Informationsskyldighet för emittenter

Vem gäller informationsskyldigheten?

Informationsskyldigheten gäller emittenter vars värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform. Marknadsplatsoperatör för den reglerade marknaden i Finland är Nasdaq Helsinki Oy (Helsingforsbörsen). Multilateral handelsplattform (Multilateral Trading Facility, MTF) i Finland är First North Finland, som drivs av Helsingforsbörsen.

Informationsskyldigheten syftar till att säkerställa att investerarna har lika möjligheter till samtidig information, så att investerarna får tillgång till tillräcklig information för att kunna bilda sig en välgrundad uppfattning om emitten och dess värdepapper.

Informationsskyldigheten för noterade bolag grundar sig på värdepappersmarknadslagen (VPML), förordningen om marknadsmissbruk (MAR) och handelsplatsens regler. Informationskraven för First North Finland är mindre stränga än för Helsingforsbörsens huvudlista.

Informationsskyldigheten innebär skyldighet att upprätta börsprospekt i samband med börsintroduktion. I vissa fall kan ett bolagsprospekt upprättas för First North Finland vid börsintroduktion.  Informationsskyldigheten efter börsintroduktion innebär skyldighet att offentliggöra uppgifter regelbundet och fortlöpande.

Regelbunden informationsskyldighet

Med regelbunden informationsskyldighet avses bland annat emittentens regelbundna rapportering om sin ekonomiska ställning och resultat.

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Mer om den regelbundna informationsskyldigheten

Emittenter vars värdepapper är föremål för handel på Helsingforsbörsens reglerade marknad ska med stöd av värdepappersmarknadslagen (VPML) offentliggöra bokslutet och verksamhetsberättelsen och en halvårsrapport. Dessutom ska emittenterna offentliggöra en bokslutskommuniké med stöd av Helsingforsbörsens regler. Emittenten får frivilligt offentliggöra en delårsrapport eller en kortare ekonomisk rapport för de tre respektive nio första månaderna av räkenskapsperioden, men detta är inte något krav enligt lagen eller Helsingforsbörsens regler.

Emittenter vars värdepapper är föremål för handel på First North Finland ska med stöd av handelsplatsens regler offentliggöra en bokslutskommuniké, bokslutet och verksamhetsberättelsen och en halvårsrapport. Emittenten kan frivilligt offentliggöra en delårsrapport eller kortare ekonomisk rapport för de tre respektive nio första månaderna av räkenskapsperioden.

Se också

Redovisning av alternativa nyckeltal

Med alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measure, APM) avses finansiella mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning eller kassaflöden inte definieras eller anges i tillämpliga regler för finansiell rapportering (t.ex. IFRS). Alternativa nyckeltal är t.ex. rörelseresultat, kassaresultat och driftsbidrag (EBITDA).

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA har meddelat riktlinjer om alternativa nyckeltal (pdf)

Emittenter vars värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad bör följa dessa riktlinjer när de redovisar alternativa nyckeltal i sina obligatoriska rapporter eller prospekt. ESMAs riktlinjer gäller inte emittenter vars värdepapper är föremål för handel på  First North Finland efter börsintroduktion.

Se också

Val av hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten

För emittenter av aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad är hemstaten för den regelbundna informationsskyldigheten den EU-medlemsstat där bolaget har sitt bolagsrättsliga säte. Emittenten behöver inte välja hemstat eller informera om valet.

Emittenter av andra värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad ska till hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten välja antingen medlemsstaten enligt det bolagsrättsliga sätet eller någon av de medlemsstater där bolagets värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad. Emittenten ska offentliggöra valet av hemstat och informera tillsynsmyndigheten om valet.

Om värdepapperets nominella värde understiger 1000 euro och emittentens bolagsrättsliga säte ligger i Finland, är hemstaten för den regelbundna informationsskyldigheten alltid Finland. Emittenten behöver inte välja hemstat eller informera om valet.

