Kryptoaktörer

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Kryptotillgångstjänster

Med kryptotillgångstjänster avses någon av följande tjänster och verksamheter som avser någon kryptotillgång:

 • tillhandahållande av förvaring och administration av kryptotillgångar för kunders räkning
 • drift av en handelsplattform för kryptotillgångar
 • utbyte av kryptotillgångar mot medel
 • utbyte av kryptotillgångar mot andra kryptotillgångar
 • utförande av order avseende kryptotillgångar för kunders räkning
 • placering av kryptotillgångar
 • mottagande och överföring av order avseende kryptotillgångar för kunders räkning
 • tillhandahållande av rådgivning om kryptotillgångar
 • tillhandahållande av portföljförvaltning av kryptotillgångar
 • tillhandahållande av överföringstjänster för kryptotillgångar för kunders räkning.

Respektive tjänst har beskrivits mer i detalj i artikel 3.1, 17–26 i MiCA-förordningen.

Handläggningstid för auktorisation för leverantörer av kryptotillgångstjänster

Tillhandahållande av kryptotillgångstjänster förutsätter auktorisation från och med den 30 december 2024. Mer detaljerade ansökningstider och anvisningar för inlämning av ansökan om auktorisation förleverantörer av kryptotillgångstjänster, dvs. CASP:er, kommer att publiceras senare på denna webbplats.

Även ett företag som för närvarande tillhandahåller tjänster kopplade till virtuella valutor med stöd av Finansinspektionens registrering, ska ansöka om en ny auktorisation i enlighet med MiCA-förordningen för att fortsätta sin verksamhet. Finansinspektionen informerar på denna webbplats så snart som möjligt om en eventuell nationell övergångsperiod som för närvarande utvärderas som en del av den nationella lagstiftningsprocessen. De tillhandahållare av virtuella valutor som registrerats av Finansinspektionen bereds möjlighet att lämna in en ansökan om auktorisation i enlighet med MiCA-förordningen redan före den 30 december. Finansinspektionen kommer att informera separat om startdatum för mottagande av ansökningar.

 • När ansökan om auktorisation inkommit ska Finansinspektionen inom 25 arbetsdagar bedöma om ansökan innehåller alla nödvändiga uppgifter. Finansinspektionen bedömer i detta skede dock inte kvaliteten på de inlämnade uppgifterna. Finansinspektionen kan begära att ansökan kompletteras om den helt eller delvis saknar vissa nödvändiga uppgifter. Finansinspektionen ställer upp en tidsfrist för anmälan av uppgifterna.
 • Efter mottagandet av de saknade uppgifterna ska Finansinspektionen inom 40 arbetsdagar genomföra en kvalitativ bedömning av ansökan. Finansinspektionen kan under denna tid begära tilläggsutredning, men bedömningstiden på 40 arbetsdagar avbryts under högst 20 arbetsdagar endast efter den första begäran om tilläggsutredning.
Tillhandahållande av kryptotillgångstjänster med stöd av en annan auktorisation, dvs. anmälningsförfarande

Enligt MiCA-förordningen får kryptotillgångstjänster tillhandahållas också av sådana finansiella enheter som redan har en av Finansinspektionen beviljad auktorisation för tillhandahållande av andra än kryptotillgångstjänster. Med undantag av kreditinstitut har gruppen av tillåtna kryptotillgångstjänster begränsats enligt auktorisationstyp. Finansiella enheter, inklusive kreditinstitut, ska dock anmäla detta till Finansinspektionen innan tjänsterna tillhandahålls. Om anmälningsförfarandet i anslutning till tillhandahållande av kryptotillgångstjänster som gäller finansiella enheter föreskrivs i artikel 60 i MiCA-förordningen enligt följande:

 • Den finansiella enheten ska göra en anmälan till den behöriga myndigheten minst 40 arbetsdagar innan den tillhandahåller kryptotillgångstjänster för första gången.
 • En behörig myndighet ska inom 20 arbetsdagar från mottagandet av uppgifterna bedöma om alla uppgifter som krävs har lämnats. Tidsfristen för att lämna de uppgifter som saknas får inte överstiga 20 arbetsdagar från och med dagen för begäran.

Bedömningsperioden på 40 arbetsdagar avbryts under den tid det tar för att lämna de saknade uppgifterna. Finansinspektionen kan enligt egen prövning begära en komplettering av uppgifterna ännu efter detta, men perioden på 40 arbetsdagar avbryts inte längre efter den första begäran om komplettering.

