Beviljare av konsumentkrediter och förmedlare av person-till-person-lån - instruktioner

Den som har för avsikt att tillhandahålla konsumentkrediter eller att förmedla person-till-person-lån ska för anteckning i registret göra en anmälan till Finansinspektionen.

Anmälan ska innehålla de uppgifter som nämns i 4 § i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (186/2023). Lagens 11 § innehåller ytterligare bestämmelser om de utredningar som ska inlämnas, såvida anmälaren har ansökt om rätt att ta emot kundmedel. Anmälan med bifogade utredningar ska lämnas in i form av en ansökan antingen på finska eller svenska. I händelse av eventuella extra utredningar kan även bilagor på andra språk godkännas vid behov. Inlämnandet av bilagor på andra språk än finska och svenska ska särskilt avtalas om på förhand med Finansinspektionen.

Kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån ska utan dröjsmål anmäla ändringar i de införda uppgifterna till Finansinspektionen. Därtill ska kreditgivaren och förmedlaren av person-till-person-lån anmäla om när verksamheten upphör till Finansinspektionen.

Anmälningsförfarandet och närmare föreskrifter och bestämmelser finns i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 3/2023.

Ansökningsblanketter

Finansinspektionen har publicerat en anmälningsblankett (word) för ansökan om registrering, samt en blankettbilaga (word), som rekommenderas att används för tillförlitlighets- och lämplighetsbedömning. Bilaga A (word) måste fyllas i, om anmälaren har för avsikt att ta emot kundmedel. Blanketterna kan också användas för anmälan om ändringar i de uppgifter som antecknats i registret.

Anmälan jämte bilagor ska skickas till Finansinspektionens registratorskontor antingen

På registratorskontoret ges ärendet ett diarienummer, som ska användas också vid inlämnandet av eventuella tilläggsutredningar.

Frågor om anmälningsförfarandet kan skickas per e-post till RLL-rekisteroinnit(at)finanssivalvonta.fi.