Tillsynsmeddelande 30.6.2020 – 43/2020

Ändringar av riktlinjerna om rapportering av finansieringsplaner träder i kraft 31.12.2020

Det har företagits ändringar i föreskrifter och anvisningar 6/2014, som gäller rapportering av finansieringsplaner. Ändringarna träder i kraft den 31 december 2020. Genom ändringarna tas Europeiska bankmyndighetens (EBA) uppdaterade riktlinjer om harmoniserade definitioner och rapporteringsmallar för kreditinstitutens finansieringsplaner (funding plans) (EBA/GL/2019/05) in i föreskrifterna och anvisningarna. Riktlinjerna publicerades den 19 december 2019.

Föreskrifterna och anvisningarna tillämpas på kreditinstitut som i enlighet med kriterierna i förordningen om den gemensamma tillsynsmekanismen1 (SSM-förordningen) och SSM-ramförordningen2 har definierats som betydande och som således står under direkt tillsyn av Europeiska centralbanken (ECB). Detta tillämpningsområde motsvarar Europeiska systemrisknämndens (ESRB) rekommendation3 att rapporteringen nationellt ska tillämpas på kreditinstitut som står för minst 75 procent av banksystemets totala konsoliderade tillgångar.

I EBA:s uppdaterade riktlinjer har definitionerna och specifikationerna harmoniserats med de definitioner och specifikationer som används i FINREP-rapporteringen. Marknadsfinansiering ska specificeras mera detaljerat än tidigare enligt förmånsrättsordning. Dessutom har riktlinjerna utökats med proportionalitet i fråga om små och icke-komplicerade institut.   

Den första rapporteringstidpunkten enligt de uppdaterade riktlinjerna infaller den 31 december 2020. Uppgifter som gäller den första rapporteringstidpunkten ska lämnas senast den 15 mars 2021.

Närmare upplysningar lämnas av

Marjo Risku, ledande riskexpert, tfn 09 183 5275 eller marjo.risku(at)fiva.fi.

Bilagor

 

1Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 (32013R1024) av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut; EUT L 287, s.63
2Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 (32014R0468) av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella utsedda myndigheter; EUT L 141 s.1
3EUROPEISKA SYSTEMRIKSNÄMNDENS REKOMMENDATION av den 20 december 2012 om kreditinstitutens finansiering