterna.

Ägarnas tillförlitlighet

Ett villkor för att ett värdepappersföretag ska beviljas tillstånd är att dess grundare och aktieägare är tillförlitliga. Tillförlitlighetskravet gäller aktieägare som äger minst 10 % av värdepappersföretagets aktier eller en andel som medför minst 10 % av rösträtten för aktierna. Om en ägare dömts för brott under de fem senaste åren före bedömningen, utgör detta ett hinder för beviljande av verksamhetstillstånd.

Ledningens tillförlitlighet

Värdepappersföretagets verksamhet ska i praktiken ledas av minst två personer som uppfyller de lagstadgade kraven. De som hör till värdepappersföretagets ledning ska vara tillförlitliga personer som har ett gott anseende. De får inte ha försatts i konkurs eller ha meddelats näringsförbud och deras handlingsbehörighet får inte heller ha begränsats. De som hör till värdepappersföretagets ledning ska ha sådana kunskaper om och erfarenheter av värdepappersföretagets affärsverksamhet och de viktigaste risker som är förenade med den samt sådana kunskaper om och erfarenheter av ledning som behövs för uppdraget med beaktande av företagsverksamhetens art, omfattning och komplexitet. Minst en av bolagets styrelsemedlemmar ska vara oberoende i förhållande till ägarna och affärsverksamheten.

Värdepappersföretaget ska också ha anställda som är oberoende i förhållande till affärsverksamheten och som kan svara för bolagets interna kontroll (compliancefunktionen, riskhanteringsfunktionen och internrevisionen). Också de som svarar för dessa funktioner ska vara tillförlitliga personer som har ett gott anseende och de ska ha lämpliga kunskaper och erfarenheter för skötseln av uppdraget.

Se också Lämplighetstillsyn på Finansinspektionens webbplats.

Startkapital och ekonomiska förutsättningar

Startkapitalet för ett värdepappersföretag ska vara 750 000 euro, 150 000 euro eller 75 000 euro beroende på de investeringstjänster och den investeringsverksamhet som verksamhetstillståndet omfattar. Närmare bestämmelser om startkapitalet ingår i 6 kap. i lagen om investeringstjänster.

I kapitalkravsförordningen för värdepappersföretag ingår bestämmelser om minimikapitalkraven för värdepappersföretag som alla tillståndssökande ska uppfylla.

Organisering av verksamheten och förfaranden

I 7 kap. i lagen om investeringstjänster ingår bestämmelser om organisering av verksamheten och i 10 kap. i lagen ingår bestämmelser om förfaranden i kundförhållanden. Verksamheten i ett värdepappersföretag ska organiseras tillförlitligt med beaktade av arten och omfattningen av verksamheten. Ett värdepappersföretag ska med lämpliga åtgärder säkerställa hanteringen av riskerna i verksamheten, en välfungerande internkontroll och verksamhetens kontinuitet under alla omständigheter. Tillståndssökande ska i tillståndsansökan redogöra för sina interna verksamhetsprinciper och instruktioner av vilka det framgår hur bland annat följande funktioner har organiserats på ett tillförlitligt sätt:

 • Eventuell utkontraktering
 • Processer för produktgodkännande
 • Hantering av intressekonflikter
 • Insiderregister
 • Kundklassificering och kundavtal
 • Förfaranden vid marknadsföring
 • Förfaranden vid lämplighetsbedömning och/eller ändamålsenlighetsbedömning
 • Värdepappersföretags informationsskyldighet
 • Hållbarhetsrelaterade upplysningar
 • Incitament
 • Bästa orderutförande (best execution)
 • Orderhantering
 • Kundrapportering
 • Bevarande av uppgifter om transaktioner och tjänster
 • Uppfyllelse av skyldigheterna att lagra information
 • Hantering av kundklagomål och information om organ som ger beslutsrekommendationer

Förvaring av kundmedel

Värdepappersföretag ska förvara kundmedel tillförlitligt så att det inte finns risk för att medlen blandas med värdepappersföretagets egna medel eller en annan kunds medel.

Informationssystem, informationssäkerhet och kontinuitetsplanering

Vid beviljande av tillstånd bedömer Finansinspektionen om den tillståndssökandes informationssystem, informationssäkerhet och rutiner, planer och instruktioner för kontinuitetsplanering kan betraktas som tillräckliga med beaktande av verksamhetens omfattning.

Medlemskap i Ersättningsfonden för investerare

Värdepappersföretagen ska höra till Ersättningsfonden för investerare för att skydda investerarnas penningmedel och finansiella instrument. Kravet på medlemskap gäller inte värdepappersföretag vars investeringstjänster endast består av förmedling av order, investeringsrådgivning eller ordnande av multilateral handel och som inte innehar eller förvaltar kundmedel.

Förfaranden i händelse av marknadsmissbruk

Värdepappersföretagen ska ha upprättat arrangemang, system och förfaranden för identifiering och rapportering av misstänkta transaktioner i enlighet med regelverket (marknadsmissbruksförordningen, MAR). Närmare bestämmelser om denna skyldighet ingår i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/957.

Transaktionsrapportering

Enligt artikel 26 i Mifir-förordningen ska fullständiga och exakta uppgifter om transaktioner med finansiella instrument lämnas till den behöriga myndigheten senast under nästa arbetsdag. Skyldigheten gäller tillhandahållare av investeringstjänster som utför transaktioner med finansiella instrument och/eller mottar och förmedlar order till andra tillhandahållare av värdepapper för utförande. Se också den delegerade förordningen (2017/590, tekniska tillsynsstandarder) för rapportering av transaktioner till behöriga myndigheter.

Skyldighet till kundkännedom

Värdepappersföretag har enligt 12 kap. 3 § i lagen om investeringstjänster skyldighet att ha kännedom om sina kunder och dessutom om kundens verkliga förmånstagare och den person som handlar för kundens räkning. Värdepappersföretagen ska därmed ha tillräckliga riskhanteringssystem för bedömning av de risker som kunderna medför för företagets verksamhet. Bestämmelser om kundkännedom ingår i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017).