Ägarprövning

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Betydande ägares tillförlitlighet

Betydande ägare i de företag som Finansinspektionen utövar tillsyn över ska i enlighet med lagstiftningen om finansmarknaden vara tillförlitliga.

Bestämmelser om betydande aktieägares tillförlitlighet finns i lagstiftningen om kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förmedlare av alternativa investeringsfonder, finans- och försäkringskonglomerat, betalinstitut, börsen, värdepapperscentralen, försäkringsbolag och tillhandahållare av gräsrotsfinansieringstjänster. För närmare information se även underrubriken Regelverk.

Vid bedömningen av tillförlitligheten utvärderas bland annat den tilltänkta förvärvarens straff- och bötesregisterutdrag samt de uppgifter som den tilltänkta förvärvaren lämnar in till Finansinspektionen i anmälan om ägarprövning. Finansinspektionen bedömer huruvida den tilltänkta förvärvaren genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig som ägare i företaget under tillsyn.

Finansinspektionen bedömer de betydande ägarnas tillförlitlighet särskilt i två situationer:

 • I samband med att auktorisation eller registrering beviljas
 • I samband med mottagande av anmälan om förvärv eller överlåtelse.

LSI-kreditinstitut, blanketten för lämplighetsbedömning av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (Fit & Proper)

De betydande ägarnas tillförlitlighet bedöms även inom den fortlöpande tillsynen och företagen under tillsyn är skyldiga att minst en gång om året underrätta Finansinspektionen om de ägare vilkas innehav överstiger gränserna enligt lagen och hur stora innehaven är, samt omedelbart anmäla sådana förändringar i innehavet som kommit till dess kännedom.

Betydande ägare

En betydande ägare är en person som direkt eller indirekt äger minst 10 procent av aktiekapitalet eller av den rösträtt som aktierna medför. Förutom gränsen på 10 procent övervakar Finansinspektionen även den tilltänkta förvärvarens tillförlitlighet, om avsikten är att utöka ägarandelen så att personen direkt eller indirekt äger minst 20, 30 eller 50 procent av aktiekapitalet eller av den rösträtt som aktierna medför. Till skillnad från det ovanstående omfattas tillhandahållare av gräsrotsfinansiering endast av gränsen på 20 procent.

Indirekt ägande avser en situation där det bestämmande inflytandet utövas genom ett annat företag. En person kan vara indirekt ägare i företaget under tillsyn till exempel då bolag Y äger 40 procent av företaget under tillsyn och personen äger 100 procent av bolaget Y. I sådant fall är personen indirekt ägare i företaget under tillsyn och det indirekta innehavet är 40 procent, vilket ska anmälas till Finansinspektionen som ett innehav som överstiger gränsen på 30 procent. Det indirekta innehavets storlek framgår genom att multiplicera ägarkedjans innehav sinsemellan.

Indirekt ägande och anmälningsskyldighet

Indirekt ägande

Välillinen-omistus-sv.jpg

 

Anmälningsskyldighet

Den som direkt eller indirekt ämnar förvärva ett kvalificerat innehav i företaget under tillsyn, ska på förhand anmäla detta till Finansinspektionen.

Den tilltänkta förvärvaren ska lämna in en anmälan om sin avsikt att förvärva en andel som överstiger 10, 20, 30 eller 50 procent av aktiekapitalet eller av den rösträtt som aktierna medför.

Anmälningsskyldigheten gäller även överlåtande eller minskning av innehavet under gränsen på 10, 20, 30 eller 50 procent.

Anmälningsskyldigheten gäller alla förändringar där de ovan nämnda procentgränserna överskrids eller underskrids. Anmälningsskyldigheten gäller även situationer där bolaget blir ett dotterbolag eller upphör att vara dotterbolag.

Då det gäller tillhandahållare av gräsrotsfinansiering och institut för elektroniska pengar ska den tilltänkta förvärvaren till skillnad från det ovanstående anmäla om sin avsikt att skaffa ett innehav som är minst 20 procent av aktiekapitalet eller av den rösträtt som aktierna medför hos tillhandahållaren av gräsrotsfinansiering eller institutet för elektroniska pengar samt om att minska innehavet så att det är under 20 procent.

Anmälan ska lämnas på de formulär som finns på Finansinspektionens webbplats. Juridiska personer ska fylla i anmälningsformuläret för juridisk person och vid behov vad gäller indirekt innehav även anmälningsformuläret för fysisk person samt anmälningsformuläret som gäller målföretaget. Fysiska personer ska fylla i anmälningsformuläret för fysisk person och anmälningsformuläret som gäller målföretaget.

Exempel

På grundval av exemplet i ovan stående bild ska följande formulär ifyllas.