Det viktigaste innehållet i ansökan om auktorisation och anmälan avseende leverantörer av kryptotillgångstjänster

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma har publicerat utkast på standarder för innehållet i ansökan om auktorisation och anmälan avseende ett företag som utgående från en annan auktorisation tillhandahåller kryptotillgångstjänster (på engelska). De viktigaste innehållskraven både för auktorisations- och anmälningsblanketten är:

 • ENDAST ANSÖKAN OM AUKTORISATION: företagets kontaktuppgifter och stiftelseurkund
 • Verksamhetsplan: beskrivning av de tjänster som tillhandahålls och deras marknadsföring
 • Information om kryptotillgångarna i anslutning till vilka tjänster tillhandahålls
 • Kontinuitetsplan
 • Beskrivningar av informationssystem (inklusive redogörelse över efterlevnad av DORA-förordningen)
 • Utredning av separering och skydd av kundmedel
 • Verksamhetsprinciper och förfaringssätt för förhindrande av penningtvätt, bekämpning av finansiering av terrorism och efterlevnaden av sanktioner samt riskbedömningar och riskhanteringsmetoder
 • ENDAST ANSÖKAN OM AUKTORISATION: utredningar av kapitaltäckning och solvens samt minimikapital
 • ENDAST ANSÖKAN OM AUKTORISATION: utredning av ägarnas tillförlitlighet
 • ENDAST ANSÖKAN OM AUKTORISATION*: utredning av ledningens kvalifikationer och tillförlitlighet
 • ENDAST ANSÖKAN OM AUKTORISATION*: utredning av riskhanteringsmetoder
 • ENDAST ANSÖKAN OM AUKTORISATION*: utredning av förvaltnings- och styrsystem, inklusive bland annat
  • Organisationsbeskrivning
  • Policy för utkontraktering
  • Förfarande för hantering av klagomål
  • Hantering av intressekonflikter
  • Avvecklingsplan
  • Prissättning och hållbarhetsuppgifter för kryptotillgångarna som ingår i tjänsterna
  • Förvaring av transaktions-, order- och andra uppgifter om tjänsterna

* = Utifrån annan auktorisation, dvs. företag som tillhandahåller kryptotillgångstjänster med stöd av anmälan är skyldiga att iaktta också dessa krav. Uppgifterna lämnas dock inte in och behandlas därmed inte heller som en del av anmälan.

Den sökande eller den som gjort anmälan ska dessutom lämna in vissa tilläggsutredningar beroende på typen av kryptotillgångstjänster som tillhandahålls. Till exempel den som upprätthåller en handelsplattform ska lämna in utredningar av förfaranden för att förhindra marknadsmissbruk. Den som tillhandahåller rådgivningstjänster eller portföljförvaltning ska lämna en utredning av sina anställdas kunskaper och färdigheter för att genomföra dessa tjänster.

Om ett företag som ansöker om auktorisation redan har auktorisation för institut för elektroniska pengar eller betalningsinstitut eller en auktorisation i enlighet med Mifid II-direktivet, är den sökande inte skyldig att lämna ovan nämnda beskrivningar, utredningar och policyer, om de handlingar som lett till beviljande av ovan nämnda auktorisation fortfarande är aktuella när ansökan om auktorisation gällande kryptotillgångstjänster inkommer.

Företag som tillhandahåller kryptotillgångstjänster med stöd av anmälan, dvs.  utgående från en annan auktorisation, är inte skyldiga att lämna ovan nämnda beskrivningar, utredningar eller policyer, om de handlingar som lett till beviljande av en annan auktorisation fortfarande är aktuella när anmälan om inledande av tillhandahållande av kryptotillgångstjänster inkommer.

Auktorisationer och anmälningar i anslutning till e-pengatoken (EMT)

Utgivning av e-pengatoken, erbjudande till allmänheten och ansökan om upptagande till handel

Utgivning av e-pengatoken är tillståndspliktig verksamhet. Utgivaren är i princip den enda parten som får erbjuda e-pengatoken till allmänheten eller ansöka om att uppta dem till handel. Utgivaren kan i regel endast vara ett institut för elektroniska pengar eller ett kreditinstitut. Se

MiCA-förordningen tillämpas vid sidan om regleringen som gäller institut för elektroniska pengar och kreditinstitut som komplettering när instituten i fråga ger ut en e-pengatoken. Utgivaren av e-pengatoken ska:

 • underrätta Finansinspektionen om sin avsikt att ge ut en e-pengatoken senast 40 arbetsdagar på förhand
 • förse Finansinspektionen med en vitbok om kryptotillgångar som gäller e-pengatoken minst 20 arbetsdagar före den dag den offentliggörs (se mellanbladet "Vitbok om kryptotillgångar, dvs. white paper")
 • delge Finansinspektionen en återställningsplan och inlösenplan inom sex månader från erbjudandet till allmänheten eller upptagandet till handel.

Även andra personer kan med utgivarens skriftliga samtycke erbjuda allmänheten e-pengatoken eller ansöka om att uppta den till handel. Sådana personer är inte skyldiga att ansöka om auktorisation.

Förvaring, förvaltning eller överföring av e-pengatoken

Om ett institut för elektroniska pengar har för avsikt att erbjuda kunderna förvarings-, förvaltnings- eller överföringstjänster för de e-pengatoken som den gett ut ska institutet göra en förhandsanmälan om detta till Finansinspektionen. Se punkterna Tillhandahållande av kryptotillgångstjänster med stöd av annan auktorisation, dvs. anmälningsförfarande och Auktorisations- och anmälningsblanketter.

Om ett institut för elektroniska pengar har för avsikt att tillhandahålla kryptotillgångstjänster i anslutning till andra kryptotillgångar än de e-pengatoken som det själv gett ut ska institutet separat ansöka om auktorisation som leverantör av kryptotillgångstjänster. Därtill gäller att om ett institut för elektroniska pengar har för avsikt att tillhandahålla andra kryptotillgångstjänster än förvarings-, förvaltnings- eller överföringstjänster i anslutning till de e-pengatoken som den själv gett ut ska institut för elektroniska pengar separat ansöka om auktorisation som leverantör av kryptotillgångstjänster.

Kreditinstitut behöver inte separat ansöka om auktorisation i ovan nämnda situationer. Ett kreditinstitut ska dock göra en motsvarande förhandsanmälan om tillhandahållande av tjänster.

Auktorisationer och anmälningar i anslutning till tillgångsanknutna token (ART)(ART) liittyvät toimiluvat ja ilmoitukset

Utgivning av tillgångsanknutna token, erbjudande till allmänheten och ansökan om upptagande till handel

Utgivning av tillgångsanknutna token är tillståndspliktig verksamhet. Utgivaren är i princip den enda parten som får erbjuda tillgångsanknutna token till allmänheten eller ansöka om att uppta dem till handel. En tillgångsanknuten token får i regel ges ut endast av ett företag som uttryckligen beviljats auktorisation som utgivare av en tillgångsanknuten token.  Auktorisationen beviljas alltid för utgivning av en tillgångsanknuten token, för utgivning av två tillgångsanknutna token krävs det alltså två auktorisationer. Kreditinstitut får med stöd av anmälan ge ut tillgångsanknutna token.

Finansinspektionen ska inom 25 arbetsdagar från mottagandet av ansökan om auktorisation bedöma om alla krävda uppgifter har inkluderats i ansökningen. För begäran om tilläggsutredning ställs en tidsfrist inom vilken sökanden ska lämna de uppgifter som saknas.

Finansinspektionen ska utarbeta ett utkast till beslut om beviljande eller nekande av auktorisation inom 60 arbetsdagar från att ansökan har konstaterats innehålla alla nödvändiga uppgifter. Finansinspektionen delger beslutsutkastet till Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska centralbanken och vid behov också till en annan centralbank. De nämnda parterna ska lämna sina synpunkter på beslutsutkastet till Finansinspektionen inom 20 arbetsdagar. Finansinspektionen ska fatta beslut om beviljande eller nekande av auktorisation inom 25 arbetsdagar efter att ovan nämnda parter har lämnat in sina synpunkter till Finansinspektionen.

Ett kreditinstitut ska göra en anmälan till Finansinspektionen senast 90 arbetsdagar före den avsedda utgivningen. En tillgångsanknuten token får inte ges ut innan Finansinspektionen har godkänt anmälningen och vitboken. Europeiska bankmyndigheten EBA har publicerat ett utkast för förfarandet vid godkännande av vitboken om kryptotillgångar som gäller en tillgångsanknuten token som utgivits av ett kreditinstitut (på engelska).

Centralt innehåll i ansökan om auktorisation för utgivare av en tillgångsanknuten token och kreditinstitutets anmälan

Europeiska bankmyndigheten EBA har publicerat ett utkast på en standard som gäller innehållet i ansökan om auktorisation (på engelska).

De centrala innehållskraven både för auktorisations- och anmälningsblanketten är:

 • Vitbok om kryptotillgångar avseende en tillgångsanknuten token (se mellanbladet "Vitbok om kryptotillgångar, dvs. white paper")
 • Juridisk bedömning av kryptotillgångens natur
 • ENDAST ANSÖKAN OM AUKTORISATION: Företagets kontaktinformation och stiftelseurkund
 • Verksamhetsplan: beskrivning av affärsmodellen
 • ENDAST ANSÖKAN OM AUKTORISATION: Utredning av att affärsmodellen inte hotar marknadsintegriteten, den finansiella stabiliteten eller betalningssystemens funktion eller utsätter utgivaren för allvarliga risker för penningtvätt eller finansiering av terrorism
 • ENDAST ANSÖKAN OM AUKTORISATION: Utredning av att eventuella leverantörer av kryptotillgångstjänster som fungerar som samarbetspartner iakttar kraven som gäller förhindrande av penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism
 • ENDAST ANSÖKAN OM AUKTORISATION: Utredningar av kapitaltäckning och solvens samt minimikapital
 • Utredning av förvaltnings- och styrsystem, inklusive bland annat
  • Utredningar av och policyer för tillgångsreservens sammansättning, förvaring och placering
  • Utredningar av mekanismerna för utgivning och inlösen samt validering av transaktioner
  • Utredningar av innehavarnas rättigheter
  • Likviditetsförvaltningspolicy
  • Utredning av hantering av intressekonflikter
  • Beskrivning av förfarande för hantering av klagomål
 • ENDAST ANSÖKAN OM AUKTORISATION: Utredningar av ledningens kompetens och tillförlitlighet
 • ENDAST ANSÖKAN OM AUKTORISATION: Utredningar av ägarnas tillförlitlighet
 • Kontinuitetsplan samt beskrivning av informationssystem och informationssäkerhet (inklusive redogörelse över efterlevnad av DORA-förordningen)

Utgivaren är dessutom skyldig att utarbeta utredningar av följande:

 • Tillkännagivande till kunderna om antalet token i omlopp och tillgångsreservens värde och sammansättning
 • Stresstestplaner
 • Marknadsföring och hållbarhetsuppgifter om token

Utgivaren av en tillgångsanknuten token ska dessutom lämna in en återställningsplan och inlösenplan inom sex månader efter beviljande av auktorisation. Återställningsplanen ska också lämnas till Verket för finansiell stabilitet om utgivaren är ett kreditinstitut.

Även andra personer kan med skriftligt samtycke från utgivaren av tillgångsanknutna token erbjuda allmänheten en tillgångsanknuten token eller ansöka om att uppta den till handel. Sådana personer är inte skyldiga att ansöka om auktorisation.

Blanketter för ansökan om auktorisation och för anmälan

Leverantören av kryptotillgångstjänsten ska använda en lämplig blankett för ansökan eller anmälan. Bilagor kan bifogas blanketten. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma har publicerat utkast på blanketter för ansökan om auktorisation och för anmälan (eng.)

Ett företag som ansöker om auktorisation som utgivare av en tillgångsanknuten token ska också använda en lämplig blankett: Anvisningar för ansökan om auktorisation och ansökningsblankett (eng.).

Blanketterna för ansökan om auktorisation och för anmälan med bilagor skickas till Finansinspektionens registratur: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi eller per post på adressen Finansinspektionen, Registratur, PB 103, 00101 Helsingfors. Ytterligare information om bland annat kryptering av e-post och registraturens kontaktinformation.

För handläggningen av ansökan om auktorisation och anmälan uppbärs en avgift enligt åtgärdstariffen. Åtgärdsavgiften uppbärs för både positiva och negativa beslut. Om handläggningen av ärendet avbryts på grund av att den sökande återkallar sin ansökan uppbärs en avgift för de handläggningskostnader som förorsakats fram till dess.

Kontaktinformation

I icke-brådskande ärenden som gäller MiCA kan du kontakta oss: MiCAquestions(at)finanssivalvonta.fi

Vi ber dig dock uppmärksamma att vi inte läser e-postlådan dagligen och att vi via denna e-postadress inte tar emot ansökan om auktorisation enligt MiCA-förordningen eller andra kontakter som kräver brådskande åtgärder.

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Vitbok om kryptotillgångar (White Paper) och marknadsföring av kryptotillgångar

Hur regleras erbjudandet av kryptotillgångar till allmänheten och upptagandet till handel?

Regleringen för erbjudande av kryptotillgångar och upptagande till handel beror på kryptotillgångstypen. Det finns tre typer av kryptotillgångar:

 • tillgångsanknutna token (ART)
 • e-pengatoken (EMT)
 • andra kryptotillgångar än tillgångsanknutna token (ART) eller e-pengatoken (EMT) ("andra kryptotillgångar")

Vad innebär erbjudande av kryptotillgångar till allmänheten?

Med erbjudande av kryptotillgångar till allmänheten avses kommunikation till personer, oavsett form och medium, som innehåller tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de kryptotillgångar som erbjuds så att presumtiva innehavare kan fatta beslut om huruvida de ska köpa dessa kryptotillgångar.

