Marknadssondering

I artikel 11 i marknadsmissbruksförordningen föreskrivs om marknadssondering (”market sounding”) och förfaranden i anslutning därtill. Närmare bestämmelser om förfaranden ingår i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/960 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/959 samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) riktlinjer för personer som mottar marknadssonderingar.

Vad är marknadssondering?

Marknadssondering definieras i artikel 11.1 i MAR. Enligt bestämmelsen omfattar ”marknadssonderingar” överföring av information, innan en transaktion aviseras, i syfte att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och villkoren relaterade till den, såsom dess potentiella storlek eller prissättning, till en eller flera potentiella investerare.”

Vem och vad gäller bestämmelserna?

Enligt tillämpningsområdet för artikel 11 i MAR tillämpas förordningens bestämmelser om marknadssonderingar på

  • en emittent,
  • en andrahandserbjudare av ett finansiellt instrument i sådan omfattning eller till ett sådant värde att transaktionen skiljer sig från den vanliga handeln och omfattar en försäljningsmetod som bygger på förhandsbedömning av potentiella investerares potentiella intresse (i praktiken vanligtvis tillhandahållare av investeringstjänster) och
  • en tredje part som agerar på vägnar av en person som avses ovan.

Marknadssonderingar görs vanligtvis i samband med privat placering och blockhandel.

Enligt artikel 11.1.a i marknadsmissbruksförordningen betraktas överföring av information till erfarna investerare vid förhandling om villkoren för emission av masskuldebrev inte som marknadssondering. Röjande av insiderinformation till erfarna investerare i samband med sådana transaktioner anses ske som ett normalt led i fullgörandet av en tjänst, verksamhet eller åligganden, förutsatt att behörig tystnadsplikt tillämpas.

Bestämmelserna om marknadssonderingar är även på vissa villkor tillämplig i en situation där en aktör som planerar ett offentligt uppköpserbjudande eller en fusion lämnar insiderinformation till parter som har rätt till värdepappren i fråga, till exempel betydande aktieägare. Villkoret är att parterna behöver informationen för att kunna ta ställning till erbjudandet av värdepapper, och ståndpunkten hos dem som är föremål för sonderingen kan rimligen betraktas som nödvändig för beslutet om ett offentligt uppköpserbjudande eller en fusion.

Marknadssondering och förbud mot att röja insiderinformation

Om den som genomför marknadssonderingen iakttar förfarandet enligt artikel 11.3 och 11.5 i MAR ger det sonderaren en ”skyddshamn” mot misstankar om brott mot förbudet att röja insiderinformation. Röjande av insiderinformation som skett i samband med marknadssondering anses ha skett som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden, om den person som lämnar informationen iakttar förfarandet enligt de ovannämnda artiklarna.

Förfaranden i anslutning till marknadssondering

Aktörer som lämnar information

Den aktör som lämnar information ska ha förfaranden för marknadssondering samt inspelning av samtal i anslutning därtill. Marknadssonderingen kan ske till exempel muntligt i samband med möten, genom ljud- eller videosamtal, skriftligt eller via elektroniska medier. Förfarandena ska omfatta anvisningar om att för marknadssondering som genomförs per telefon ska användas endast telefonlinjer med inspelningsfunktion, om sådana linjer finns tillgängliga. I förfarandena ska dessutom fastställas den standarduppsättning information som alltid ska lämnas personer som tar emot marknadssonderingar innan den egentliga sonderingen inleds.

Utöver de interna anvisningarna är det viktigt att den personal som deltar i marknadssonderingen har tillräcklig utbildning för att kunna tillämpa förfarandena.

Information och medgivanden som ska lämnas före marknadssonderingen

Den aktör som lämnar information ska enligt artikel 11.3 i MAR innan en marknadssondering genomförs särskilt beakta huruvida marknadssonderingen kommer att innebära röjande av insiderinformation, och skriftligen dokumentera sina slutsatser och skälen till dessa.