Bolag Y: Anmälningsformuläret som gäller målföretaget och anmälningsformuläret för juridisk person

Fysisk person B: Anmälningsformuläret för fysisk person (formuläret som gäller målföretaget har skickats på bolag Y:s initiativ)

Bolag X: Anmälningsformuläret som gäller målföretaget och anmälningsformuläret för juridisk person

Bolag W: Anmälningsformuläret för juridisk person (formuläret som gäller målföretaget har skickats på bolag X initiativ)

Fysisk person C: Anmälningsformuläret för fysisk person (formuläret som gäller målföretaget har skickats på bolag X initiativ)

Behandling av anmälan om förvärv av innehav inom Finansinspektionen

Finansinspektionen tillämpar de förfaranden som föreskrivs i lagen om Finansinspektionen på behandlingen av anmälan om förvärv av innehav.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål, senast den andra vardagen efter mottagandet av en anmälan, bekräfta att anmälan mottagits. Av bekräftelsen ska det framgå att anmälan innehåller de nödvändiga utredningarna eller om anmälan behöver kompletteras innan Finansinspektionen tar den till behandling.

Finansinspektionen kan efter att ha mottagit en anmälan om förvärv av innehav förbjuda förvärvet, om innehavet av andelen skulle äventyra målföretagets verksamhet enligt sunda och försiktiga affärsprinciper eller, om målföretaget är ett försäkringsbolag, de försäkrade förmånerna, om det finns grundad anledning att misstänka att:

 1. den anmälningsskyldige inte har ett tillräckligt gott anseende eller en tillräckligt god ekonomisk ställning,
 2. tillförlitligheten eller lämpligheten hos företagets eller institutets ledning eller andra tillståndsvillkor äventyras på grund av förvärvet,
 3. tillsynen över det företag eller institut som är föremål för förvärvet och förutsättningarna för det därtill hörande informationsutbytet mellan myndigheter äventyras på grund av förvärvet, eller att
 4. förvärvet har samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism

Finansinspektionen ska fatta beslut om förvärv av innehav inom 60 vardagar från och med att den har bekräftat mottagandet av alla nödvändiga uppgifter (behandlingstid). Finansinspektionen kan under behandlingstiden, dock inte senare än den femtionde vardagen från det att behandlingstiden inletts, skriftligt begära behövliga specificerade uppgifter. Om ytterligare uppgifter begärs, avbryts behandlings-tiden till dess att uppgifterna har lämnats in, dock för högst 20 vardagar.

Finansinspektionen informerar den tilltänkta förvärvaren, såvida Finansinspektionen inte motsätter sig förvärvet. Efter det kan den tilltänkta förvärvaren genomföra förvärvet. Anmälan om att förvärvet genomförs eller annulleras ska inlämnas till Finansinspektionens registratorskontor med en fritt formulerad anmälan.

Om förvärvet inte godkänns, ger Finansinspektionen ett negativt, överklagbart beslut i ärendet. Ett negativt beslut föregås av ett hörandeförfarande.

Lagstiftning

Om förvärv av kvalificerat innehav regleras i:

 • 3 kap. 1 § i kreditinstitutslagen
 • 6 a kap. 1 § i lagen om investeringstjänster
 • 4 kap. 7 § i lagen om placeringsfonder
 • 7 kap. 9 § 2 mom. och 14 kap. 9 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
 • 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
 • 21 a eller 21 c § i lagen om betalningsinstitut
 • 2 kap. 11 § i lagen om handel med finansiella instrument
 • EU:s förordning om värdepapperscentraler eller
 • 4 kap. 5 § i lagen om försäkringsbolag
 • artikel 12.3 underpunkt a) i EU:s förordning om gräsrotsfinansiering1

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att förbjuda förvärv av ägarandelar i företaget under tillsyn finns i 32 a och 32 b § i lagen om Finansinspektionen (878/2008). Finansinspektionen har rätt att begränsa utövandet av rättigheter som grundar sig på aktier och andelar i vissa situationer som anges i 32 c § i nämnda lag för högst ett år i taget.

Finansinspektionen rekommenderar att Europeiska tillsynsmyndigheternas allmänna riktlinje följs: ”Gemensamma riktlinjer för bedömning av förvärv och ökningar av kvalificerade innehav i den finansiella sektorn ”(JC/GL/2016/01 SV). Syftet med riktlinjerna är att klargöra vilka förfaranderegler och bedömningskriterier som de behöriga myndigheterna ska tillämpa i sin bedömning av den finansiella stabiliteten som hänför sig till förvärv och ökningar av kvalificerade innehav inom den finansiella sektorn.

Se även

Q&A Ägarstyrning och Fit & Proper (se infrågavarande mellanblad)
Blanketter på Rapporteringshelheter del

 

1 Se även Se även RP 228/2021 och den föreslagna lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster. Den föreslagna lagens 3 kapital handlar om förvärv och avyttring av ett kvalificerat innehav eller rösträtt samt förbud mot det.