E-pengatoken som hänvisar till en officiell medlemsstatsvaluta anses erbjudas till allmänheten i unionen.

Tillgångsanknutna token (ART)

En tillgångsanknuten token får erbjudas till allmänheten eller ansökas om upptagande till handel i unionen i regel endast om den person som erbjuder eller ansöker om upptagande till handel är utgivaren av en sådan tillgångsanknuten token och är

 1. en juridisk person som är etablerad i unionen eller ett annat företag som är etablerat i unionen och som har auktoriserats i enlighet med artikel 21 i MiCA-förordningen av den behöriga myndigheten i sin hemmedlemsstat, eller
 2. ett kreditinstitut som uppfyller kraven i artikel 17 i MiCA-förordningen.

Den som ansöker om auktorisation enligt punkt A ska foga en vitbok om kryptotillgångar som gäller tillgångsanknutna token till ansökan om auktorisation. Ett kreditinstitut enligt punkt B ska meddela om sin avsikt att ge ut en tillgångsanknuten token och därtill före utgivningen tillsammans med nämnda meddelande också lämna in en vitbok om kryptotillgångar som gäller tillgångsanknutna token. Finansinspektionen ska godkänna vitboken om kryptotillgångar som gäller tillgångsanknutna token före utgivningen. Ett företag enligt punkt A eller ett kreditinstitut enligt punkt B är alltid skyldigt att utarbeta en vitbok om kryptotillgångar, även om en tredje part med utgivarens skriftliga samtycke sköter om erbjudandet till allmänheten eller ansökan om upptagande till handel. Det samma gäller om undantaget från auktorisationskravet i artikel 16.2 i MiCA kan tillämpas på utgivningen, dvs. utgivaren är ändå skyldig att offentliggöra en vitbok om kryptotillgångar.

I detta avsnitt behandlas endast innehållet i vitböckerna om kryptotillgångar, deras offentliggörande och ändringar i dem. I avsnittet behandlas också marknadsföringen. Läs mer om tillgångsanknutna tokens utgivning, erbjudande, ansökan om upptagande till handel och auktorisation på mellanbladet Ansökan om auktorisation > Auktorisationer och anmälningar i anslutning till tillgångsanknutna token (ART).

Vilka är innehållskraven för en vitbok om kryptotillgångar?

MiCA-förordningen innehåller detaljerade krav på innehållet i en vitbok om kryptotillgångar avseende tillgångsanknutna token. Vitboken ska innehålla alla uppgifter som krävs i regleringen.

Vitboken om kryptotillgångar utarbetas på finska, svenska eller engelska. Om en tillgångsanknuten token erbjuds också i en annan medlemsstat än i utgivarens hemmedlemsstat ska vitboken om kryptotillgångar utarbetas också på den mottagande medlemsstatens officiella språk eller på engelska.

Vitboken om kryptotillgångar ska utarbetas i maskinläsbart format.
Se innehållskraven för vitboken om kryptotillgångar avseende tillgångsanknutna token: MiCA artikel 19 och MiCA bilaga II.

Offentliggörande av vitboken om kryptotillgångar

En utgivare av en tillgångsanknuten token ska på sin webbplats offentliggöra den vitbok om kryptotillgångar som godkänts av Finansinspektionen. Den godkända vitboken om kryptotillgångar ska vara tillgänglig för allmänheten senast vid startdatumet för erbjudandet till allmänheten av den tillgångsanknutna token eller upptagandet av denna token till handel.

Den godkända vitboken om kryptotillgångar ska vara tillgänglig på utgivarens webbplats så länge som den tillgångsanknutna token innehas av allmänheten.

Revidering av vitboken om kryptotillgångar

Skyldigheten att revidera en vitbok om kryptotillgångar har reglerats i artikel 25 i MiCA-förordningen.

Anmälan till Finansinspektionen om planerade ändringar

Utgivare av tillgångsanknutna token ska till Finansinspektionen (den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten) anmäla alla planerade ändringar i sin affärsmodell som sannolikt kommer att ha betydande inflytande på köpbeslutet för innehavare eller presumtiva innehavare av tillgångsanknutna token, och som sker efter beviljandet av auktorisation enligt artikel 21 i MiCA-förordningen eller efter godkännandet av vitboken av kryptotillgångar enligt artikel 17 i MiCA, samt inom ramen för artikel 23 i MiCA.

Utgivare av tillgångsanknutna token ska anmäla planerade ändringar till Finansinspektionen minst 30 arbetsdagar innan ändringarna träder i kraft.

Ovan nämnda anmälan ska skickas till Finansinspektionens registratur per e-post på adressen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi.

Delgivning av reviderad vitbok om kryptotillgångar till Finansinspektionen och godkännande av den reviderade vitboken

Om Finansinspektionen underrättats om en planerad ändring enligt ovan ska utgivaren av en tillgångsanknuten token utarbeta ett utkast till en reviderad vitbok om kryptotillgångar och säkerställa att ordningsföljden av den information som förekommer i den överensstämmer med ordningsföljden i den ursprungliga vitboken om kryptotillgångar.

Utgivaren av den tillgångsanknutna token ska tillFinansinspektionen lämna ett utkast till en reviderad vitbok om kryptotillgångar. Den reviderade vitboken om kryptotillgångar ska skickas till Finansinspektionens registratur per e-post på adressen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi.

Finansinspektionen ska godkänna eller neka att godkänna utkastet till reviderad vitbok om kryptotillgångar inom 30 arbetsdagar efter bekräftelsen av mottagandet. Vid granskningen av utkastet till reviderad vitbok om kryptotillgångar får Finansinspektionen begära in ytterligare uppgifter, förklaringar eller motiveringar avseende utkastet.  När Finansinspektionen gör en sådan begäran ska tidsfristen på 30 arbetsdagar börja löpa först när Finansinspektionen har fått de begärda ytterligare uppgifterna.

Offentliggörande av den reviderade vitboken om kryptotillgångar

Utgivaren av den tillgångsanknutna token ska på sin webbplats offentliggöra den reviderade vitboken om kryptotillgångar. Den reviderade vitboken om kryptotillgångar ska vara tillgänglig på utgivarens webbplats så länge som den tillgångsanknutna token innehas av allmänheten.

Hur regleras marknadsföringen av tillgångsanknutna token?

Marknadsföringen av tillgångsanknutna token har reglerats i artikel 29 i MiCA-förordningen. Marknadsföringsmaterial får inte spridas innan vitboken om kryptotillgångar har offentliggjorts.

Marknadsföringsmaterialet och ändringar i det ska offentliggöras på utgivarens webbplats.

Marknadsföringsmaterialet för tillgångsanknutna token ska uppfylla samtliga följande krav:

 • Marknadsföringsmaterialet kan lätt identifieras som sådant.
 • Informationen i marknadsföringsmaterialet är rättvisande, tydlig och inte vilseledande.
 • Informationen i marknadsföringsmaterialet överensstämmer med informationen i vitboken om kryptotillgångar.
 • I marknadsföringsmaterialet anges det tydligt att en vitbok om kryptotillgångar har offentliggjorts, och adressen till webbplatsen för utgivaren av den tillgångsanknutna token samt ett telefonnummer och en e-postadress för att kontakta utgivaren framgår tydligt.

Marknadsföringsmaterialet ska dessutom innehålla en tydlig och otvetydig förklaring om att innehavare av den tillgångsanknutna token när som helst har rätt till inlösen gentemot utgivaren.

Marknadsföringsmaterialet ska på begäran anmälas till Finansinspektionen.

E-pengatoken (EMT)

E-pengatoken kan erbjudas till allmänheten eller ansökan om upptagande till handel av en e-pengatoken i unionen kan i regel göras endast av utgivaren som är ett kreditinstitut eller ett institut för elektroniska pengar. Dessutom förutsätts att utgivaren enligt artikel 51 i MiCA-förordningen har offentliggjort en vitbok om kryptotillgångar och delgett Finansinspektionen ifrågavarande vitbok om kryptotillgångar.

Även andra personer kan under vissa förutsättningar med utgivarens skriftliga samtycke erbjuda allmänheten e-pengatoken eller ansöka om att uppta den till handel.

I detta avsnitt behandlas endast innehållet i vitböckerna om kryptotillgångar, deras offentliggörande och ändringar i dem. I avsnittet behandlas också marknadsföringen. Se ytterligare information om utgivning, erbjudande och ansökan om upptagande till handel avseende e-pengatoken på Finansinspektionens webbplats under Kryptoaktörer, se även: MiCA, IV avdelning.  

Vilka är innehållskraven för en vitbok om kryptotillgångar?

MiCA-förordningen innehåller detaljerade krav på innehållet i en vitbok om kryptotillgångar avseende e-pengatoken. Vitboken ska innehålla alla uppgifter som krävs i regleringen.

Vitboken om kryptotillgångar utarbetas på finska, svenska eller engelska. Om en e-pengatoken erbjuds också i en annan medlemsstat än i utgivarens hemmedlemsstat ska vitboken om kryptotillgångar utarbetas också på den mottagande medlemsstatens officiella språk eller på engelska.

Vitboken om kryptotillgångar ska utarbetas i maskinläsbart format.

Se innehållskraven i vitboken om kryptotillgångar avseende e-pengatoken: MiCA artikel 51 och MiCA bilaga III.

