Hållbar finansiering

Regleringen om hållbar finansiering utgör en omfattande samling regler som gäller företag verksamma på finansmarknaden. Här har vi samlat både regler om hållbar finansiering som gäller hela den finansiella sektorn eller en större grupp företag under tillsyn, och regler som är under beredning. Obs! I de sektorspecifika reglerna läggs eventuellt också avsnitt om hållbar finansiering till (länk: https://www.finanssivalvonta.fi/sv/regelverk/regelverk-per-sektor/.

Se också temasidan om hållbar finansiering.

Frågor och svar

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Noterade bolag
Kreditinstitut

SFDR

Hur tillämpas förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) innan de tekniska standarderna för tillsyn (RTS) träder i kraft?

Se tillsynsmeddelandet den 26 februari 2021. Uppdaterad 29.4.2021

SFDR art. 4(4)

Beräknas gränsen på 500 anställda på koncernnivå eller dotterbolagsnivå? Påverkar koncernens/dotterbolagets hemort beräkningssättet? Ska redogörelsen inbegripa hur de huvudsakliga negativa konsekvenserna har beaktats på koncernens moderbolagsnivå eller på konsoliderad nivå?

De europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) har ställt denna fråga till EU-kommissionen den 7 januari 2021. Brevet till EU-kommissionen: Letter (2020)5678036,Corrigendum C(2021) 8620. EU-kommissionens svar 14.7.2021 Letter (2021)4556843 Uppdaterad 1.12.2021

 

SFDR art. 8

Räcker det att hållbarhetsfaktorer beaktas när investeringsbeslut fattas för att det ska anses handla om en finansiell produkt enligt artikel 8? Betraktas till exempel en uteslutningsstrategi som främjande av hållbarhetsegenskaper och således som en finansiell produkt enligt artikel 8? Kan till exempel ett nationellt förbud mot att investera i vapenindustri göra att det handlar om en finansiell produkt enligt artikel 8? Kan ordet "hållbar" eller "hållbarhet" i den finansiella produktens namn bidra till att den finansiella produkten anses vara en finansiella produkt enligt artikel 8 eller 9?

De europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) har ställt denna fråga till EU-kommissionen den 7 januari 2021. Brevet till EU-kommissionen: Letter (2020)5678036,Corrigendum C(2021) 8620. EU-kommissionens svar 14.7.2021 Letter (2021)4556843 Uppdaterad 20.8.2021

 

SFDR art. 9

Måste en finansiell produkt enligt artikel 9 investera endast i hållbara investeringar enligt artikel 2.17 eller vad är minimikravet i fråga om hållbara investeringar? Om ett EU-referensvärde för klimatomställning eller för anpassning till Parisavtalet har valts som referensvärde för den finansiella produkten, måste referensvärdet följas passivt för att artikel 9.3 ska vara tillämplig? 

De europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) har ställt denna fråga till EU-kommissionen den 7 januari 2021. Brevet till EU-kommissionen: Letter (2020)5678036, Corrigendum C(2021) 8620. EU-kommissionens svar 14.7.2021 Letter (2021)4556843 Uppdaterad 1.12.2021

Om en finansiell produkt är enligt SFDR-förordningen en artikel 9 produkt, ska alla 64 PAI-indikatorer rapporteras för den finansiella produkten för att principen orsaka inte betydande skada (do not significant harm) ska uppfyllas?

Alla investeringar som görs i en finansiell produkt enligt artikel 9 ska uppfylla definitionen av hållbara investeringar i SFDR-förordningen (artikel 2.17 i SFDR-förordningen). Det innebär bland annat att investeringarna inte får orska någon betydande skada för något av de hållbarhetsmål som ställs för hållbara investeringar. För finansiella produkter enligt artikel 9 ska alla obligatoriska och relevanta frivilliga PAI-indikatorer rapporteras (PAI = principal adverse impact, huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer). Bolaget ska emellertid för finansiella produkter enligt artikel 9 undersöka alla indikatorer för att identifiera vilka indikatorer som är relevanta. De obligatoriska indikatorerna är 18 stycken och de frivilliga indikatorerna är sammanlagt 46 stycken, av vilka minst två ska väljas. Uppdaterad 30.11.2021.

SFDR art. 2(6) ja 2(12)(a)

Ska upplysningsskyldigheterna tillämpas på kundnivå eller till exempel på modellportföljnivå inom kapitalförvaltningen?

De europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) har ställt denna fråga till EU-kommissionen den 7 januari 2021. Brevet till EU-kommissionen: Letter (2020)5678036, Corrigendum C(2021) 8620. EU-kommissionens svar 14.7.2021 Letter (2021)4556843 Uppdaterad 1.12.2021

 

Fondbolag och AIF-förvaltare

Vilka fonder kan i sitt namn använda termer antyder hållbarhet, såsom hållbar, ESG och ansvarsfull?

Finansinspektionen anser att endast fonder som uppfyller kriterierna enligt artikel 8 eller 9 i SFDR-förordningen kan i sitt namn använda termer som antyder hållbarhet, såsom t.ex. hållbar, ESG och ansvarsfull. Fondens namn ska ge en rättvisande bild av fondens placeringsstrategi. Enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av investeringsfonder får fondandelar inte marknadsföras med osann eller vilseledande information.

SFDR

Hur tillämpas förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) innan de tekniska standarderna för tillsyn (RTS) träder i kraft?

Se tillsynsmeddelandet den 26 februari 2021. Uppdaterad 29.4.2021

SFDR art. 2(1)(e) och 2(4)

Tillämpas förordningen på regisrerade AIF-förvaltare?
Tillämpas förordningen på AIF-förvaltare utanför EU?

De europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) har ställt denna fråga till EU-kommissionen den 7 januari 2021. Brevet till EU-kommissionen: Letter (2020)5678036, Corrigendum C(2021) 8620. EU-kommissionens svar 14.7.2021 Letter (2021)4556843 Uppdaterad 1.12.2021

 

SFDR art. 3-5, 7, 10-11

Fastän upplysningar som ges innan ett avtal ingås inte behöver uppdateras om redan stängda fonder, ska fondförvaltaren likväl publicera andra upplysningar enligt SFDR-förordningen på webbplatsen och i de regelbundna rapporterna?

Svaret är ja, upplysningarna ska rapporteras. Aktören ska rapportera bolagsspecifika upplysningar enligt artikel 3, 4 och 5 i SFDR-förordningen på sin webbplats. Om fonden är en fond enligt artikel 8 eller 9 i SFDR-förordningen, ska fonden beskriva upplysningarna enligt artikel 10 i SFDR-förordningen på sin webbplats och upplysningarna enligt artikel 11 i de regelbundna rapporterna. Uppdaterad 30.11.2021.

SFDR art. 4(4)

Beräknas gränsen på 500 anställda på koncernnivå eller dotterbolagsnivå? Påverkar koncernens/dotterbolagets hemort beräkningssättet? Ska redogörelsen inbegripa hur de huvudsakliga negativa konsekvenserna har beaktats på koncernens moderbolagsnivå eller på konsoliderad nivå?

De europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) har ställt denna fråga till EU-kommissionen den 7 januari 2021. Brevet till EU-kommissionen: Letter (2020)5678036,Corrigendum C(2021) 8620. EU-kommissionens svar 14.7.2021 Letter (2021)4556843 Uppdaterad 1.12.2021

 

SFDR art. 6(1)

På vilket sätt ska fondbolaget och en AIF-förvaltare beskriva hållbarhetsriskerna anses inte vara relevanta enligt artikel 6(1)?

Dokumentationen ska innehålla en tydlig och koncis redovisning av skälen till att bolaget anser att hållbarhetsriskerna inte är relevanta. Uppdaterad 11.5.2021

SFDR art. 6(1)(a)

På vilket sätt ska fondbolaget och en AIF-förvaltare beskriva
det sätt enligt artikel 6 (1)(a), med vilket hållbarhetsriskerna beaktas i investeringsbesluten i anslutning till fonder?

Då det gäller placeringsfonder ska upplysningar ges i fondprospektet och då det gäller alternativa investeringsfonder i samband med väsentlig och tillräcklig information (12 kap 4 § i lagen om alternativa investeringsfonder) (nedan dokumentation).

Bolagen ska i dokumentationen beskriva på vilket sätt hållbarhetsriskerna beaktas i investeringsbesluten, t.ex. genom att analysera vilka ESG-faktorer som är betydelsefulla för den aktuella fonden samt på vilket sätt riskerna i anslutning till dem och deras konsekvenser beaktas i fondens investeringsbeslut och i valet av investeringsobjekt.

Hållbarhetsriskerna förknippade med investeringarna, dvs. riskerna i anslutning till miljö, samhället eller en god bolagsstyrning ska beskrivas i dokumentationen. Hållbarhetsrisken har definierats i artikel 2(22) i SFDR.