Så här meddelar du om valet av hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten

 • offentliggör uppgiften om valet av hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten med en börskommuniké (meddelandekategori ”Val av hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten”) inom tre månader från det att värdepapperen togs upp till handel.
 • meddela valet av hemstat till tillsynsmyndigheten enligt det bolagsrättsliga sätet och till myndigheterna i alla de länder där värdepapperen är föremål för handel på en reglerad marknad.
 • använd bifogade formulär från ESMA.
 • skicka meddelandet per e-post till adressen markkinat(at)finanssivalvonta.fi. Kontaktuppgifter för tillsynsmyndigheterna i andra länder finns i formuläret.

Skyldigheten att meddela om och offentliggöra valet av hemstat gäller inte emittenter vars värdepapper är föremål för handel på First North Finland.

Fortlöpande informationsskyldighet

Med fortlöpande informationsskyldighet avses uppdaterad information som emittenten löpande offentliggör för marknaden. Skyldigheten omfattar framför allt offentliggörande av insiderinformation och annan obligatorisk information.

Offentliggörande av insiderinformation och uppskjutande av offentliggörande

Bestämmelserna i MAR om offentliggörande av insiderinformation gäller emittenter vars aktier är föremål för handel på Helsingforsbörsens reglerade marknad eller på First North Finland.
Med insiderinformation avses icke offentliggjord information av specifik natur som direkt eller indirekt hänför sig till emittenten och som, om den offentliggörs, sannolikt skulle ha en betydande inverkan på värdepapperets pris. Läs mer om insiderinformation.

Emittenten ska offentliggöra insiderinformation så snabbt som möjligt, men kan dock på eget ansvar skjuta upp offentliggörandet om alla följande villkor uppfylls:

 • ett omedelbart offentliggörande sannolikt skadar emittentens legitima intressen,
 • det är inte sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmänheten och
 • det kan säkerställas att informationen förblir konfidentiell.

Så här anmäler du uppskjutet offentliggörande av insiderinformation

Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

 • bolagets fullständiga namn
 • FO-nummer
 • LEI-nummer
 • kontaktuppgifter för den person som lämnar anmälan (namn, befattning i bolaget, e-post till arbetet, telefonnummer)
 • specificerade uppgifter om den insiderinformation vars offentliggörande skjuts upp (börsmeddelandets rubrik, datum och klockslag när börsmeddelandet offentliggjorts, datum och klockslag för beslutet om att uppskjutet offentliggörande)
 • uppgifter om de personer som ansvarar för beslutet om uppskjutet offentliggörande (namn, befattning i företaget).

För att bedöma att den regelbundna informationsskyldigheten uppfylls kan Finansinspektionen vid behov be emittenten om en redogörelse för att villkoren för uppskjutet offentliggörande uppfylls och andra noggrannare uppgifter om uppskjuten insiderinformation (tidpunkt när insiderinformationen uppkommit, ursprunglig bedömning av tidpunkten för offentliggörande, uppgifter om de personer som som ansvarar för uppföljningen av villkoren för uppkjutet offentliggörande, offentliggörandet av insiderinformation och för den redogörelse som ska lämnas till Finansinspektionen).

ESMA har meddelat riktlinjer om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation (pdf). Riktlinjerna tar upp exempel som kan vara till hjälp för beslutet om uppskjutet offentliggörande.

Se också

Kreditinstituts och finansiella instituts möjlighet att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation i vissa särskilda situationer

Kreditinstitut eller finansiella institut kan på eget ansvar skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation, inklusive information om tillfälliga likviditetsproblem och särskilt om behovet av tillfälligt likviditetstillskott från en centralbank eller en långivare i sista hand, om följande villkor uppfylls:

 • offentliggörandet av insiderinformation riskerar att äventyra emittentens eller det finansiella systemets stabilitet,
 • det ligger i allmänhetens intresse att skjuta upp offentliggörandet,
 • det kan säkerställas att informationen förblir konfidentiell och
 • Finansinspektionen har gett sitt medgivande till uppskjutandet under förutsättning att villkoren i de tre föregående leden är uppfyllda.

Kreditinstitutet eller det finansiella institutet ska underrätta Finansinspektionen om sin avsikt att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation. Därtill ska kreditinstitutet eller det finansiella institutet bevisa att villkoren i de tre första leden är uppfyllda. Kreditinstitut eller det finansiella institutet ska därefter invänta Finansinspektionens godkännande av uppskjutandet. Om Finansinspektionen inte ger sitt medgivande till att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation, ska emittenten omgående offentliggöra insiderinformationen.