Delgivning av vitboken om kryptotillgångar till Finansinspektionen

Vitboken om kryptotillgångar avseende e-pengatoken ska delges Finansinspektionen. Finansinspektionen godkänner inte vitböcker om kryptotillgångar avseende e-pengatoken.

Offentliggörande av vitboken om kryptotillgångar

Utgivaren av e-pengatoken ska på sin webbplats offentliggöra vitboken om kryptotillgångar innan den erbjuder e-pengatoken till allmänheten i unionen eller ansöker om upptagande av e-pengatoken till handel.

Revidering av vitboken om kryptotillgångar

Den reviderade vitboken om kryptotillgångar ska delges Finansinspektionen. Den reviderade vitboken om kryptotillgångar ska skickas till Finansinspektionens registratur per e-post på adressen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi.

Den reviderade vitboken om kryptotillgångar ska offentliggöras på utgivarens webbplats.

Hur regleras marknadsföringen av e-pengatoken?

Marknadsföringen av e-pengatoken har reglerats i artikel 53 i MiCA-förordningen. Marknadsföringsmaterial får inte spridas innan vitboken om kryptotillgångar har offentliggjorts.

Marknadsföringsmaterialet och ändringar i det ska offentliggöras på utgivarens webbplats.

Marknadsföringsmaterialet för e-pengatoken ska uppfylla samtliga följande krav:

 • Marknadsföringsmaterialet kan lätt identifieras som sådant.
 • Informationen i marknadsföringsmaterialet är rättvisande, tydlig och inte vilseledande.
 • Informationen i marknadsföringsmaterialet överensstämmer med informationen i vitboken om kryptotillgångar.
 • I marknadsföringsmaterialet anges det tydligt att en vitbok om kryptotillgångar har offentliggjorts, och adressen till webbplatsen för utgivaren av e-pengatoken samt ett telefonnummer och en e-postadress för att kontakta utgivaren framgår tydligt.

Marknadsföringsmaterialet ska dessutom innehålla en tydlig och otvetydig förklaring om att innehavare av e-pengatoken när som helst har rätt till inlösen gentemot utgivaren och enligt det nominella värdet.

Marknadsföringsmaterialet ska på begäran anmälas till Finansinspektionen.

Andra kryptotillgångar

Erbjudandet av andra kryptotillgångar förutsätter i regel att erbjudaren har utarbetat en vitbok om kryptotillgångar, delgett den till Finansinspektionen och offentliggjort den samt iakttagit övriga bestämmelser i artikel 4 i MiCA-förordningen.

Upptagande av andra kryptotillgångar till handel förutsätter också en vitbok om kryptotillgångar enligt artikel 5 i MiCA-förordningen samt efterlevnad av övriga bestämmelser i artikel 5.

När behöver en vitbok om kryptotillgångar inte utarbetas?

En vitbok om andra kryptotillgångar än tillgångsanknutna token och e-pengatoken behöver inte utarbetas, lämnas till Finansinspektionen och offentliggöras när någon av följande grunder för undantag kan tillämpas på erbjudandet.

 • Kryptotillgångarna erbjuds till mindre än 150 personer
 • Erbjudandets totala vederlag överstiger inte 1 miljon euro under en tolvmånadersperiod
 • Erbjudandet riktas endast till kvalificerade investerare och endast kvalificerade investerare kan inneha dessa kryptotillgångar

I ovan nämnda fall ska erbjudaren dock vara en juridisk person och iaktta de krav som ställs i artikel 14 i MiCA-förordningen. Kravet på en juridisk person och artikel 14 i MiCA tillämpas inte om kryptotillgången erbjuds kostnadsfritt eller om den har skapats automatiskt som belöning för upprätthållandet av den distribuerade liggaren eller valideringen av transaktioner. Dessa krav tillämpas inte heller om erbjudandet gäller en nyttotoken som ger tillgång till en befintlig vara eller tjänst. Kraven tillämpas inte heller om kryptotillgången kan användas enbart i ett begränsat nätverk av tjänsteleverantörer för att förvärva varor och tjänster.

Ingen av de ovannämnda grunderna för undantag kan tillämpas längre om man ansöker om upptagande av ifrågavarande kryptotillgång till handel.

När en person ansöker om upptagande av kryptotillgången till handel ska vitboken om kryptotillgångar utarbetas endast efter det första upptagandet till handel. En vitbok behöver alltså inte utarbetas separat för varje handelsplattform i samband med noteringen. Förutsättningen är att vitboken hålls uppdaterad i enlighet med regleringen.

Vilka är innehållskraven för en vitbok om kryptotillgångar?