Det rekommenderas att terminologin i SFDR, dvs. hållbarhetsrisk eller ESG-risk används i dokumenteringen. Ansvarsfullhet eller ansvarsfulla investeringar räcker inte som termer. Uppdaterad 11.5.2021

SFDR art. 6(1)(b)

På vilket sätt ska fondbolaget och en AIF-förvaltare beskriva hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen på de finansiella produkterna enligt artikel 6(1)(b)?

Hållbarhetsriskernas troliga konsekvenser för på avkastningen på de finansiella produkterna ska beskrivas i dokumentationen. Det räcker med en kort och kvalitativ beskrivning, om andra uppgifter inte finns tillgängliga. Uppdaterad 11.5.2021

SFDR art. 6, 8-9

Om en placeringsfond eller en fond för alternativa investeringar ändrar sin inves-terings¬strategi så att det uppstår ett behov att uppdatera de hållbarhets¬relaterade upplysningarna, vad förutsätts då av fondaktören? Exempelvis om fondens håll-barhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR-förordningen ändras från att vara upplysningar enligt artikel 6 till upplysningar enligt artikel 8?

Om fondens investeringsstrategi ändras, ska fondaktören vid behov också uppdatera fondens upplysningar enligt SFDR-förordningen. Om fondens håll-barhets¬relaterade upplysningar ändras från att vara upplysningar enligt artikel 6 i SFDR till att vara upplysningar enligt artikel 8, ska fondaktörens uppdatera fondprospektet eller väsentliga och tillräckliga upplysningar. Därtill ska fondens stadgar uppdateras och eventuellt även fondavtalet. Uppdaterad 30.11.2021.

SFDR art. 6-9

Ska slutna AIF-fonder som inte längre marknadsförs eller säljs till investerare uppdatera den väsentliga och tillräckliga information med uppgifter enligt artiklarna 6–9 i SFDR?

För slutna AIF-fonder som inte längre marknadsförs eller säljs till investerare finns det i detta skede inget behov av att uppdatera uppgifterna enligt artiklarna 6–9 i SFDR, eftersom uppgifterna enligt artiklarna gäller upplysningar som ska ges innan ett avtal ingås.

Om det görs tilläggsinvesteringar i en sluten AIF-fond antingen av nya eller nuvarande investerare, ska den infor-mation som ges investerarna uppfylla villkoren i regleringen. I samband med det ska väsentlig och tillräcklig information om fonden i tillämpliga delar uppdateras med uppgifter enligt artiklarna 6–9.

Om det görs väsentliga ändringar i den väsentliga och tillräckliga informationen (12 kap. 4 § 2 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder), ska även uppgifter enligt artiklarna 6–9 i tillämpliga delar uppdateras i samband med det.

En AIF-förvaltare ska emellertid beakta att fastän fonddokumentationen inte skulle förutsätta en uppdatering, förutsätter iakttagandet av SFDR-förordningen andra åtgärder, t.ex. att uppgifterna publiceras på webbplatsen. Uppdaterad 11.5.2021

SFDR art. 6, 7(2), 8 och 9

Vilken information ska placeringsfonder och alternativa investeringsfonder beskriva i de upplysningar som ska lämnas innan avtal ingås från och med den 10 mars?

Upplysningar enligt artiklarna 6, 7.2, 8 och 9 i SFDR-förordningen ska i fråga om placeringsfonder lämnas i fondprospektet och i fråga om alternativa investeringsfonder i den väsentliga och tillräckliga informationen.
I det här skedet bestämmer bolagen själva efter bästa förmåga om det är fråga om en finansiell produkt enligt artikel 8 eller 9. Om fonden motsvarar definitionen på finansiell produkt enligt artiklarna 8 och 9 i SFDR-förordningen, kan fondaktörerna vid tillämpningen av förordningen stödja sig på det innehåll och de anvisningar som föreslås i ESAs slutrapport och som preciserar dessa artiklar. De tekniska standarderna för tillsyn RTS har ännu inte trätt i kraft och regleringen är också förenad med andra tolkningsfrågor. Det har föreslagits att de tekniska standarderna för tillsyn RTS ska börja tillämpas den 1 januari 2022. Uppdaterad 29.4.2021

SFDR art. 8

Räcker det att hållbarhetsfaktorer beaktas när investeringsbeslut fattas för att det ska anses handla om en finansiell produkt enligt artikel 8? Betraktas till exempel en uteslutningsstrategi som främjande av hållbarhetsegenskaper och således som en finansiell produkt enligt artikel 8? Kan till exempel ett nationellt förbud mot att investera i vapenindustri göra att det handlar om en finansiell produkt enligt artikel 8? Kan ordet "hållbar" eller "hållbarhet" i den finansiella produktens namn bidra till att den finansiella produkten anses vara en finansiella produkt enligt artikel 8 eller 9?

De europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) har ställt denna fråga till EU-kommissionen den 7 januari 2021. Brevet till EU-kommissionen: Letter (2020)5678036,Corrigendum C(2021) 8620. EU-kommissionens svar 14.7.2021 Letter (2021)4556843 Uppdaterad 20.8.2021

 

SFDR art. 8 och 9

Vad ska det redogöras för i placeringsfondens stadgar, om bolaget anser att placeringsfonden är en finansiell produkt enligt artikel 8 eller 9 i SFDR-förordningen?

8 kap. 2 § i lagen om placeringsfonder förutsätter att det i stadgarna bestäms om syftet med fondens investeringsverksamhet samt hur fondens tillgångar ska investeras, dvs. investeringspolicyn. SFDR-förordningen i sig förutsätter inte att informationen lämnas i placeringsfondernas stadgar, men fonddokumentationens innehåll ska vara konsekvent. Om bolaget bedömer att fonden är en finansiell produkt enligt artikel 8 eller 9, ska detta komma fram i investeringspolicyn i stadgarna genom att använda terminologin i artiklarna. Bolagen ska bedöma och vid behov uppdatera placeringsfondernas stadgar enligt en rimlig tidtabell.

Om specialplaceringsfonden är en finansiell produkt i enlighet med artikel 8 eller 9, ska detta även anges i stadgarnas investeringspolicy. Bestämmelser om innehållet i en placeringsfonds stadgar finns i 8 kap. 2 § i lagen om placeringsfonder, och i 16 a kap. 1 § i lagen om alternativa investeringsfonder hänvisas det till att det på en specialplaceringsfonds stadgar bl.a. tillämpas 8 kap. 2 § i lagen om placeringsfonder. Tolkningen som gäller stadgarnas innehåll omfattar således också specialplaceringsfonder. Uppdaterad 11.5.2021

SFDR art. 9

Måste en finansiell produkt enligt artikel 9 investera endast i hållbara investeringar enligt artikel 2.17 eller vad är minimikravet i fråga om hållbara investeringar? Om ett EU-referensvärde för klimatomställning eller för anpassning till Parisavtalet har valts som referensvärde för den finansiella produkten, måste referensvärdet följas passivt för att artikel 9.3 ska vara tillämplig? 

De europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) har ställt denna fråga till EU-kommissionen den 7 januari 2021. Brevet till EU-kommissionen: Letter (2020)5678036, Corrigendum C(2021) 8620. EU-kommissionens svar 14.7.2021 Letter (2021)4556843 Uppdaterad 1.12.2021

Om en finansiell produkt är enligt SFDR-förordningen en artikel 9 produkt, ska alla 64 PAI-indikatorer rapporteras för den finansiella produkten för att principen orsaka inte betydande skada (do not significant harm) ska uppfyllas?

Alla investeringar som görs i en finansiell produkt enligt artikel 9 ska uppfylla definitionen av hållbara investeringar i SFDR-förordningen (artikel 2.17 i SFDR-förordningen). Det innebär bland annat att investeringarna inte får orska någon betydande skada för något av de hållbarhetsmål som ställs för hållbara investeringar. För finansiella produkter enligt artikel 9 ska alla obligatoriska och relevanta frivilliga PAI-indikatorer rapporteras (PAI = principal adverse impact, huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer). Bolaget ska emellertid för finansiella produkter enligt artikel 9 undersöka alla indikatorer för att identifiera vilka indikatorer som är relevanta. De obligatoriska indikatorerna är 18 stycken och de frivilliga indikatorerna är sammanlagt 46 stycken, av vilka minst två ska väljas. Uppdaterad 30.11.2021.

SFDR art. 11

Ska slutna AIF-fonder iaktta upplysningsskyldigheten enligt artikel 11?

Slutna AIF-fonder ska uppdatera informationen enligt artikel 11 i samband med periodiska rapporter. Uppdaterad 11.5.2021

Värdepappersföretag

SFDR

Hur tillämpas förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) innan de tekniska standarderna för tillsyn (RTS) träder i kraft?

