Identifiering

Identifiering i Suomi.fi-identifieringstjänsten

Personer som anlitar Finansinspektionens e-tjänst identifieras i Suomi.fi-tjänsten.

Med hjälp av Suomi.fi-identifikation kan finska medborgare (finsk personbeteckning), andra EU-länders medborgare (eIDAS-identifiering) och utlänningar med hjälp av applikationen Finnish Authenticator använda tjänster som tillhandahålls i Finland. Av användarna krävs stark autentisering via Suomi.fi-tjänsten.

Identifieringen kan göras med:

 • personliga bankkoder
 • mobilcertifikat
 • certifikatkort
 • eIDAS-identifieringsverktyg eller
 • applikationen Finnish Authenticator

När Suomi.fi-identifikation används förbinder sig användaren att följa de villkoren för användning av bankkoder, certifikatkort, mobilcertifikat eller annat identifieringsverktyg och som godkänts i anslutningsavtalet.

Närmare information:

https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-identifikation

Fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter

En organisation  (med FO-nummer) som anlitar Finansinspektionens e-tjänst kan företrädas av en person som har rätt att företräda organisationen enligt handelsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller som har beviljats fullmakt via Suomi.fi-tjänsten.

Med hjälp av Suomi.fi-fullmakter kan en annan person eller ett företag ges fullmakt, dvs. rätt att uträtta ärenden för det egna eller det fullmaktsgivande företagets räkning. I tjänsten kan fullmakt även begäras för uträttande av ärenden för en annan persons eller ett annat företags räkning.

Då fullmakt ges eller begärs, ska först de personer eller företag som fullmakten gäller väljas. Efter det väljs de ärenden som fullmakten omfattar. Till slut fastställs giltighetstiden för fullmakten. Då fullmakt ges gäller fullmakten från fullmaktens begynnelsedatum. Då fullmakt begärs gäller fullmakten från det att mottagaren bekräftat fullmaktsbegäran.

Utlänningar som inte har en finländsk personbeteckning ska ansöka om ett tjänstemannabefullmäktigande via tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande i Suomi.fi-tjänsten.

Viktiga fullmakter med tanke på Finansinspektionens e-tjänst är:

 • uträttande av ärenden för en annan persons räkning
  • en person kan ge en annan person eller ett företag fullmakt att uträtta ärenden
  • en person eller ett företag kan be en annan person om fullmakt att uträtta ärenden
 • uträttande av ärenden för ett företags räkning
  • ett företag kan ge en annan person eller ett företag fullmakt att uträtta ärenden
  • en person eller ett företag kan be en annan person eller ett företag om fullmakt att uträtta ärenden

I Suomi.fi-tjänsten kan företag ge en privatperson eller ett annat företag fullmakt att uträtta följande ärenden med Finansinspektionen för sin räkning:

 • Anmälning för transaktioner utförda av personer I ledande ställning
 • Anmälning om lämplighets- och tillförlighetsbedömning av personer inom finansbranschen
 • Finansiella aktörers anmälan om kundklagomål
 • Anmälan om användning av anknutet ombud i investeringstjänsterna
 • Fastställande av stadgar för placeringsfond
 • Anmälan om störningar i finanssektor
 • Anmälan av korta positioner
 • Anmälan om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation

Närmare information:

https://www.suomi.fi/fullmakter/

Inloggning till Finansinspektionens e-tjänster

Inloggningssida för Finansinspektionens e-tjänster