Börsen och andra handelsplatser

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
EBA:s riktlinjer för utkontraktering (EBA/GL/2019/02)

Riktlinjer för utkontraktering (EBA/GL/2019/02)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • fondbolag
 • börsen
 • filialer i Finland till utländska kreditinstitut som har fått koncession i en stat utanför EESområdet (filialer till kreditinstitut i tredjeland)
 • betalningsinstitut

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Pasi Korhonen, ledande specialist
telefon: 09 183 55 14, e-post: pasi.korhonen(at)fiva.fi

Esmas riktlinjer om ledningsorganet för marknadsoperatörer och leverantörer av datarapporteringstjänster 

Esmas riktlinjer om ledningsorganet för marknadsoperatörer och leverantörer av datarapporteringstjänster 

Tillämpningsområde:

 • börs enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017)
 • leverantör av datarapporteringstjänster som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 20 punkten i lagen om handel med finansiella instrument.

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Elina Pesonen, senior övervakare
telefon: 09 183 54 74, e-post: elina.pesonen(at)fiva.fi

Janne Miettinen, senior övervakare
telefon: 09 183 54 55, e-post: janne.miettinen(at)fiva.fi

Esmas riktlinjer för kalibrering av handelsspärrar och offentliggörande av handelsstopp i enlighet med Mifid II

Esmas riktlinjer för kalibrering av handelsspärrar och offentliggörande av handelsstopp i enlighet med Mifid II

Tillämpningsområde:

 • börs enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017)
 • marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 12 punkten i lagen om handel med finansiella instrument
 • marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 12 punkten i lagen om handel med finansiella instrument.

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Elina Pesonen, senior övervakare
telefon: 09 183 54 74, e-post: elina.pesonen(at)fiva.fi

Janne Miettinen, senior övervakare
telefon: 09 183 54 55, e-post: janne.miettinen(at)fiva.fi

Esmas riktlinjer för transaktionsrapportering, registerföring av order och klocksynkronisering enligt Mifid II  

Esmas riktlinjer för transaktionsrapportering, registerföring av order och klocksynkronisering enligt Mifid II  

Tillämpningsområde:

 • börs enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017)
 • marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 12 punkten i lagen om handel med finansiella instrument
 • marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 12 punkten i lagen om handel med finansiella instrument
 • systematisk internhandlare enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 16 punkten i lagen om handel med finansiella instrument
 • tillhandahållare av en godkänd rapporteringsmekanism enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 23 punkten i lagen om handel med finansiella instrument
 • kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet enligt 1 kap. 7 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014)
 • värdepappersföretag enligt 1 kap. 13 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster (747/2012)
 • ett tredjelandsföretags filial i Finland enligt 1 kap. 13 § 1 mom. 9 punkten i lagen om investeringstjänster
 • fondbolag enligt lagen om placeringsfonder (213/2019) då de tillhandahåller tjänster som avses i 2 kap. 2 § 2 mom. 1 punkten i lagen om placeringsfonder
 • AIF-förvaltare enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) då de tillhandahåller tjänster som avses i 3 kap. 2 § 2 mom. eller 3 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Juho Westerlund, senior övervakare
telefon: 09 183 53 10, e-post: juho.westerlund(at)fiva.fi

Jukka Katajamäki, senior övervakare
telefon: 09 183 50 26, e-post: jukka.katajamaki(at).fiva.fi

Esmas riktlinjer för skyldigheter avseende marknadsdata enligt Mifid II/Mifir

Esmas riktlinjer för skyldigheter avseende marknadsdata enligt Mifid II/Mifir

Tillämpningsområde:

Dessa riktlinjer tillämpas på följande företag under Finansinspektionens tillsyn:

 • börs enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017)
 • marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 12 punkten i lagen om handel med finansiella instrument
 • marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 12 punkten i lagen om handel med finansiella instrument
 • systematisk internhandlare enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 16 punkten i lagen om handel med finansiella instrument
 • ett godkänt publiceringsarrangemang enligt artikel 2.1.34 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Elina Pesonen, senior övervakare
telefon: 09 183 54 74, e-post: elina.pesonen(at)fiva.fi

Janne Miettinen, senior övervakare
telefon: 09 183 54 55, e-post: janne.miettinen(at)fiva.fi

Esmas riktlinjer om standardformulär, format och mallar för att ansöka om tillstånd att driva en DLT-marknadsinfrastruktur 

Esmas riktlinjer om standardformulär, format och mallar för att ansöka om tillstånd att driva en DLT-marknadsinfrastruktur 

Tillämpningsområde:               

 • Riktlinjerna gäller behöriga myndigheter enligt artikel 2.21 i förordning (EU) 2022/858 och sökande av specifika tillstånd för underhåll av DLT-marknadsinfrastruktur enligt artikel 2.5 i förordning (EU) 2022/858.

Kontaktuppgifter:

Jukka Laitinen, ledande jurist
telefon: 09 183 52 87, e-post: jukka.laitinen(at)fiva.fi

Elina Pesonen, senior övervakare
telefon: 09 183 54 74, e-post: elina.pesonen(at)fiva.fi