Se tillsynsmeddelandet den 26 februari 2021. Uppdaterad 29.4.2021

SFDR art. 4(4)

Beräknas gränsen på 500 anställda på koncernnivå eller dotterbolagsnivå? Påverkar koncernens/dotterbolagets hemort beräkningssättet? Ska redogörelsen inbegripa hur de huvudsakliga negativa konsekvenserna har beaktats på koncernens moderbolagsnivå eller på konsoliderad nivå?

De europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) har ställt denna fråga till EU-kommissionen den 7 januari 2021. Brevet till EU-kommissionen: Letter (2020)5678036,Corrigendum C(2021) 8620. EU-kommissionens svar 14.7.2021 Letter (2021)4556843 Uppdaterad 1.12.2021

 

SFDR art. 8

Räcker det att hållbarhetsfaktorer beaktas när investeringsbeslut fattas för att det ska anses handla om en finansiell produkt enligt artikel 8? Betraktas till exempel en uteslutningsstrategi som främjande av hållbarhetsegenskaper och således som en finansiell produkt enligt artikel 8? Kan till exempel ett nationellt förbud mot att investera i vapenindustri göra att det handlar om en finansiell produkt enligt artikel 8? Kan ordet "hållbar" eller "hållbarhet" i den finansiella produktens namn bidra till att den finansiella produkten anses vara en finansiella produkt enligt artikel 8 eller 9?

De europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) har ställt denna fråga till EU-kommissionen den 7 januari 2021. Brevet till EU-kommissionen: Letter (2020)5678036,Corrigendum C(2021) 8620. EU-kommissionens svar 14.7.2021 Letter (2021)4556843 Uppdaterad 20.8.2021

 

SFDR art. 9

Måste en finansiell produkt enligt artikel 9 investera endast i hållbara investeringar enligt artikel 2.17 eller vad är minimikravet i fråga om hållbara investeringar? Om ett EU-referensvärde för klimatomställning eller för anpassning till Parisavtalet har valts som referensvärde för den finansiella produkten, måste referensvärdet följas passivt för att artikel 9.3 ska vara tillämplig? 

De europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) har ställt denna fråga till EU-kommissionen den 7 januari 2021. Brevet till EU-kommissionen: Letter (2020)5678036, Corrigendum C(2021) 8620. EU-kommissionens svar 14.7.2021 Letter (2021)4556843 Uppdaterad 1.12.2021

Om en finansiell produkt är enligt SFDR-förordningen en artikel 9 produkt, ska alla 64 PAI-indikatorer rapporteras för den finansiella produkten för att principen orsaka inte betydande skada (do not significant harm) ska uppfyllas?

Alla investeringar som görs i en finansiell produkt enligt artikel 9 ska uppfylla definitionen av hållbara investeringar i SFDR-förordningen (artikel 2.17 i SFDR-förordningen). Det innebär bland annat att investeringarna inte får orska någon betydande skada för något av de hållbarhetsmål som ställs för hållbara investeringar. För finansiella produkter enligt artikel 9 ska alla obligatoriska och relevanta frivilliga PAI-indikatorer rapporteras (PAI = principal adverse impact, huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer). Bolaget ska emellertid för finansiella produkter enligt artikel 9 undersöka alla indikatorer för att identifiera vilka indikatorer som är relevanta. De obligatoriska indikatorerna är 18 stycken och de frivilliga indikatorerna är sammanlagt 46 stycken, av vilka minst två ska väljas. Uppdaterad 30.11.2021.

SFDR art. 2(6) ja 2(12)(a)

Ska upplysningsskyldigheterna tillämpas på kundnivå eller till exempel på modellportföljnivå inom kapitalförvaltningen?

De europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) har ställt denna fråga till EU-kommissionen den 7 januari 2021. Brevet till EU-kommissionen: Letter (2020)5678036, Corrigendum C(2021) 8620. EU-kommissionens svar 14.7.2021 Letter (2021)4556843 Uppdaterad 1.12.2021

 

Försäkringsbolag

SFDR

Hur tillämpas förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) innan de tekniska standarderna för tillsyn (RTS) träder i kraft?

Se tillsynsmeddelandet den 26 februari 2021. Uppdaterad 29.4.2021

SFDR art. 4(4)

Beräknas gränsen på 500 anställda på koncernnivå eller dotterbolagsnivå? Påverkar koncernens/dotterbolagets hemort beräkningssättet? Ska redogörelsen inbegripa hur de huvudsakliga negativa konsekvenserna har beaktats på koncernens moderbolagsnivå eller på konsoliderad nivå?

De europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) har ställt denna fråga till EU-kommissionen den 7 januari 2021. Brevet till EU-kommissionen: Letter (2020)5678036,Corrigendum C(2021) 8620. EU-kommissionens svar 14.7.2021 Letter (2021)4556843 Uppdaterad 1.12.2021

 

SFDR art. 8

Räcker det att hållbarhetsfaktorer beaktas när investeringsbeslut fattas för att det ska anses handla om en finansiell produkt enligt artikel 8? Betraktas till exempel en uteslutningsstrategi som främjande av hållbarhetsegenskaper och således som en finansiell produkt enligt artikel 8? Kan till exempel ett nationellt förbud mot att investera i vapenindustri göra att det handlar om en finansiell produkt enligt artikel 8? Kan ordet "hållbar" eller "hållbarhet" i den finansiella produktens namn bidra till att den finansiella produkten anses vara en finansiella produkt enligt artikel 8 eller 9?

De europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) har ställt denna fråga till EU-kommissionen den 7 januari 2021. Brevet till EU-kommissionen: Letter (2020)5678036,Corrigendum C(2021) 8620. EU-kommissionens svar 14.7.2021 Letter (2021)4556843 Uppdaterad 20.8.2021

 

SFDR art. 9

Måste en finansiell produkt enligt artikel 9 investera endast i hållbara investeringar enligt artikel 2.17 eller vad är minimikravet i fråga om hållbara investeringar? Om ett EU-referensvärde för klimatomställning eller för anpassning till Parisavtalet har valts som referensvärde för den finansiella produkten, måste referensvärdet följas passivt för att artikel 9.3 ska vara tillämplig? 

De europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) har ställt denna fråga till EU-kommissionen den 7 januari 2021. Brevet till EU-kommissionen: Letter (2020)5678036, Corrigendum C(2021) 8620. EU-kommissionens svar 14.7.2021 Letter (2021)4556843 Uppdaterad 1.12.2021

Om en finansiell produkt är enligt SFDR-förordningen en artikel 9 produkt, ska alla 64 PAI-indikatorer rapporteras för den finansiella produkten för att principen orsaka inte betydande skada (do not significant harm) ska uppfyllas?

Alla investeringar som görs i en finansiell produkt enligt artikel 9 ska uppfylla definitionen av hållbara investeringar i SFDR-förordningen (artikel 2.17 i SFDR-förordningen). Det innebär bland annat att investeringarna inte får orska någon betydande skada för något av de hållbarhetsmål som ställs för hållbara investeringar. För finansiella produkter enligt artikel 9 ska alla obligatoriska och relevanta frivilliga PAI-indikatorer rapporteras (PAI = principal adverse impact, huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer). Bolaget ska emellertid för finansiella produkter enligt artikel 9 undersöka alla indikatorer för att identifiera vilka indikatorer som är relevanta. De obligatoriska indikatorerna är 18 stycken och de frivilliga indikatorerna är sammanlagt 46 stycken, av vilka minst två ska väljas. Uppdaterad 30.11.2021.

Frågor kan skickas via e-post

Frågor till Finansinspektionen om tillämpandet av hållbar finansiering – regleringen kan skickas:

  • via e-post kestavarahoitus(at)fiva.fi
  • e-postmeddelandets ämnesruta: Bolag – Ärende
  • ställ så välgrundade frågor i e-postmeddelandet som möjligt inklusive hänvisningar till regleringar.

Vårt huvudsakliga mål är att svara på ofta förekommande frågor via Finansinspektionens webbplats för Hållbar finansiering under Regelverk. Vi kan tyvärr inte lova ett svar på varje enskild fråga.

Länkar till regelverk

Lagändringarna om hållbar finansiering träde i kraft 10.5.2021 och regeringens propositionen 255/2020.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade uppgifter som ska lämnas in inom den finansiella tjänstesektornESAs slutrapport: Joint ESAs final report on RTS under SFDR 2021 (pdf, eng.).

Direktiv 2014/95 om tillhandahållande av icke-finansiell information och kommissionens två riktlinjer: Riktlinjer för icke-finansiell rapportering 2017/C215/01 och Tillägg avseende rapportering av klimatrelaterad information 2019/C209/01.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2089 vad gäller hållbarhetsrelaterade upplysningar för referensvärden.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar.