Offentliggörande av insiderinformation och uppskjutande av offentliggörande

Bestämmelserna i MAR om offentliggörande av insiderinformation gäller emittenter vars aktier är föremål för handel på Helsingforsbörsens reglerade marknad eller på First North Finland.
Med insiderinformation avses icke offentliggjord information av specifik natur som direkt eller indirekt hänför sig till emittenten och som, om den offentliggörs, sannolikt skulle ha en betydande inverkan på värdepapperets pris. Läs mer om insiderinformation.

Emittenten ska offentliggöra insiderinformation så snabbt som möjligt, men kan dock på eget ansvar skjuta upp offentliggörandet om alla följande villkor uppfylls:

 • ett omedelbart offentliggörande sannolikt skadar emittentens legitima intressen,
 • det är inte sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmänheten och
 • det kan säkerställas att informationen förblir konfidentiell.

Så här anmäler du uppskjutet offentliggörande av insiderinformation

Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

 • bolagets fullständiga namn
 • FO-nummer
 • LEI-nummer
 • kontaktuppgifter för den person som lämnar anmälan (namn, befattning i bolaget, e-post till arbetet, telefonnummer)
 • specificerade uppgifter om den insiderinformation vars offentliggörande skjuts upp (börsmeddelandets rubrik, datum och klockslag när börsmeddelandet offentliggjorts, datum och klockslag för beslutet om att uppskjutet offentliggörande)
 • uppgifter om de personer som ansvarar för beslutet om uppskjutet offentliggörande (namn, befattning i företaget).

För att bedöma att den regelbundna informationsskyldigheten uppfylls kan Finansinspektionen vid behov be emittenten om en redogörelse för att villkoren för uppskjutet offentliggörande uppfylls och andra noggrannare uppgifter om uppskjuten insiderinformation (tidpunkt när insiderinformationen uppkommit, ursprunglig bedömning av tidpunkten för offentliggörande, uppgifter om de personer som som ansvarar för uppföljningen av villkoren för uppkjutet offentliggörande, offentliggörandet av insiderinformation och för den redogörelse som ska lämnas till Finansinspektionen).

ESMA har meddelat riktlinjer om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation (pdf). Riktlinjerna tar upp exempel som kan vara till hjälp för beslutet om uppskjutet offentliggörande.

Se också

Kreditinstituts och finansiella instituts möjlighet att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation i vissa särskilda situationer

Kreditinstitut eller finansiella institut kan på eget ansvar skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation, inklusive information om tillfälliga likviditetsproblem och särskilt om behovet av tillfälligt likviditetstillskott från en centralbank eller en långivare i sista hand, om följande villkor uppfylls:

 • offentliggörandet av insiderinformation riskerar att äventyra emittentens eller det finansiella systemets stabilitet,
 • det ligger i allmänhetens intresse att skjuta upp offentliggörandet,
 • det kan säkerställas att informationen förblir konfidentiell och
 • Finansinspektionen har gett sitt medgivande till uppskjutandet under förutsättning att villkoren i de tre föregående leden är uppfyllda.

Kreditinstitutet eller det finansiella institutet ska underrätta Finansinspektionen om sin avsikt att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation. Därtill ska kreditinstitutet eller det finansiella institutet bevisa att villkoren i de tre första leden är uppfyllda. Kreditinstitut eller det finansiella institutet ska därefter invänta Finansinspektionens godkännande av uppskjutandet. Om Finansinspektionen inte ger sitt medgivande till att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation, ska emittenten omgående offentliggöra insiderinformationen.

Kreditinstitutet eller det finansiella institut ska dessutom underrätta Finansinspektionen om en ny faktor, ändring eller uppgift som kan ha betydelse för att villkoren för uppskjutandet uppfylls.