Beviljare av konsumentkrediter och förmedlare av person-till-person-lån

Registrering som beviljare av konsumentkrediter och förmedlare av person-till-person-lån

Lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare trädde i kraft den 1 juli 2023 och i samband med den överfördes tillsynsansvaret till Finansinspektionen.

Lagen gäller näringsidkare som lämnar konsumentkrediter som omfattas av tillämpnings­området för 7 eller 7 a kap. i konsumentskyddslagen. Lagen gäller också näringsidkare som förmedlar krediter till konsumenter, om krediten lämnas av någon annan än av en kreditgivare som avses i 7 eller 7 a kap. i konsumentskyddslagen (person-till-person-lån).

Dessutom gäller lagen näringsidkare som beviljar bostadsaktiebolag eller andra bostads­sammanslutningar krediter (krediter till bostadssammanslutningar).

Ansökningsblanketter

Endast registrerade aktörer har rätt att lämna konsumentkrediter och krediter till bostads­sammanslutningar samt att förmedla person-till-person-lån.

Finansinspektionen har utarbetat en blankett för att underlätta anmälan och behandlingen av dem för den som ansöker om registrering. Aktörer som redan registrerat sig hos Region­förvaltningsverket i Södra Finland behöver inte på nytt ansöka om tillstånd efter att tillsynsmyndigheten ändrades, utan registreringarna överförs som sådana.

Viktiga krav på innehållet i registeranmälan

Registeranmälan ska innehålla:

  • Uppgifter om anmälaren
  • Uppgifter om verksamhetens natur
  • Beskrivning av den verksamhet som utövas
  • En utredning om anmälarens tillförlitlighet och kännedom om kreditverksamhet
  • Uppgifter om hur anmälaren avser att sköta förvaringen och hanteringen av kundmedel.

Enligt lagen ska en aktör utan dröjsmål också anmäla ändringar i de införda uppgifterna eller att verksamheten eventuellt avslutas till Finansinspektionen.

Hur registreringsförfarandet framskrider i Finansinspektionen

Efter att Finansinspektionen fått registeranmälan bedömer den om aktören fyller de förutsättningar som regleras i lagen och ger ett beslut i ärendet. Om ansökan är bristfällig, ber Finansinspektionen om tilläggsutredningar innan ärendet avgörs. Anmälans kvalitet och omfattning har stor betydelse för den totala behandlingstiden.

Utövandet av verksamheten kan förbjudas med vite om registreringsskyldigheten inte följs.

Det tas ut en registreringsavgift för registreringen.

Föreskrifter och anvisningar 3/2023

Föreskrifterna och anvisningarna innehåller en sammanställning av Finansinspektionens föreskrifter, anvisningar, rekommendationer och tolkningar om de uppgifter som ska ingå i registeranmälan för kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån. Syftet med dem är att vägleda vid marknadsinträde och att effektivera registreringsprocessen.

I föreskrifterna och anvisningarna tas fasta på de faktorer som Finansinspektionen särskilt fäster uppmärksamhet vid i tolkningen av de krav som föreskrivs i lagen då den bedömer huruvida den aktör som gjort registeranmälan uppfyller de förutsättningar som ställs på vissa beviljare av konsumentkrediter eller förmedlare av person-till-person-lån. Villkoren för registrering ska uppfyllas under hela verksamhetstiden.

Register och förteckningar

Förteckningen över Finansinspektionens tillsynsobjekt innehåller information om tillsynsobjekten. Den innehåller uppgifter om bland annat verksamhetstillstånd och andra grunder för verksamheten.

Delområden inom tillsynen

Förutom uppgifterna i registeranmälan övervakar Finansinspektionen även andra delområden. Dessa är bland annat hanteringen av fallissemangrisker inom konsument­kreditgivningen, maximal belåningsgrad, iakttagandet av skyldigheterna att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism och aktörernas uppföranderegler för kund­förhållanden.

Se också

Kontaktinformation

RLL-rekisteroinnit(at)finanssivalvonta.fi