Etiska riktlinjer för Finansinspektionens personal

Dessa etiska riktlinjer gäller Finlands Banks tjänstemän som är anställda på Finansinspektionen inklusive direktören (nedan anställda på Finansinspektionen).

Europeiska centralbankens (ECB) råd godkände den 12 mars 2015 riktlinjer om principerna för det etiska ramverket för den gemensamma tillsynsmekanismen (ECB/2015/12). De nationella behöriga myndigheterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra riktlinjerna. De etiska riktlinjerna för Finansinspektionens personal, anvisningarna för de anställdas värdepappershandel och försäkringsinvesteringar samt anvisningarna för anmälningsskyldiga personer med insynsställning omfattar de principer som anges i riktlinjerna.

Rådgivare i etiska frågor

Ytterligare information om de etiska riktlinjerna lämnas av rådgivaren i etiska frågor.

Direktörens rådgivare i etiska frågor är bankfullmäktiges sekreterare. Rådgivare i etiska frågor för övriga anställda på Finansinspektionen är direktionens sekreterare.

Etiska riktlinjer

Oavhängighet och undvikande av intressekonflikter

Anställda på Finansinspektionen förutsätts i all sin verksamhet avhålla sig från sådana sysslor som kan ge upphov till en intressekonflikt för Finansinspektionen och skötseln av den anställdes tjänsteåligganden. Om det uppstår en intressekonflikt, ska den anställde utan dröjsmål underrätta sin chef om detta.

  • Med intressekonflikt avses en situation där personliga intressen kan påverka eller förefalla påverka en persons möjligheter att utföra sina uppgifter på ett opartiskt och objektivt sätt.
  • Med personliga intressen avses en ekonomisk förmån eller annan förmån eller möjlig förmån för anställda, deras familjemedlemmar och andra anhöriga eller deras vänner och nära bekanta.

Innan en ny person utnämns till en tjänst ska den anställde på Finansinspektionen som ansvarar för utnämningsprocessen försäkra sig om att den person som söker tjänsten eller uppgiften meddelar eventuella intressekonflikter under ansökningsförfarandet och före utnämningen till tjänsten bedöma om kandidatens tidigare arbetsuppgifter eller personliga förhållanden kan ge upphov till intressekonflikter med skötseln av tjänsteåligganden.

Anställda på Finansinspektionen ska meddela sin chef, om hans eller hennes nya arbetsuppgifter kan leda till en intressekonflikt eller om det under tjänstledighet har uppstått en intressekonflikt.

Gåva, annan förmån och gästfrihet

Enligt lagen får en tjänsteman inte fordra, acceptera eller ta emot en ekonomisk eller någon annan förmån, om detta kan försvaga förtroendet för honom eller Finansinspektionen1).

Anställda på Finansinspektionen får inte för egen del eller för någon annan person begära, ta emot eller acceptera en fördel, som på något sätt har ett samband med de uppgifter och skyldigheter som har ålagts dem.

  • Med fördel avses varje gåva, gästfrihet eller annan förmån av ekonomiskt eller icke-ekonomiskt slag, som objektivt förbättrar mottagarens ekonomiska, rättsliga eller personliga situation och till vilken mottagaren inte är berättigad av några andra orsaker.

Undantag utgör fördelar vars värde inte överstiger vad som är sedvanligt eller försumbart. Gåvor vars värde inte överstiger 50 euro betraktas som sedvanliga gåvor. Om det uppstår en särskild situation där en gåva vars värde överstiger 50 euro inte kan avböjas, ska gåvan överlämnas till Finansinspektionen, såvida inte det värde som överstiger 50 euro inbetalas till Finansinspektionen.

Fördelen får inte vara frekvent eller komma från samma källa. Fördelen får inte påverka eller ge sken av att påverka oavhängigheten och opartiskheten hos den anställde. Sedvanlig gästfrihet som erbjuds vid samarbete mellan övriga myndigheter, centralbanker, Europeiska unionens organ eller internationella organisationer kan accepteras.

Anställda ska även förhålla sig återhållsamt till gästfrihet av ett försumbart värde i samband med en inspektion hos ett tillsynsobjekt eller ett börsbolag, behandlingen av ett ärende som gäller ett enskilt tillsynsfall eller ett ansökningsärende.

Anställda på Finansinspektionen får varken bjuda varandra eller erbjuda varandra andra förmåner på Finansinspektionens bekostnad, utom när det sker enligt uttryckligen godkänd praxis.

1) Lag om Finlands Banks tjänstemän 12 §.

Inbjudningar och deltagande i evenemang som anordnas av utomstående

Under iakttagande av skyldigheten att respektera oavhängighetsprincipen och att undvika att intressekonflikter uppstår, får anställda på Finansinspektionen tacka ja till inbjudningar till konferenser, mottagningar, kulturella evenemang och andra evenemang och tillställningar samt även gästfrihet i lämpliga former i samband med detta, om deras deltagande i evenemanget är förenligt med deras uppgifter eller det i övrigt är i Finansinspektionens intresse.

Huvudregeln är att Finansinspektionen betalar rese- och övernattningskostnaderna för anställda på Finansinspektionen. Anställda får inte ta emot arvoden för föreläsningar och föredrag som de håller i egenskap av anställd vid Finansinspektionen.

Dessa regler ska också gälla för anställdas make/maka om dessa också omfattas av inbjudan och deras deltagande står i överensstämmelse med internationellt vedertagen sedvänja. Makens/makans deltagande godkänns av en avdelningschef eller direktör. Deltagandet av direktörens make/maka godkänns av direktionens ordförande.

Ersättning för aktiviteter som utförs i egenskap av privatperson

Anställda på Finansinspektionen får undervisa och bedriva akademisk verksamhet liksom annan verksamhet inom ramen för reglerna för bisysslor. De får ta emot betalning eller ersättning för sådan verksamhet som utförs i egenskap av privatperson, om inte annat följer av lagstiftningen och förutsatt att denna betalning eller ersättning står i rätt proportion till det arbete som utförts och är inom sedvanliga gränser. Sådan verksamhet är bland annat tidskriftsartiklar och föreläsningar som kan anses ha förberetts utanför arbetstiden.

Anställda på Finansinspektionen ska årligen rapportera sina bisysslor och erhållna arvoden till rådgivaren i etiska frågor på Finansinspektionen.

Lån, försäkringar, tjänster och produkter

Villkoren för lån, försäkringar, tjänster eller produkter som anställda på Finansinspektionen får av ett tillsynsobjekt ska följa villkoren till allmänheten. Anställda på Finansinspektionen, anställdas make/maka, minderåriga barn eller andra omyndiga, vars intressebevakare den anställde på Finansinspektionen är, får inte motta ogrundad fördel från ett tillsynsobjekt.

Iakttagande av reglerna om värdepappershandel

Anställda på Finansinspektionen omfattas av Finansinspektionens gällande insider- och handelsanvisningar.

Anställda på Finansinspektionen får inte köpa värdepapper i ett tillsynsobjekt eller i något annat finansiellt företag som är etablerat i Europeiska unionen eller göra kortfristiga placeringar i andra värdepapper. I handelsanvisningarna anges närmare vilka värdepapper som inte omfattas av begränsningarna och köpförbudet. Anställda på Finansinspektionen ska helst inte heller förvärva värdepapper i sådana andra utländska tillsynsobjekt verksamma på finansmarknaden som har en filial i Finland eller vars dotterföretag står under Finansinspektionens tillsyn. Mottagande av värdepapper i arv, vid bodelning eller som gåva bryter inte mot de etiska riktlinjerna.

Anställda på Finansinspektionen får inte göra kortfristiga placeringar i aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i Finland eller med finansiella instrument vars värde är beroende av sådana aktier.

Anställda på Finansinspektionen ska konsultera Finansinspektionens ”Compliance Officer” (CO) vid köp eller försäljning av värdepapper.

Jäv och andra konfliktsituationer

Jäviga anställda får inte delta i ärendets beredning, föredragning eller beslut.

Anställda på Finansinspektionen får inte behandla ärenden som gäller dem själva eller deras närstående. Med närstående avses person som avses i 28 § 2 och 3 mom. i förvaltningslagen (434/2003). Anställda är också jäviga om deras oberoende av något annat särskilt skäl äventyras.

Anställda på Finansinspektionen ska meddela sin chef om sådana faktorer som kan ge upphov till jäv. Jävsgrunderna uppräknas i 28 § 1 mom. i förvaltningslagen.

Anställda på Finansinspektionen ska utan ogrundat dröjsmål meddela sin chef om de fått en ny anställning.

Om anställda på Finansinspektionen ska övergå i tjänst hos ett tillsynsobjekt ska chefen utan dröjsmål flytta över den anställde till sådana arbetsuppgifter där denne inte behandlar konfidentiell information om den kommande arbetsgivaren eller andra tillsynsobjekt.

Godkännanderutiner i undantagsfall

Om tveksamhet uppstår hur de etiska regler som fastställs i dessa riktlinjer ska tillämpas i praktiken ska anställda på Finansinspektionen konsultera rådgivaren i etiska frågor för att säkerställa att riktlinjerna tillämpas på ett enhetligt sätt. Rådgivaren i etiska frågor kan i enskilda fall bevilja undantag från riktlinjerna, om frågan är obetydlig och inte strider mot de allmänna principerna i de etiska riktlinjerna.

I alla övriga fall ligger beslutanderätten i fråga om undantag hos direktören, och i fall som gäller direktören hos direktionens ordförande.

Se också