Innan den egentliga marknadssonderingen inleds ska den aktör som lämnar information lämna den som är föremål för sonderingen följande information

  • Uppgift om att det är fråga om marknadssondering
  • Ett meddelande om att telefonsamtalet, ljud- eller videosamtalet spelas in, vilket förutsätter medgivande av den som är föremål för sonderingen
  • En utredning om att den person som är föremål för sonderingen har rätt att ta emot informationen
  • Ett meddelande om att den som lämnar information anser att den information som lämnas omfattar insiderinformation och en hänvisning till artikel 11.7 i MAR, enligt vilken mottagaren av sonderingen har självständig skyldighet att bedöma om informationen utgör insiderinformation
  • En bedömning av när informationen upphör att utgöra insiderinformation, om en sådan bedömning är möjlig
  • Ett meddelande om skyldigheterna i anslutning till mottagandet av insiderinformation (förbud mot att använda och röja insiderinformation/betonande av att det är fråga om konfidentiell information)

Den som mottar marknadssonderingen måste dessutom få uttryckligt medgivande från den som är föremål för sonderingen att ta emot insiderinformation.

Om den aktör som lämnar information bedömer att den information som lämnas i samband med marknadssonderingen inte innefattar insiderinformation, lämnas ovannämnda information i tillämpliga delar den som är föremål för sonderingen.

Registerhållning i anslutning till sonderingen

Om den kommunikation som föregår sonderingen och själva sonderingen inte spelas in, ska sonderaren registrera all information och alla medgivanden som lämnats före och i samband med sonderingen. Anteckningarna (”written minutes or notes”) ska godkännas och undertecknas av bägge parterna inom fem (5) arbetsdagar. 

I artikel 4 i kommissionens tekniska genomförandeförordning anges den information som ska registreras om en marknadssondering, och som är bland annat namnen på och kontaktuppgifter för de personer som lämnat och tagit emot information, exakt tidpunkt för sonderingen (datum och klockslag), och en noggrann beskrivning av den information som lämnats i samband med sonderingen.

Dessutom ska sonderaren föra en förteckning över aktörer som inte har gett sitt medgivande till att ta emot sonderingar.

Meddelande om att information inte längre utgör insiderinformation

Den som lämnar information ska se till att den som är föremål för sonderingen underrättas när informationen inte längre utgör insiderinformation. I artikel 5 i kommissionens tekniska genomförandeförordning fastställs den information som ska lämnas i samband med meddelandet om att informationen inte längre utgör insiderinformation.

Tillförlitligt bevarande av uppgifter

Den aktör som lämnar information bör säkerställa att uppgifter som gäller sonderingen bevaras på ett tillförlitligt sätt, som möjliggör åtkomst och läsbarhet. Uppgifterna om en sondering ska bevaras i fem (5) år. Kommissionens tekniska genomförandeförordning innehåller närmare bestämmelser om bevarandet av uppgifter.

Förfaranden som berör den som tar emot sonderingen

Enligt artikel 11.7 i MAR har den person som mottar marknadssonderingen självständig skyldighet att bedöma huruvida han eller hon förfogar över insiderinformation eller när han eller hon upphör att förfoga över insiderinformation. Vid bedömningen ska även beaktas information som den som är föremål för sonderingen har fått på andra vägar eller från andra källor. Om marknadssonderarens och mottagarens bedömningar av informationens natur skiljer sig från varandra, ska mottagaren informera sonderaren om sin bedömning. Sonderaren behöver dock inte informeras, om mottagarens bedömning baserar sig på annan information än sådan som erhållits i samband med sonderingen.

I Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMAs riktlinjer ingår närmare anvisningar om förfarandena hos den som tar emot marknadssonderingar. Enligt riktlinjerna ska den som tar emot marknadssonderingar bland annat införa interna förfaranden för att säkerställa tillförlitlig hantering av insiderinformation/konfidentiell information som erhållits i samband med sonderingen. 

I tillförlitlig hantering ingår också att handleda och utbilda de anställda.  Dessutom ska den som tar emot sonderingen föra en förteckning över personer som har fått insiderinformation eller konfidentiell information i anslutning till sonderingen.

Lämnande av uppgifter till Finansinspektionen på begäran

Den aktör som lämnar information ska lämna sina slutsatser, motiveringen till dem samt registrerade uppgifter skriftligen till Finansinspektionen på begäran.

Informationen ska lämnas till Finansinspektionen (förnamn.efternamn(at)fiva.fi) via skyddad e-postförbindelse.

Skyddad e-postförbindelse

Annat med anknytning till temat

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/960 (pdf)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/959 (pdf)

Riktlinjer om MAR - Personer som mottar marknadssonderingar (pdf)