Hållbar finansiering

Regleringen om hållbar finansiering utgör en omfattande samling regler som gäller företag verksamma på finansmarknaden. Här har vi samlat både regler om hållbar finansiering som gäller hela den finansiella sektorn eller en större grupp företag under tillsyn, och regler som är under beredning. Obs! I de sektorspecifika reglerna läggs eventuellt också avsnitt om hållbar finansiering till (länk: https://www.finanssivalvonta.fi/sv/regelverk/regelverk-per-sektor/.

Se också temasidan om hållbar finansiering.

Frågor till Finansinspektionen om tillämpandet av hållbar finansiering – regleringen kan skickas:

  • via e-post kestavarahoitus(at)fiva.fi
  • e-postmeddelandets ämnesruta: Bolag – Ärende
  • ställ så välgrundade frågor i e-postmeddelandet som möjligt inklusive hänvisningar till regleringar.

Vårt huvudsakliga mål är att svara på ofta förekommande frågor via Finansinspektionens webbplats för Hållbar finansiering under Regelverk. Vi kan tyvärr inte lova ett svar på varje enskild fråga.

 

Länkar till regelverk

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade uppgifter som ska lämnas in inom den finansiella tjänstesektornESAs slutrapport: Joint ESAs final report on RTS under SFDR 2021 (pdf, eng.).

Direktiv 2014/95 om tillhandahållande av icke-finansiell information och kommissionens två riktlinjer: Riktlinjer för icke-finansiell rapportering 2017/C215/01 och Tillägg avseende rapportering av klimatrelaterad information 2019/C209/01.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2089 vad gäller hållbarhetsrelaterade upplysningar för referensvärden.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar.