Intern revision

Internrevisionen är oberoende av bankens övriga funktioner och svarar för Finlands Banks och Finansinspektionens interna revision. Internrevisionen bistår med oberoende och objektiva utvärderings-, säkrings- och konsulttjänster för att skapa mervärde för Finlands Bank och Finansinspektionen och ge rekommendationer om vidareutveckling av verksamheten. Internrevisionen stöder Finlands Bank och Finansinspektionen och den högsta ledningen i deras måluppfyllelse genom att utvärdera ändamålsenligheten och effektiviteten i organisationens riskhanterings-, övervaknings-, lednings- och styrningsprocesser.

Viktiga sakkunnigtjänster som tillhandahålls av internrevisionen är analyser av funktionssäkerheten i processer, funktioner och system.

Enheten deltar i verksamheten inom Europeiska centralbankssystemets (ECBS) och den gemensamma tillsynsmekanismens (SSM) kommitté för internrevision (Internal Auditors Committee). En betydande del av revisionerna utgörs av gemensamma revisionsprojekt som koordineras av kommittén för internrevision.

Enheten samordnar samarbetet med Finlands Banks revisorer.

Se också

Finansinspektionens internrevisionens riktlinjer (på finska, pdf)

Audit charter for the Eurosystem/ESCB and the single supervisory mechanism (pdf)