PRIIPS

 

Syftet med PRIIPS-initiativet är att förbättra icke-professionella investerares skydd då det gäller finansiella tjänster så att investerarna kan välja sina finansiella produkter utifrån tydliga och rättvisande uppgifter. I PRIIPS-förordningen och i den nivå 2-reglering som preciserar den föreskrivs i synnerhet om den information som ska lämnas om investeringar.

Med en icke-professionell investerare avses annan än en professionell kund enligt MiFID. Begreppen professionell och icke-professionell kund har definierats i 1 kap. 23 § i lagen om investeringstjänster (747/2012).

PRIIPS gäller serviceproducenter som utvecklar och tillhandahåller paketerade försäkringsbaserade investeringsprodukter (PRIIP-produkter) för icke-professionella investerare. Dessa är bland annat banker, försäkringsbolag, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder samt emittenter av masskuldebrevslån.

Serviceproducenterna ska för varje produkt upprätta ett faktablad (KID, key information document). I faktabladet ges information om investeringsproduktens viktigaste egenskaper samt om de risker och kostnader som är förknippade med den. Dokumentet ska bland annat innehålla information om huruvida en produkt kan leda till förlust och hur komplicerad produkten i fråga är.

Ett faktablad ska upprättas åtminstone beträffande följande produkter:

 • alternativa investeringsfonder 
 • strukturerade produkter för icke-professionella investerare (även strukturerade insättningar)
 • försäkringar som används för investering och sparande
 • investeringsfonder.

När det gäller investeringsfonder (UCITS) ingår det i PRIIPS-förordningen en övergångsbestämmelse, enligt vilken ett faktablad enligt PRIIPS-förordningen inte behöver upprättas för investeringsfonder före utgången av 2021.  En handling med basfakta enligt UCITS-regleringen ska emellertid ges ut för dem.

Tillämpning och tidtabell

Förordningen började tillämpas den 1 januari 2018.

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
PRIIPS-förordningen
Nationellt genomförande
Nivå 2-reglering

Om faktabladens utformning, innehåll, översyn och revidering samt om villkor för uppfyllande av kravet att tillhandahålla sådana faktablad

 • Utkast till kommissionens delegerade förordning (2017/653), finska (pdf)
 • Utkast till kommissionens delegerade förordning, svenska (pdf)
 • Utkast till kommissionens delegerade förordning, engelska (pdf)

Kommissionens delegerade förordning om produktintervention

 • Kommissionens delegerade förordning om produktintervention, finska (pdf)
  (C (2016) 4369)
 • Kommissionens delegerade förordning om produktintervention, svenska (pdf)
 • Kommissionens delegerade förordning om produktintervention, engelska (pdf)
Nivå 3-reglering
 • Kommissionens riktlinjer för tillämpning av PRIIPS-förordningen, finska (2017/C 218/02) (pdf)
 • Kommissionens riktlinjer för tillämpning av PRIIPS-förordningen, svenska (pdf)
 • Kommissionens riktlinjer för tillämpning av PRIIPS-förordningen, engelska (pdf)
 • Europeiska tillsynsmyndigheternas (EBA, EIOPA, ESMA) Q&A, på engelska
 • 19.12.2017 Q&A on the comprehension alert in the Key Information Document for Insurance-Based Investment Products (pdf)
 • 20.11.2017 Questions and answers (Q&A) on the PRIIPs KID (pdf)
 • 4.11.2017 Riktlinjer, enligt direktivet om försäkringsdistribution, om försäkringsbaserade investeringsprodukter som innehåller en struktur som gör det svårt för kunden att förstå den därmed förbundna risken (pdf)
 • 4.7.2017 Questions and answers (Q&A) on the PRIIPs KID (pdf)
 • 18.8.2017 Questions and answers (Q&A) on the PRIIPs KID (pdf)
 • 18.8.2017 PRIIPs – Flow diagram for the risk and reward calculations in the PRIIPs KID (flödesplan om beräkningen av risk och avkastning) (pdf)
Öppna alla elementer Stäng alla elementer
PRIIPS-nyhetsbrev
 • 14.2.2019 – 1/2019 Temabedömning av de faktablad som Priips-regleringen förutsätter (pdf)
 •  25.1.2018 – 1/2018 PRIIPs-sääntelyn edellyttämän avaintietoasiakirjan antaminen englanninkielisenä tietyissä tilanteissa (pdf, på finska)
 • 19.12.2017 – ​1/2017 Avaintietoasiakirja tulee laatia suomeksi tai ruotsiksi (pdf, på finska)

Prenumeration på elektroniska publikationer