MiCA-förordningen innehåller detaljerade krav på innehållet i en vitbok om kryptotillgångar. Vitboken ska innehålla alla uppgifter som krävs i regleringen. I vitboken om kryptotillgångar ska uppges information om ångerrätten som gäller under en period på 14 dagar.

Vitboken om kryptotillgångar utarbetas på finska, svenska eller engelska. Vitboken om kryptotillgångar ska utarbetas i maskinläsbart format. Mer information hittar du här ESMA Second Consultation Paper on MiCA (på engelska)

Se innehållskraven för andra kryptotillgångar: MiCA artikel 6 och bilaga I.

Anmälan av vitboken om kryptotillgångar och andra uppgifter till Finansinspektionen

Vitböcker om andra kryptotillgångar än tillgångsanknutna token och e-pengatoken ska anmälas till Finansinspektionen.

Finansinspektionen varken granskar eller godkänner dessa vitböcker om kryptotillgångar.

Till tillkännagivandet av vitboken om kryptotillgångar fogas en förklaring av varför kryptotillgången i fråga inte faller utanför tillämpningsområdet för MiCA-förordningen eller inte är en e-pengatoken eller tillgångsanknuten token.

Den som vill erbjuda eller ansöka om upptagande av kryptotillgången till handel också i andra medlemsstater ska i samband med tillkännagivandet delge Finansinspektionen en förteckning över dessa medlemsstater.

Finansinspektionen ska delges:

 1. Vitbok om kryptotillgångar
 2. Förklaring över regleringens tillämpning
 3. Förteckning över mottagande medlemsstater (vid behov)

Dessa uppgifter ska lämnas minst 20 arbetsdagar före dagen då vitboken om kryptotillgångar offentliggörs.

Offentliggörande av vitboken om kryptotillgångar

Vitboken om kryptotillgångar ska offentliggöras på erbjudarens webbplats inom rimlig tid innan erbjudandet till allmänheten börjar och i varje fall före erbjudandeperioden inleds. Motsvarande krav gäller för ansökan om upptagande av kryptotillgången till handel. Vitboken om kryptotillgångar ska vara tillgänglig på webbplatsen så länge som kryptotillgångarna innehas av allmänheten.

Revidering av vitboken om kryptotillgångar

Den offentliggjorda vitboken om kryptotillgångar ska revideras så snart det förekommer en ny faktor av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter. Den reviderade vitboken om kryptotillgångar och orsakerna till ändringarna ska anmälas till Finansinspektionen minst sju arbetsdagar före de offentliggörs. Samtidigt ska det planerade datumet för offentliggörande anmälas. Skyldigheten att revidera vitboken om kryptotillgångar fortsätter under erbjudandets teckningsperiod eller så länge kryptotillgången är föremål för handel.

Offentliggörande av resultat av erbjudandet till allmänheten

Den som erbjuder kryptotillgångar ska offentliggöra resultatet av erbjudandet på sin webbplats inom 20 arbetsdagar efter utgången av teckningsperioden. Om inget slutdatum ställts för teckningsperioden ska erbjudaren minst en gång per månad på sin webbplats offentliggöra antalet kryptotillgångar i omlopp.

Skyddsarrangemang för tillgångar

Förvaringen av medel som insamlats under erbjudandet till allmänheten eller förvaringen av kryptotillgångar kan skötas enbart av ett kreditinstitut eller leverantörer av kryptotillgångstjänster som tillhandahåller förvaring och administration av kryptotillgångar för sina kunders räkning.

Hur regleras marknadsföringen av kryptotillgångar?

För marknadsföringen av andra kryptotillgångar än tillgångsanknutna token eller e-pengatoken gäller bland annat följande krav:

 • Marknadsföringsmaterialet kan lätt identifieras som sådant.
 • Informationen i marknadsföringsmaterialet är rättvisande, tydlig och inte vilseledande.
 • Marknadsföringsmaterial får inte spridas innan vitboken om kryptotillgångar har offentliggjorts.
 • Informationen i marknadsföringsmaterialet ska överensstämma med informationen i vitboken om kryptotillgångar, den ska uppge offentliggörandet av vitboken om kryptotillgångar samt ange övriga uppgifter som krävs av regleringen, såsom erbjudarens kontaktuppgifter.
 • Marknadsföringsmaterialet ska delges Finansinspektionen på begäran.
 • Marknadsföringsmaterialet ska revideras vid behov och de ändrade uppgifterna ska lämnas till Finansinspektionen på begäran.
 • Marknadsföringsmaterialet ska vara tillgängligt på webbplatsen för erbjudaren eller de personer som ansöker om upptagande till handel så länge kryptotillgångarna innehas av allmänheten.