Kreditinstitutet eller det finansiella institut ska dessutom underrätta Finansinspektionen om en ny faktor, ändring eller uppgift som kan ha betydelse för att villkoren för uppskjutandet uppfylls.

Offentliggörande och tillgänglighållande av obligatorisk information

Med obligatorisk information avses information som ska offentliggöras med stöd av värdepappersmarknadslagen och förordningen om marknadsmissbruk. Information som ska offentliggöras med stöd av Helsingforsbörsens regler offentliggörs likaså på samma sätt som obligatorisk information.

Tillvägagångssättet vid offentliggörande av obligatorisk information är beroende av om emittentens värdepapper är föremål för handel på Helsingforsbörsens reglerade marknad eller på en multilateral handelsplattform på First North Finland.

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Offentliggörande och distribution av obligatorisk information

Emittenter vars värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad ska offentliggöra den obligatoriska informationen på ett sätt som tillåter effektiv och snabb tillgång till den obligatoriska informationen utan diskrimination. Det innebär att emittenten ska sörja för distributionen av meddelanden till massmedierna så att informationen får så bred spridning som möjligt i hemstaten och i mån av möjlighet också i hela Europa. Kraven på spridning i hela Europa kan anses bli uppfyllt till exempel när meddelandena skickas till nyhetsbyråer som är specialiserade på att förmedla internationell ekonomisk information. Offentliggörande av informationen enbart via sociala medier uppfyller inte ovan nämnda kriterier.

Den obligatoriska informationen ska sändas inte bara till medierna utan också till den marknadsplatsoperatör som driver den reglerade marknaden och till Finansinspektionen. Finansinspektionen anser att den lagstadgade skyldigheten att lämna den obligatoriska informationen till Finansinspektionen uppfylls när emittenten lämnar upplysningarna till den nationella centrala lagringsenheten, som Finansinspektionen har tillgång till. Helsingforsbörsen är central lagringsenhet (officially appointed mechanism, OAM) i Finland. När emittenten lämnar information till lagringsenheten ska rätt meddelandekategori anges. Helsingforsbörsen har på sin webbplats lagt ut anvisningar om användningen av meddelandekategorier.

Den obligatoriska informationen ska lämnas till lagringsenheten i den stat som är hemstat för emittentens regelbundna informationsskyldighet. Följaktligen ska emittenter av svenska aktier som är parallellnoterade på Helsingforsbörsen lämna den obligatoriska informationen till den centrala lagringsenheten i Sverige.

Emittenter vars värdepapper är föremål för handel på First North Finland ska offentliggöra insiderinformation och den information som handelsplatsen förutsätter i enlighet med handelsplatsens regler. Informationen lämnas inte till den nationella centrala lagringsenheten.

Det tekniska genomförandet av offentliggörande och distribution av information

Emittenter av värdepapper som är föremål för handel på Helsingforsbörsens reglerade marknad eller på First North Finland bör anlita specialiserade tjänsteleverantörer för offentliggörande och distribution av obligatorisk information. Enligt Finansinspektionens bedömning uppfyller till exempel distribution via emittentens e-post inte kraven på pålitlig kanal för publicering av insiderinformation i genomförandeförordningen för marknadsmissbruksförordningen. Distribution till nyhetsbyråerna via e-post motsvarar inte heller målet för informationsspridning i öppenhetsdirektivet.

Tillgänglighållande av obligatorisk information på emittentens webbplats

Emittenter av värdepapper som är föremål för handel på Helsingforsbörsens reglerade marknad eller på First North Finland ska hålla rapporterna enligt den regelbundna informationsskyldigheten tillgängliga på sin webbplats i minst 10 års tid och annan obligatorisk information i minst fem års tid. Vi rekommenderar också att delårsrapporter för de första tre respektive nio månaderna som emittenten frivilligt offentliggör och andra ekonomiska rapporter hålls tillgängliga på emittentens webbplats i minst 10 års tid, även om den lagstadgade tiden är fem år.

Prospektskyldighet

Läs mer om prospekt.

Mer information om informationsskyldigheten

Här nedan finns en förteckning över den lagstiftning som reglerar tillsynen av informationsskyldigheten.