Förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM)

Med alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) avses ett företag eller kollektiva investeringar i annan form där kapital tas emot från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy. AIF-fonder ska skötas av en förvaltare, som ska vara auktoriserad enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller som registrerat sig.

Med förvaltning av AIF-fonder avses både portföljförvaltning och riskhantering. Därtill kan förvaltning av AIF-fonder innehålla t.ex. marknadsföring av fonder.

En AIF-förvaltare ska med arrangemang som är tillräckliga i förhållande till verksamheten hålla riskhanteringsfunktionen funktionellt och hierarkiskt åtskild från de övriga funktionerna. AIF-förvaltaren ska säkerställa att riskerna i samband med varje enskild placering som ingår i AIF-fonden och deras samlade effekt på fondens tillgångar fortlöpande kan identifieras och mätas.

En AIF-förvaltare ska också se till att varje förvaltad AIF-fond tillämpar ett konsekvent förfarande för värdering av fondens tillgångar och värde. Värderingen ska utföras opartiskt, med vederbörlig skicklighet och med aktsamhet och omsorg.

En AIF-förvaltare ska vara auktoriserad eller registrera sig

En AIF-förvaltare ska alltid vara auktoriserad att förvalta AIF-fonder, eller så ska förvaltaren registrera sig i det offentliga registret som förs av Finansinspektionen. Finansinspektionen beviljar på ansökan auktorisation att verka som AIF-förvaltare och behandlar registreringsansökningarna.

Vid marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella kunder ska en AIF-förvaltare i regel vara auktoriserad enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller inneha motsvarande tillstånd i en annan EES-stat. Finansinspektionen kan av särskilda skäl på ansökan bevilja en registreringsskyldig AIF-förvaltare rätt att marknadsföra förvaltade AIF-fonder till icke-professionella kunder i Finland.

Närmare information om hur man ansöker om auktorisation och registrering samt om filial och tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster finns på följande avsnitt: Tillstånd, registreringar och anmälningar.

Finansinspektionen utövar tillsyn över AIF-förvaltare

Finansinspektionen utövar tillsyn över AIF-förvaltarnas verksamhet. Både auktoriserade och registrerade AIF-förvaltare är skyldiga att regelbundet rapportera nödvändig information om de AIF-fonder som de förvaltar till Finansinspektionen. 

En AIF-förvaltare är skyldig att lämna in information till Finansinspektionen om bl.a. marknader där den är medlem eller bedriver aktiv handel, finansiella instrument, de viktigaste investeringsobjekten samt om övriga uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.

Närmare information om AIF-förvaltarnas rapporteringsskyldigheter finns på följande avsnitt: rapportering.

Om en AIF-förvaltare med stöd av sin auktorisation även tillhandahåller investeringstjänster, se sidan Tillhandahållare av Investeringstjänster.

Anmälan om inledande av marknadsföring – Etablering av en ny fond (12 kap. i AIFML)

AIF-förvaltare som har fått auktorisation eller är registrerade i Finland  kan marknadsföra alternativa investeringsfonder i Finland med iakttagande av anmälningsförfarandet i 12 kap. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014, nedan även ”AIFML”). Bestämmelser om marknadsföring till icke-professionella kunder finns i 13 kap. i AIFML.

Instruktioner för att göra en anmälan om inledande av marknadsföring finns på följande avsnitt: Tillstånd, registreringar och anmälningar.

Kontakt information:

Nya anmälningar: kirjaamo(at)fiva.fi
Anmälan om ändringar: AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi
AIFMD-rapportering relaterade frågor: AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
AIFM-relaterade tolkningsfrågor: AIFMquestions(at)fiva.fi

AIFM-informationsmöten som Finansinspektionen har ordnat (på finska)

Se också: