Tillsynsmeddelande 2.5.2023 – 27/2023

Ändringarna i föreskrifter och anvinsingar 5/2015 Hantering av ränterisk och kreditspreadrisk som följer av verksamhet utanför handelslagret träder i kraft den 30 juni 2023

Det har gjorts ändringar i föreskrifter och anvisningar Hantering av ränterisk (IRRBB) och kreditspreadrisk (CSRBB) som följer av verksamhet utanför handelslagret 5/2015 (tidigare ”Hantering av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret”). Genom ändringarna införlivas Europeiska bankmyndighetens (EBA) uppdaterade riktlinjer av den 20 oktober 2022 som specificerar kriterier för identifiering, utvärdering, hantering och reducering av de risker som uppstår till följd av eventuella ändringar i räntor och av bedömningen och övervakningen av kreditspreadrisk i instituts verksamhet utanför handelslagret i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar (EBA/GL/2022/14).

Ändringarna träder i kraft den 30 juni 2023 med undantag av avsnittet om CSRBB (avsnitt 4.5 och 4.6) i EBAs riktlinjer, vilka tillämpas fr.o.m. den 31 december 2023.

Finansinspektionen rekommenderar att de företag under tillsyn som omfattas av anvisningarnas tillämpningsområde iakttar ovan nämnda EBAs riktlinjer.

EBAs nya riktlinjer ersätter de nuvarande riktlinjerna om hantering av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret (EBA/GL/2018/02). De viktigaste tilläggen i riktlinjerna är kriterier, som när de uppfylls innebär att institutets interna system för att utvärdera ränterisken i den finansiella verksamheten bör anses vara icke tillfredsställande samt riktlinjerna om identifiering, bedömning och uppföljning av kreditmarginalrisken i den finansiell verksamheten.

EBAs riktlinjer utgör en del av regleringspaketet om hantering av ränte- och kreditmarginalrisken i den finansiella balansräkningen (se närmare Finansinspektionens tillsynsmeddeladne 14.11.2022–51/2022). Finansinspektionen kommer att fästa särskild uppmärksamhet vid genomförandet av riktlinjnerna och standarderna, och iakttagandet av den nya ränteriskregleringen inleds enligt Finansinspektionens bedömnings- och inspektionsplan 2023 med en tematisk bedömning på våren 2023.

Finansinspektionen har den 2 maj 2023 underrättat EBA om att den kommer att följa riktlinjerna i sin tillsyn.

Närmare upplysningar lämnas av

Marjo Risku, ledande expert, tfn 09 183 5275 eller marjo.risku(at)fiva.fi

Bilagor