Marknadsmissbruksförordningen - MAR

Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 (MAR) och direktivet om straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk 2014/57/EU (MAD II) började i huvudsak tillämpas den 3 juli 2016. Ett av de viktigaste målen för förordningen är att trygga finansmarknadens integritet och förbättra investerarskyddet. 

MAR reglerar marknadsmissbruk, dvs. insiderhandel, olagligt röjande av insiderinformation, marknadsmanipulation och offentliggörande av insiderinformation. Därtill ålägger MAR förpliktelser för bl.a. personer i ledande ställning hos emittenterna och personer som hör till deras närstående samt för marknadsoperatörer och värdepappersföretag. MAR innehåller även bestämmelser om marknadssonderingar, investeringsrekommendationer samt om sådana offentliga institutioner som sprider statistik eller prognoser som kan ha väsentlig inverkan på de finansiella marknaderna.

Som förordning ska MAR tillämpas som sådan, medan MAD II genomförs som en del av den nationella regleringen. MAR omfattar en bred nivå 2-reglering, som har utfärdats genom kommissionens förordningar på nivå 2. Kommissionen har antagit förordningar på nivå 2 om bland annat offentliggörande av insiderinformation och de tekniska förfarandena vid uppskjutande av offentliggörandet, formatet och mallen för anmälan och offentliggörande av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning samt om formatet för upprättande och uppdatering av insiderförteckningar.

Vem omfattas av MAR?

MAR berör t.ex. följande bolag:

 • bolag som är föremål för handel på en reglerad marknad (börsnoterade bolag)
 • bolag som är föremål för handel på en multilateral handelsplattform (t.ex. First North-bolag)
 • bolag som är föremål för handel på en organiserad handelsplattform (OTF)
 • emittenter av obligationslån under vissa förutsättningar.
Emittenter av obligationslån

MAR berör emittenter av obligationslån, om obligationslånet är föremål för handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform.

I och med MAR omfattas emittenter av obligationslån av bland annat kraven på offentliggörande av insiderinformation och uppskjutande av offentliggörandet, upprättandet av insiderförteckningar, anmälan och offentliggörande av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning och deras närstående samt av handelsbegränsningarna som gäller dem.

Vilka finansiella instrument berörs av MAR?

MAR gäller

 • finansiella instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad
 • finansiella instrument som är föremål för handel på en multilateral handelsplattform (MTF)
 • finansiella instrument som är föremål för handel på en organiserad handelsplattform (OTF)
 • finansiella instrument vars pris eller värde fastställs på basis av ett finansiellt instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad, en multilateral handelsplattform eller en organiserad handelsplattform
 • auktion på utsläppsrätter eller andra auktionerade produkter baserade på sådana utsläppsrätter vid auktionering på en reglerad marknad som är auktoriserad som auktionsplattform
 • handel på en OTC-marknad med ovannämnda finansiella instrument.

Dessutom gäller bestämmelserna om förbud mot marknadsmanipulation under vissa förutsättningar även spotavtal avseende råvaror samt beteenden relaterade till referensvärden.

Regelverk - EU-reglering

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
På nivå 2

Komissionen

 

På nivå 3
Nationell lagstiftning
Tolkningar och ställningstaganden om MAR

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) meddelar tolkningar och praktiska tillämpningsanvisningar om verkställandet av MAR-regleringen.

ESMAs tolkningar och riktlinjer kan ändra Finansinspektionens tolkningar och anvisningar som finns på webbplatsen, varvid Finansinspektionens tolkningar och anvisningar ersätts med ESMA:s tolkningar och riktlinjer. Eventuella ändringar av Finansinspektionens tolkningar och anvisningar har emellertid ingen retroaktiv inverkan.

ESMAs Q&A om MAR-förordningen ESMA Questions and Answers on the Market Abuse Regulation (23 March 2018) ESMA70-21038340-40 (pdf)

Frågor och svar (Q&A) – Offentliggörande och uppskjutande av offentliggörandet av insiderinformation (artikel 17 i MAR) (pdf)

Frågor och svar (Q&A) – Insiderförteckningar (artikel 18 i MAR) (pdf)

Frågor och svar (Q&A) – Transaktioner som utförs av personer i ledande ställning (artikel 19 i MAR) (pdf)

Annat med anknytning till temat

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Nyhetsbrevet Markkinat

I nyhetsbrevet Markkinat behandlas bl.a. aktuella ärenden som ansluter sig till tolkningen och regleringen av marknadsmissbruk och börsbolagens informationsskyldighet samt tillsynsobservationer.

Finansinspektionen har behandlat frågor som gäller MAR-förordningen i följande nyhetsbrev (på finska):

 • Markkinat-tiedote 1/2018 ESMA har gett ut Q&A-tolkningar om tillämpning av förpliktelsen att förhindra och upptäckta marknadsmissbruk – i vissa situationer utvidgas till även andra företag än företag i finansbranschen (pdf)
 • Markkinat-tiedote 4/2017 De MiFID 2-anknutna bestämmelserna i marknadsmissbruksförordningen (MAR) tillämpas från och med den 3 januari 2018, ESMA har gett ut nya Q&A tolkningar om MAR (pdf)
 • Markkinat-tiedote 2/2017 ESMA preciserade definitionen av närståendekretsen för personer i ledande ställning (pdf)
 • Markkinat-tiedote 1/2017 Modellexempel på rapportering av ledningens transaktioner, Om uppkomsten av insiderinformation och om upprättande av insiderförteckningar (pdf)
 • Markkinat-tiedote 5/2016 Riktlinjerna om personer som mottar marknadssonderingar trädde i kraft den 10 januari 2017, Riktlinjerna om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation trädde i kraft den 20 december 2016, Marknadsmissbruksförordningen har framhävt betydelsen av att bedöma om en viss information utgör insiderinformation (pdf)
 • Markkinat-tiedote 4/2016 Elektroniskt nyhetsbrev till marknadstillsynen för snabb kommunikation av aktuella ärenden, Tillsynsobservationer om tillämpningen av marknadsmissbruksförordningen, Om uppförandet vid marknadssonderingar (pdf)
 • Markkinat-tiedote 2/2016 Marknadsmissbruksförordningen tillämpas också på börsnoterade emittenter av obligationslån, information om regleringen i anslutning till marknadsmissbruksförordningen och anmälan av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning i företag med betydande inflytande, webbplatsen om MAR har öppnats (pdf) 
 • Markkinat-tiedote 1/2016 Förfarandena i anslutning till anmälan av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning (pdf) 
 • Markkinat-tiedote 3/2015 Förfarandena i anslutning till tillämpandet av marknadsmissbruksförordningen (pdf)  
 • Markkinat-tiedote 2/2015 Definitionen av närstående till personer i ledande ställning (pdf) 
 • Markkinat-tiedote 1/2015 Viktiga ändringar i marknadsmissbruksförordningen (pdf)
Marknadstillsynens nyhetsbrev

I nyhetsbrevet redogör vi för till exempel insiderärenden, uppgiftsskyldighet och prospekttillsyn som gäller börsnoterade bolag.

Prenumeration på elektroniska publikationer

Frågor om tillämpningen av MAR

Frågor som gäller tillämpningen av MAR kan skickas till Finansinspektionen per e-post till markkinat(at)fiva.fi.